Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0011(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0259/2009

Συζήτηση :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0352

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο

2. Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) *- Πρόγραμμα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης μέσω της χορήγησης κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε προγράμματα στον τομέα της ενέργειας ***I - Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [COM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θέσπισης προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας [COM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (τροποποίηση) [COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0278/2009)

Οι Petya Stavreva, Eugenijus Maldeikis και Reimer Böge παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) και Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mario Mauro (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG) και Vicente Miguel Garcés Ramón (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Rumiana Jeleva (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Domenico Antonio Basile (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Romana Jordan Cizelj, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Donato Tommaso Veraldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Guntars Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Patrick Louis, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, Agnes Schierhuber, Gábor Harangozó, Lena Ek, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kωvσταντίνος Δρούτσας, Helga Trüpel, Andreas Mölzer, Neil Parish, Catherine Guy-Quint, Jan Mulder, Inese Vaidere, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Petre, Jutta Haug, Roberts Zīle, Esther De Lange, Κώστας Μποτόπουλος, Salvador Garriga Polledo, Glenis Willmott, Oldřich Vlasák και Μαργαρίτης Σχοινάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lutz Goepel, Atanas Paparizov, Margarita Starkevičiūtė, Paul Rübig και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs, Mariann Fischer Boel, Petya Stavreva και Eugenijus Maldeikis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2009, σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2009 και σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου