Indekss 
Protokols
PDF 260kWORD 196k
Ceturtdiena, 2009. gada 23. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Pacienta tiesības pārrobežu veselības aprūpē ***I (debates)
 4.Pacientu drošība * (debates)
 5.Eiropas pasākumi reto slimību jomā * (debates)
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Parlaments (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.2.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Tiesa (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.3.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Revīzijas palāta (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.4.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Ombuds (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.5.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.6.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eurojust (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.7.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Zāļu aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.8.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.9.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.10.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.11.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.12.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.13.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.14.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Padome (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.15.ES aģentūru finanšu pārvaldība un kontrole (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
 7.Oficiāla sveikšana
 8.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
8.1.Piekļuve autobusu pārvadājumu pakalpojumu tirgum (pārstrādāts dokuments) ***II (balsošana)
  
8.2.Noteikumi autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai ***II (balsošana)
  
8.3.Piekļuve starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (pārstrādāts dokuments) ***II (balsošana)
  
8.4.Ēku energoefektivitāte (pārstrādāta redakcija) ***I (balsošana)
  
8.5.Kredītvērtējuma aģentūras ***I (balsošana)
  
8.6.Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem ***I (balsošana)
  
8.7.Autobusu pasažieru tiesības ***I (balsošana)
  
8.8.Autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņi ***I (balsošana)
  
8.9.Inteliģento transporta sistēmu ieviešana autotransporta jomā un saskarnes ar citiem transporta veidiem ***I (balsošana)
  
8.10.„Marco Polo II” programma ***I (balsošana)
  
8.11.Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem ***I (balsošana)
  
8.12.Pacienta tiesības pārrobežu veselības aprūpē ***I (balsošana)
  
8.13.Pacientu drošība * (balsošana)
  
8.14.Eiropas pasākumi reto slimību jomā * (balsošana)
  
8.15.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Komisija (balsošana)
  
8.16.2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana - 7., 8. un 9. Eiropas Attīstības fonds (balsošana)
  
8.17.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)
  
8.18.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Reģionu komiteja (balsošana)
  
8.19.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Izglītības fonds (balsošana)
  
8.20.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)
  
8.21.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Policijas akadēmija (balsošana)
  
8.22.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas GNSS uzraudzības iestāde (balsošana)
  
8.23.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Dzelzceļa aģentūra (balsošana)
  
8.24.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Jūras drošības aģentūra (balsošana)
  
8.25.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (balsošana)
  
8.26.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Vides aģentūra (balsošana)
  
8.27.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (balsošana)
  
8.28.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (balsošana)
  
8.29.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (balsošana)
  
8.30.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (balsošana)
  
8.31.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (balsošana)
  
8.32.Atmežošanas un meža degradācijas radīto problēmu risinājumi cīņai ar klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības izzušanu (balsošana)
  
8.33.Rīcības plāns attiecībā uz mobilitāti pilsētā (balsošana)
  
8.34.Automatizēto transporta sistēmu rīcības plāns (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Klimata un enerģētikas tiesību aktu kopums un jūras transporta tiesību aktu kopums (dokumentu parakstīšana)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmes secinājumi (debates)
 14.Atbalsts Speciālajai olimpiādei Eiropas Savienībā (rakstiska deklarācija)
 15.Stāvoklis Moldovas Republikā (debates)
 16.Stabilitātes un labklājības nostiprināšana Rietumbalkānos – Stāvoklis Bosnijā un Hercegovinā (debates)
 17.Kodolieroču neizplatīšana un Kodolieroču neizplatīšanas līguma nākotne (debates)
 18.Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām – Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām * – Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (fakultatīvais protokols) * (debates)
 19.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 20.Ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (pārstrādāta redakcija) ***I (debates)
 21.Saskaņoti būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumi ***I (debates)
 22.Tādu ienākumu aplikšana ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem * – Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz nodokļu nemaksāšanu, kas saistīta ar importu un citiem pārrobežu darījumiem * (debates)
 23.Informācijas klasificēšana, jo īpaši ņemot vērā tautību un rasi, terorisma apkarošanas, tiesībaizsardzības, imigrācijas, muitas un robežkontroles jomā (debates)
 24.Statistika par augu aizsardzības līdzekļiem ***II (debates)
 25.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 113. pants)

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par priekšlikumu izveidot konsultatīvu novērtēšanas struktūru brīvprātīgā darba un „trešā sektora” sniegto pakalpojumu standarta nodrošināšanai (B6-0195/2009).
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

2. Ieteikumu priekšlikumi (Reglamenta 114. pants)

- Hanna Foltyn-Kubicka UEN grupas vārdā. Ieteikuma priekšlikums Padomei par 25. maija pasludināšanu par Varoņu cīņā pret totalitārismu starptautisko piemiņas dienu (B6-0196/2009).
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: LIBE


3. Pacienta tiesības pārrobežu veselības aprūpē ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: John Bowis (A6-0233/2009).

Philip Bushill-Matthews (referenta aizstājējs) iepazīstināja ar ziņojumu..

Uzstājās Daniela Filipiová (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Androulla Vassiliou (Komisijas locekle).

Uzstājās Iles Braghetto (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Françoise Grossetête (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Bernadette Vergnaud (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Diana Wallis (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Anna Záborská (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Avril Doyle PPE-DE grupas vārdā, Dagmar Roth-Behrendt PSE grupas vārdā, Jules Maaten ALDE grupas vārdā, Salvatore Tatarella UEN grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā, Hanne Dahl IND/DEM grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Colm Burke, Guido Sacconi, Karin Riis-Jørgensen, Ewa Tomaszewska, Margrete Auken, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Andreas Mölzer, Péter Olajos, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Jens Holm, Johannes Blokland, Lydia Schenardi, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Siiri Oviir, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Ria Oomen-Ruijten, María Sornosa Martínez, Holger Krahmer, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Christofer Fjellner, Åsa Westlund un Emmanouil Angelakas.

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Charles Tannock, Catiuscia Marini, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Christel Schaldemose, Olle Schmidt un Proinsias De Rossa.

Uzstājās Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou un Philip Bushill-Matthews.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 23. aprīļa protokola 8.12. punkts.


4. Pacientu drošība * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes ieteikumam par pacientu drošību, ieskaitot veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Amalia Sartori (A6-0239/2009).

Françoise Grossetête (referentes aizstājēja) iepazīstināja ar ziņojumu..

Uzstājās Daniela Filipiová (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Androulla Vassiliou (Komisijas locekle).

Uzstājās Antonios Trakatellis PPE-DE grupas vārdā, Linda McAvan PSE grupas vārdā un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Siiri Oviir.

Uzstājās Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou un Françoise Grossetête.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 23. aprīļa protokola 8.13. punkts.


5. Eiropas pasākumi reto slimību jomā * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes ieteikumam par Eiropas pasākumiem reto slimību jomā [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009).

Antonios Trakatellis iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Daniela Filipiová (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Androulla Vassiliou (Komisijas locekle).

Uzstājās Françoise Grossetête (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Peter Liese PPE-DE grupas vārdā, Dorette Corbey PSE grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Hiltrud Breyer Verts/ALE grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts un Christa Klaß.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Siiri Oviir.

Uzstājās Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou un Antonios Trakatellis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 23. aprīļa protokola 8.14. punkts.


SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

Uzstājās Daniel Cohn-Bendit, kurš, ņemot vērā balsošanu par P. Casaca ziņojumu (A6-0184/2009) par Eiropas Parlamenta 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšanu un pamatojoties uz Reglamenta I pielikuma 1. pantu, aicināja sēdes vadītāju lūgt deputātus, kam ir tiešas finansiālas intereses šajā konkrētajā jautājumā, darīt to zināmu.

Uzstājās Gary Titley, kurš, pamatojoties uz Reglamenta 28. panta 2. punktu, pieprasīja atbildi uz jautājumu, ko viņš rakstiski iesniedzis Parlamenta priekšsēdētājam 2009. gada 19. martā.

Uzstājās Silvana Koch-Mehrin, kura pateicās visiem deputātiem, kas parakstījuši rakstisko deklarāciju Nr. 0001/2009.

Uzstājās Luigi Cocilovo, Hans-Peter Martin, Martin Schulz, Gerard Batten un Ewa Tomaszewska par Daniel Cohn-Bendit izklāstīto pieprasījumu.

Sēdes vadītājs atbildēja Gary Titley, ka šo pieprasījumu nodos Parlamenta priekšsēdētājam, un Daniel Cohn-Bendit, ka visi deputāti, kuri vēlas aizpildīt finansiālo interešu deklarāciju, var to darīt.


6.1. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Parlaments (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu
I iedaļa - Eiropas Parlaments [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Paulo Casaca (A6-0184/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0260).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.2. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Tiesa (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu
IV iedaļa - Tiesa [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0261).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.3. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Revīzijas palāta (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu
V iedaļa - Revīzijas palāta [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0262).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.4. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Ombuds (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu
VIII iedaļa - Eiropas Ombuds [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0263).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.5. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu
IX iedaļa - Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0264).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.6. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eurojust (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eurojust 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0161/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0265).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.7. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Zāļu aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0162/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0266).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.8. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0163/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0267).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.9. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0166/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0268).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.10. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0170/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0269).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.11. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0175/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0270).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.12. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0177/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0271).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.13. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0178/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0272).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.14. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Padome (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu
II iedaļa - Padome [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0273).

Lēmuma par budžeta izpildes apstiprināšanu pieņemšana ir atlikta.

Tādējādi kontu slēgšana ir atlikta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


6.15. ES aģentūru finanšu pārvaldība un kontrole (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par ES aģentūru finanšu pārvaldību un kontroli [2008/2207(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0148/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0274).


7. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Irākas parlamenta delegāciju, kuru vadīja Irākas Pārstāvju palātas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Khalid Al Atiyah un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


8. Balsošanas laiks (turpinājums)

8.1. Piekļuve autobusu pārvadājumu pakalpojumu tirgum (pārstrādāts dokuments) ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum (pārstrādāta redakcija) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Mathieu Grosch (A6-0215/2009).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2009)0275).


8.2. Noteikumi autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2009)0276).


8.3. Piekļuve starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (pārstrādāts dokuments) ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi kravas autopārvadājumu tirgum pieņemšanu (pārstrādāta redakcija) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Mathieu Grosch (A6-0211/2009).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2009)0277).

Uzstāšanās

Michael Gahler par balsošanas norisi.


8.4. Ēku energoefektivitāte (pārstrādāta redakcija) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta redakcija) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0278).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0278).

Uzstāšanās

Silvia-Adriana Ţicău (referente) pirms balsojuma par grozījumiem Nr. 57, 106, 117 un 102, 60ad un balsošanas laikā par grozījumiem Nr. 109 un 124.


8.5. Kredītvērtējuma aģentūras ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kredītvērtējuma aģentūrām [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0279).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0279).

Uzstāšanās

Jean-Paul Gauzès (referents) pirms balsojuma.


8.6. Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Michel Teychenné (A6-0209/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0280).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0280).


8.7. Autobusu pasažieru tiesības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Gabriele Albertini (A6-0250/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0281).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0281).

Uzstāšanās

Georg Jarzembowski, Eva Lichtenberger un Gabriele Albertini (referents) par balsošanu par grozījumiem Nr. 81 un 12.


8.8. Autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Brian Crowley (A6-0070/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0282).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0282).

Uzstāšanās

Sharon Bowles pirms balsojuma lūdza par grozījumu Nr. 80 balsot kā par grozījuma Nr. 37 papildinājumu, un Brian Crowley (referents), kurš šo pieprasījumu neatbalstīja.


8.9. Inteliģento transporta sistēmu ieviešana autotransporta jomā un saskarnes ar citiem transporta veidiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Anne E. Jensen (A6-0226/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 24. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0283).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0283).

Uzstāšanās

Alexander Alvaro pirms balsojuma par tā norisi.


8.10. „Marco Polo II” programma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1692/2006, ar ko izveido otro Marco Polo programmu Kopienas finansiālās palīdzības piešķiršanai, lai uzlabotu kravu autopārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības (Marco Polo II) [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 25. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0284).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0284).


8.11. Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Petr Duchoň (A6-0220/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 26. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0285).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0285).


8.12. Pacienta tiesības pārrobežu veselības aprūpē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: John Bowis (A6-0233/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 27. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0286).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0286).

Uzstāšanās

- Kartika Tamara Liotard pirms balsojuma par juridisko pamatu (sēdes vadītājs viņai atbildēja, ka viņš par grozījumu pieņemamību attiecībā uz juridisko pamatu izlems pēc balsojuma par pārējiem grozījumiem). Philip Bushill-Matthews (referenta aizstājējs) atbalstīja sēdes vadītāja ierosinājumu;

- Philip Bushill-Matthews iepazīstināja ar mutisku grozījumu grozījumam Nr. 100 (to iekļāva);

- sēdes vadītājs pirms balsojuma par grozīto priekšlikumu nolēma nodot balsošanā grozījumus par juridisko pamatu;

- Philip Bushill-Matthews par šiem grozījumiem;

- Edward McMillan-Scott par balsojuma norisi.


8.13. Pacientu drošība * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes ieteikumam par pacientu drošību, ieskaitot veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Amalia Sartori (A6-0239/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 28. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0287).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0287).


8.14. Eiropas pasākumi reto slimību jomā * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes ieteikumam par Eiropas pasākumiem reto slimību jomā [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 29. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0288).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0288).


8.15. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Komisija (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu
III iedaļa - Komisija - Izpildaģentūras [SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 30. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS Nr. 1

Pieņemts (P6_TA(2009)0289).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS Nr. 2

Pieņemts (P6_TA(2009)0289)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS Nr. 2

Pieņemts (P6_TA(2009)0289).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS Nr. 3

Pieņemts (P6_TA(2009)0289).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS Nr. 4

Pieņemts (P6_TA(2009)0289).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0289).


8.16. 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana - 7., 8. un 9. Eiropas Attīstības fonds (balsošana)

Ziņojums par 7., 8. un 9. Eiropas Attīstības fonda 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 31. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0290).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0290).


8.17. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu
VI iedaļa - Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 32. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0291).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0291).


8.18. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Reģionu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu
VII iedaļa - Reģionu komiteja [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 33. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0292).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0292).


8.19. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Izglītības fonds (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0157/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 34. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0293).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0293).


8.20. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0158/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 35. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0294).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0294).


8.21. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Policijas akadēmija (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0160/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 36. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0295).


8.22. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas GNSS uzraudzības iestāde (balsošana)

Ziņojums par Eiropas GNSS uzraudzības iestādes 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0164/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 37. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0296).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0296).


8.23. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Dzelzceļa aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0165/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 38. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0297).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0297).


8.24. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Jūras drošības aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0167/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 39. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0298).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0298).


8.25. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Rekonstrukcijas aģentūras 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0169/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 40. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0299).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0299).


8.26. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Vides aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0171/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 41. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0300).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0300).


8.27. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0172/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 42. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0301).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0301).


8.28. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0173/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 43. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0302).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0302).


8.29. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0174/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 44. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0303).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0303).


8.30. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0176/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 45. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0304).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0304).


8.31. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0179/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 46. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0305).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0305).


8.32. Atmežošanas un meža degradācijas radīto problēmu risinājumi cīņai ar klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības izzušanu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0191/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 47. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0306).


8.33. Rīcības plāns attiecībā uz mobilitāti pilsētā (balsošana)

Ziņojums par rīcības plānu attiecībā uz mobilitāti pilsētā [2008/2217(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Gilles Savary (A6-0199/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 48. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0307).


8.34. Automatizēto transporta sistēmu rīcības plāns (balsošana)

Ziņojums par automatizēto transporta sistēmu rīcības plānu [2008/2216(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Anne E. Jensen (A6-0227/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 49. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0308).


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Paulo Casaca ziņojums - A6-0184/2009:
Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová.

Søren Bo Søndergaard ziņojums - A6-0150/2009:
Richard Corbett.

Christofer Fjellner ziņojums - A6-0148/2009:
Daniel Hannan.

Mathieu Grosch ieteikums otrajam lasījumam - A6-0215/2009:
Siiri Oviir.

Silvia-Adriana Ţicău ieteikums otrajam lasījumam - A6-0210/2009:
Siiri Oviir.

Mathieu Grosch ieteikums otrajam lasījumam - A6-0211/2009:
Siiri Oviir.

Silvia-Adriana Ţicău ziņojums - A6-0254/2009:
Siiri Oviir, Syed Kamall.

Jean-Paul Gauzès ziņojums - A6-0191/2009:
Siiri Oviir, Daniel Hannan.

Michel Teychenné ziņojums - A6-0209/2009:
Siiri Oviir.

Gabriele Albertini ziņojums - A6-0250/2009:
Siiri Oviir.

Brian Crowley ziņojums - A6-0070/2009:
Siiri Oviir, Zuzana Roithová.

Anne E. Jensen ziņojums - A6-0226/2009:
Siiri Oviir, Brigitte Fouré.

Ulrich Stockmann ziņojums - A6-0217/2009:
Siiri Oviir.

Petr Duchoň ziņojums - A6-0220/2009:
Siiri Oviir, Brigitte Fouré.

John Bowis ziņojums - A6-0233/2009:
Siiri Oviir, Syed Kamall.

Amalia Sartori ziņojums - A6-0239/2009:
Siiri Oviir.

Antonios Trakatellis ziņojums - A6-0231/2009:
Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt.

Jean-Pierre Audy ziņojums - A6-0168/2009:
Ingeborg Gräßle.

Gilles Savary ziņojums - A6-0199/2009:
Siiri Oviir.

Anne E. Jensen ziņojums - A6-0227/2009:
Siiri Oviir.


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.55 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

11. Klimata un enerģētikas tiesību aktu kopums un jūras transporta tiesību aktu kopums (dokumentu parakstīšana)

Sēdes vadītājs un Petr Nečas (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza īsus paziņojumus.

Uzaicinājis pievienoties Olli Rehn (Komisijas loceklis) un referentus, sēdes vadītājs kopā ar Petr Nečas parakstīja “Klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumu”, kā arī “Jūras transporta tiesību aktu kopumu”.


12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmes secinājumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmes secinājumi.

Petr Nečas (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pervenche Berès par debašu norisi.

Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Poul Nyrup Rasmussen PSE grupas vārdā, Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā, Roberts Zīle UEN grupas vārdā, Caroline Lucas Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Rebecca Harms, Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès un Antolín Sánchez Presedo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danutė Budreikaitė un Bart Staes.

Uzstājās Petr Nečas un Olli Rehn.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts un Roberta Angelilli UEN grupas vārdā – par 2009. gada 2. aprīlī notikušo G20 augstākā līmeņa sanāksmi (B6-0185/2009);

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni un Pierre Jonckheer Verts/ALE grupas vārdā – par G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmi Londonā 2009. gada 2. aprīlī (B6-0186/2009);

- Gunnar Hökmark PPE-DE grupas vārdā – par 2009. gada 2. aprīlī Londonā notikušās G20 sanāksmes rezultātiem (B6-0187/2009);

- Graham Watson, Wolf Klinz un Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā – par G20 augstākā līmeņa sanāksmi Londonā 2009. gada 2. aprīlī (B6-0188/2009);

- Martin Schulz, Harlem Désir, Robert Goebbels, Pervenche Berès un Elisa Ferreira PSE grupas vārdā – par G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmes secinājumiem (B6-0189/2009);

- Francis Wurtz un Sahra Wagenknecht GUE/NGL grupas vārdā – par G20 augstākā līmeņa sanāksmes secinājumiem (B6-0190/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 24. aprīļa protokola 7.22. punkts.


14. Atbalsts Speciālajai olimpiādei Eiropas Savienībā (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju Nr. 1/2009 par atbalstu Speciālajai olimpiādei Eiropas Savienībā, kuru iesniedza Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski un Janusz Wojciechowski, parakstīja Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 116. panta 4. punktu to nosūtīs adresātiem un, norādot parakstītāju vārdus, publicēs 2009. gada 5. maija sēdē pieņemto tekstu apkopojumā.


15. Stāvoklis Moldovas Republikā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis Moldovas Republikā.

Graham Watson norādīja, ka viesiem paredzētajā balkonā atrodas Moldovas opozīcijas delegācijas locekļi, tostarp Kišiņevas mērs Dorin Chirtoacă, liberāļu partijas vadītājs Vladimir Filat un „Moldova Noastră” alianses priekšsēdētājs Serafim Urechean.

Petr Nečas (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Marian-Jean Marinescu PPE-DE grupas vārdā, Marianne Mikko PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā un Adrian Severin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Ibrisagic, Victor Boştinaru, Maria Petre, Alexandru Nazare, Charles Tannock un Paul Rübig.

Uzstājās Petr Nečas un Olli Rehn.

Rezolūcijas priekšlikumi, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamā sesija.


16. Stabilitātes un labklājības nostiprināšana Rietumbalkānos – Stāvoklis Bosnijā un Hercegovinā (debates)

Ziņojums par stabilitātes un labklājības nostiprināšanu Rietumbalkānos [2008/2200(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis Bosnijā un Hercegovinā.

Anna Ibrisagic iepazīstināja ar ziņojumu.

Petr Nečas (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Bastiaan Belder (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs) un Doris Pack PPE-DE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Johannes Lebech ALDE grupas vārdā, Paul Marie Coûteaux IND/DEM grupas vārdā, Charles Tannock, Libor Rouček un Jules Maaten.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Pierre Pribetich, Angelika Beer, Erik Meijer un Marusya Ivanova Lyubcheva.

Uzstājās Petr Nečas, Olli Rehn un Anna Ibrisagic.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Doris Pack un Doris Pack AFET komitejas vārdā – par situāciju Bosnijā un Hercegovinā (B6-0183/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 24. aprīļa protokola 7.24. punkts.


17. Kodolieroču neizplatīšana un Kodolieroču neizplatīšanas līguma nākotne (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par kodolieroču neizplatīšanu un Kodolieroču neizplatīšanas līguma nākotni [2008/2324(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Angelika Beer (A6-0234/2009).

Angelika Beer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Petr Nečas (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Josef Zieleniec PPE-DE grupas vārdā, Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā, Janusz Onyszkiewicz ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, un Karl von Wogau.

Uzstājās Petr Nečas, Olli Rehn un Angelika Beer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 24. aprīļa protokola 7.25. punkts.


18. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām – Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām * – Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (fakultatīvais protokols) * (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām.

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Kopiena noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām [COM(2008)0530 - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Kopiena noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām fakultatīvo protokolu [COM(2008)0530 - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Rumiana Jeleva (A6-0230/2009).

Petr Nečas (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Rumiana Jeleva iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Hiltrud Breyer (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Rovana Plumb PSE grupas vārdā, Elizabeth Lynne ALDE grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā un Richard Howitt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ilda Figueiredo.

Uzstājās Petr Nečas, Olli Rehn un Rumiana Jeleva.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Jan Andersson un Rumiana Jeleva EMPL komitejas vārdā – par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām un tās fakultatīvā protokola noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā (B6-0194/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 24. aprīļa protokola 7.4. punkts un 2009. gada 24. aprīļa protokola 7.5. punkts.


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

19. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B6-0227/2009).

Jautājumu Nr. 1 atsauca.

Jautājums Nr. 2 (Gay Mitchell): Pret Lisabonas līgumu vērsta propaganda.

Petr Nečas (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Richard Corbett un Christopher Heaton-Harris.

Jautājums Nr. 3 (Manuel Medina Ortega): Nodokļu dubultā uzlikšana.

Petr Nečas atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Manuel Medina Ortega, Syed Kamall un Paul Rübig.

Jautājumu Nr. 4 atsauca.

Jautājums Nr. 5 (Marian Harkin): Mājputnu gaļa.

Petr Nečas atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marian Harkin un Avril Doyle.

Jautājumus Nr. 6 un 7 atsauca.

Jautājums Nr. 8 zaudēja spēku, jo tā autors nebija klāt.

Jautājums Nr. 9 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Krīzes pārvarēšana un mazie un vidējie uzņēmumi.

Petr Nečas atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Jautājums Nr. 10 (Avril Doyle): Eiropadomes pavasara sanāksmes galarezultāts attiecībā uz pasaules klimata nolīguma finansēšanu.

Petr Nečas atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Avril Doyle.

Sēdes vadītāja izteica viedokli par jautājumu laika norisi.

Uz jautājumiem Nr. 11 līdz 27, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.10 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

20. Ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (pārstrādāta redakcija) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (pārstrādāta redakcija) [COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009).

Magor Imre Csibi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Anders Wijkman PPE-DE grupas vārdā, Dorette Corbey PSE grupas vārdā, Holger Krahmer ALDE grupas vārdā un Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā.

Uzstājās Günter Verheugen un Magor Imre Csibi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 24. aprīļa protokola 7.11. punkts.


21. Saskaņoti būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus [COM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Catherine Neris (A6-0068/2009).

Catherine Neris iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Den Dover (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Zita Pleštinská PPE-DE grupas vārdā, Jan Cremers PSE grupas vārdā, Janelly Fourtou ALDE grupas vārdā, Andreas Schwab un Catherine Neris.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 24. aprīļa protokola 7.12. punkts.


22. Tādu ienākumu aplikšana ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem * – Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz nodokļu nemaksāšanu, kas saistīta ar importu un citiem pārrobežu darījumiem * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem [COM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Benoît Hamon (A6-0244/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecībā uz nodokļu nemaksāšanu, kas saistīta ar importu un citiem pārrobežu darījumiem [COM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Cornelis Visser (A6-0189/2009).

Benoît Hamon un Cornelis Visser iepazīstināja ar ziņojumiem.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās László Kovács (Komisijas loceklis).

Uzstājās Eva-Riitta Siitonen (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Astrid Lulling PPE-DE grupas vārdā, Kristian Vigenin PSE grupas vārdā, Bilyana Ilieva Raeva ALDE grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā, Ieke van den Burg, László Kovács, Benoît Hamon un Astrid Lulling ar personisku paziņojumu par Benoît Hamon uzstāšanos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 24. aprīļa protokola 7.17. punkts un 2009. gada 24. aprīļa protokola 7.18. punkts.


23. Informācijas klasificēšana, jo īpaši ņemot vērā tautību un rasi, terorisma apkarošanas, tiesībaizsardzības, imigrācijas, muitas un robežkontroles jomā (debates)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par profilu veidošanu, jo īpaši pēc etniskās izcelsmes un rases, terorisma apkarošanas, tiesībaizsardzības, imigrācijas, muitas un robežkontroles jomā [2008/2020(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sarah Ludford (A6-0222/2009).

Sarah Ludford iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās László Kovács (Komisijas loceklis).

Uzstājās Claude Moraes PSE grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā un Emine Bozkurt.

Uzstājās László Kovács un Sarah Ludford.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 24. aprīļa protokola 7.6. punkts.


24. Statistika par augu aizsardzības līdzekļiem ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu attiecībā uz statistiku par augu aizsardzības līdzekļiem [11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bart Staes (A6-0256/2009).

Bart Staes iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās László Kovács (Komisijas loceklis).

Uzstājās Anne Laperrouze ALDE grupas vārdā un Bart Staes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 24. aprīļa protokola 7.10. punkts.


25. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Reglamenta grozījumi

- Reglamenta pielāgošana Lisabonas līgumam (2009/2029(REG))

(atzinums: BUDG)


26. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 423.627/OJVE).


27. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.05.

Klaus Welle

Martine Roure

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika