Indekss 
Protokols
PDF 222kWORD 128k
Otrdiena, 2009. gada 5. maijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 3.Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi, privātās dzīves un patērētāju tiesību aizsardzība ***II - Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi ***II - Eiropas Telekomunikāciju regulatoru organizācija ***II - Frekvenču joslas, kas rezervējamas mobilajiem sakariem ***I (debates)
 4.Enerģijas norādīšana ražojumiem, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādātā versija) ***I (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.2.Pieprasījums aizstāvēt Aldo Patriciello deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.3.Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi imunitāti un privilēģijas (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.5.Ieteikums Eiropas Komisijai saistībā ar sūdzību Nr. 185/2005/ELB (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.6.Benzīna tvaiku uztveršana degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu vieglajos automobiļos ***I (balsošana)
  
5.7.Publiska piekļuve Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ***I (galīgais balsojums)
  
5.8.Darba laika organizēšana personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi ***I (balsošana)
  
5.9.Tirdzniecība ar izstrādājumiem, kas iegūti no roņveidīgajiem ***I (balsošana)
  
5.10.Zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzība ***I (balsošana)
  
5.11.Kuģu radītais piesārņojums un sankciju ieviešana par pārkāpumiem ***I (balsošana)
  
5.12.Enerģijas norādīšana ražojumiem, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādātā versija) ***I (balsošana)
  
5.13.Eiropas Parlamenta 2010. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme (balsošana)
 6.Balsojuma skaidrojumi
 7.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Eiropadomes sanāksmes sagatavošana (2009. gada 18. un 19. jūnijs) (debates)
 10.Gatavošanās augstākā līmeņa sanāksmei par nodarbinātības jautājumiem - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ***I - Atjaunināta sociālā programma - Tādu cilvēku aktīva integrācija, kuri ir atstumti no darba tirgus (debates)
 11.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 12.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 13.Sārtvīns un atļautā vīndarības prakse (debates)
 14.Demokrātiskais process Turcijā (debates)
 15.Dzīvnieku aizsardzība nonāvēšanas laikā * (debates)
 16.Reglamenta vispārēja pārskatīšana (debates)
 17.Reglamenta pārskatīšana attiecībā uz lūgumrakstu procedūru (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Irāna: Roksanas Saberi lieta

- Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė un Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā - par Irānu: Roksanas Saberi lieta (B6-0270/2009),

- Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā - par Roksanas Saberi lietu Irānā (B6-0274/2009),

- Angelika Beer Verts/ALE grupas vārdā - par Irānu, jo īpaši par Roksanas Saberi lietu (B6-0276/2009),

- Pasqualina Napoletano PSE grupas vārdā - par Irānu: Roksanas Saberi lieta (B6-0277/2009),

- Marios Matsakis, Jules Maaten, Marco Cappato un Toomas Savi ALDE grupas vārdā - par Teherānā aizturēto ASV/Irānas žurnālisti Roksanu Saberi (B6-0279/2009),

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli un Adam Bielan UEN grupas vārdā - par žurnālistes Roksanas Saberi aizturēšanu (B6-0282/2009).

II.   Madagaskara

- Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā - par Madagaskaru (B6-0271/2009),

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė un Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā - par stāvokli Madagaskarā (B6-0272/2009),

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Madagaskarā (B6-0275/2009),

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock un Marie-Arlette Carlotti PSE grupas vārdā - par stāvokli Madagaskarā (B6-0278/2009),

- Thierry Cornillet, Marios Matsakis un Toomas Savi ALDE grupas vārdā - par stāvokli Madagaskarā (B6-0280/2009),

- Adam Bielan un Eoin Ryan UEN grupas vārdā - par stāvokli Madagaskarā (B6-0284/2009).

III.   Venecuēla: Manuela Rosalesa lieta

- Fernando Fernández Martín, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pilar Ayuso, Sérgio Marques, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt un Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā - par Manuela Rosalesa lietu Venecuēlā (B6-0273/2009),

- Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis un Toomas Savi ALDE grupas vārdā - par Venecuēlu: Manuela Rosalesa lieta (B6-0281/2009),

- Cristiana Muscardini, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka un Adam Bielan UEN grupas vārdā - par Venecuēlu: Manuela Rosalesa lieta (B6-0283/2009).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.


3. Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi, privātās dzīves un patērētāju tiesību aizsardzība ***II - Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi ***II - Eiropas Telekomunikāciju regulatoru organizācija ***II - Frekvenču joslas, kas rezervējamas mobilajiem sakariem ***I (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā [16497/1/2008 - C6-0068/2009 - 2007/0248(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Malcolm Harbour (A6-0257/2009).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu [16496/1/2008 - C6-0066/2009 - 2007/0247(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Catherine Trautmann (A6-0272/2009).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Telekomunikāciju regulatoru grupu (ETRG) [16498/1/2008 - C6-0067/2009 - 2007/0249(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Pilar del Castillo Vera (A6-0271/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 87/372/EEK par frekvenču joslām, kas rezervējamas publisku Viseiropas sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru saskaņotai ieviešanai Kopienā [COM(2008)0762 - C6-0452/2008 - 2008/0214(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0276/2009).

Malcolm Harbour, Catherine Trautmann un Pilar del Castillo Vera iepazīstināja ar ieteikumiem otrajam lasījumam.

Francisca Pleguezuelos Aguilar iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas locekle).

Uzstājās Angelika Niebler PPE-DE grupas vārdā, Erika Mann PSE grupas vārdā, Cristian Silviu Buşoi ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Bernadette Vergnaud, Alexander Alvaro, David Hammerstein, Mary Lou McDonald, Hanne Dahl, Luca Romagnoli, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Godfrey Bloom, Paul Rübig, Evelyne Gebhardt, Anne Laperrouze, Bernard Wojciechowski, Giles Chichester, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld, Erna Hennicot-Schoepges un Edit Herczog.

SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Silvia-Adriana Ţicău, Charlotte Cederschiöld, Jacques Toubon, Syed Kamall un Christofer Fjellner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Helga Trüpel.

Uzstājās Viviane Reding, Malcolm Harbour, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera un Francisca Pleguezuelos Aguilar.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 6. maija protokola 6.1. punkts, 2009. gada 6. maija protokola 6.2. punkts, 2009. gada 6. maija protokola 6.3. punkts un 2009. gada 6. maija protokola 6.4. punkts.

Uzstājās Carl Schlyter, lai paustu nožēlu par to, ka nav klāt Padomes pārstāvju.


4. Enerģijas norādīšana ražojumiem, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādātā versija) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādātā versija) [COM(2008)0778 - C6-0412/2008 - 2008/0222(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Anni Podimata (A6-0146/2009).

Anni Podimata iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jan Březina PPE-DE grupas vārdā, Silvia-Adriana Ţicău PSE grupas vārdā, Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā un Herbert Reul.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Claude Turmes un Miloslav Ransdorf.

Uzstājās Andris Piebalgs un Anni Podimata.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 5. maija protokola 5.12. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.35 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem [COM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Ilda Figueiredo (A6-0223/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0336).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas Ilda Figueiredo (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu.


5.2. Pieprasījums aizstāvēt Aldo Patriciello deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Aldo Patriciello imunitāti un privilēģijas [2009/2021(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Aloyzas Sakalas (A6-0286/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0337).


5.3. Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi imunitāti un privilēģijas (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi imunitāti un privilēģijas [2009/2020(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0269/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0338).


5.4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu [COM(2009)0150 – C6 0115/2009 – 2009/2033(ACI)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A6-0266/2009).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0339).


5.5. Ieteikums Eiropas Komisijai saistībā ar sūdzību Nr. 185/2005/ELB (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamentam adresēto Eiropas Ombuda īpašo ziņojumu, kas sagatavots, pamatojoties uz ieteikuma projektu Eiropas Komisijai saistībā ar sūdzību Nr. 185/2005/ELB [2009/2016(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Miguel Angel Martínez Martínez (A6-0201/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0340).


5.6. Benzīna tvaiku uztveršana degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu vieglajos automobiļos ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par benzīna tvaiku uztveršanas otro posmu degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu vieglajos automobiļos [COM(2008)0812 - C6-0470/2008 - 2008/0229(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Dimitrios Papadimoulis (A6-0208/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0341).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0341).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas Dimitrios Papadimoulis (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu.


5.7. Publiska piekļuve Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ***I (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (pārstrādāta versija) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Michael Cashman (A6-0077/2009).

Debates notika 2009. gada 10. martā (2009. gada 10. marta protokola 7. punkts).

Balsošana par Komisijas priekšlikumu notika 2009. gada 11. martā (2009. gada 11. marta protokola 5.14. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Uzstājās Michael Cashman (referents), lai saskaņā ar Reglamenta 168. panta 2. punktu pieprasītu ziņojumu nodot atpakaļ komitejai, un Andris Piebalgs (Komisijas loceklis), kurš ņēma vērā šo pieprasījumu.

Parlaments izteica piekrišanu šim pieprasījumam.

Tādējādi šis jautājums ir nodots atpakaļ atbildīgajā komitejā.


5.8. Darba laika organizēšana personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi [COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0120/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Tādējādi šis jautājums ir nodots atpakaļ atbildīgajā komitejā saskaņā ar Reglamenta 52. panta 3. punktu.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Stephen Hughes PSE grupas vārdā par grozījuma Nr. 62 trešo daļu.

Pirms balsošanas uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) par Komisijas priekšlikuma noraidīšanu.


5.9. Tirdzniecība ar izstrādājumiem, kas iegūti no roņveidīgajiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tirdzniecību ar izstrādājumiem, kas iegūti no roņveidīgajiem [COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0118/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0342).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0342).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Hartmut Nassauer PPE-DE grupas vārdā par savas grupas balsošanas sarakstu un Hans-Peter Martin par to pašu jautājumu.


5.10. Zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzību [COM(2008)0543 - C6-0391/2008 - 2008/0211(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Neil Parish (A6-0240/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0343).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0343).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Neil Parish (referents).


5.11. Kuģu radītais piesārņojums un sankciju ieviešana par pārkāpumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem [COM(2008)0134 - C6-0142/2008 - 2008/0055(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Luis de Grandes Pascual (A6-0080/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0344).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0344).


5.12. Enerģijas norādīšana ražojumiem, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādātā versija) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādātā versija) [COM(2008)0778 - C6-0412/2008 - 2008/0222(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Anni Podimata (A6-0146/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2009)0345).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2009)0345).


5.13. Eiropas Parlamenta 2010. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2010. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2009/2006(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Vladimír Maňka (A6-0275/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2009)0346).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas par visu rezolūcijas tekstu sēdes vadītājs izteica atzinību dienestiem, kas bijuši atbildīgi par balsošanas norisi visā šā sasaukuma laikā.


SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Miguel Angel Martínez Martínez ziņojums - A6-0201/2009:
David Sumberg.

Dimitrios Papadimoulis ziņojums - A6-0208/2009:
Richard Corbett.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou ziņojums - A6-0120/2009:
Ewa Tomaszewska.

Diana Wallis ziņojums - A6-0118/2009:
Michl Ebner, Zuzana Roithová, Richard Corbett, Daniel Hannan, Neena Gill, Peter Skinner, Cristiana Muscardini.

Neil Parish ziņojums - A6-0240/2009:
Hiltrud Breyer Verts/ALE grupas vārdā, Kathy Sinnott, Richard Corbett, Neena Gill.

Diana Wallis ziņojums - A6-0118/2009:
Inese Vaidere.

Anni Podimata ziņojums - A6-0146/2009:
Inese Vaidere.

Vladimír Maňka ziņojums - A6-0275/2009:
Richard Corbett, Christopher Heaton-Harris.

°
° ° °

Francis Wurtz norādīja, ka viņš nepiedalījās balsošanā par Neil Parish ziņojumu (A6-0240/2009).


7. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Mario Borghezio norādīja, ka, balsojot par Klaus-Heiner Lehne ziņojumu (A6-0269/2009), viņa balsošanas iekārta nedarbojās.

Jörg Leichtfried norādīja, ka, balsojot par Neil Parish ziņojumu (A6-0240/2009), viņa balsošanas iekārta nedarbojās.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.05 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Eiropadomes sanāksmes sagatavošana (2009. gada 18. un 19. jūnijs) (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes sanāksmes sagatavošana (2009. gada 18. un 19. jūnijs).

Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Hanne Dahl IND/DEM grupas vārdā, Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Andrew Duff un Georgios Toussas.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Frank Vanhecke, Alojz Peterle, Robert Goebbels, Margarita Starkevičiūtė, Tunne Kelam, Jo Leinen, Olle Schmidt, Pervenche Berès, Georg Jarzembowski, Enrique Barón Crespo, Íñigo Méndez de Vigo, Genowefa Grabowska un Luís Queiró.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Proinsias De Rossa un Elisa Ferreira.

Uzstājās Alexandr Vondra un José Manuel Barroso.

Debates tika slēgtas.


10. Gatavošanās augstākā līmeņa sanāksmei par nodarbinātības jautājumiem - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ***I - Atjaunināta sociālā programma - Tādu cilvēku aktīva integrācija, kuri ir atstumti no darba tirgus (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās augstākā līmeņa sanāksmei par nodarbinātības jautājumiem.

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi [COM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Gabriele Stauner (A6-0242/2009).

Ziņojums par atjaunināto sociālo programmu [2008/2330(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009).

Ziņojums par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti no darba tirgus [2008/2335(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Jean Lambert (A6-0263/2009).

Alexandr Vondra (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Marek SIWIEC
Priekšsēdētāja vietnieks

José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Gabriele Stauner, José Albino Silva Peneda un Jean Lambert iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Anne Ferreira (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Monica Giuntini (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Cornelis Visser (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Othmar Karas PPE-DE grupas vārdā, Jan Andersson PSE grupas vārdā, Ona Juknevičienė ALDE grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Derek Roland Clark IND/DEM grupas vārdā, Carl Lang, pie grupām nepiederošs deputāts, Elisabeth Morin un Jean Louis Cottigny.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Elizabeth Lynne, Ewa Tomaszewska, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Juan Andrés Naranjo Escobar, Gabriela Creţu, Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Anja Weisgerber, Stephen Hughes, Oldřich Vlasák un Jan Cremers.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās David Casa, Colm Burke, Katrin Saks un Theodor Dumitru Stolojan.

Uzstājās Alexandr Vondra, Vladimír Špidla (Komisijas loceklis), Gabriele Stauner, José Albino Silva Peneda un Jean Lambert.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 6. maija protokola 6.7. punkts, 2009. gada 6. maija protokola 6.12. punkts un 2009. gada 6. maija protokola 6.13. punkts.


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

11. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0231/2009).

Jautājums Nr. 23 (Manuel Medina Ortega): Konkurence un pārredzamība ienākuma nodokļa jomā.

Andris Piebalgs (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker un Avril Doyle.

Jautājums Nr. 24 (Nikolaos Vakalis): Eiropas Savienības politika zemestrīču gadījumos — Komisijas veiktie pasākumi pēc katastrofālās zemestrīces Itālijā.

Stavros Dimas (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Nikolaos Vakalis, Hubert Pirker un Giorgos Dimitrakopoulos.

Jautājums Nr. 25 (Avril Doyle): Saules siltuma elektroenerģija un Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns.

Andris Piebalgs atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Avril Doyle.

Jautājums Nr. 26 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Kodolspēkstacijas.

Andris Piebalgs atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 27 (Brian Crowley): Ilgtspējīgas enerģētikas veicināšana pilsētās.

Andris Piebalgs atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Brian Crowley.

Jautājums Nr. 28 (Claude Moraes): Ekonomiskā krīze un protekcionisma novēršanas pasākumi.

Meglena Kuneva (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Claude Moraes un David Martin.

Jautājums Nr. 29 (Seán Ó Neachtain): Interneta pirātisms Kanādā.

Meglena Kuneva atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Seán Ó Neachtain.

Jautājums Nr. 30 (David Martin): Brīvās tirdzniecības nolīgums ar Koreju.

Meglena Kuneva atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva David Martin un Glyn Ford.

Jautājums Nr. 31 (Georgios Papastamkos): Tirdzniecības strīds starp ES un ASV par liellopu gaļu, kurā ir hormonu atliekas.

Meglena Kuneva atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Georgios Papastamkos.

Jautājums Nr. 32 (Giovanna Corda): Regulas (EK) Nr. 261/2004 noteikumu neizpilde aviosabiedrībās.

Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Giovanna Corda un Glyn Ford.

Jautājums Nr. 33 (Emmanouil Angelakas): Aviosabiedrību privatizēšana Eiropas Savienībā.

Antonio Tajani atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Emmanouil Angelakas.

Jautājums Nr. 34 (Bernd Posselt): Eiropas maģistrāle un Brenneras pamattunelis.

Antonio Tajani atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.10 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

12. Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

Tobias Pflüger ir nosūtījis priekšsēdētājam pieprasījumu aizstāvēt viņa imunitāti un privilēģijas saistībā ar lietu, ko izskata Minhenes prokuratūra.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


13. Sārtvīns un atļautā vīndarības prakse (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0067/2009) un kuru uzdeva Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák un Dominique Vlasto PPE-DE grupas vārdā, Patrick Louis IND/DEM grupas vārdā, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā, Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli un Salvatore Tatarella UEN grupas vārdā Komisijai: Sārtvīns un atļautā vīndarības prakse (B6-0228/2009).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0068/2009) un kuru uzdeva Luis Manuel Capoulas Santos, Katerina Batzeli, Vincent Peillon, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll un Alessandro Battilocchio PSE grupas vārdā Komisijai: Sārtvīns un atļautā vīndarības prakse (B6-0229/2009).

Astrid Lulling, Patrick Louis, Anne Laperrouze, Cristiana Muscardini un Gilles Savary izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Agnes Schierhuber PPE-DE grupas vārdā, Alessandro Battilocchio PSE grupas vārdā, Jean-Claude Martinez, pie grupām nepiederošs deputāts, Françoise Grossetête, Ioannis Gklavakis, Elisabetta Gardini un Christa Klaß.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Astrid Lulling, Françoise Grossetête, Gilles Savary un Patrick Louis.

Uzstājās Mariann Fischer Boel.

Debates tika slēgtas.


14. Demokrātiskais process Turcijā (debates)

Komisijas paziņojums: Demokrātiskais process Turcijā.

Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Frieda Brepoels PPE-DE grupas vārdā, Vural Öger PSE grupas vārdā, Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā un Joost Lagendijk Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Feleknas Uca GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Roberto Fiore, pie grupām nepiederošs deputāts, Richard Seeber, Metin Kazak, Vittorio Agnoletto un Patrick Louis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marios Matsakis, Andrew Duff un Alexander Graf Lambsdorff.

Uzstājās Olli Rehn.

Debates tika slēgtas.


15. Dzīvnieku aizsardzība nonāvēšanas laikā * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā [COM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009).

Janusz Wojciechowski iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Androulla Vassiliou (Komisijas locekle).

Uzstājās Jens Holm (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Sebastiano Sanzarello PPE-DE grupas vārdā, Rosa Miguélez Ramos PSE grupas vārdā, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN grupas vārdā, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, Maria Petre un Neil Parish.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marios Matsakis un Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Uzstājās Androulla Vassiliou un Janusz Wojciechowski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 6. maija protokola 6.11. punkts.


16. Reglamenta vispārēja pārskatīšana (debates)

Ziņojums par Parlamenta Reglamenta vispārēju pārskatīšanu [2007/2124(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Richard Corbett (A6-0273/2009).

Richard Corbett iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās József Szájer PPE-DE grupas vārdā, Costas Botopoulos PSE grupas vārdā, Andrew Duff ALDE grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Hanne Dahl IND/DEM grupas vārdā, Jo Leinen, Andrzej Wielowieyski un Nils Lundgren.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bruno Gollnisch.

Uzstājās Richard Corbett.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 6. maija protokola 4.13. punkts.


17. Reglamenta pārskatīšana attiecībā uz lūgumrakstu procedūru (debates)

Ziņojums par Reglamenta pārskatīšanu attiecībā uz lūgumrakstu procedūru [2006/2209(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Gérard Onesta (A6-0027/2009).

Gérard Onesta iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Richard Corbett PSE grupas vārdā un Jo Leinen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Costas Botopoulos un Monica Frassoni.

Uzstājās Gérard Onesta.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 6. maija protokola 4.6. punkts.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 426.628/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.50.

Klaus Welle

Martine Roure

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dimitrakopoulos, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika