Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0011(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0259/2009

Debatter :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 4.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0352

Protokoll
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg

2. Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) *- Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I - Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller den fleråriga budgetramen (ändring) (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [KOM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet [KOM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av den fleråriga budgetramen enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A6-0278/2009)

Petya Stavreva, Eugenijus Maldeikis och Reimer Böge redogjorde för betänkandena.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) och Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Talare: Mario Mauro (föredragande av yttrande från utskottet BUDG) och Vicente Miguel Garcés Ramón (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

Talare: Rumiana Jeleva (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Domenico Antonio Basile (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Romana Jordan Cizelj för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Donato Tommaso Veraldi för ALDE-gruppen, Guntars Krasts för UEN-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Patrick Louis för IND/DEM-gruppen, Sergej Kozlík, grupplös, Agnes Schierhuber, Gábor Harangozó, Lena Ek, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konstantinos Droutsas, Helga Trüpel, Andreas Mölzer, Neil Parish, Catherine Guy-Quint, Jan Mulder, Inese Vaidere, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Petre, Jutta Haug, Roberts Zīle, Esther De Lange, Costas Botopoulos, Salvador Garriga Polledo, Glenis Willmott, Oldřich Vlasák och Margaritis Schinas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Lutz Goepel, Atanas Paparizov, Margarita Starkevičiūtė, Paul Rübig och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Andris Piebalgs, Mariann Fischer Boel, Petya Stavreva och Eugenijus Maldeikis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.5 i protokollet av den 6.5.2009, punkt 6.8 i protokollet av den 6.5.2009 och punkt 4.7 i protokollet av den 6.5.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy