Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2169(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0043/2009

Debatter :

PV 06/05/2009 - 15
CRE 06/05/2009 - 15

Omröstningar :

PV 07/05/2009 - 9.18
CRE 07/05/2009 - 9.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0389

Protokoll
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 20.00 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

15. Parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget - Europeiska unionens institutionella jämvikt - Utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten under Lissabonfördraget - De finansiella aspekterna av Lissabonfördraget - Genomförande av medborgarinitiativet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget [2008/2063(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Jo Leinen (A6-0145/2009)

Betänkande om Lissabonfördragets inverkan på utvecklingen av Europeiska unionens institutionella jämvikt [2008/2073(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009)

Betänkande om utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten under Lissabonfördraget [2008/2120(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Elmar Brok (A6-0133/2009)

Betänkande om de finansiella aspekterna av Lissabonfördraget [2008/2054(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Catherine Guy-Quint (A6-0183/2009)

Betänkande med en uppmaning till kommissionen om framläggande av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av medborgarinitiativet [2008/2169(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene, Elmar Brok, Catherine Guy-Quint och Sylvia-Yvonne Kaufmann redogjorde för betänkandena.

Talare: Margot Wallström (kommissionens vice ordförande).

Talmannen meddelade att han skulle föreslå för talmannen och för presidiet att man tillsammans med texten om Lissabonfördraget skulle offentliggöra de fem betänkanden som den gemensamma debatten hade handlat om samt föredragandenas och Margot Wallströms inlägg.

Talare: Michael Gahler (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Andrew Duff (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Thijs Berman (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Danutė Budreikaitė (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Georgios Papastamkos (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Evelyne Gebhardt (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Oldřich Vlasák (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Johannes Voggenhuber (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Carlos Carnero González (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Maria da Assunção Esteves för PPE-DE-gruppen, Jo Leinen för PSE-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Johannes Voggenhuber för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Roger Helmer, grupplös, Alain Lamassoure och Adrian Severin

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Andrzej Wielowieyski, Milan Horáček, Bastiaan Belder, Jana Bobošíková, Richard Corbett, Anne E. Jensen, Michael Henry Nattrass, Roberto Fiore, Paul Rübig, Libor Rouček, Kyösti Virrankoski, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Costas Botopoulos, Justas Vincas Paleckis och Avril Doyle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Mairead McGuinness, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Daniel Hannan, Paul Rübig, Richard Corbett, Bernard Wojciechowski, Ewa Tomaszewska och Syed Kamall.

Talare: Margot Wallström, Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene och Catherine Guy-Quint.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 7.5.2009, punkt 9.16 i protokollet av den 7.5.2009, punkt 9.17 i protokollet av den 7.5.2009, punkt 9.3 i protokollet av den 7.5.2009 och punkt 9.18 i protokollet av den 7.5.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy