Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) *- Πρόγραμμα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης μέσω της χορήγησης κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε προγράμματα στον τομέα της ενέργειας ***I - Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (συζήτηση)
 3.Οδηγίες (2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ) σχετικά με τα ίδια κεφάλαια ***I - Κοινοτικό πρόγραμμα για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου ***I
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών (ψηφοφορία)
  4.2.Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (ψηφοφορία)
  4.3.Κατάργηση μίας οδηγίας και ένδεκα αποφάσεων άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.4.Κατάργηση 14 κανονισμών άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.5.Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.6.Διαδικασία αναφορών (τροποποίηση του τίτλου VIII του Κανονισμού) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.7.Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.8.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2009 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.9.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2009 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.10.Επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των τηλεοράσεων (ψηφοφορία)
  4.11.Επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ψυκτικών συσκευών (ψηφοφορία)
  4.12.Ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το 2009 για το θεματικό πρόγραμμα: «Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές αρμόδιες για την ανάπτυξη» (Μέρος ΙΙ: στοχοθετημένες δράσεις) (ψηφοφορία)
  4.13.Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού (ψηφοφορία)
 5.Προσφώνηση του Προέδρου του Κοινοβουλίου
 6.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  6.1.Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών ***II (ψηφοφορία)
  6.2.Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***II (ψηφοφορία)
  6.3.Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (GERT) και Υπηρεσία ***II (ψηφοφορία)
  6.4.Ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τις κινητές τηλεπικοινωνίες ***I (ψηφοφορία)
  6.5.Ίση μεταχείρηση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα ***I (ψηφοφορία)
  6.6.Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων ***I (ψηφοφορία)
  6.7.Ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση ***I (ψηφοφορία)
  6.8.Πρόγραμμα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης μέσω της χορήγησης κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε προγράμματα στον τομέα της ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  6.9.Οδηγίες (2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ) σχετικά με τα ίδια κεφάλαια ***I (ψηφοφορία)
  6.10.Κοινοτικό πρόγραμμα για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου ***I (ψηφοφορία)
  6.11.Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους * (ψηφοφορία)
  6.12.Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα (ψηφοφορία)
  6.13.Eνεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων (ψηφοφορία)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Σύνθεση του Σώματος
 10.Συμπεράσματα της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τον ρατσισμό (DURBAN ΙΙ - Γενεύη) (συζήτηση)
 11.Ετήσια έκθεση 2008 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και τη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (συζήτηση)
 12.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 ***I - Ελάχιστοι κανόνες για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο (αναδιατύπωση) ***I - Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) ***I - Δημιουργία του συστήματος "Eurodac" για τη σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων (αναδιατύπωση) ***I - Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ***I (συζήτηση)
 13.Διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών οι οποίες αφορούν τομεακά θέματα και καλύπτουν το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου σε συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές ***I - Διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών σχετικά με τις αποφάσεις σε θέματα γάμου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * - Aνάπτυξη ευρωπαϊκού χώρου ποινικής δικαιοσύνης (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15.Ο νέος ρόλος και αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας - Ο αντίκτυπος της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη της θεσμικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας - Οι δημοσιονομικές πτυχές της Συνθήκης της Λισαβόνας - Εφαρμογή της πρωτοβουλίας των πολιτών (συζήτηση)
 16.Αιτιολογήσεις ψήφου
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (233 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (3951 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (166 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (547 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (3065 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (256 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (717 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2422 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου