Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0248(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0257/2009

Debatten :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Stemmingen :

PV 06/05/2009 - 6.1
CRE 06/05/2009 - 6.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0360

Notulen
Dinsdag 5 mei 2009 - Straatsburg

3. Elektronische-communicatienetwerken en -diensten, privacybescherming en consumentenbescherming ***II - Elektronische-communicatienetwerken en -diensten ***II - Orgaan van regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau ***II - Voor mobiele communicatie beschikbaar te stellen frequentiebanden ***I (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming [16497/1/2008 - C6-0068/2009 - 2007/0248(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten [16496/1/2008 - C6-0066/2009 - 2007/0247(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese groep van regelgevende instanties voor telecommunicatie (GERT) [16498/1/2008 - C6-0067/2009 - 2007/0249(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A6-0271/2009)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/372/EEG van de Raad inzake de voor een gecoördineerde invoering van openbare pan-Europese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden [COM(2008)0762 - C6-0452/2008 - 2008/0214(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0276/2009)

Malcolm Harbour, Catherine Trautmann en Pilar del Castillo Vera leiden de aanbevelingen voor de tweede lezing in.

Francisca Pleguezuelos Aguilar leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Angelika Niebler, namens de PPE-DE-Fractie, Erika Mann, namens de PSE-Fractie, Cristian Silviu Buşoi, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Bernadette Vergnaud, Alexander Alvaro, David Hammerstein, Mary Lou McDonald, Hanne Dahl, Luca Romagnoli, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Godfrey Bloom, Paul Rübig, Evelyne Gebhardt, Anne Laperrouze, Bernard Wojciechowski, Giles Chichester, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld, Erna Hennicot-Schoepges en Edit Herczog.

VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău, Charlotte Cederschiöld, Jacques Toubon, Syed Kamall en Christofer Fjellner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Helga Trüpel.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Malcolm Harbour, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera en Francisca Pleguezuelos Aguilar.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 6.5.2009, punt 6.2 van de notulen van 6.5.2009, punt 6.3 van de notulen van 6.5.2009 en punt 6.4 van de notulen van 6.5.2009.

Het woord wordt gevoerd door Carl Schlyter, die de afwezigheid van de Raad betreurt.

Juridische mededeling - Privacybeleid