Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

14. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
CRE

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0231/2009).

Ερώτηση 1 (Manuel Medina Ortega): Προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής δημιουργίας.

Ο Jan Kohout (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega και Paul Rübig.

Ερώτηση 2 (Gay Mitchell): Αλλαγή του κλίματος.

Ο Jan Kohout απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε συμπληρωματική ερώτηση της Avril Doyle (αναπλ.).

Ερώτηση 3 (Avril Doyle): Η Συνθήκη της Λισαβόνας και η Τσεχική Προεδρία.

Ο Jan Kohout απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Avril Doyle, Paul Rübig και Bernd Posselt.

Ερώτηση 4 (Bernd Posselt): Κροατία, Μακεδονία και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Jan Kohout απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Ερώτηση 5 (Claude Moraes): Προστασία των περισσότερο ευάλωτων στην οικονομική κρίση.

Ο Jan Kohout απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Emine Bozkurt (αναπλ.) και Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 6 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση.

Ο Jan Kohout απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Ερώτηση 7 (Justas Vincas Paleckis): Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο εξωτερικό.

Ο Jan Kohout απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Justas Vincas Paleckis.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου