Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0011(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0259/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0259/2009

Συζήτηση :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0352

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο

4.5. Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [COM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0352)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου