Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 24 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.25η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2007) (συζήτηση)
 3.Διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα ***I - Δραστηριότητα ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ***I (συζήτηση)
 4.Υγειονομικοί κανόνες σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ***I (συζήτηση)
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
5.1.Τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν
  
5.2.Υποστήριξη του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρρα Λεόνε
  
5.3.Ανθρωπιστική κατάσταση των ατόμων στον καταυλισμό Ashraf
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν (ψηφοφορία)
  
7.2.Υποστήριξη του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρρα Λεόνε (ψηφοφορία)
  
7.3.Ανθρωπιστική κατάσταση των ατόμων στον καταυλισμό Ashraf (ψηφοφορία)
  
7.4.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (προαιρετικό πρωτόκολλο) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Διαμόρφωση της γενικής εικόνας προσώπου, ιδίως βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών ενεργειών, της εφαρμογής του νόμου, του ελέγχου της μετανάστευσης, των τελωνειακών υπηρεσιών και των ελέγχων στα σύνορα (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.7.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσια έκθεση 2007 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.8.Η βουλευτική ασυλία στην Πολωνία (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.9.Διακυβέρνηση στο πλαίσιο της ΚΑΠ: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια και λοιποί παράγοντες (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.10.Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***II (ψηφοφορία)
  
7.11.Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)
  
7.12.Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών ***I (ψηφοφορία)
  
7.13.Διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα ***I (ψηφοφορία)
  
7.14.Δραστηριότητα ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ***I (ψηφοφορία)
  
7.15.Υγειονομικοί κανόνες σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ***I (ψηφοφορία)
  
7.16.Δέσμη μεσοπρόθεσμων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των ισοζυγίων πληρωμών των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  
7.17.Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις * (ψηφοφορία)
  
7.18.Κοινό σύστημα ΦΠΑ όσον αφορά τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με την εισαγωγή και άλλες διασυνοριακές συναλλαγές * (ψηφοφορία)
  
7.19.Δέσμη μεσοπρόθεσμων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των ισοζυγίων πληρωμών των κρατών μελών (ψηφοφορία)
  
7.20.Ρυθμιστικές πτυχές των νανοϋλικών (ψηφοφορία)
  
7.21.Ετήσια συζήτηση για την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (Άρθρα 2 και 39 της Συνθήκης ΕΕ) (ψηφοφορία)
  
7.22.Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της G20 (ψηφοφορία)
  
7.23.Εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερίας στα Δυτικά Bαλκάνια (ψηφοφορία)
  
7.24.Κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ψηφοφορία)
  
7.25.Μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και μέλλον της συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) (ψηφοφορία)
  
7.26.Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ψηφοφορία)
  
7.27.25η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2007) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (198 kb) Κατάσταση παρόντων (41 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1675 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (153 kb) Κατάσταση παρόντων (19 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (616 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1413 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (225 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (727 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1290 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου