Rodyklė 
Protokolas
PDF 262kWORD 201k
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 23 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse ***I (diskusijos)
 4.Pacientų sauga * (diskusijos)
 5.Europos veiksmai retųjų ligų srityje * (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Parlamentas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Teisingumo Teismas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Audito Rūmai (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ombudsmenas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Eurojustas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.7.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos vaistų agentūra (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.8.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aviacijos saugos agentūra (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.9.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.10.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.11.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.12.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.13.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.14.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Taryba (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.15.Europos agentūrų finansų valdymas ir kontrolė (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
 7.Oficialus pasveikinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
8.1.Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės (nauja redakcija) ***II (balsavimas)
  
8.2.Profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrosios taisyklės ***II (balsavimas)
  
8.3.Bendrosios patekimo į tarptautinę rinką vežant krovinius keliais taisyklės (nauja redakcija) ***II (balsavimas)
  
8.4.Pastatų energetinis naudingumas ***I (balsavimas)
  
8.5.Kredito reitingų agentūros ***I (balsavimas)
  
8.6.Jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keleivių teisės ***I (balsavimas)
  
8.7.Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės ***I (balsavimas)
  
8.8.Autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminai ***I (balsavimas)
  
8.9.Pažangiosios kelių transporto sistemos ir sąsajos su kitų rūšių transportu ***I (balsavimas)
  
8.10.Antroji „Marco Polo“ programa („Marco Polo II“) ***I (balsavimas)
  
8.11.Konkurencingas krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklas ***I (balsavimas)
  
8.12.Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse ***I (balsavimas)
  
8.13.Pacientų sauga * (balsavimas)
  
8.14.Europos veiksmai retųjų ligų srityje * (balsavimas)
  
8.15.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Komisija (balsavimas)
  
8.16.2007 m. bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Septintasis, aštuntasis ir devintasis Europos plėtros fondai (balsavimas)
  
8.17.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)
  
8.18.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Regionų komitetas (balsavimas)
  
8.19.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos mokymo fondas (balsavimas)
  
8.20.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (balsavimas)
  
8.21.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos policijos koledžas (balsavimas)
  
8.22.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos GNSS priežiūros institucija (balsavimas)
  
8.23.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos geležinkelių agentūra (balsavimas)
  
8.24.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos jūrų saugumo agentūra (balsavimas)
  
8.25.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos rekonstrukcijos agentūra (balsavimas)
  
8.26.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aplinkos agentūra (balsavimas)
  
8.27.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos maisto saugos tarnyba (balsavimas)
  
8.28.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (balsavimas)
  
8.29.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (balsavimas)
  
8.30.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (balsavimas)
  
8.31.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (balsavimas)
  
8.32.Kova su miškų naikinimu ir nykimu, siekiant kovoti su klimato kaita ir biologinės įvairovės mažėjimu (balsavimas)
  
8.33.Judumo mieste veiksmų planas (balsavimas)
  
8.34.Pažangiųjų transporto sistemų veiksmų planas (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Klimato ir energetikos teisės aktų paketas ir jūrų transporto teisės aktų paketas (aktų pasirašymas)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausio lygio susitikimo išvados (diskusijos)
 14.Europos Sąjungos parama specialiosioms olimpinėms žaidynėms (rašytinis pareiškimas)
 15.Padėtis Moldovos Respublikoje (diskusijos)
 16.Siekiant didesnio stabilumo ir klestėjimo Vakarų Balkanuose. Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje (diskusijos)
 17.Branduolinių ginklų neplatinimas ir Sutarties dėl branduolinių ginklų neplatinimo ateitis (diskusijos)
 18.Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija *. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (fakultatyvus protokolas) * (diskusijos)
 19.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 20.Ekologinio projektavimo reikalavimai su energija susijusiems gaminiams ***I (diskusijos)
 21.Darnios statybos produktų rinkodaros sąlygos ***I (diskusijos)
 22.Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimas *. PVM bendros sistemos nuostatos dėl mokesčių vengimo, susijusio su importu ir kitais tarpvalstybiniais sandoriais * (diskusijos)
 23.Asmenų skirstymas, ypač pagal etninę kilmę ir rasę, kovojant su terorizmu, teisėsaugos, imigracijos, muitinės ir pasienių kontrolės srityse (diskusijos)
 24.Augalų apsaugos produktų statistika ***II (diskusijos)
 25.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių:

1) pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis)

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasiūlymo įsteigti garantijas teikiančią, patariamąją ir savanoriško darbo organizacijų bei trečiojo sektoriaus paslaugas vertinančią instituciją (B6-0195/2009)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

2) pasiūlymai dėl rekomendacijų (Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnis)

- Hanna Foltyn-Kubicka, UEN frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl gegužės 25-osios paskelbimo Tarptautine kovos su totalitarizmu didvyrių diena (B6-0196/2009)
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: LIBE


3. Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse įgyvendinimo [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: John Bowis (A6-0233/2009).

Philip Bushill-Matthews (pavaduojantis pranešėjas) pristatė pranešimą..

Kalbėjo: Daniela Filipiová (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) ir Androulla Vassiliou (Komisijos narė).

Kalbėjo: Iles Braghetto (EMPL komiteto nuomonės referentas), Françoise Grossetête (ITRE komiteto nuomonės referentė), Bernadette Vergnaud (IMCO komiteto nuomonės referentė), Diana Wallis (JURI komiteto nuomonės referentė), Anna Záborská (FEMM komiteto nuomonės referentė), Avril Doyle PPE-DE frakcijos vardu, Dagmar Roth-Behrendt PSE frakcijos vardu, Jules Maaten ALDE frakcijos vardu, Salvatore Tatarella UEN frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Hanne Dahl IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Jim Allister, Colm Burke, Guido Sacconi, Karin Riis-Jørgensen, Ewa Tomaszewska, Margrete Auken, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Andreas Mölzer, Péter Olajos, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Jens Holm, Johannes Blokland, Lydia Schenardi, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Siiri Oviir, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Ria Oomen-Ruijten, María Sornosa Martínez, Holger Krahmer, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Christofer Fjellner, Åsa Westlund ir Emmanouil Angelakas.

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Charles Tannock, Catiuscia Marini, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Christel Schaldemose, Olle Schmidt ir Proinsias De Rossa.

Kalbėjo: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou ir Philip Bushill-Matthews.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.12 protokolo 23.4.2009.


4. Pacientų sauga * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Amalia Sartori (A6-0239/2009).

Françoise Grossetête (pavaduojantis pranešėjas) pristatė pranešimą..

Kalbėjo: Daniela Filipiová (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) ir Androulla Vassiliou (Komisijos narė).

Kalbėjo: Antonios Trakatellis PPE-DE frakcijos vardu, Linda McAvan PSE frakcijos vardu ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Siiri Oviir.

Kalbėjo: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou ir Françoise Grossetête.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.13 protokolo 23.4.2009.


5. Europos veiksmai retųjų ligų srityje * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos retųjų ligų srities veiksmų [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009).

Antonios Trakatellis pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Daniela Filipiová (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) ir Androulla Vassiliou (Komisijos narė).

Kalbėjo: Françoise Grossetête (ITRE komiteto nuomonės referentė), Peter Liese PPE-DE frakcijos vardu, Dorette Corbey PSE frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Hiltrud Breyer Verts/ALE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys ir Christa Klaß.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Siiri Oviir.

Kalbėjo: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou ir Antonios Trakatellis.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.14 protokolo 23.4.2009.


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

Kalbėjo Daniel Cohn-Bendit, kuris, turėdamas omeny balsavimą dėl P. Casaca pranešimo (A6-0184/2009) dėl 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo (Europos Parlamentas) ir remdamasis Darbo tvarkos taisyklių I priedo 1 straipsniu, pakvietė Pirmininką paprašyti Parlamento narių, turinčių finansinių interesų, susijusių su nagrinėjamu klausimu, apie tai pranešti.

Kalbėjo Gary Titley, kuris, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 28 straipsnio 2 dalimi, paprašė, kad būtų atsakyta į jo Parlamento Pirmininkui 2009 m. kovo 19 d. raštu pateiktą klausimą.

Kalbėjo Silvana Koch-Mehrin, kuri padėkojo visiems Parlamento nariams, pasirašiusiems rašytinį pareiškimą 0001/2009.

Kalbėjo: Luigi Cocilovo, Hans-Peter Martin, Martin Schulz, Gerard Batten ir Ewa Tomaszewska dėl prašymo, kurį pateikė Daniel Cohn-Bendit.

Pirmininkas atsakė Gary Titley, kad jo prašymas bus perduotas Parlamento Pirmininkui, ir Daniel Cohn-Bendit, kad bet kuris Parlamento narys, norintis padaryti pareiškimą dėl finansinių interesų, gali tai padaryti.


6.1. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Parlamentas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Paulo Casaca (A6-0184/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0260).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


6.2. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Teisingumo Teismas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0261).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


6.3. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Audito Rūmai (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0262).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


6.4. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ombudsmenas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0263).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


6.5. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0264).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


6.6. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Eurojustas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Eurojusto 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0161/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0265).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


6.7. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos vaistų agentūra (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0162/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0266).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


6.8. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aviacijos saugos agentūra (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0163/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0267).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


6.9. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0166/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0268).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


6.10. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0170/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0269).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


6.11. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0175/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0270).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


6.12. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0177/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0271).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


6.13. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0178/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0272).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


6.14. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Taryba (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas
II skirsnis – Taryba [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0273).

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo atidėtas.

Atidėtas sprendimas uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą).


6.15. Europos agentūrų finansų valdymas ir kontrolė (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų finansų valdymo ir kontrolės [2008/2207(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0148/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0274).


7. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Irako Nacionalinės Asamblėjos pirmininko pirmojo pavaduotojo Khalid Al Atiyah vadovaujamos Irako parlamento delegacijos narius.


8. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

8.1. Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės (nauja redakcija) ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių (nauja redakcija) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Mathieu Grosch (A6-0215/2009).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais (P6_TA(2009)0275).


8.2. Profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrosios taisyklės ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles ir panaikinantį Tarybos direktyvą 96/26/EB [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais (P6_TA(2009)0276).


8.3. Bendrosios patekimo į tarptautinę rinką vežant krovinius keliais taisyklės (nauja redakcija) ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (nauja redakcija) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Mathieu Grosch (A6-0211/2009).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais (P6_TA(2009)0277).

Kalbėjo:

Michael Gahler dėl balsavimo eigos.


8.4. Pastatų energetinis naudingumas ***I (balsavimas)

Pranešimas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0278).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0278).

Kalbėjo:

Silvia-Adriana Ţicău (pranešėja) dėl 57, 106, 117 ir 102 pakeitimų, 60ad (prieš balsavimą) ir dėl 109 ir 124 pakeitimų (balsavimo metu).


8.5. Kredito reitingų agentūros ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0279).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0279).

Kalbėjo:

Jean-Paul Gauzès (pranešėjas) prieš balsavimą.


8.6. Jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keleivių teisės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keleivių teisių, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Michel Teychenné (A6-0209/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0280).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0280).


8.7. Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės ***I (balsavimas)

Pranešimas del pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Gabriele Albertini (A6-0250/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0281).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0281).

Kalbėjo:

Georg Jarzembowski, Eva Lichtenberger ir Gabriele Albertini (pranešėja) – dėl balsavimo dėl 81 ir 12 pakeitimų.


8.8. Autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Brian Crowley (A6-0070/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0282).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0282).

Kalbėjo:

Sharon Bowles, kuri prieš balsavimą paprašė, kad dėl 80 pakeitimo būtų balsuojama kaip dėl 37 pakeitimo papildomos dalies, ir Brian Crowley (pranešėjas), kuris nepritarė šiam prašymui.


8.9. Pažangiosios kelių transporto sistemos ir sąsajos su kitų rūšių transportu ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomi kelių transportui ir jo sąsajoms su kitų rūšių transportu skirtų pažangiųjų transporto sistemų diegimo pagrindai [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Anne E. Jensen (A6-0226/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0283).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0283).

Kalbėjo:

prieš balsavimą Alexander Alvaro dėl balsavimo eigos.


8.10. Antroji „Marco Polo“ programa („Marco Polo II“) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1692/2006, nustatantį antrąją „Marco Polo“ programą dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo krovininio transporto sistemos atitikčiai aplinkosaugos reikalavimams didinti („Marco Polo II“) [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0284).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0284).


8.11. Konkurencingas krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Petr Duchoň (A6-0220/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0285).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0285).


8.12. Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse įgyvendinimo [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: John Bowis (A6-0233/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0286)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0286).

Kalbėjo:

- Kartika Tamara Liotard (prieš balsavimą) dėl teisinio pagrindo (Pirmininkas atsakė, kad jis priims sprendimą dėl pakeitimų dėl teisinio pagrindo priimtinumo po to, kai baigsis balsavimas dėl kitų pakeitimų ). Philip Bushill-Matthews (pavaduojantis pranešėją) pritarė pirmininko pasiūlymui;

- Philip Bushill-Matthews pateikė žodinį 100 pakeitimo pakeitimą (priimtas);

- Pirmininkas prieš balsavimą dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo nusprendė pateikti balsuoti pakeitimus dėl teisinio pagrindo;

- Philip Bushill-Matthews – dėl pastarųjų pakeitimų;

- Edward McMillan-Scott – dėl balsavimo eigos.


8.13. Pacientų sauga * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Amalia Sartori (A6-0239/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0287).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0287).


8.14. Europos veiksmai retųjų ligų srityje * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos retųjų ligų srities veiksmų [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0288).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0288).


8.15. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Komisija (balsavimas)

Pranešimas dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas .)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO1

Priimta (P6_TA(2009)0289).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO n° 2

Priimta (P6_TA(2009)0289).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO n° 2

Priimta (P6_TA(2009)0289).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO n° 3

Priimta (P6_TA(2009)0289).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO n° 4

Priimta (P6_TA(2009)0289).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0289).


8.16. 2007 m. bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Septintasis, aštuntasis ir devintasis Europos plėtros fondai (balsavimas)

Pranešimas dėl septintojo, aštuntojo ir devintojo Europos plėtros fondų 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2009)0290).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0290).


8.17. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2007 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 32.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2009)0291).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0291).


8.18. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Regionų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 33.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2009)0292).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0292).


8.19. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos mokymo fondas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0157/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 34.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2009)0293)

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0293).


8.20. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0158/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 35.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2009)0294)

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0294).


8.21. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos policijos koledžas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos policijos koledžo 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0160/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 36.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Atmesta.

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0295).


8.22. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos GNSS priežiūros institucija (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos GNSS priežiūros institucijos 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0164/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 37.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2009)0296).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0296).


8.23. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos geležinkelių agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos geležinkelių agentūros 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0165/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 38.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2009)0297).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0297).


8.24. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos jūrų saugumo agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0167/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 39.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2009)0298).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0298).


8.25. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos rekonstrukcijos agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos rekonstrukcijos agentūros 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0169/2009) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 40.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2009)0299).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0299).


8.26. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aplinkos agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0171/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 41.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2009)0300).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0300).


8.27. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos maisto saugos tarnyba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0172/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 42.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2009)0301).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0301).


8.28. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0173/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 43.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2009)0302).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0302).


8.29. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0174/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 44.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2009)0303).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0303).


8.30. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0176/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 45.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2009)0304).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0304).


8.31. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A6-0179/2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 46.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2009)0305).

Pritarta uždaryti sąskaitas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0305).


8.32. Kova su miškų naikinimu ir nykimu, siekiant kovoti su klimato kaita ir biologinės įvairovės mažėjimu (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0191/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 47.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0306).


8.33. Judumo mieste veiksmų planas (balsavimas)

Pranešimas dėl judumo mieste veiksmų plano [2008/2217(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Gilles Savary (A6-0199/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 48.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0307).


8.34. Pažangiųjų transporto sistemų veiksmų planas (balsavimas)

Pranešimas dėl pažangiųjų transporto sistemų veiksmų plano [2008/2216(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 49.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0308).


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Paulo Casaca - A6-0184/2009: Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová

Pranešimas: Søren Bo Søndergaard - A6-0150/2009: Richard Corbett

Pranešimas: Christofer Fjellner - A6-0148/2009: Daniel Hannan

Rekomendacija antrajam svarstymui: Mathieu Grosch - A6-0215/2009: Siiri Oviir

Rekomendacija antrajam svarstymui: Silvia-Adriana Ţicău - A6-0210/2009: Siiri Oviir

Rekomendacija antrajam svarstymui: Mathieu Grosch - A6-0211/2009: Siiri Oviir

Pranešimas: Silvia-Adriana Ţicău - A6-0254/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Pranešimas: Jean-Paul Gauzès - A6-0191/2009: Siiri Oviir, Daniel Hannan

Pranešimas: Michel Teychenné - A6-0209/2009: Siiri Oviir

Pranešimas: Gabriele Albertini - A6-0250/2009: Siiri Oviir

Pranešimas: Brian Crowley - A6-0070/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová

Pranešimas: Anne E. Jensen - A6-0226/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Pranešimas: Ulrich Stockmann - A6-0217/2009: Siiri Oviir

Pranešimas: Petr Duchoň - A6-0220/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Pranešimas: John Bowis - A6-0233/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Pranešimas: Amalia Sartori - A6-0239/2009: Siiri Oviir

Pranešimas: Antonios Trakatellis - A6-0231/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt

Pranešimas: Jean-Pierre Audy - A6-0168/2009: Ingeborg Gräßle

Pranešimas: Gilles Savary - A6-0199/2009: Siiri Oviir

Pranešimas: Anne E. Jensen - A6-0227/2009: Siiri Oviir


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.55 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

11. Klimato ir energetikos teisės aktų paketas ir jūrų transporto teisės aktų paketas (aktų pasirašymas)

Pirmininkas ir Petr Nečas (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) padarė trumpus pareiškimus.

Pirmininkas, pakvietęs Olli Rehn (Komisijos narį) ir pranešėjus prisijungti prie jo, drauge su Petr Nečas pasirašė klimato ir energetikos teisės aktų paketą ir jūrų transporto teisės aktų paketą.


12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausio lygio susitikimo išvados (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: G20 vadovų susitikimo išvados

Petr Nečas (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Pervenche Berès dėl diskusijų eigos.

Olli Rehn (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Poul Nyrup Rasmussen PSE frakcijos vardu, Margarita Starkevičiūtė ALDE frakcijos vardu, Roberts Zīle UEN frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Jana Bobošíková, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Rebecca Harms, Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès ir Antolín Sánchez Presedo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danutė Budreikaitė ir Bart Staes.

Kalbėjo: Petr Nečas ir Olli Rehn.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts ir Roberta Angelilli UEN frakcijos vardu – dėl 2009 m. balandžio 2 d. vykusio Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikimo (B6-0185/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni ir Pierre Jonckheer Verts/ALE frakcijos vardu – dėl 2009 m. balandžio 2 d. Londone įvykusio Didžiojo dvidešimtuko (G 20) aukščiausiojo lygio susitikimo (B6-0186/2009),

- Gunnar Hökmark PPE-DE frakcijos vardu – dėl 2009 m. balandžio 2 d. Londone įvykusio Didžiojo dvidešimtuko (G 20) aukščiausiojo lygio susitikimo (B6-0187/2009),

- Graham Watson, Wolf Klinz ir Margarita Starkevičiūtė ALDE frakcijos vardu – dėl 2009 m. balandžio 2 d. Londone įvykusio Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausiojo lygio susitikimo (B6-0188/2009),

- Martin Schulz, Harlem Désir, Robert Goebbels, Pervenche Berès ir Elisa Ferreira PSE frakcijos vardu – dėl Didžiojo dvidešimtuko (G 20) aukščiausiojo lygio susitikimo išvadų (B6-0189/2009),

- Francis Wurtz ir Sahra Wagenknecht GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Didžiojo dvidešimtuko (G 20) aukščiausiojo lygio susitikimo išvadų (B6-0190/2009).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.22 protokolo 24.4.2009.


14. Europos Sąjungos parama specialiosioms olimpinėms žaidynėms (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski ir Janusz Wojciechowski pateiktą pareiškimą 1/2009 dėl Europos Sąjungos paramos specialiosioms olimpinėms žaidynėms pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 4 dalimi, jis bus perduotas adresatams ir paskelbtas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis 2009 m. gegužės 5 d. posėdžio Priimtuose tekstuose.


15. Padėtis Moldovos Respublikoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Moldovos Respublikoje

Graham Watson pranešė, kad galerijoje posėdį stebi Moldovos opozicijos atstovų delegacija, t. y. Kišiniovo meras Dorin Chirtoacă, liberalų partijos lyderis Vladimir Filat ir aljanso „Moldova Noastră“ pirmininkas Serafim Urechean.

Petr Nečas (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

Olli Rehn (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE-DE frakcijos vardu, Marianne Mikko PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu ir Adrian Severin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Ibrisagic, Victor Boştinaru, Maria Petre, Alexandru Nazare, Charles Tannock ir Paul Rübig.

Kalbėjo: Petr Nečas ir Olli Rehn.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: prochaine période de session.


16. Siekiant didesnio stabilumo ir klestėjimo Vakarų Balkanuose. Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje (diskusijos)

Pranešimas dėl didesnio stabilumo Vakarų Balkanų valstybėse ir šių valstybių klestėjimo [2008/2200(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009).

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje

Anna Ibrisagic pristatė savo pranešimą.

Petr Nečas (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Olli Rehn (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Bastiaan Belder (INTA komiteto nuomonės referentas) ir Doris Pack PPE-DE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Johannes Lebech ALDE frakcijos vardu, Paul Marie Coûteaux IND/DEM frakcijos vardu, Charles Tannock, Libor Rouček ir Jules Maaten.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Pierre Pribetich, Angelika Beer, Erik Meijer ir Marusya Ivanova Lyubcheva.

Kalbėjo: Petr Nečas, Olli Rehn ir Anna Ibrisagic.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Doris Pack AFET komiteto vardu – dėl padėties Bosnijoje ir Hercegovinoje (B6-0183/2009).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.24 protokolo 24.4.2009.


17. Branduolinių ginklų neplatinimas ir Sutarties dėl branduolinių ginklų neplatinimo ateitis (diskusijos)

Pranešimas su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl branduolinio ginklo neplatinimo ir Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (SBGN) ateities [2008/2324(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Angelika Beer (A6-0234/2009).

Angelika Beer pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Petr Nečas (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Olli Rehn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Josef Zieleniec PPE-DE frakcijos vardu, Ana Maria Gomes PSE frakcijos vardu, Janusz Onyszkiewicz ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys ir Karl von Wogau.

Kalbėjo: Petr Nečas, Olli Rehn ir Angelika Beer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.25 protokolo 24.4.2009.


18. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija *. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (fakultatyvus protokolas) * (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos priėmimo [COM(2008)0530 - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo priėmimo [COM(2008)0530 - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Rumiana Jeleva (A6-0230/2009).

Petr Nečas (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Olli Rehn (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Rumiana Jeleva pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Hiltrud Breyer (FEMM komiteto nuomonės referentė), Rovana Plumb PSE frakcijos vardu, Elizabeth Lynne ALDE frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu ir Richard Howitt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ilda Figueiredo.

Kalbėjo: Petr Nečas, Olli Rehn ir Rumiana Jeleva.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Jan Andersson ir Rumiana Jeleva EMPL komiteto vardu – dėl Jungtinių Tautų konvencijos dėl žmonių su negalia teisių ir jos fakultatyvinio protokolo pasirašymo Europos bendrijos vardu (B6-0194/2009).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.4 protokolo 24.4.2009 ir punktas 7.5 protokolo 24.4.2009.


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

19. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas svarstė klausimus Tarybai (B6-0227/2009).

1 klausimas buvo atšauktas.

Klausimas 2 (Gay Mitchell): Prieš Lisabonos sutartį nukreiptos kalbos.

Petr Nečas (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Richard Corbett ir Christopher Heaton-Harris papildomus klausimus.

Klausimas 3 (Manuel Medina Ortega): Dvigubas apmokestinimas.

Petr Nečas atsakė į klausimą ir į Manuel Medina Ortega, Syed Kamall ir Paul Rübig papildomus klausimus.

4 klausimas buvo atšauktas.

Klausimas 5 (Marian Harkin): Paukštiena.

Petr Nečas atsakė į klausimą ir į Marian Harkin ir Avril Doyle papildomus klausimus.

6 ir 7 buvo atšaukti.

8 klausimas nebuvo pateiktas, nes klausimo teikėjas posėdyje nedalyvavo.

Klausimas 9 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Kova su krize ir mažosios bei vidutinės įmonės.

Petr Nečas atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomą klausimą.

Klausimas 10 (Avril Doyle): Pavasario Tarybos susitikimo dėl išsamaus klimato kaitos susitarimo finansavimo baigtis.

Petr Nečas atsakė į klausimą ir į Avril Doyle papildomą klausimą.

Pirmininkė fait un commentaire sur l'organisation de l'heure des questions.

Atsakymai į 11–27 klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Tarybai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 20.10 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

20. Ekologinio projektavimo reikalavimai su energija susijusiems gaminiams ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (nauja redakcija) [COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009).

Magor Imre Csibi pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günter Verheugen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Anders Wijkman PPE-DE frakcijos vardu, Dorette Corbey PSE frakcijos vardu, Holger Krahmer ALDE frakcijos vardu ir Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu.

Kalbėjo: Günter Verheugen ir Magor Imre Csibi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.11 protokolo 24.4.2009.


21. Darnios statybos produktų rinkodaros sąlygos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos darnios statybos produktų rinkodaros sąlygos [COM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Catherine Neris (A6-0068/2009).

Catherine Neris pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günter Verheugen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Den Dover (ITRE komiteto nuomonės referentas), Zita Pleštinská PPE-DE frakcijos vardu, Jan Cremers PSE frakcijos vardu, Janelly Fourtou ALDE frakcijos vardu, Andreas Schwab ir Catherine Neris.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.12 protokolo 24.4.2009.


22. Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimas *. PVM bendros sistemos nuostatos dėl mokesčių vengimo, susijusio su importu ir kitais tarpvalstybiniais sandoriais * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/48/EB dėl taupymo pajamų, gautų iš palūkanų, apmokestinimo [COM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Benoît Hamon (A6-0244/2009).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas dėl mokesčių vengimo, susijusio su importu ir kitais tarpvalstybiniais sandoriais [COM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Cornelis Visser (A6-0189/2009).

Benoît Hamon ir Cornelis Visser pristatė savo pranešimus.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo László Kovács (Komisijos narys).

Kalbėjo: Eva-Riitta Siitonen (JURI komiteto nuomonės referentas), Astrid Lulling PPE-DE frakcijos vardu, Kristian Vigenin PSE frakcijos vardu, Bilyana Ilieva Raeva ALDE frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Ieke van den Burg, László Kovács, Benoît Hamon ir Astrid Lulling asmeniniu klausimu po Benoît Hamon kalbos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.17 protokolo 24.4.2009 ir punktas 7.18 protokolo 24.4.2009.


23. Asmenų skirstymas, ypač pagal etninę kilmę ir rasę, kovojant su terorizmu, teisėsaugos, imigracijos, muitinės ir pasienių kontrolės srityse (diskusijos)

Pranešimas su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl asmenų skirstymo, ypač pagal etninę kilmę ir rasę, problemos, kovojant su terorizmu, teisėsaugos, imigracijos, muitinės ir pasienių kontrolės srityse [2008/2020(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sarah Ludford (A6-0222/2009).

Sarah Ludford pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo László Kovács (Komisijos narys).

Kalbėjo: Claude Moraes PSE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu ir Emine Bozkurt.

Kalbėjo: László Kovács ir Sarah Ludford.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.6 protokolo 24.4.2009.


24. Augalų apsaugos produktų statistika ***II (diskusijos)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl augalų apsaugos produktų statistikos [11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A6-0256/2009).

Bart Staes pateikė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo László Kovács (Komisijos narys).

Kalbėjo: Anne Laperrouze ALDE frakcijos vardu ir Bart Staes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.10 protokolo 24.4.2009.


25. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Dalinis Darbo tvarkos taisyklių keitimas

- Darbo tvarkos taisyklių pritaikymas prie Lisabonos sutarties (2009/2029(REG))

(nuomonė: BUDG)


26. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 423.627/OJVE).


27. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.05 val.

Klaus Welle

Martine Roure

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika