Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0027(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0279/2009

Debatter :

PV 06/05/2009 - 12
CRE 06/05/2009 - 12

Omröstningar :

PV 07/05/2009 - 9.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0379

Protokoll
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg

12. Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 ***I - Miniminormer för mottagande av asylsökande (omarbetning) ***I - Ansökan om internationellt skydd som inlämnats i en av medlemsstaterna av en medborgare i tredje land eller av en statslös person (omarbetning) ***I - Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck (omarbetning) ***I - Inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 och om avskaffande av finansieringen av vissa gemenskapsåtgärder samt om nya gränser för högsta tillåtna finansiering [KOM(2009)0067 - C6-0070/2009 - 2009/0026(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0280/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna (omarbetning) [KOM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Antonio Masip Hidalgo (A6-0285/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (omarbetning) [KOM(2008)0820 - C6-0474/2008 - 2008/0243(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0284/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EG) nr […/…] [om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat] (omarbetning) [KOM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nicolae Vlad Popa (A6-0283/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor [KOM(2009)0066 - C6-0071/2009 - 2009/0027(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jean Lambert (A6-0279/2009)

Bárbara Dührkop Dührkop och Antonio Masip Hidalgo redogjorde för betänkandena.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Jeanine Hennis-Plasschaert, Nicolae Vlad Popa och Jean Lambert redogjorde för betänkandena.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) och Jan Kohout (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Simon Busuttil (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-DE-gruppen, Roselyne Lefrançois för PSE-gruppen, Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen, Mario Borghezio för UEN-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Hubert Pirker, Claude Moraes, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Catherine Boursier, Jacques Barrot, Jan Kohout, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Jean Lambert och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 7.5.2009, punkt 9.5 i protokollet av den 7.5.2009, punkt 9.6 i protokollet av den 7.5.2009, punkt 9.7 i protokollet av den 7.5.2009 och punkt 9.8 i protokollet av den 7.5.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy