Index 
Notulen
PDF 264kWORD 205k
Donderdag 23 april 2009 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg ***I (debat)
 4.Patiëntveiligheid * (debat)
 5.Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten * (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Kwijting 2007: Europees Parlement (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Kwijting 2007: Hof van Justitie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Kwijting 2007: Rekenkamer (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Kwijting 2007: Europese Ombudsman (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Kwijting 2007: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Kwijting 2007: EUROJUST (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Kwijting 2007: Europees Geneesmiddelenbureau (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Kwijting 2007: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Kwijting 2007: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.10.Kwijting 2007: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.11.Kwijting 2007: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.12.Kwijting 2007: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding CEDEFOP (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.13.Kwijting 2007: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.14.Kwijting 2007: Raad (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.15.Financieel beheer en toezicht op EU-agentschappen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen (voortzetting)
  
8.1.Toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) ***II (stemming)
  
8.2.Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer ***II (stemming)
  
8.3.Toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) ***II (stemming)
  
8.4.Energieprestaties van gebouwen (herschikking) ***I (stemming)
  
8.5.Ratingbureaus ***I (stemming)
  
8.6.Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen ***I (stemming)
  
8.7.Rechten van autobus- en touringcarpassagiers ***I (stemming)
  
8.8.Beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten ***I (stemming)
  
8.9.Intelligente vervoerssystemen op het gebied van het wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen ***I (stemming)
  
8.10.Programma Marco Polo II ***I (stemming)
  
8.11.Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer ***I (stemming)
  
8.12.Rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg ***I (stemming)
  
8.13.Patiëntveiligheid * (stemming)
  
8.14.Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten * (stemming)
  
8.15.Kwijting 2007: Commissie (stemming)
  
8.16.Kwijting 2007: zevende, achtste en negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) (stemming)
  
8.17.Kwijting 2007: Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  
8.18.Kwijting 2007: Comité van de Regio's (stemming)
  
8.19.Kwijting 2007: Europese Stichting voor opleiding (stemming)
  
8.20.Kwijting 2007: Europees Agentschap voor netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA) (stemming)
  
8.21.Kwijting 2007: Europese Politieacademie (EPA) (stemming)
  
8.22.Kwijting 2007: Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS (stemming)
  
8.23.Kwijting 2007: Europees Spoorwegbureau (stemming)
  
8.24.Kwijting 2007: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (stemming)
  
8.25.Kwijting 2007: Europees Bureau voor wederopbouw (stemming)
  
8.26.Kwijting 2007: Europees Milieuagentschap (stemming)
  
8.27.Kwijting 2007: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (stemming)
  
8.28.Kwijting 2007: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (stemming)
  
8.29.Kwijting 2007: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (stemming)
  
8.30.Kwijting 2007: Bureau voor de grondrechten van de Europese Unie (stemming)
  
8.31.Kwijting 2007: Communautair Bureau voor visserijcontrole (stemming)
  
8.32.De uitdagingen van ontbossing en aantasting van bossen aangaan om de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken (stemming)
  
8.33.Actieplan inzake de stedelijke mobiliteit (stemming)
  
8.34.Actieplan intelligente vervoerssysteemssystemen (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Klimaat- en energiepakket en pakket inzake het zeevervoer (ondertekening van de besluiten)
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Conclusies van de G20-Top (debat)
 14.Steun voor de speciale Olympische Spelen in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)
 15.Situatie in de Republiek Moldavië (debat)
 16.Consolidatie van stabiliteit en welvaart in de westelijke Balkan - Situatie in Bosnië-Herzegovina (debat)
 17.Non-proliferatie en de toekomst van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) (debat)
 18.Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap - Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap * - Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (facultatief protocol) * (debat)
 19.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 20.Eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking) ***I (debat)
 21.Geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten ***I (debat)
 22.Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling * - Gemeenschappelijk BTW-stelsel in verband met belastingontduiking bij invoer en andere grensoverschrijdende handelingen * (debat)
 23.Opstellen van profielen, met name op basis van etnische afstamming en ras, in het kader van de bestrijding van terrorisme, rechtshandhaving, immigratie, douane- en grenscontrole (debat)
 24.Statistieken over gewasbeschermingsmiddelen ***II (debat)
 25.Besluiten inzake bepaalde documenten
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1) ontwerpresoluties (artikel 113 van het Reglement)

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het voorstel tot oprichting van een garantie-, advies- en beoordelingsorgaan voor vrijwilligerswerk en de "derde sector" (B6-0195/2009)
verwezen naar ten principale: EMPL

2) ontwerpaanbevelingen (artikel 114 van het Reglement):

- Hanna Foltyn-Kubicka, namens de UEN-Fractie. Ontwerpaanbeveling aan de Raad over het uitroepen van 25 mei tot Internationale Dag ter ere van de helden van de strijd tegen het totalitarisme (B6-0196/2009)
verwezen naar ten principale: AFET
advies: LIBE


3. Rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: John Bowis (A6-0233/2009)

Philip Bushill-Matthews (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Daniela Filipiová (fungerend voorzitter van de Raad) en Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Iles Braghetto (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Françoise Grossetête (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Bernadette Vergnaud (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Diana Wallis (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Anna Záborská (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Avril Doyle, namens de PPE-DE-Fractie, Dagmar Roth-Behrendt, namens de PSE-Fractie, Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie, Salvatore Tatarella, namens de UEN-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, Hanne Dahl, namens de IND/DEM-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Colm Burke, Guido Sacconi, Karin Riis-Jørgensen, Ewa Tomaszewska, Margrete Auken, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Andreas Mölzer, Péter Olajos, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Jens Holm, Johannes Blokland, Lydia Schenardi, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Siiri Oviir, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Ria Oomen-Ruijten, María Sornosa Martínez, Holger Krahmer, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Christofer Fjellner, Åsa Westlund en Emmanouil Angelakas.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Charles Tannock, Catiuscia Marini, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Christel Schaldemose, Olle Schmidt en Proinsias De Rossa.

Het woord wordt gevoerd door Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou en Philip Bushill-Matthews.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 23.4.2009.


4. Patiëntveiligheid * (debat)

Verslag over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

Françoise Grossetête (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Daniela Filipiová (fungerend voorzitter van de Raad) en Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Antonios Trakatellis, namens de PPE-DE-Fractie, Linda McAvan, namens de PSE-Fractie, en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Siiri Oviir.

Het woord wordt gevoerd door Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou en Françoise Grossetête.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 23.4.2009.


5. Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten * (debat)

Verslag over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

Antonios Trakatellis leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Daniela Filipiová (fungerend voorzitter van de Raad) en Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Peter Liese, namens de PPE-DE-Fractie, Dorette Corbey, namens de PSE-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, en Christa Klaß.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Siiri Oviir.

Het woord wordt gevoerd door Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou en Antonios Trakatellis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 23.4.2009.


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Cohn-Bendit, die in het licht van de stemming over het verslag Casaca (A6-0184/2009) over de kwijting 2007 – Europees Parlement, en op grond van artikel 1, bijlage I, van het Reglement de Voorzitter verzoekt de leden die een rechtstreeks financieel belang hebben bij het aan de orde zijnde onderwerp, te vragen dit mede te delen.

Het woord wordt gevoerd door Gary Titley, die op grond van artikel 28, lid 2, van het Reglement verzoekt om antwoord op de vraag die hij op 19 maart 2009 schriftelijk aan de Voorzitter van het Parlement gesteld heeft.

Het woord wordt gevoerd door Silvana Koch-Mehrin, die alle leden bedankt die schriftelijke verklaring 0001/2009 hebben ondertekend.

Het woord wordt gevoerd door Luigi Cocilovo, Hans-Peter Martin, Martin Schulz, Gerard Batten en Ewa Tomaszewska over het verzoek van Daniel Cohn-Bendit.

De Voorzitter antwoordt Gary Titley dat zijn verzoek zal worden doorgegeven aan de Voorzitter van het Parlement, en Daniel Cohn-Bendit dat elk lid die een verklaring over financiële belangen wil afleggen, zulks kan doen.


6.1. Kwijting 2007: Europees Parlement (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, Afdeling I - Europees Parlement [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0260)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement).


6.2. Kwijting 2007: Hof van Justitie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, Afdeling IV – Hof van Justitie [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0261)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement).


6.3. Kwijting 2007: Rekenkamer (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, Afdeling V – Europese Rekenkamer [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0262)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement).


6.4. Kwijting 2007: Europese Ombudsman (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, Afdeling VIII – Europese Ombudsman [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0263)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement).


6.5. Kwijting 2007: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, Afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0264)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement).


6.6. Kwijting 2007: EUROJUST (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van EUROJUST voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0265)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement).


6.7. Kwijting 2007: Europees Geneesmiddelenbureau (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPBESLUIT en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0266)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement).


6.8. Kwijting 2007: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPBESLUIT en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0267)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement).


6.9. Kwijting 2007: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPBESLUIT en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0268)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement).


6.10. Kwijting 2007: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPBESLUIT en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0269)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement).


6.11. Kwijting 2007: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUIT en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0270)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement).


6.12. Kwijting 2007: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding CEDEFOP (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPBESLUIT en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0271)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement).


6.13. Kwijting 2007: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPBESLUIT en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0272)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement).


6.14. Kwijting 2007: Raad (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, Afdeling II - Raad [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPBESLUIT en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0273)

Het besluit inzake de kwijting wordt uitgesteld.

De afsluiting van de rekeningen is hiermede uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (b), van het Reglement).


6.15. Financieel beheer en toezicht op EU-agentschappen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het financieel beheer van en het toezicht op EU-agentschappen [2008/2207(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0274)


7. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een door Khalid Al Atiyah, eerste ondervoorzitter van de Iraakse Kamer van Afgevaardigden, geleide delegatie van het Iraakse Parlement, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


8. Stemmingen (voortzetting)

8.1. Toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke
regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0275)


8.2. Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke
regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0276)


8.3. Toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0277)

Het woord werd gevoerd door:

Michael Gahler over het verloop van de stemmingen.


8.4. Energieprestaties van gebouwen (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de energieprestaties van gebouwen (herschikking) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0278)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0278)

Het woord werd gevoerd door:

Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur), voorafgaand aan de stemming, over de amendementen 57, 106, 117 en 102, 60dd en, tijdens de stemming, over de amendementen 109 en 124.


8.5. Ratingbureaus ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over ratingbureaus [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0279)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0279)

Het woord werd gevoerd door:

Jean-Paul Gauzès (rapporteur), voorafgaand aan de stemming.


8.6. Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0280)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0280)


8.7. Rechten van autobus- en touringcarpassagiers ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0281)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0281)

Het woord werd gevoerd door:

Georg Jarzembowski, Eva Lichtenberger en Gabriele Albertini (rapporteur), over de stemming over de amendementen 81 en 12.


8.8. Beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Brian Crowley (A6-0070/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0282)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0282)

Het woord werd gevoerd door:

Sharon Bowles, voorafgaand aan de stemming, om te vragen amendement 80 in stemming te brengen als aanvulling op amendement 37, en Brian Crowley (rapporteur), om zich uit te spreken tegen dit verzoek.


8.9. Intelligente vervoerssystemen op het gebied van het wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het kader voor het toepassen van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0283)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0283)

Het woord werd gevoerd door:

Alexander Alvaro, voorafgaand aan de stemming, over het verloop van de stemming.


8.10. Programma Marco Polo II ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1692/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het tweede Marco Poloprogramma voor de toekenning van communautaire financiële bijstand om de milieuprestaties van het vrachtvervoerssysteem te verbeteren ("Marco Polo II") [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0284)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0284)


8.11. Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0285)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0285)


8.12. Rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: John Bowis (A6-0233/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0286)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0286)

Het woord werd gevoerd door:

- Kartika Tamara Liotard, voorafgaand aan de stemming, over de rechtsgrondslag (de Voorzitter antwoordde dat hij het besluit over de ontvankelijkheid van de amendementen over de rechtsgrondslag na de stemmingen over de andere amendementen zou nemen). Philip Bushill-Matthews (ter vervanging van de rapporteur) sloot zich aan bij het voorstel van de Voorzitter;

- Philip Bushill-Matthews diende een mondeling amendement in op amendement 100 (in aanmerking genomen);

- de Voorzitter besloot, voorafgaand aan de stemming over het gewijzigde voorstel, de amendementen over de rechtsgrondslag in stemming te brengen;

- Philip Bushill-Matthews over deze amendementen;

- Edward McMillan-Scott over het verloop van de stemmingen.


8.13. Patiëntveiligheid * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0287)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0287)


8.14. Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0288)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0288)


8.15. Kwijting 2007: Commissie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, Afdeling III, Commissie - Uitvoerende agentschappen [SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt )

ONTWERPBESLUIT nr. 1

Aangenomen (P6_TA(2009)0289)

ONTWERPBESLUIT nr. 2

Aangenomen (P6_TA(2009)0289)

ONTWERPBESLUIT nr. 2

Aangenomen (P6_TA(2009)0289)

ONTWERPBESLUIT nr. 3

Aangenomen (P6_TA(2009)0289)

ONTWERPBESLUIT nr. 4

Aangenomen (P6_TA(2009)0289)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0289)


8.16. Kwijting 2007: zevende, achtste en negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het zevende, achtste en negende Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2007 [COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2009)0290)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0290)


8.17. Kwijting 2007: Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, Afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2009)0291)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0291)


8.18. Kwijting 2007: Comité van de Regio's (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, Afdeling VII - Comité van de Regio's [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2009)0292)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0292)


8.19. Kwijting 2007: Europese Stichting voor opleiding (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 34)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2009)0293)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0293)


8.20. Kwijting 2007: Europees Agentschap voor netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 35)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2009)0294)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0294)


8.21. Kwijting 2007: Europese Politieacademie (EPA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 36)

ONTWERPBESLUIT

Verworpen

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (c), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0295)


8.22. Kwijting 2007: Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 37)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2009)0296)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0296)


8.23. Kwijting 2007: Europees Spoorwegbureau (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 38)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2009)0297)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0297)


8.24. Kwijting 2007: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 39)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2009)0298)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0298)


8.25. Kwijting 2007: Europees Bureau voor wederopbouw (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 40)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2009)0299)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0299)


8.26. Kwijting 2007: Europees Milieuagentschap (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 41)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2009)0300)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0300)


8.27. Kwijting 2007: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 42)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2009)0301)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0301)


8.28. Kwijting 2007: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 43)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2009)0302)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0302)


8.29. Kwijting 2007: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 44)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2009)0303)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0303)


8.30. Kwijting 2007: Bureau voor de grondrechten van de Europese Unie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor de grondrechten van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 45)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2009)0304)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0304)


8.31. Kwijting 2007: Communautair Bureau voor visserijcontrole (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2007 [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 46)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2009)0305)

De afsluiting van de rekeningen is hiermede goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder (a), van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0305)


8.32. De uitdagingen van ontbossing en aantasting van bossen aangaan om de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0191/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 47)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0306)


8.33. Actieplan inzake de stedelijke mobiliteit (stemming)

Verslag over een actieplan inzake stedelijke mobiliteit [2008/2217(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gilles Savary (A6-0199/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 48)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0307)


8.34. Actieplan intelligente vervoerssysteemssystemen (stemming)

Verslag over het actieplan intelligente vervoerssysteemen [2008/2216(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 49)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0308)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Paulo Casaca - A6-0184/2009: Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová

Verslag Søren Bo Søndergaard - A6-0150/2009: Richard Corbett

Verslag Christofer Fjellner - A6-0148/2009: Daniel Hannan

Aanbeveling voor de tweede lezing Mathieu Grosch - A6-0215/2009: Siiri Oviir

Aanbeveling voor de tweede lezing Silvia-Adriana Ţicău - A6-0210/2009: Siiri Oviir

Aanbeveling voor de tweede lezing Mathieu Grosch - A6-0211/2009: Siiri Oviir

Verslag Silvia-Adriana Ţicău - A6-0254/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Verslag Jean-Paul Gauzès - A6-0191/2009: Siiri Oviir, Daniel Hannan

Verslag Michel Teychenné - A6-0209/2009: Siiri Oviir

Verslag Gabriele Albertini - A6-0250/2009: Siiri Oviir

Verslag Brian Crowley - A6-0070/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová

Verslag Anne E. Jensen - A6-0226/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Verslag Ulrich Stockmann - A6-0217/2009: Siiri Oviir

Verslag Petr Duchoň - A6-0220/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Verslag John Bowis - A6-0233/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Verslag Amalia Sartori - A6-0239/2009: Siiri Oviir

Verslag Antonios Trakatellis - A6-0231/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt

Verslag Jean-Pierre Audy - A6-0168/2009: Ingeborg Gräßle

Verslag Gilles Savary - A6-0199/2009: Siiri Oviir

Verslag Anne E. Jensen - A6-0227/2009: Siiri Oviir


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.55 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

11. Klimaat- en energiepakket en pakket inzake het zeevervoer (ondertekening van de besluiten)

De Voorzitter en Petr Nečas (fungerend voorzitter van de Raad) leggen korte verklaringen af.

Na Olli Rehn (lid van de Commissie) en de rapporteurs te hebben verzocht zich bij hem te voegen, gaat de Voorzitter, samen met Petr Nečas, over tot de ondertekening van het «Klimaat- en energiepakket» alsmede van het «Pakket inzake het zeevervoer».


12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Conclusies van de G20-Top (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de G20-Top

Petr Nečas (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès over het verloop van het debat.

Olli Rehn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Poul Nyrup Rasmussen, namens de PSE-Fractie, Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Rebecca Harms, Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès en Antolín Sánchez Presedo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danutė Budreikaitė en Bart Staes.

Het woord wordt gevoerd door Petr Nečas en Olli Rehn.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts en Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, over de G20 van 2 april 2009 (B6-0185/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni en Pierre Jonckheer, namens de Verts/ALE-Fractie, over de op 2 april 2009 in Londen gehouden G20-top (B6-0186/2009),

- Gunnar Hökmark, namens de PPE-DE-Fractie, over de resultaten van de op 2 april 2009 in Londen gehouden vergadering van de G20 (B6-0187/2009),

- Graham Watson, Wolf Klinz en Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, over de op 2 april 2009 in Londen gehouden G20-top (B6-0188/2009),

- Martin Schulz, Harlem Désir, Robert Goebbels, Pervenche Berès en Elisa Ferreira, namens de PSE-Fractie, over de conclusies van de G20-top (B6-0189/2009),

- Francis Wurtz en Sahra Wagenknecht, namens de GUE/NGL-Fractie, over de conclusies van de G20-top (B6-0190/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.22 van de notulen van 24.4.2009.


14. Steun voor de speciale Olympische Spelen in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 1/2009 ingediend door de leden Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski en Janusz Wojciechowski over steun voor de speciale Olympische Spelen in de Europese Unie is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 116, lid 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en met vermelding van de namen van de ondertekenaars worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van 5 mei 2009.


15. Situatie in de Republiek Moldavië (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie in de Republiek Moldavië

Graham Watson wijst op de aanwezigheid op de tribune van een delegatie van leden van de Moldavische oppositie, met name Dorin Chirtoacă, burgemeester van Chisinau, Vladimir Filat, leider van de liberale partij, en Serafim Urechean, voorzitter van de alliantie «Moldova Noastră».

Petr Nečas (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

Olli Rehn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-DE-Fractie, Marianne Mikko, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, en Adrian Severin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Ibrisagic, Victor Boştinaru, Maria Petre, Alexandru Nazare, Charles Tannock en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Petr Nečas en Olli Rehn.

De overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


16. Consolidatie van stabiliteit en welvaart in de westelijke Balkan - Situatie in Bosnië-Herzegovina (debat)

Verslag over de consolidatie van stabiliteit en welvaart in de westelijke Balkan [2008/2200(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie in Bosnië-Herzegovina

Anna Ibrisagic leidt het verslag in.

Petr Nečas (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Bastiaan Belder (rapporteur voor advies van de commissie INTA) en Doris Pack, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, Johannes Lebech, namens de ALDE-Fractie, Paul Marie Coûteaux, namens de IND/DEM-Fractie, Charles Tannock, Libor Rouček en Jules Maaten.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Pierre Pribetich, Angelika Beer, Erik Meijer en Marusya Ivanova Lyubcheva.

Het woord wordt gevoerd door Petr Nečas, Olli Rehn en Anna Ibrisagic.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Doris Pack, namens de Commissie AFET, over de situatie in Bosnië-Herzegovina (B6-0183/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.24 van de notulen van 24.4.2009.


17. Non-proliferatie en de toekomst van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) (debat)

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over non-proliferatie en de toekomst van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) [2008/2324(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Angelika Beer (A6-0234/2009)

Angelika Beer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Petr Nečas (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Josef Zieleniec, namens de PPE-DE-Fractie, Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, Janusz Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, en Karl von Wogau.

Het woord wordt gevoerd door Petr Nečas, Olli Rehn en Angelika Beer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.25 van de notulen van 24.4.2009.


18. Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap - Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap * - Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (facultatief protocol) * (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap [COM(2008)0530 - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het facultatieve protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap [COM(2008)0530 - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Rumiana Jeleva (A6-0230/2009)

Petr Nečas (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Rumiana Jeleva leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Hiltrud Breyer (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Rovana Plumb, namens de PSE-Fractie, Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, en Richard Howitt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ilda Figueiredo.

Het woord wordt gevoerd door Petr Nečas, Olli Rehn en Rumiana Jeleva.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jan Andersson en Rumiana Jeleva, namens de Commissie EMPL, over de verklaring van de Commissie naar aanleiding van de goedkeuring door de Europese Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van gehandicapten en het daarbij gaande facultatieve protocol. (B6-0194/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 24.4.2009 en punt 7.5 van de notulen van 24.4.2009.


VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

19. Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0227/2009).

Vraag 1 is ingetrokken.

Vraag 2 (Gay Mitchell): Anti-Lissabon-retoriek.

Petr Nečas (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Richard Corbett en Christopher Heaton-Harris.

Vraag 3 (Manuel Medina Ortega): Dubbele heffing.

Petr Nečas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega, Syed Kamall en Paul Rübig.

Vraag 4 is ingetrokken.

Vraag 5 (Marian Harkin): Vlees van pluimvee.

Petr Nečas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marian Harkin en Avril Doyle.

De vragen 6 en 7 zijn ingetrokken.

Vraag 8 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Vraag 9 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Aanpak van de crisis - hulp aan het MKB.

Petr Nečas beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 10 (Avril Doyle): Resultaat van de voorjaarstop ten aanzien van de financiering van een mondiaal klimaatakkoord.

Petr Nečas beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Avril Doyle.

De Voorzitter maakt een opmerking over de organisatie van het vragenuur.

De vragen 11 t/m 27, die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 20.10 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

20. Eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking) [COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

Magor Imre Csibi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anders Wijkman, namens de PPE-DE-Fractie, Dorette Corbey, namens de PSE-Fractie, Holger Krahmer, namens de ALDE-Fractie, en Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen en Magor Imre Csibi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 24.4.2009.


21. Geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten [COM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Catherine Neris (A6-0068/2009)

Catherine Neris leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Den Dover (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Zita Pleštinská, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Cremers, namens de PSE-Fractie, Janelly Fourtou, namens de ALDE-Fractie, Andreas Schwab en Catherine Neris.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 24.4.2009.


22. Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling * - Gemeenschappelijk BTW-stelsel in verband met belastingontduiking bij invoer en andere grensoverschrijdende handelingen * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling [COM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft belastingontduiking bij invoer en andere grensoverschrijdende handelingen [COM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

Benoît Hamon en Cornelis Visser leiden de verslagen in.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door László Kovács (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eva-Riitta Siitonen (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Astrid Lulling, namens de PPE-DE-Fractie, Kristian Vigenin, namens de PSE-Fractie, Bilyana Ilieva Raeva, namens de ALDE-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Ieke van den Burg, László Kovács, Benoît Hamon en Astrid Lulling voor een persoonlijk feit na de woorden van Benoît Hamon.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.17 van de notulen van 24.4.2009 en punt 7.18 van de notulen van 24.4.2009.


23. Opstellen van profielen, met name op basis van etnische afstamming en ras, in het kader van de bestrijding van terrorisme, rechtshandhaving, immigratie, douane- en grenscontrole (debat)

Verslag houdende een aanbeveling aan de Raad betreffende het vraagstuk van het opstellen van profielen, met name op basis van etnische afstamming en ras, in het kader van de bestrijding van terrorisme, rechtshandhaving, immigratie, douane- en grenscontrole [2008/2020(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sarah Ludford (A6-0222/2009)

Sarah Ludford leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door László Kovács (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Claude Moraes, namens de PSE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, en Emine Bozkurt.

Het woord wordt gevoerd door László Kovács en Sarah Ludford.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 24.4.2009.


24. Statistieken over gewasbeschermingsmiddelen ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over gewasbeschermingsmiddelen [11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bart Staes (A6-0256/2009)

Bart Staes licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door László Kovács (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anne Laperrouze, namens de ALDE-Fractie, en Bart Staes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 24.4.2009.


25. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijziging van het Reglement

- Aanpassing van het Reglement aan het Verdrag van Lissabon (2009/2029(REG))

(advies: BUDG)


26. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 423.627/OJVE).


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.05 uur gesloten.

Klaus Welle

Martine Roure

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid