Zoznam 
Zápisnica
PDF 261kWORD 192k
Štvrtok, 23. apríla 2009 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ***I (rozprava)
 4.Bezpečnosť pacientov * (rozprava)
 5.Európske činnosti v oblasti zriedkavých chorôb * (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Absolutórium za rok 2007: Európsky parlament (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Absolutórium za rok 2007: Súdny dvor (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Absolutórium za rok 2007: Dvor audítorov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Absolutórium za rok 2007: Európsky ombudsman (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Absolutórium za rok 2007: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Absolutórium za rok 2007: Eurojust (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre lieky (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.8.Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.9.Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.10.Absolutórium za rok 2007: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.11.Absolutórium za rok 2007: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.12.Absolutórium za rok 2007: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.13.Absolutórium za rok 2007: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.14.Absolutórium za rok 2007: Rada (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.15.Finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie (pokračovanie)
  
8.1.Prístup na medzinárodný trh služieb autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) ***II (hlasovanie)
  
8.2.Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy ***II (hlasovanie)
  
8.3.Prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie) ***II (hlasovanie)
  
8.4.Energetická hospodárnosť budov (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)
  
8.5.Ratingové agentúry ***I (hlasovanie)
  
8.6.Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave ***I (hlasovanie)
  
8.7.Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave ***I (hlasovanie)
  
8.8.Lehota ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv ***I (hlasovanie)
  
8.9.Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy ***I (hlasovanie)
  
8.10.Program Marco Polo II ***I (hlasovanie)
  
8.11.Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu ***I (hlasovanie)
  
8.12.Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ***I (hlasovanie)
  
8.13.Bezpečnosť pacientov * (hlasovanie)
  
8.14.Európske činnosti v oblasti zriedkavých chorôb * (hlasovanie)
  
8.15.Absolutórium za rok 2007: Komisia (hlasovanie)
  
8.16.Absolutórium za rok 2007: 7., 8. a 9. Európsky rozvojový fond (ERF) (hlasovanie)
  
8.17.Absolutórium za rok 2007: Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  
8.18.Absolutórium za rok 2007: Výbor regiónov (hlasovanie)
  
8.19.Absolutórium za rok 2007: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (hlasovanie)
  
8.20.Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) (hlasovanie)
  
8.21.Absolutórium za rok 2007: Európska policajná akadémia (CEPOL) (hlasovanie)
  
8.22.Absolutórium za rok 2007: Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (hlasovanie)
  
8.23.Absolutórium za rok 2007: Európska železničná agentúra (hlasovanie)
  
8.24.Absolutórium za rok 2007: Európska námorná bezpečnostná agentúra (hlasovanie)
  
8.25.Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre obnovu (hlasovanie)
  
8.26.Absolutórium za rok 2007: Európska environmentálna agentúra (hlasovanie)
  
8.27.Absolutórium za rok 2007: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (hlasovanie)
  
8.28.Absolutórium za rok 2007: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (hlasovanie)
  
8.29.Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (hlasovanie)
  
8.30.Absolutórium za rok 2007: Agentúra Európskej únie pre základné práva (hlasovanie)
  
8.31.Absolutórium za rok 2007: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (hlasovanie)
  
8.32.Boj proti odlesňovaniu a zhoršovaniu kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity (hlasovanie)
  
8.33.Akčný plán pre mestskú mobilitu (hlasovanie)
  
8.34.Akčný plán pre inteligentné dopravné systémy (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Klimaticko-energetický balík a balík o námornej doprave (podpis aktov)
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Závery samitu G20 (rozprava)
 14.Podpora organizácie Special Olympics v Európskej únii (písomné vyhlásenie)
 15.Situácia v Moldavsku (rozprava)
 16.Upevňovanie stability a prosperity na západnom Balkáne - Situácia v Bosne a Hercegovine (rozprava)
 17.Nešírenie jadrových zbraní a budúcnosť Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (rozprava)
 18.Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím - Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím * - Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (opčný protokol) * (rozprava)
 19.Hodina otázok (pre Radu)
 20.Požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 21.Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh ***I (rozprava)
 22.Zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov * - Spoločný systém DPH, pokiaľ ide o daňové podvody súvisiace s dovozom a inými cezhraničnými transakciami * (rozprava)
 23.Vytváranie profilov, najmä na základe etnického pôvodu a rasy, v rámci boja proti terorizmu, presadzovania práva, prisťahovalectva, colných a hraničných kontrol (rozprava)
 24.Štatistika o prípravkoch na ochranu rastlín ***II (rozprava)
 25.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Predložené dokumenty

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) návrhy uznesení (čl. 113 rokovacieho poriadku)

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o návrhu na zriadenie orgánu pre poskytovanie záruky, poradenstva a hodnotenia v oblasti služieb zabezpečovaných dobrovoľníckymi organizáciami a tretím sektorom (B6-0195/2009)
pridelené gestorský: EMPL

2) návrhy odporúčaní (článok 114 rokovacieho poriadku)

- Hanna Foltyn-Kubicka, za skupinu UEN. Návrh odporúčania pre Radu o vyhlásení 25. mája za medzinárodný deň hrdinov boja proti totalitným režimom (B6-0196/2009)
pridelené gestorský: AFET
stanovisko: LIBE


3. Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ***I (rozprava)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca John Bowis (A6-0233/2009)

Philip Bushill-Matthews (v zastúpení spravodajcu) uviedol správu.

Vystúpili: Daniela Filipiová (úradujúca predsedníčka Rady) a Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Iles Braghetto (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Françoise Grossetête (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Bernadette Vergnaud (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Diana Wallis (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Anna Záborská (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Avril Doyle za skupinu PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt za skupinu PSE, Jules Maaten za skupinu ALDE, Salvatore Tatarella za skupinu UEN, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Hanne Dahl za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezávislý poslanec, Colm Burke, Guido Sacconi, Karin Riis-Jørgensen, Ewa Tomaszewska, Margrete Auken, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Andreas Mölzer, Péter Olajos, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Jens Holm, Johannes Blokland, Lydia Schenardi, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Siiri Oviir, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Ria Oomen-Ruijten, María Sornosa Martínez, Holger Krahmer, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Christofer Fjellner, Åsa Westlund a Emmanouil Angelakas.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Charles Tannock, Catiuscia Marini, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Christel Schaldemose, Olle Schmidt a Proinsias De Rossa.

Vystúpili: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou a Philip Bushill-Matthews.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 23.4.2009.


4. Bezpečnosť pacientov * (rozprava)

Správa: Návrh odporúčania Rady o bezpečnosti pacientov vrátane prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Amalia Sartori (A6-0239/2009)

Françoise Grossetête (v zastúpení spravodajcu) uviedla správu.

Vystúpili: Daniela Filipiová (úradujúca predsedníčka Rady) a Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Antonios Trakatellis za skupinu PPE-DE, Linda McAvan za skupinu PSE a Marios Matsakis za skupinu ALDE.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Siiri Oviir.

Vystúpili: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou a Françoise Grossetête.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 23.4.2009.


5. Európske činnosti v oblasti zriedkavých chorôb * (rozprava)

Správa: Návrh odporúčania Rady o európskych činnostiach v oblasti zriedkavých chorôb [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

Antonios Trakatellis uviedol správu.

Vystúpili: Daniela Filipiová (úradujúca predsedníčka Rady) a Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Peter Liese za skupinu PPE-DE, Dorette Corbey za skupinu PSE, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Philip Claeys nezávislý poslanec a Christa Klaß.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Siiri Oviir.

Vystúpili: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou a Antonios Trakatellis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.14 zápisnice zo dňa 23.4.2009.


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

V rozprave vystúpil Daniel Cohn-Bendit, ktorý, v súvislosti s hlasovaním o Casacovej správe (A6-0184/2009) o absolutóriu za rok 2007 – Európsky parlament a na základe článku 1 prílohy I rokovacieho poriadku, vyzval predsedu, aby požiadal poslancov, ktorí majú priamy finančný záujem na veci, ktorá je predmetom rozpravy, aby to oznámili.

V rozprave vystúpil Gary Titley, ktorý na základe článku 28 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadal o odpoveď na otázku, ktorú písomne položil predsedovi Parlamentu 19. marca 2009.

V rozprave vystúpila Silvana Koch-Mehrin, aby poďakovala všetkým poslancom, ktorí podpísali písomné vyhlásenie 0001/2009.

Vystúpili títo poslanci: Luigi Cocilovo, Hans-Peter Martin, Martin Schulz, Gerard Batten a Ewa Tomaszewska k žiadosti, ktorú predložil Daniel Cohn-Bendit.

Predseda odpovedal Garymu Titleyovi, že jeho žiadosť postúpi predsedovi Parlamentu, a Danielovi Cohnovi-Benditovi, že každý poslanec, ktorý si želá predložiť vyhlásenie o finančných záujmoch, tak môže urobiť.


6.1. Absolutórium za rok 2007: Európsky parlament (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel I – Európsky parlament [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Paulo Casaca (A6-0184/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0260)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


6.2. Absolutórium za rok 2007: Súdny dvor (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel IV – Súdny dvor [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0261)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


6.3. Absolutórium za rok 2007: Dvor audítorov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel V – Dvor audítorov [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0262)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


6.4. Absolutórium za rok 2007: Európsky ombudsman (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel VIII – Európsky ombudsman [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0263)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


6.5. Absolutórium za rok 2007: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0264)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


6.6. Absolutórium za rok 2007: Eurojust (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2007 [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0265)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


6.7. Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre lieky (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúre pre lieky za rozpočtový rok 2007 [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0266)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


6.8. Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2007 [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0267)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


6.9. Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2007 [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0268)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


6.10. Absolutórium za rok 2007: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2007 [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0269)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


6.11. Absolutórium za rok 2007: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2007 [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0270)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


6.12. Absolutórium za rok 2007: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2007 [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0271)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


6.13. Absolutórium za rok 2007: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre inštitúcieEurópskej únie za rozpočtový rok 2007 [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0272)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).


6.14. Absolutórium za rok 2007: Rada (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel II – Rada [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0273)

Rozhodnutie o absolutóriu sa odkladá.

Účtovná závierka sa týmto odkladá (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku).


6.15. Finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ [2008/2207(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2009)0274)


7. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie z irackého parlamentu na čele s prvým podpredsedom irackého parlamentu Chálidom al-Attíjom, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


8. Hlasovanie (pokračovanie)

8.1. Prístup na medzinárodný trh služieb autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0275)


8.2. Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0276)


8.3. Prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie) ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0277)

Vystúpenia:

Michael Gahler k priebehu hlasovania.


8.4. Energetická hospodárnosť budov (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0278)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0278)

Vystúpenia:

Silvia-Adriana Ţicău (spravodajkyňa), pred hlasovaním k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 57, 106, 117 a 102, 60zč, a počas hlasovania k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 109 a 124.


8.5. Ratingové agentúry ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0279)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0279)

Vystúpenia:

Jean-Paul Gauzès (spravodajca) pred hlasovaním.


8.6. Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Michel Teychenné (A6-0209/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0280)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0280)


8.7. Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0281)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0281)

Vystúpenia:

Georg Jarzembowski, Eva Lichtenberger a Gabriele Albertini (spravodajca), k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 81 a 12.


8.8. Lehota ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Brian Crowley (A6-0070/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0282)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0282)

Vystúpenia:

Sharon Bowles, pred hlasovaním so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 80 hlasovalo ako o doplnení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 37, a Brian Crowley (spravodajca), ktorý túto žiadosť nepodporil.


8.9. Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0283)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0283)

Vystúpenia:

Alexander Alvaro, pred hlasovaním, k priebehu hlasovania.


8.10. Program Marco Polo II ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1692/2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy („Marco Polo II“) [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0284)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0284)


8.11. Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Petr Duchoň (A6-0220/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0285)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0285)


8.12. Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca John Bowis (A6-0233/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0286)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0286)

Vystúpenia:

- Kartika Tamara Liotard pred hlasovaním, k právnemu základu (predseda jej odpovedal, že rozhodne o prípustnosti pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k právnemu základu po hlasovaní o ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch). Philip Bushill-Matthews (v zastúpení spravodajcu) podporil rozhodnutie predsedu;

- Philip Bushill-Matthews predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 100 (návrh bol prijatý);

- Predseda pred hlasovaním o zmenenom návrhu rozhodol, že do hlasovania zaradí pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k právnemu základu;

- Philip Bushill-Matthews k týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom;

- Edward McMillan-Scott k priebehu hlasovania.


8.13. Bezpečnosť pacientov * (hlasovanie)

Správa: Návrh odporúčania Rady o bezpečnosti pacientov vrátane prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Amalia Sartori (A6-0239/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0287)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0287)


8.14. Európske činnosti v oblasti zriedkavých chorôb * (hlasovanie)

Správa: Návrh odporúčania Rady o európskych činnostiach v oblasti zriedkavých chorôb [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0288)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0288)


8.15. Absolutórium za rok 2007: Komisia (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel III, Komisia - výkonné agentúry [SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod )

NÁVRH ROZHODNUTIA č. 1

Prijatý (P6_TA(2009)0289)

NÁVRH ROZHODNUTIA č. 2

Prijatý (P6_TA(2009)0289)

NÁVRH ROZHODNUTIA č. 2

Prijatý (P6_TA(2009)0289)

NÁVRH ROZHODNUTIA č. 3

Prijatý (P6_TA(2009)0289)

NÁVRH ROZHODNUTIA č. 4

Prijatý (P6_TA(2009)0289)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0289)


8.16. Absolutórium za rok 2007: 7., 8. a 9. Európsky rozvojový fond (ERF) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu siedmeho, ôsmeho a deviateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2007 [COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2009)0290)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0290)


8.17. Absolutórium za rok 2007: Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2009)0291)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0291)


8.18. Absolutórium za rok 2007: Výbor regiónov (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007
Oddiel VII – Výbor regiónov [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2009)0292)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0292)


8.19. Absolutórium za rok 2007: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2007 [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 34)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2009)0293)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0293)


8.20. Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2007 [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2009)0294)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0294)


8.21. Absolutórium za rok 2007: Európska policajná akadémia (CEPOL) (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2007 [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Zamietnutý

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0295)


8.22. Absolutórium za rok 2007: Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2007 [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2009)0296)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0296)


8.23. Absolutórium za rok 2007: Európska železničná agentúra (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2007 [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2009)0297)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0297)


8.24. Absolutórium za rok 2007: Európska námorná bezpečnostná agentúra (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2007 [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 39)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2009)0298)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0298)


8.25. Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre obnovu (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2007 [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 40)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2009)0299)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0299)


8.26. Absolutórium za rok 2007: Európska environmentálna agentúra (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2007 [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 41)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2009)0300)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0300)


8.27. Absolutórium za rok 2007: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2007 [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 42)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2009)0301)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0301)


8.28. Absolutórium za rok 2007: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2007 [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 43)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2009)0302)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0302)


8.29. Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 44)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2009)0303)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0303)


8.30. Absolutórium za rok 2007: Agentúra Európskej únie pre základné práva (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2007 [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 45)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2009)0304)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0304)


8.31. Absolutórium za rok 2007: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (hlasovanie)

Správa: Absolutórium za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2007 [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 46)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2009)0305)

Účtovná závierka je týmto schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku).

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0305)


8.32. Boj proti odlesňovaniu a zhoršovaniu kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity (hlasovanie)

Návrh uznesenia B6-0191/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 47)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0306)


8.33. Akčný plán pre mestskú mobilitu (hlasovanie)

Správa: Akčný plán pre mestskú mobilitu [2008/2217(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Gilles Savary (A6-0199/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 48)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0307)


8.34. Akčný plán pre inteligentné dopravné systémy (hlasovanie)

Správa: Akčný plán pre inteligentné dopravné systémy [2008/2216(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 49)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0308)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Paulo Casaca - A6-0184/2009: Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová

Správa: Søren Bo Søndergaard - A6-0150/2009: Richard Corbett

Správa: Christofer Fjellner - A6-0148/2009: Daniel Hannan

Odporúčanie do druhého čítania: Mathieu Grosch - A6-0215/2009: Siiri Oviir

Odporúčanie do druhého čítania: Silvia-Adriana Ţicău - A6-0210/2009: Siiri Oviir

Odporúčanie do druhého čítania: Mathieu Grosch - A6-0211/2009: Siiri Oviir

Správa: Silvia-Adriana Ţicău - A6-0254/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Správa: Jean-Paul Gauzès - A6-0191/2009: Siiri Oviir, Daniel Hannan

Správa: Michel Teychenné - A6-0209/2009: Siiri Oviir

Správa: Gabriele Albertini - A6-0250/2009: Siiri Oviir

Správa: Brian Crowley - A6-0070/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová

Správa: Anne E. Jensen - A6-0226/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Správa: Ulrich Stockmann - A6-0217/2009: Siiri Oviir

Správa: Petr Duchoň - A6-0220/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Správa: John Bowis - A6-0233/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Správa: Amalia Sartori - A6-0239/2009: Siiri Oviir

Správa: Antonios Trakatellis - A6-0231/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt

Správa: Jean-Pierre Audy - A6-0168/2009: Ingeborg Gräßle

Správa: Gilles Savary - A6-0199/2009: Siiri Oviir

Správa: Anne E. Jensen - A6-0227/2009: Siiri Oviir


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

11. Klimaticko-energetický balík a balík o námornej doprave (podpis aktov)

Predseda a Petr Nečas (úradujúci predseda Rady) vystúpili s krátkymi vyhláseniami.

Predseda po tom, ako vyzval Olliho Rehna (člena Komisie) a spravodajcov, aby sa k nemu pripojili, pristúpil spolu s Petrom Nečasom k podpísaniu klimaticko-energetického balíka, ako aj balíka o námornej doprave.


12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Závery samitu G20 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery samitu G20

Petr Nečas (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

V rozprave vystúpila Pervenche Berès k priebehu rozpravy.

Olli Rehn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen za skupinu PSE, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Jana Bobošíková nezávislá poslankyňa, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Rebecca Harms, Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès a Antolín Sánchez Presedo.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Danutė Budreikaitė a Bart Staes.

Vystúpili: Petr Nečas a Olli Rehn.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts a Roberta Angelilli za skupinu UEN, o samite skupiny G20 z 2. apríla 2009 (B6-0185/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni a Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE, o samite krajín skupiny G-20 dňa 2. apríla 2009 v Londýne (B6-0186/2009),

- Gunnar Hökmark za skupinu PPE-DE, o výsledkoch stretnutia skupiny G20, ktoré sa uskutočnilo 2. apríla 2009 v Londýne (B6-0187/2009),

- Graham Watson, Wolf Klinz a Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, o londýnskom samite G20 z 2. apríla 2009 (B6-0188/2009),

- Martin Schulz, Harlem Désir, Robert Goebbels, Pervenche Berès a Elisa Ferreira za skupinu PSE, o záveroch samitu krajín skupiny G20 (B6-0189/2009),

- Francis Wurtz a Sahra Wagenknecht za skupinu GUE/NGL, o záveroch samitu krajín skupiny G-20 (B6-0190/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.22 zápisnice zo dňa 24.4.2009.


14. Podpora organizácie Special Olympics v Európskej únii (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 1/2009, ktoré predložili poslanci Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski a Janusz Wojciechowski, o podpore organizácie Special Olympics v Európskej únii, podpísala väčšina všetkých poslancov Parlamentu. Toto vyhlásenie sa následne v súlade s článkom 116 ods. 4 rokovacieho poriadku postúpi adresátom a s uvedením mien podpísaných poslancov uverejní v prijatých textoch zo schôdze z 5. mája 2009.


15. Situácia v Moldavsku (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Situácia v Moldavsku

Graham Watson upozornil na skutočnosť, že na tribúne sú prítomní členovia delegácie moldavskej opozície, konkrétne starosta Kišiňova Dorin Chirtoacă, líder liberálnej strany Vladimir Filat a predseda koalície Naše Moldavsko Serafim Urechean.

Petr Nečas (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

Olli Rehn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE-DE, Marianne Mikko za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM a Adrian Severin.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Anna Ibrisagic, Victor Boştinaru, Maria Petre, Alexandru Nazare, Charles Tannock a Paul Rübig.

Vystúpili: Petr Nečas a Olli Rehn.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 103 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na ďalšej schôdzi.


16. Upevňovanie stability a prosperity na západnom Balkáne - Situácia v Bosne a Hercegovine (rozprava)

Správa: Upevňovanie stability a prosperity na západnom Balkáne [2008/2200(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Situácia v Bosne a Hercegovine

Anna Ibrisagic uviedla správu.

Petr Nečas (úradujúci predseda Rady) a Olli Rehn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Bastiaan Belder ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko) a Doris Pack za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Hannes Swoboda za skupinu PSE, Johannes Lebech za skupinu ALDE, Paul Marie Coûteaux za skupinu IND/DEM, Charles Tannock, Libor Rouček a Jules Maaten.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Pierre Pribetich, Angelika Beer, Erik Meijer a Marusya Ivanova Lyubcheva.

Vystúpili: Petr Nečas, Olli Rehn a Anna Ibrisagic.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Doris Pack, za výbor AFET, o situácii v Bosne a Hercegovine (B6-0183/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.24 zápisnice zo dňa 24.4.2009.


17. Nešírenie jadrových zbraní a budúcnosť Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (rozprava)

Správa: Návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade o nešírení jadrových zbraní a budúcnosti Zmluvy o nešírení jadrových zbraní [2008/2324(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa Angelika Beer (A6-0234/2009)

Angelika Beer uviedla správu.

Vystúpili: Petr Nečas (úradujúci predseda Rady) a Olli Rehn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Josef Zieleniec za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Philip Claeys nezávislý poslanec a Karl von Wogau.

Vystúpili títo poslanci: Petr Nečas, Olli Rehn a Angelika Beer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.25 zápisnice zo dňa 24.4.2009.


18. Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím - Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím * - Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (opčný protokol) * (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím

Správa: Rozhodnutie Rady o uzatvorení dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom [COM(2008)0530 - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

Správa: Rozhodnutie Rady o uzatvorení dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom [COM(2008)0530 - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Rumiana Jeleva (A6-0230/2009)

Petr Nečas (úradujúci predseda Rady) a Olli Rehn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Rumiana Jeleva uviedla svoje správy.

Vystúpili títo poslanci: Hiltrud Breyer (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Rovana Plumb za skupinu PSE, Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE a Richard Howitt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Ilda Figueiredo.

Vystúpili: Petr Nečas, Olli Rehn a Rumiana Jeleva.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jan Andersson a Rumiana Jeleva, za výbor EMPL, o uzavretí Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho opčného protokolu Európskym spoločenstvom (B6-0194/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 24.4.2009 a bod 7.5 zápisnice zo dňa 24.4.2009.


PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

19. Hodina otázok (pre Radu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0227/2009).

Otázka č. 1 bola stiahnutá.

Otázka č. 2 (Gay Mitchell): Protilisabonské vyjadrenia.

Petr Nečas (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Richard Corbett a Christopher Heaton-Harris.

Otázka č. 3 (Manuel Medina Ortega): Dvojité zdanenie.

Petr Nečas odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega, Syed Kamall a Paul Rübig.

Otázka č. 4 bola stiahnutá.

Otázka č. 5 (Marian Harkin): Hydinové mäso.

Petr Nečas odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marian Harkin a Avril Doyle.

Otázky č. 6 a č. 7 boli stiahnuté.

Otázka č. 8 prepadla pre neprítomnosť autora.

Otázka č. 9 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Boj proti kríze a malé a stredné podniky.

Petr Nečas odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 10 (Avril Doyle): Výsledok jarného zasadnutia Rady o financovaní globálnej dohody v oblasti klímy.

Petr Nečas odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Avril Doyle.

Predsedníčka vystúpila k organizácii hodiny otázok.

Otázky č. 11 až 27, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu k doslovnému záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 20.10 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

20. Požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov (prepracované znenie) ***I (rozprava)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (prepracované znenie) [COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

Magor Imre Csibi uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anders Wijkman za skupinu PPE-DE, Dorette Corbey za skupinu PSE, Holger Krahmer za skupinu ALDE a Satu Hassi za skupinu Verts/ALE.

Vystúpili títo poslanci: Günter Verheugen a Magor Imre Csibi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 24.4.2009.


21. Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh ***I (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh [COM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Catherine Neris (A6-0068/2009)

Catherine Neris uviedla správu.

V rozprave vystúpil Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Den Dover (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Zita Pleštinská za skupinu PPE-DE, Jan Cremers za skupinu PSE, Janelly Fourtou za skupinu ALDE, Andreas Schwab a Catherine Neris.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 24.4.2009.


22. Zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov * - Spoločný systém DPH, pokiaľ ide o daňové podvody súvisiace s dovozom a inými cezhraničnými transakciami * (rozprava)

Správa: Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov [COM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Benoît Hamon (A6-0244/2009)

Správa: Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o daňové podvody súvisiace s dovozom a inými cezhraničnými transakciami [COM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Cornelis Visser (A6-0189/2009)

Benoît Hamon a Cornelis Visser uviedli svoje správy

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil László Kovács (člen Komisie).

Vystúpili: Eva-Riitta Siitonen (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Astrid Lulling za skupinu PPE-DE, Kristian Vigenin za skupinu PSE, Bilyana Ilieva Raeva za skupinu ALDE, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Ieke van den Burg, László Kovács, Benoît Hamon a Astrid Lulling s osobným vyhlásením k vystúpeniu Benoît Hamona.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.17 zápisnice zo dňa 24.4.2009 a bod 7.18 zápisnice zo dňa 24.4.2009.


23. Vytváranie profilov, najmä na základe etnického pôvodu a rasy, v rámci boja proti terorizmu, presadzovania práva, prisťahovalectva, colných a hraničných kontrol (rozprava)

Správa: Návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade o probléme vytvárania profilov, najmä na základe etnického pôvodu a rasy, v oblasti boja proti terorizmu, presadzovania práva, prisťahovalectva, colných a hraničných kontrol [2008/2020(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Sarah Ludford (A6-0222/2009)

Sarah Ludford uviedla správu.

V rozprave vystúpil László Kovács (člen Komisie).

Vystúpili: Claude Moraes za skupinu PSE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE a Emine Bozkurt.

Vystúpili títo poslanci: László Kovács a Sarah Ludford.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 24.4.2009.


24. Štatistika o prípravkoch na ochranu rastlín ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike o prípravkoch na ochranu rastlín [11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Bart Staes (A6-0256/2009)

Bart Staes uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil László Kovács (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anne Laperrouze za skupinu ALDE a Bart Staes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 24.4.2009.


25. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmena rokovacieho poriadku

- Úprava rokovacieho poriadku v súlade s Lisabonskou zmluvou (2009/2029(REG))

(stanovisko: BUDG)


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 423.627/OJVE).


27. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.05 h.

Klaus Welle

Martine Roure

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia