Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0022(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0203/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0203/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0350

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο

4.3. Κατάργηση μίας οδηγίας και ένδεκα αποφάσεων άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί κατάργησης της οδηγίας 83/515/EΟΚ και 11 αποφάσεων άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής [COM(2009)0088 - C6-0094/2009 - 2009/0022(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Philippe Morillon (A6-0203/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0350)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου