Indeks 
Protokół
PDF 267kWORD 199k
Czwartek, 23 kwietnia 2009 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ***I (debata)
 4.Bezpieczeństwo pacjentów * (debata)
 5.Działania na poziomie europejskim w dziedzinie rzadkich chorób * (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Absolutorium na rok budżetowy 2007: Parlament Europejski (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Absolutorium budżetowe 2007:Trybunał Sprawiedliwości (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Absolutorium budżetowe 2007: Trybunał Obrachunkowy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Absolutorium budżetowe za rok 2007: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Absolutorium budżetowe 2007:Europejski Inspektor Ochrony Danych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.6.Absolutorium budżetowe 2007: Eurojust (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.7.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Leków (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.8.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.9.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.10.Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.11.Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.12.Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.13.Absolutorium budżetowe 2007: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.14.Absolutorium budżetowe 2007: Rada (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  6.15.Zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
 7.Oficjalne powitanie
 8.Głosowanie (ciąg dalszy)
  8.1.Wspólne zasady dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) ***II (głosowanie)
  8.2.Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego ***II (głosowanie)
  8.3.Wspólne zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (przekształcenie) ***II (głosowanie)
  8.4.Wydajność energetyczna budynków (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  8.5.Agencje ratingowe ***I (głosowanie)
  8.6.Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową ***I (głosowanie)
  8.7.Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym ***I (głosowanie)
  8.8.Czas ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych ***I (głosowanie)
  8.9.Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu ***I (głosowanie)
  8.10.Program Marco Polo II ***I (głosowanie)
  8.11.Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***I (głosowanie)
  8.12.Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ***I (głosowanie)
  8.13.Bezpieczeństwo pacjentów * (głosowanie)
  8.14.Działania na poziomie europejskim w dziedzinie rzadkich chorób * (głosowanie)
  8.15.Absolutorium za rok 2007 : Komisja (głosowanie)
  8.16.Absolutorium za rok 2007: 7, 8 i 9 Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) (głosowanie)
  8.17.Absolutorium budżetowe 2007: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)
  8.18.Absolutorium budżetowe 2007: Komitet Regionów (głosowanie)
  8.19.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Fundacja Kształcenia (głosowanie)
  8.20.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)
  8.21.Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Kolegium Policyjne (głosowanie)
  8.22.Absolutorium budżetowe 2007: Europejski Organ Nadzoru GNSS (głosowanie)
  8.23.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Kolejowa (głosowanie)
  8.24.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (głosowanie)
  8.25.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Odbudowy (głosowanie)
  8.26.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Środowiska (głosowanie)
  8.27.Absolutorium budżetowe 2007: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (głosowanie)
  8.28.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (głosowanie)
  8.29.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (głosowanie)
  8.30.Absolutorium budżetowe 2007: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (głosowanie)
  8.31.Absolutorium budżetowe 2007: Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (głosowanie)
  8.32.Podjęcie wyzwań związanych z wylesianiem i degradacją lasów w celu przweciwdziałania zmianom klimatycznym i utracie różnorodności biologicznej (głosowanie)
  8.33.Plan działania na rzecz mobilności w mieście (głosowanie)
  8.34.Plan działania na rzecz inteligentnych systemów transportu (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Pakiet klimatyczno-energetyczny oraz pakiet dotyczący transportu morskiego (podpisanie dokumentów)
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Konkluzje ze szczytu G20 (debata)
 14.Wsparcie na rzecz olimpiad specjalnych w Unii Europejskiej (oświadczenie pisemne)
 15.Sytuacja w Republice Mołdawii (debata)
 16.Umacnianie stabilności i dobrobytu na Bałkanach Zachodnich - Sytuacja w Bośni-Hercegowinie (debata)
 17.Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz przyszłość układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (debata)
 18.Konwencja ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych - Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych * - Protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych * (debata)
 19.Tura pytań (pytania do Rady)
 20.Zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (przekształcenie) ***I (debata)
 21.Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych ***I (debata)
 22.Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek * - Wspólny system VAT w odniesieniu do uchylania się od płacenia podatków związanego z importem i innymi transakcjami transgranicznymi * (debata)
 23.Tworzenie profili – zwłaszcza w oparciu o pochodzenie etniczne i rasę – w dziedzinie walki z terroryzmem, egzekwowania prawa, imigracji, ceł i kontroli granicznej (debata)
 24.Statystyki dotyczące środków ochrony roślin ***II (debata)
 25.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

- Cristiana Muscardini: projekt rezolucji w sprawie projektu utworzenia organu gwarancji, doradztwa i oceny wolontariatu i trzeciego sektora (B6-0195/2009)
odesłany do komisji przedm. właśc.: EMPL

2) propozycje zaleceń (art. 114 Regulaminu)

- Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN: projekt zalecenia dla Rady w sprawie ogłoszenia daty 25 maja Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Bohaterów Walki z Totalitaryzmem (B6-0196/2009)
odesłany do komisji przedm. właśc.: AFET
opinia: LIBE


3. Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: John Bowis (A6-0233/2009)

Philip Bushill-Matthews (zastępca sprawozdawcy) przedstawił swoje sprawozdanie..

Głos zabrały: Daniela Filipiová (urzędująca przewodnicząca Rady) i Androulla Vassiliou (członkini Komisji).

Głos zabrali: Iles Braghetto (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Françoise Grossetête (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Bernadette Vergnaud (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Diana Wallis (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Anna Záborská (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Avril Doyle w imieniu grupy PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt w imieniu grupy PSE, Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, Salvatore Tatarella w imieniu grupy UEN, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, Hanne Dahl w imieniu grupy IND/DEM, Jim Allister niezrzeszony, Colm Burke, Guido Sacconi, Karin Riis-Jørgensen, Ewa Tomaszewska, Margrete Auken, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Andreas Mölzer, Péter Olajos, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Jens Holm, Johannes Blokland, Lydia Schenardi, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Siiri Oviir, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Ria Oomen-Ruijten, María Sornosa Martínez, Holger Krahmer, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Christofer Fjellner, Åsa Westlund i Emmanouil Angelakas.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Charles Tannock, Catiuscia Marini, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Christel Schaldemose, Olle Schmidt i Proinsias De Rossa.

Głos zabrali: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou i Philip Bushill-Matthews.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 23.4.2009.


4. Bezpieczeństwo pacjentów * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

Françoise Grossetête (zastępczyni sprawozdawcy) przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrały Daniela Filipiová (urzędująca przewodnicząca Rady) i Androulla Vassiliou (członkini Komisji).

Głos zabrali: Antonios Trakatellis w imieniu grupy PPE-DE, Linda McAvan w imieniu grupy PSE, i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Siiri Oviir.

Głos zabrali: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou i Françoise Grossetête.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 23.4.2009.


5. Działania na poziomie europejskim w dziedzinie rzadkich chorób * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie działań na poziomie europejskim w dziedzinie rzadkich chorób [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

Antonios Trakatellis przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrały Daniela Filipiová (urzędująca przewodnicząca Rady) i Androulla Vassiliou (członkini Komisji).

Głos zabrali: Françoise Grossetête (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Peter Liese w imieniu grupy PPE-DE, Dorette Corbey w imieniu grupy PSE, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Philip Claeys, niezrzeszony, i Christa Klaß.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Siiri Oviir.

Głos zabrali: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou i Antonios Trakatellis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.14 protokołu z dnia 23.4.2009.


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

Głos zabrał Daniel Cohn-Bendit, który - w perspektywie głosowania nad sprawozdaniem Casaki (A6-0184/2009) w sprawie absolutorium za rok 2007: Parlament Europejski oraz na podstawie art. 1 załącznika I regulaminu – wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego o zwrócenie się do posłów, którzy czerpią korzyści finansowe z dyskutowanej sprawy, o zgłoszenie tego faktu.

Głos zabrał Gary Titley, który zwrócił się - na podstawie art. 28 ust. 2 regulaminu - o otrzymanie odpowiedzi na pytanie, które postawił przewodniczącemu Parlamentu na piśmie w dniu 19 marca 2009 r.

Głos zabrała Silvana Koch-Mehrin, która podziękowała wszystkim posłom, którzy podpisali oświadczenie pisemne nr 0001/2009.

Głos zabrali: Luigi Cocilovo, Hans-Peter Martin, Martin Schulz, Gerard Batten i Ewa Tomaszewska w sprawie wniosku złożonego przez Daniela Cohn-Bendita.

Przewodniczący odpowiedział Gary'emu Titleyowi, że jego wniosek zostanie przekazany przewodniczącemu Parlamentu oraz Danielowi Cohn-Benditowi, iż każdy poseł, który pragnie złożyć oświadczenie o korzyściach finansowych, może to uczynić.


6.1. Absolutorium na rok budżetowy 2007: Parlament Europejski (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, sekcja I: Parlament Europejski [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0260)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).


6.2. Absolutorium budżetowe 2007:Trybunał Sprawiedliwości (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0261)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).


6.3. Absolutorium budżetowe 2007: Trybunał Obrachunkowy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0262)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).


6.4. Absolutorium budżetowe za rok 2007: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0263)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).


6.5. Absolutorium budżetowe 2007:Europejski Inspektor Ochrony Danych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0264)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).


6.6. Absolutorium budżetowe 2007: Eurojust (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Eurojust za rok budżetowy 2007 [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0265)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).


6.7. Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Leków (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2007 [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0266)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).


6.8. Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007 [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0267)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).


6.9. Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007 [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0268)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).


6.10. Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2007 [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0269)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).


6.11. Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2007 [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0270)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).


6.12. Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2007 [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0271)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).


6.13. Absolutorium budżetowe 2007: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007 [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0272)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).


6.14. Absolutorium budżetowe 2007: Rada (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium budżetowego z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, Sekcja II - Rada [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0273)

Decyzja dotyczącą absolutorium została przełożona.

Zamknięcie księgi dochodów i wydatków zostało w związku z tym przesunięte (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 b regulaminu).


6.15. Zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania finansami i kontroli finansowej agencji UE [2008/2207(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2009)0274)


7. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację parlamentu irackiego, która zajęła miejsce na trybunie honorowej. Delegacji przewodniczył Khalid Al Atiyah, pierwszy wiceprzewodniczący Izby Reprezentantớw.


8. Głosowanie (ciąg dalszy)

8.1. Wspólne zasady dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2009)0275)


8.2. Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2009)0276)


8.3. Wspólne zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (przekształcenie) ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych (przekształcenie) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2009)0277)

Wystąpienia:

Michael Gahler w sprawie przebiegu głosowania.


8.4. Wydajność energetyczna budynków (przekształcenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (przekształcenie) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0278)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0278)

Wystąpienia:

Silvia-Adriana Ţicău (sprawozdawczyni) przed głosowaniem w sprawie poprawek 57, 106, 117 i 102, 60oc oraz podczas głosowania w sprawie poprawek 109 i 124.


8.5. Agencje ratingowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0279)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0279)

Wystąpienia:

Jean-Paul Gauzès (sprawozdawca) przed głosowaniem.


8.6. Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0280)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0280)


8.7. Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0281)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0281)

Wystąpienia:

Georg Jarzembowski, Eva Lichtenberger i Gabriele Albertini (sprawozdawca) w sprawie głosowania na poprawkami 81 i 12.


8.8. Czas ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Brian Crowley (A6-0070/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0282)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0282)

Wystąpienia:

Sharon Bowles przed głosowaniem wystąpił z wnioskiem, aby nad poprawką 80 głosowano wraz z poprawką 37, oraz Brian Crowley (sprawozdawca), który nie poparł tego wniosku.


8.9. Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0283)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0283)

Wystąpienia:

Alexander Alvaro przed głosowaniem w sprawie przebiegu głosowania.


8.10. Program Marco Polo II ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”) [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0284)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0284)


8.11. Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0285)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0285)


8.12. Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: John Bowis (A6-0233/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0286)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0286)

Wystąpienia:

- Kartika Tamara Liotard przed głosowaniem w sprawie podstawy prawnej (Przewodniczący odpowiedział, że podejmie decyzję w sprawie możliwości przyjęcia poprawek w sprawie podstawy prawnej po głosowaniach nad pozostałymi poprawkami). Philip Bushill-Matthews (zastępca sprawozdawcy) poparł propozycję przewodniczącego;

- Philip Bushill-Matthews przedstawił poprawkę ustną do poprawki 100 (została przyjęta);

- Przewodniczący przed głosowaniem nad zmienionym projektem podjął decyzję o poddaniu pod głosowanie poprawek dotyczących podstawy prawnej;

- Philip Bushill-Matthews w sprawie ww. poprawek;

- Edward McMillan-Scott w sprawie przebiegu głosowania.


8.13. Bezpieczeństwo pacjentów * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0287)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0287)


8.14. Działania na poziomie europejskim w dziedzinie rzadkich chorób * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie działań na poziomie europejskim w dziedzinie rzadkich chorób [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0288)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0288)


8.15. Absolutorium za rok 2007 : Komisja (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007
UE
sekcja III, Komisja– Agencje wykonawcze [SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt )

PROJEKT DECYZJI nr 1

Przyjęto (P6_TA(2009)0289)

PROJEKT DECYZJI nr 2

Przyjęto (P6_TA(2009)0289)

PROJEKT DECYZJI nr 2

Przyjęto (P6_TA(2009)0289)

PROJEKT DECYZJI nr 3

Przyjęto (P6_TA(2009)0289)

PROJEKT DECYZJI nr 4

Przyjęto (P6_TA(2009)0289)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0289)


8.16. Absolutorium za rok 2007: 7, 8 i 9 Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok budżetowy 2007 [COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0290)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0290)


8.17. Absolutorium budżetowe 2007: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, Sekcja 6 – Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 32)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0291)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0291)


8.18. Absolutorium budżetowe 2007: Komitet Regionów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, sekcja VII, Komitet Regionów [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 33)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0292)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0292)


8.19. Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Fundacja Kształcenia (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2007 [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 34)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0293)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0293)


8.20. Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2007 [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 35)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0294)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0294)


8.21. Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Kolegium Policyjne (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2007 [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 36)

PROJEKT DECYZJI

Odrzucony

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0295)


8.22. Absolutorium budżetowe 2007: Europejski Organ Nadzoru GNSS (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2007 [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 37)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0296)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0296)


8.23. Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Kolejowa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2007 [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 38)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0297)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0297)


8.24. Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007 [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 39)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0298)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0298)


8.25. Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Odbudowy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2007 [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 40)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0299)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0299)


8.26. Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Środowiska (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2007 [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 41)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0300)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0300)


8.27. Absolutorium budżetowe 2007: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2007 [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 42)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0301)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0301)


8.28. Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007 [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 43)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0302)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0302)


8.29. Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2007 [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 44)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0303)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0303)


8.30. Absolutorium budżetowe 2007: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007 [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 45)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0304)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0304)


8.31. Absolutorium budżetowe 2007: Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2007 [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 46)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0305)

Zatwierdzono tym samym zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob.: załącznik V art. 5 ust. 1 a regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0305)


8.32. Podjęcie wyzwań związanych z wylesianiem i degradacją lasów w celu przweciwdziałania zmianom klimatycznym i utracie różnorodności biologicznej (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0191/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 47)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0306)


8.33. Plan działania na rzecz mobilności w mieście (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie planu działania na rzecz mobilności w mieście [2008/2217(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Gilles Savary (A6-0199/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 48)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0307)


8.34. Plan działania na rzecz inteligentnych systemów transportu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie planu działania na rzecz inteligentnych systemów transportu [2008/2216(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 49)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0308)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Paula Casaki - A6-0184/2009: Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová

Sprawozdanie Sørena Bo Søndergaarda - A6-0150/2009: Richard Corbett

Sprawozdanie Christofer Fjellner - A6-0148/2009: Daniel Hannan

Zalecenie do drugiego czytania: Mathieu Grosch - A6-0215/2009: Siiri Oviir

Zalecenie do drugiego czytania: Silvia-Adriana Ţicău - A6-0210/2009: Siiri Oviir

Zalecenie do drugiego czytania: Mathieu Grosch - A6-0211/2009: Siiri Oviir

Sprawozdanie Silvii-Adriany Ţicău - A6-0254/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Sprawozdanie Jeana-Paula Gauzèsa - A6-0191/2009: Siiri Oviir, Daniel Hannan

Sprawozdanie Michela Teychennégo - A6-0209/2009: Siiri Oviir

Sprawozdanie Gabriele Albertiniego - A6-0250/2009: Siiri Oviir

Sprawozdanie Briana Crowleya - A6-0070/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová

Sprawozdanie Anne E. Jensen - A6-0226/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Sprawozdanie Ulricha Stockmanna - A6-0217/2009: Siiri Oviir

Sprawozdanie Petra Duchoňa - A6-0220/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Sprawozdanie Johna Bowisa - A6-0233/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Sprawozdanie Amalii Sartori - A6-0239/2009: Siiri Oviir

Sprawozdanie Antoniosa Trakatellisa - A6-0231/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt

Sprawozdanie Jeana-Pierre'a Audy - A6-0168/2009: Ingeborg Gräßle

Sprawozdanie Gillesa Savary'ego - A6-0199/2009: Siiri Oviir

Sprawozdanie Anne E. Jensen - A6-0227/2009: Siiri Oviir


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania zamieszczone zostały na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana przez maksymalnie dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarớw głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.55 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

11. Pakiet klimatyczno-energetyczny oraz pakiet dotyczący transportu morskiego (podpisanie dokumentów)

Przewodniczący i Petr Nečas (urzędujący przewodniczący Rady) złożyli krótkie oświadczenia.

Przewodniczący zwrócił się do Olli Rehna (członka Komisji) oraz do sprawozdawców o podejście do stołu prezydialnego, a następnie, wraz z Petrem Nečasem, podpisał pakiet klimatyczno-energetyczny oraz pakiet dotyczący transportu morskiego.


12. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Konkluzje ze szczytu G20 (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje ze szczytu G20

Petr Nečas (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Pervenche Berès w sprawie przebiegu debaty.

Olli Rehn (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen w imieniu grupy PSE, Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Jana Bobošíková niezrzeszona, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Rebecca Harms, Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès i Antolín Sánchez Presedo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danutė Budreikaitė i Bart Staes.

Głos zabrali: Petr Nečas i Olli Rehn.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts i Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, w sprawie szczytu G20, który odbył się dnia 2 kwietnia 2009 r. (B6-0185/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni i Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie szczytu grupy G20, który odbył się w dniu 2 kwietnia 2009 r. w Londynie (B6-0186/2009),

- Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wyników szczytu G20, który odbył się w Londynie w dniu 2 kwietnia 2009 r. (B6-0187/2009),

- Graham Watson, Wolf Klinz i Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE, w sprawie szczytu G20 w Londynie w dniu 2 kwietnia 2009 r. (B6-0188/2009),

- Martin Schulz, Harlem Désir, Robert Goebbels, Pervenche Berès i Elisa Ferreira w imieniu grupy PSE, w sprawie konkluzji szczytu grupy G20 (B6-0189/2009),

- Francis Wurtz i Sahra Wagenknecht w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie konkluzji szczytu grupy G20 (B6-0190/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.22 protokołu z dnia 24.4.2009.


14. Wsparcie na rzecz olimpiad specjalnych w Unii Europejskiej (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne1/2009 złożone przez posłów Katerinę Batzeli, Michaela Cramera, Silvanę Koch-Mehrin, Janusza Lewandowskiego i Janusza Wojciechowskiego w sprawie wsparcia na rzecz olimpiad specjalnych w Unii Europejskiej uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z czym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu, zostanie ono przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych w protokole z obrad z dnia 5 maja 2009 roku.


15. Sytuacja w Republice Mołdawii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja w Republice Mołdawii

Graham Watson poinformował o obecności na trybunie delegacji członków opozycji mołdawskiej, w tym mera Kiszyniowa Dorina Chirtoacă, lidera partii liberalnej Vladimira Filata, a także przewodniczącego aliansu «Moldova Noastră» Serafima Urecheana.

Petr Nečas (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

Olli Rehn (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE-DE, Marianne Mikko w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM i Adrian Severin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Ibrisagic, Victor Boştinaru, Maria Petre, Alexandru Nazare, Charles Tannock i Paul Rübig.

Głos zabrali: Petr Nečas i Olli Rehn.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


16. Umacnianie stabilności i dobrobytu na Bałkanach Zachodnich - Sytuacja w Bośni-Hercegowinie (debata)

Sprawozdanie w sprawie umacniania stabilności i dobrobytu na Bałkanach Zachodnich [2008/2200(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja w Bośni-Hercegowinie

Anna Ibrisagic przedstawiła sprawozdanie.

Petr Nečas (urzędujący przewodniczący Rady) i Olli Rehn (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Bastiaan Belder (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA) i Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Johannes Lebech w imieniu grupy ALDE, Paul Marie Coûteaux w imieniu grupy IND/DEM, Charles Tannock, Libor Rouček i Jules Maaten.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Pierre Pribetich, Angelika Beer, Erik Meijer i Marusya Ivanova Lyubcheva.

Głos zabrali: Petr Nečas, Olli Rehn i Anna Ibrisagic.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Doris Pack w imieniu komisji AFET w sprawie sytuacji w Bośni i Hercegowinie (B6-0183/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.24 protokołu z dnia 24.4.2009.


17. Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz przyszłość układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu zalecenia Parlamentu europejskiego dla Rady w sprawie nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz przyszłości układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej [2008/2324(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Angelika Beer (A6-0234/2009)

Angelika Beer przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Petr Nečas (urzędujący przewodniczący Rady) i Olli Rehn (członek Komisji).

Głos zabrali: Josef Zieleniec w imieniu grupy PPE-DE, Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE, Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Philip Claeys, niezrzeszony, Karl von Wogau.

Głos zabrali: Petr Nečas, Olli Rehn i Angelika Beer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.25 protokołu z dnia 24.4.2009.


18. Konwencja ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych - Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych * - Protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych * (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konwencja ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych [COM(2008)0530 - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych [COM(2008)0530 - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Rumiana Jeleva (A6-0230/2009)

Petr Nečas (urzędujący przewodniczący Rady) i Olli Rehn (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Rumiana Jeleva przedstawiła sprawozdania.

Głos zabrali: Hiltrud Breyer (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Rovana Plumb w imieniu grupy PSE, Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE i Richard Howitt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Ilda Figueiredo.

Głos zabrali: Petr Nečas, Olli Rehn i Rumiana Jeleva.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jan Andersson i Rumiana Jeleva, w imieniu komisji EMPL, w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz jej protokołu fakultatywnego (B6-0194/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 24.4.2009 i pkt 7.5 protokołu z dnia 24.4.2009.


PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

19. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0227/2009).

Pytanie 1 zostało wycofane.

Pytanie 2 (Gay Mitchell): Argumenty przeciwko traktatowi z Lizbony

Petr Nečas (urzędujący przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Richard Corbett i Christopher Heaton-Harris.

Pytanie 3 (Manuel Medina Ortega): Podwójne opodatkowanie

Petr Nečas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Manuel Medina Ortega, Syed Kamall i Paul Rübig.

Pytanie 4 zostało wycofane.

Pytanie 5 (Marian Harkin): Mięso drobiowe

Petr Nečas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marian Harkin i Avril Doyle.

Pytania 6 i 7 zostały wycofane.

Z powodu nieobecności pytającego, pytanie 8 zostaje pozostawione bez odpowiedzi.

Pytanie 9 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Walka z kryzysem a małe i średnie przedsiębiorstwa

Petr Nečas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 10 (Avril Doyle): Wyniki wiosennego szczytu Rady w zakresie finansowania globalnego porozumienia w dziedzinie klimatu

Petr Nečas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Avril Doyle.

Przewodnicząca przedstawiła komentarz dotyczący organizacji tury pytań.

Na pytania 11-27, które z powodu braku pozostały bez odpowiedzi, zostanie udzielona odpowiedź na piśmie (zob.: załącznik do stenogramu (CRE)).

Tura pytań do Rady została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.10 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

20. Zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (przekształcenie) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (przekształcenie) [COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

Magor Imre Csibi przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Anders Wijkman w imieniu grupy PPE-DE, Dorette Corbey w imieniu grupy PSE, Holger Krahmer w imieniu grupy ALDE i Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE.

Głos zabrali: Günter Verheugen i Magor Imre Csibi

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 24.4.2009.


21. Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych [COM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Catherine Neris (A6-0068/2009)

Catherine Neris przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Den Dover (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Zita Pleštinská w imieniu grupy PPE-DE, Jan Cremers w imieniu grupy PSE, Janelly Fourtou w imieniu grupy ALDE, Andreas Schwab i Catherine Neris.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 24.4.2009.


22. Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek * - Wspólny system VAT w odniesieniu do uchylania się od płacenia podatków związanego z importem i innymi transakcjami transgranicznymi * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek [COM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do uchylania się od płacenia podatków związanego z importem i innymi transakcjami transgranicznymi [COM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

Benoît Hamon i Cornelis Visser przedstawili sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał László Kovács (członek Komisji).

Głos zabrali: Eva-Riitta Siitonen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Astrid Lulling w imieniu grupy PPE-DE, Kristian Vigenin w imieniu grupy PSE, Bilyana Ilieva Raeva w imieniu grupy ALDE, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Ieke van den Burg, László Kovács, Benoît Hamon i Astrid Lulling w kwestii osobistej związanej z wypowiedzią Benoît Hamon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.17 protokołu z dnia 24.4.2009 i pkt 7.18 protokołu z dnia 24.4.2009.


23. Tworzenie profili – zwłaszcza w oparciu o pochodzenie etniczne i rasę – w dziedzinie walki z terroryzmem, egzekwowania prawa, imigracji, ceł i kontroli granicznej (debata)

Sprawozdanie w sprawie problemu tworzenia profili – zwłaszcza w oparciu o pochodzenie etniczne i rasę – w dziedzinie walki z terroryzmem, egzekwowania prawa, imigracji, ceł i kontroli granicznej [2008/2020(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sarah Ludford (A6-0222/2009)

Sarah Ludford przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał László Kovács (członek Komisji).

Głos zabrali: Claude Moraes w imieniu grupy PSE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE i Emine Bozkurt.

Głos zabrali: László Kovács i Sarah Ludford.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 24.4.2009.


24. Statystyki dotyczące środków ochrony roślin ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących środków ochrony roślin [11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bart Staes (A6-0256/2009)

Bart Staes przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał László Kovács (członek Komisji).

Głos zabrali: Anne Laperrouze, w imieniu grupy ALDE, i Bart Staes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 24.4.2009.


25. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w Regulaminie

- Dostosowanie Regulaminu do traktatu lizbońskiego (2009/2029(REG))

(opinia: BUDG)


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 423.627/OJVE).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.05.

Klaus Welle

Martine Roure

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności