Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 257kWORD 200k
Torstai 23. huhtikuuta 2009 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet ***I (keskustelu)
 4.Potilasturvallisuus * (keskustelu)
 5.Euroopan toimet harvinaisten sairauksien alalla * (keskustelu)
 6.Äänestykset
  
6.1.Vastuuvapaus 2007: pääluokka I, Euroopan parlamentti (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.2.Vastuuvapaus 2007: pääluokka IV, tuomioistuin (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.3.Vastuuvapaus 2007: pääluokka V, tilintarkastustuomioistuin (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.4.Vastuuvapaus 2007: pääluokka VII, Euroopan oikeusasiamies (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.5.Vastuuvapaus 2007: pääluokka IX, Euroopan tietosuojavaltuutettu (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.6.Vastuuvapaus 2007: Eurojust (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.7.Vastuuvapaus 2007: Euroopan lääkevirasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.8.Vastuuvapaus 2007: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.9.Vastuuvapaus 2007: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX) (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.10.Vastuuvapaus 2007: Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.11.Vastuuvapaus 2007: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.12.Vastuuvapaus 2007: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP) (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.13.Vastuuvapaus 2007: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.14.Vastuuvapaus 2007: pääluokka II, neuvosto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.15.EU:n virastojen varainhoito ja valvonta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset (jatkoa)
  
8.1.Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaatiminen) ***II (äänestys)
  
8.2.Maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevat yhteiset säännöt ***II (äänestys)
  
8.3.Maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaatiminen) ***II (äänestys)
  
8.4.Rakennusten energiatehokkuus (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)
  
8.5.Luottoluokituslaitokset ***I (äänestys)
  
8.6.Matkustajien oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä ***I (äänestys)
  
8.7.Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet ***I (äänestys)
  
8.8.Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika ***I (äänestys)
  
8.9.Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat ***I (äänestys)
  
8.10.Marco Polo II -ohjelma ***I (äänestys)
  
8.11.Kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalainen rautatieverkko ***I (äänestys)
  
8.12.Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet ***I (äänestys)
  
8.13.Potilasturvallisuus * (äänestys)
  
8.14.Euroopan toimet harvinaisten sairauksien alalla * (äänestys)
  
8.15.Vastuuvapaus 2007: pääluokka III, komissio (äänestys)
  
8.16.Vastuuvapaus 2007: Seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs Euroopan kehitysrahasto (EKR) (äänestys)
  
8.17.Vastuuvapaus 2007: pääluokka VI, talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
  
8.18.Vastuuvapaus 2007: pääluokka VII, alueiden komitea (äänestys)
  
8.19.Vastuuvapaus 2007: Euroopan koulutussäätiö (äänestys)
  
8.20.Vastuuvapaus 2007: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (äänestys)
  
8.21.Vastuuvapaus 2007: Euroopan poliisiakatemia (äänestys)
  
8.22.Vastuuvapaus 2007: Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomainen (äänestys)
  
8.23.Vastuuvapaus 2007: Euroopan rautatievirasto (äänestys)
  
8.24.Vastuuvapaus 2007: Euroopan meriturvallisuusvirasto (äänestys)
  
8.25.Vastuuvapaus 2007: Euroopan jälleenrakennusvirasto (äänestys)
  
8.26.Vastuuvapaus 2007: Euroopan ympäristökeskus (äänestys)
  
8.27.Vastuuvapaus 2007: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (äänestys)
  
8.28.Vastuuvapaus 2007: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (äänestys)
  
8.29.Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (äänestys)
  
8.30.Vastuuvapaus 2007: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (äänestys)
  
8.31.Vuoden 2007 vastuuvapaus: Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (äänestys)
  
8.32.Metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjuminenilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi (äänestys)
  
8.33.Kaupunkiliikennettä koskeva toimintasuunnitelma (äänestys)
  
8.34.Älykkäitä liikennejärjestelmiä koskeva toimintasuunnitelma (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Ilmasto- ja energiapaketti sekä meriliikennepaketti (säädösten allekirjoittaminen)
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.G20-maiden huippukokouksen päätelmät (keskustelu)
 14.Special Olympics -kilpailujen tukeminen Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)
 15.Moldovan tasavallan tilanne (keskustelu)
 16.Vakauden ja hyvinvoinnin vakiinnuttaminen Länsi-Balkanilla - Bosnia ja Hertsegovinan tilanne (keskustelu)
 17.Ydinaseiden leviämisen estäminen sekä ydinsulkusopimuksen tulevaisuus (keskustelu)
 18.Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus - Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus * - Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus (valinnainen pöytäkirja) * (keskustelu)
 19.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 20.Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavat vaatimukset (uudelleenlaadinta) ***I (keskustelu)
 21.Rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen ***I (keskustelu)
 22.Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus * - Yhteinen alv-järjestelmä maahantuontiin ja muihin rajatylittäviin operaatioihin liittyvien veropetosten osalta * (keskustelu)
 23.Etniseen alkuperään ja rotuun perustuvan profiloinnin ongelma terrorismin torjunnan, lainvalvonnan, maahanmuuton sekä tulli- ja rajavalvonnan yhteydessä (keskustelu)
 24.Kasvinsuojeluaineita koskevat tilastot ***II (keskustelu)
 25.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä:

1) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 113 artikla):

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys kolmannen sektorin vapaaehtoispalveluiden takaamista, konsultointia ja arviointia suorittavan elimen perustamishankkeesta (B6-0195/2009)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

2) ehdotukset suositukseksi (työjärjestyksen 114 artikla):

- Hanna Foltyn-Kubicka, UEN-ryhmän puolesta. Ehdotus suositukseksi neuvostolle toukokuun 25. päivän julistamisesta kansainväliseksi totalitarismia vastaan taistelleiden sankareiden päiväksi (B6-0196/2009)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: LIBE.


3. Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista [KOM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: John Bowis (A6-0233/2009)

Philip Bushill-Matthews (esittelijän sijainen) esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Daniela Filipiová (neuvoston puheenjohtaja) ja Androulla Vassiliou (komission jäsen).

Puheenvuorot: Iles Braghetto (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Françoise Grossetête (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bernadette Vergnaud (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Diana Wallis (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anna Záborská (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Avril Doyle PPE-DE-ryhmän puolesta, Dagmar Roth-Behrendt PSE-ryhmän puolesta, Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta, Salvatore Tatarella UEN-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Hanne Dahl IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jim Allister, Colm Burke, Guido Sacconi, Karin Riis-Jørgensen, Ewa Tomaszewska, Margrete Auken, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Andreas Mölzer, Péter Olajos, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Jens Holm, Johannes Blokland, Lydia Schenardi, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Siiri Oviir, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Ria Oomen-Ruijten, María Sornosa Martínez, Holger Krahmer, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Christofer Fjellner, Åsa Westlund ja Emmanouil Angelakas.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Charles Tannock, Catiuscia Marini, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Christel Schaldemose, Olle Schmidt ja Proinsias De Rossa.

Puheenvuorot: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou ja Philip Bushill-Matthews.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.12.


4. Potilasturvallisuus * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston suositukseksi potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta [KOM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

Françoise Grossetête (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Daniela Filipiová (neuvoston puheenjohtaja) ja Androulla Vassiliou (komission jäsen).

Puheenvuorot: Antonios Trakatellis PPE-DE-ryhmän puolesta, Linda McAvan PSE-ryhmän puolesta ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Siiri Oviir.

Puheenvuorot: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou ja Françoise Grossetête.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.13.


5. Euroopan toimet harvinaisten sairauksien alalla * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston suositukseksi Euroopan toimista harvinaisten sairauksien alalla [KOM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

Antonios Trakatellis esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Daniela Filipiová (neuvoston puheenjohtaja) ja Androulla Vassiliou (komission jäsen).

Puheenvuorot: Françoise Grossetête (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Liese PPE-DE-ryhmän puolesta, Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys ja Christa Klaß.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Siiri Oviir.

Puheenvuorot: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou ja Antonios Trakatellis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.14.


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

Daniel Cohn-Bendit käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi Casacan mietinnöstä (A6-0184/2009), joka koskee aihetta vastuuvapaus 2007: pääluokka I, Euroopan parlamentti, toimitettavaa äänestystä silmällä pitäen työjärjestyksen liitteen I 1 artiklan perusteella puhemiestä kehottamaan niitä jäseniä, joilla on kyseisen asian suhteen välittömiä taloudellisia etuja, ilmoittamaan niistä.

Gary Titley käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi työjärjestyksen 28 artiklan 2 kohdan nojalla vastausta kysymykseen, jonka hän oli esittänyt parlamentin puhemiehelle kirjallisesti 19. maaliskuuta 2009.

Silvana Koch-Mehrin käytti puheenvuoron, jossa hän kiitti kaikkia jäseniä, jotka ovat allekirjoittaneet kirjallisen kannanoton 0001/2009.

Puheenvuorot: Luigi Cocilovo, Hans-Peter Martin, Martin Schulz, Gerard Batten ja Ewa Tomaszewska Daniel Cohn-Benditin esittämästä pyynnöstä.

Puhemies vastasi Gary Titleylle, että tämän pyyntö välitetään parlamentin puhemiehelle, ja Daniel Cohn-Benditille, että kaikki jäsenet, jotka haluavat sen tehdä, voivat antaa taloudellisia etuja koskevan ilmoituksen.


6.1. Vastuuvapaus 2007: pääluokka I, Euroopan parlamentti (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007,
pääluokka I – Euroopan parlamentti [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0260)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


6.2. Vastuuvapaus 2007: pääluokka IV, tuomioistuin (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007,
pääluokka IV – Tuomioistuin [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0261)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


6.3. Vastuuvapaus 2007: pääluokka V, tilintarkastustuomioistuin (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007,
pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0262)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


6.4. Vastuuvapaus 2007: pääluokka VII, Euroopan oikeusasiamies (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007,
pääluokka VII – Euroopan oikeusasiamies [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0263)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


6.5. Vastuuvapaus 2007: pääluokka IX, Euroopan tietosuojavaltuutettu (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007,
pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0264)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


6.6. Vastuuvapaus 2007: Eurojust (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0265)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


6.7. Vastuuvapaus 2007: Euroopan lääkevirasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0266)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


6.8. Vastuuvapaus 2007: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0267)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


6.9. Vastuuvapaus 2007: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX) (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (FRONTEX) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0268)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


6.10. Vastuuvapaus 2007: Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0269)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


6.11. Vastuuvapaus 2007: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0270)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


6.12. Vastuuvapaus 2007: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP) (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (CEDEFOP) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0271)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


6.13. Vastuuvapaus 2007: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0272)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


6.14. Vastuuvapaus 2007: pääluokka II, neuvosto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007,
pääluokka II – Neuvosto [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0273)

Vastuuvapautta koskevaa päätöstä lykättiin.

Tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan b alakohta).


6.15. EU:n virastojen varainhoito ja valvonta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: EU:n virastojen varainhoito ja valvonta [2008/2207(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2009)0274)


7. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Irakin parlamentin valtuuskunnan, jota johti Irakin edustajainhuoneen ensimmäinen varapuhemies Khalid Al Atiyah.


8. Äänestykset (jatkoa)

8.1. Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaatiminen) ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu toisinto) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2009)0275)


8.2. Maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevat yhteiset säännöt ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2009)0276)


8.3. Maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaatiminen) ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu toisinto) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2009)0277)

Puheenvuorot:

Michael Gahler äänestysten kulusta.


8.4. Rakennusten energiatehokkuus (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu) [KOM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0278)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0278)

Puheenvuorot:

Silvia-Adriana Ţicău (esittelijä) ennen äänestystä tarkistuksista 57, 106, 117 ja 102, 60vo sekä äänestyksen kuluessa tarkistuksista 109 ja 124.


8.5. Luottoluokituslaitokset ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista [KOM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0279)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0279)

Puheenvuorot:

Jean-Paul Gauzès (esittelijä) ennen äänestystä.


8.6. Matkustajien oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta [KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0280)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0280)


8.7. Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta [KOM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0281)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0281)

Puheenvuorot:

Georg Jarzembowski, Eva Lichtenberger ja Gabriele Albertini (esittelijä) tarkistuksia 81 ja 12 koskeneesta äänestyksestä.


8.8. Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta [KOM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Brian Crowley (A6-0070/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0282)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0282)

Puheenvuorot:

Sharon Bowles, joka pyysi ennen äänestystä, että tarkistuksesta 80 äänestettäisiin lisäyksenä tarkistukseen 37, ja Brian Crowley (esittelijä), joka ei kannattanut kyseistä pyyntöä.


8.9. Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieliikennealan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista [KOM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0283)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0283)

Puheenvuorot:

Alexander Alvaro ennen äänestystä äänestyksen kulusta.


8.10. Marco Polo II -ohjelma ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (Marco Polo II) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1692/2006 muuttamisesta [KOM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0284)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0284)


8.11. Kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalainen rautatieverkko ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta [KOM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0285)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0285)


8.12. Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista [KOM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: John Bowis (A6-0233/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0286)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0286)

Puheenvuorot:

- Kartika Tamara Liotard ennen äänestystä oikeusperustasta (puhemies vastasi päättävänsä oikeusperustaa koskevien tarkistusten käsiteltäväksi ottamisesta muita tarkistuksia koskevien äänestysten jälkeen). Philip Bushill-Matthews (esittelijän sijainen), joka kannatti puhemiehen ehdotusta;

- Philip Bushill-Matthews esitti tarkistukseen 100 suullisen tarkistuksen (joka hyväksyttiin);

- puhemies päätti ennen äänestystä muutetusta ehdotuksesta toimittaa äänestyksen oikeusperustaa koskevista tarkistuksista;

- Philip Bushill-Matthews kyseisistä tarkistuksista;

- Edward McMillan-Scott äänestysten kulusta.


8.13. Potilasturvallisuus * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston suositukseksi potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta [KOM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0287)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0287)


8.14. Euroopan toimet harvinaisten sairauksien alalla * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston suositukseksi Euroopan toimista harvinaisten sairauksien alalla [KOM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2009)0288)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0288)


8.15. Vastuuvapaus 2007: pääluokka III, komissio (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007,
pääluokka III – Komissio - toimeenpanovirastot [SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI n:o 1

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0289)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI n:o 2

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0289)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI n:o 2

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0289)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI n:o 3

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0289)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI n:o 4

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0289)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0289)


8.16. Vastuuvapaus 2007: Seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs Euroopan kehitysrahasto (EKR) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston (EKR) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [KOM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0290)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0290)


8.17. Vastuuvapaus 2007: pääluokka VI, talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007,
pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0291)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0291)


8.18. Vastuuvapaus 2007: pääluokka VII, alueiden komitea (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007,
pääluokka VII – Alueiden komitea [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0292)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0292)


8.19. Vastuuvapaus 2007: Euroopan koulutussäätiö (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 34)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin P6_TA(2009)0293) (P6_TA(2009)0293)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0293)


8.20. Vastuuvapaus 2007: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 35)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0294)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0294)


8.21. Vastuuvapaus 2007: Euroopan poliisiakatemia (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 36)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hylättiin

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan c alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0295) (P6_TA(2009)0295)


8.22. Vastuuvapaus 2007: Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomainen (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 37)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0296)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0296)


8.23. Vastuuvapaus 2007: Euroopan rautatievirasto (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 38)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0297)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0297)


8.24. Vastuuvapaus 2007: Euroopan meriturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 39)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0298)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0298)


8.25. Vastuuvapaus 2007: Euroopan jälleenrakennusvirasto (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 40)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0299)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0299)


8.26. Vastuuvapaus 2007: Euroopan ympäristökeskus (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 41)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0300)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0300)


8.27. Vastuuvapaus 2007: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 42)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0301)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0301)


8.28. Vastuuvapaus 2007: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 43)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0302)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0302)


8.29. Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 44)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0303)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0303)


8.30. Vastuuvapaus 2007: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 45)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0304)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0304)


8.31. Vuoden 2007 vastuuvapaus: Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 46)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0305)

Tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteen V 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0305)


8.32. Metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjuminen
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0191/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 47)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0306)


8.33. Kaupunkiliikennettä koskeva toimintasuunnitelma (äänestys)

Mietintö: Kaupunkiliikennettä koskeva toimintasuunnitelma [2008/2217(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Gilles Savary (A6-0199/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 48)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0307)


8.34. Älykkäitä liikennejärjestelmiä koskeva toimintasuunnitelma (äänestys)

Mietintö: Älykkäitä liikennejärjestelmiä koskeva toimintasuunnitelma [2008/2216(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 49)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0308)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Paulo Casaca - A6-0184/2009: Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová

Mietintö Søren Bo Søndergaard - A6-0150/2009: Richard Corbett

Mietintö Christofer Fjellner - A6-0148/2009: Daniel Hannan

Suositus toiseen käsittelyyn Mathieu Grosch - A6-0215/2009: Siiri Oviir

Suositus toiseen käsittelyyn Silvia-Adriana Ţicău - A6-0210/2009: Siiri Oviir

Suositus toiseen käsittelyyn Mathieu Grosch - A6-0211/2009: Siiri Oviir

Mietintö Silvia-Adriana Ţicău - A6-0254/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Mietintö Jean-Paul Gauzès - A6-0191/2009: Siiri Oviir, Daniel Hannan

Mietintö Michel Teychenné - A6-0209/2009: Siiri Oviir

Mietintö Gabriele Albertini - A6-0250/2009: Siiri Oviir

Mietintö Brian Crowley - A6-0070/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová

Mietintö Anne E. Jensen - A6-0226/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Mietintö Ulrich Stockmann - A6-0217/2009: Siiri Oviir

Mietintö Petr Duchoň - A6-0220/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Mietintö John Bowis - A6-0233/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Mietintö Amalia Sartori - A6-0239/2009: Siiri Oviir

Mietintö Antonios Trakatellis - A6-0231/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt

Mietintö Jean-Pierre Audy - A6-0168/2009: Ingeborg Gräßle

Mietintö Gilles Savary - A6-0199/2009: Siiri Oviir

Mietintö Anne E. Jensen - A6-0227/2009: Siiri Oviir


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.55 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

11. Ilmasto- ja energiapaketti sekä meriliikennepaketti (säädösten allekirjoittaminen)

Puhemies ja Petr Nečas (neuvoston puheenjohtaja) antoivat lyhyet julkilausumat.

Pyydettyään Olli Rehniä (komission jäsen) sekä esittelijöitä saapumaan luokseen puhemies allekirjoitti yhdessä Petr Nečasin kanssa "ilmasto- ja energiapaketin" sekä "meriliikennepaketin".


12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. G20-maiden huippukokouksen päätelmät (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: G20-maiden huippukokouksen päätelmät

Petr Nečas (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Pervenche Berès käytti puheenvuoron keskustelun kulusta.

Olli Rehn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Poul Nyrup Rasmussen PSE-ryhmän puolesta, Margarita Starkevičiūtė ALDE-ryhmän puolesta, Roberts Zīle UEN-ryhmän puolesta, Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Rebecca Harms, Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès ja Antolín Sánchez Presedo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danutė Budreikaitė ja Bart Staes.

Puheenvuorot: Petr Nečas ja Olli Rehn.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts ja Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta 2. huhtikuuta 2009 pidetystä G20-kokouksesta (B6-0185/2009)

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni ja Pierre Jonckheer Verts/ALE-ryhmän puolesta Lontoossa 2. huhtikuuta 2009 pidetystä G20-huippukokouksesta (B6-0186/2009)

- Gunnar Hökmark PPE-DE-ryhmän puolesta Lontoossa 2. huhtikuuta 2009 pidetyn G20-kokouksen tuloksista (B6-0187/2009)

- Graham Watson, Wolf Klinz ja Margarita Starkevičiūtė ALDE-ryhmän puolesta Lontoossa 2. huhtikuuta 2009 pidetystä G20-kokouksesta (B6-0188/2009)

- Martin Schulz, Harlem Désir, Robert Goebbels, Pervenche Berès ja Elisa Ferreira PSE-ryhmän puolesta G20-kokouksen päätelmistä (B6-0189/2009)

- Francis Wurtz ja Sahra Wagenknecht GUE/NGL-ryhmän puolesta G20-huippukokouksen päätelmistä (B6-0190/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.4.2009, kohta 7.22.


14. Special Olympics -kilpailujen tukeminen Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 1/2009 Special Olympics -kilpailujen tukemiseen Euroopan unionissa, jonka Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski ja Janusz Wojciechowski ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 116 artiklan 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille liitteenään allekirjoittajien nimet, ja se julkaistaan 5. toukokuuta 2009 pidettävän istunnon hyväksytyissä teksteissä.


15. Moldovan tasavallan tilanne (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Moldovan tasavallan tilanne

Graham Watson ilmoitti, että lehterille oli saapunut Moldovan opposition jäsenten valtuuskunta, johon kuuluivat muiden muassa Chişinăun pormestari Dorin Chirtoacă, liberaalipuolueen johtaja Vladimir Filat sekä "Moldova Noastră" -liiton puheenjohtaja Serafim Urechean.

Petr Nečas (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

Olli Rehn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu PPE-DE-ryhmän puolesta, Marianne Mikko PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta ja Adrian Severin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Ibrisagic, Victor Boştinaru, Maria Petre, Alexandru Nazare, Charles Tannock ja Paul Rübig.

Puheenvuorot: Petr Nečas ja Olli Rehn.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


16. Vakauden ja hyvinvoinnin vakiinnuttaminen Länsi-Balkanilla - Bosnia ja Hertsegovinan tilanne (keskustelu)

Mietintö: Vakauden ja hyvinvoinnin vakiinnuttaminen Länsi-Balkanilla [2008/2200(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Bosnia ja Hertsegovinan tilanne

Anna Ibrisagic esitteli laatimansa mietinnön.

Petr Nečas (neuvoston puheenjohtaja) ja Olli Rehn (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Bastiaan Belder (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Doris Pack PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Puheenvuorot: Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Johannes Lebech ALDE-ryhmän puolesta, Paul Marie Coûteaux IND/DEM-ryhmän puolesta, Charles Tannock, Libor Rouček ja Jules Maaten.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Pierre Pribetich, Angelika Beer, Erik Meijer ja Marusya Ivanova Lyubcheva.

Puheenvuorot: Petr Nečas, Olli Rehn ja Anna Ibrisagic.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Doris Pack AFET-valiokunnan puolesta Bosnian tilanteesta (B6-0183/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.4.2009, kohta 7.24.


17. Ydinaseiden leviämisen estäminen sekä ydinsulkusopimuksen tulevaisuus (keskustelu)

Mietintö: Euroopan parlamentin suositus neuvostolle ydinaseiden leviämisen estämisestä sekä ydinsulkusopimuksen tulevaisuudesta [2008/2324(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Angelika Beer (A6-0234/2009)

Angelika Beer esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Petr Nečas (neuvoston puheenjohtaja) ja Olli Rehn (komission jäsen).

Puheenvuorot: Josef Zieleniec PPE-DE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta, Janusz Onyszkiewicz ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys ja Karl von Wogau.

Puheenvuorot: Petr Nečas, Olli Rehn ja Angelika Beer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.4.2009, kohta 7.25.


18. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus - Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus * - Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus (valinnainen pöytäkirja) * (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta [KOM(2008)0530 - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta [KOM(2008)0530 - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Rumiana Jeleva (A6-0230/2009)

Petr Nečas (neuvoston puheenjohtaja) ja Olli Rehn (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Rumiana Jeleva esitteli laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Hiltrud Breyer (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rovana Plumb PSE-ryhmän puolesta, Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Richard Howitt.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ilda Figueiredo.

Puheenvuorot: Petr Nečas, Olli Rehn ja Rumiana Jeleva.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Jan Andersson ja Rumiana Jeleva EMPL-valiokunnan puolesta vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ja sen liitteenä olevan valinnaisen pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (B6-0194/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.4.2009, kohta 7.4 ja istunnon pöytäkirja 24.4.2009, kohta 7.5.


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

19. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0227/2009).

Kysymys 1 on peruutettu.

Kysymys 2 (Gay Mitchell): Lissabonin sopimuksen vastainen retoriikka.

Petr Nečas (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Richard Corbett ja Christopher Heaton-Harris.

Kysymys 3 (Manuel Medina Ortega): Kaksinkertainen verotus.

Petr Nečas vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Manuel Medina Ortega, Syed Kamall ja Paul Rübig.

Kysymys 4 on peruutettu.

Kysymys 5 (Marian Harkin): Siipikarjanliha.

Petr Nečas vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marian Harkin ja Avril Doyle.

Kysymykset 6 ja 7 on peruutettu.

Kysymys 8 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 9 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Taloudellisen kriisin torjuminen ja pk-yritykset.

Petr Nečas vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Kysymys 10 (Avril Doyle): Maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen rahoittamista koskevat kevään Eurooppa-neuvoston tulokset.

Petr Nečas vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Avril Doyle.

Puhemies kommentoi kyselytunnin järjestämistä.

Kysymyksiin 11 - 27, joihin ei ajanpuutteen vuoksi vastattu, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 20.10 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

20. Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavat vaatimukset (uudelleenlaadinta) ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (uudelleenlaadittu toisinto) [KOM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

Magor Imre Csibi esitteli laatimansa mietinnön.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anders Wijkman PPE-DE-ryhmän puolesta, Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta, Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta ja Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puheenvuorot: Günter Verheugen ja Magor Imre Csibi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.4.2009, kohta 7.11.


21. Rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta [KOM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Catherine Neris (A6-0068/2009)

Catherine Neris esitteli laatimansa mietinnön.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Den Dover (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Zita Pleštinská PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Cremers PSE-ryhmän puolesta, Janelly Fourtou ALDE-ryhmän puolesta, Andreas Schwab ja Catherine Neris.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.4.2009, kohta 7.12.


22. Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus * - Yhteinen alv-järjestelmä maahantuontiin ja muihin rajatylittäviin operaatioihin liittyvien veropetosten osalta * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin 2003/48/EY muuttamisesta [KOM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta maahantuontiin ja muihin rajatylittäviin liiketoimiin liittyvien veropetosten torjumiseksi [KOM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

Benoît Hamon ja Cornelis Visser esittelivät laatimansa mietinnöt.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

László Kovács (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Eva-Riitta Siitonen (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Astrid Lulling PPE-DE-ryhmän puolesta, Kristian Vigenin PSE-ryhmän puolesta, Bilyana Ilieva Raeva ALDE-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, Ieke van den Burg, László Kovács, Benoît Hamon ja Astrid Lulling eräästä henkilökohtaisesta asiasta Benoît Hamonin puheenvuoron johdosta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.4.2009, kohta 7.17 ja istunnon pöytäkirja 24.4.2009, kohta 7.18.


23. Etniseen alkuperään ja rotuun perustuvan profiloinnin ongelma terrorismin torjunnan, lainvalvonnan, maahanmuuton sekä tulli- ja rajavalvonnan yhteydessä (keskustelu)

Mietintö: Euroopan parlamentin suositus neuvostolle alkuperään ja rotuun perustuvan profiloinnin ongelmasta terrorismin torjunnan, lainvalvonnan, maahanmuuton sekä tulli- ja rajavalvonnan yhteydessä [2008/2020(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sarah Ludford (A6-0222/2009)

Sarah Ludford esitteli laatimansa mietinnön.

László Kovács (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Claude Moraes PSE-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Emine Bozkurt.

Puheenvuorot: László Kovács ja Sarah Ludford.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.4.2009, kohta 7.6.


24. Kasvinsuojeluaineita koskevat tilastot ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvinsuojeluaineita koskevista tilastoista [11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bart Staes (A6-0256/2009)

Bart Staes esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

László Kovács (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anne Laperrouze ALDE-ryhmän puolesta ja Bart Staes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.4.2009, kohta 7.10.


25. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Työjärjestyksen muuttaminen

- Työjärjestyksen mukauttaminen Lissabonin sopimukseen (2009/2029(REG))

(lausuntoa varten: BUDG)


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 423.627/OJVE).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.05.

Klaus Welle

Martine Roure

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö