Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused *- Abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele ***I - 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine (arutelu)
 3.Kapitalinõuete direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ ***I - Finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise ühenduse programm ***I
 4.Hääletused
  
4.1.Alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad (hääletus)
  
4.2.Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide, parlamentaarsetes koostöökomisjonides osalevate delegatsioonide ja mitmepoolsete parlamentaarsete assambleede arv (hääletus)
  
4.3.Direktiivi 83/515/EMÜ ning 11 vananenud otsuse kehtetuks tunnistamine ühise kalanduspoliitika valdkonnas * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.4.14 vananenud määruse kehtetuks tunnistamine ühise kalanduspoliitika valdkonnas * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.5.Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.6.Kodukorra muutmine seoses petitsioonide menetlemisega (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.7.17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.8.Paranduseelarve nr 4/2009 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.9.Paranduseelarve nr 5/2009 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.10.Televiisorite energiamärgistus (hääletus)
  
4.11.Kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistus (hääletus)
  
4.12.2009. aasta teemaprogramm "Valitsusvälised osalejad ja kohalikud ametivõimud arenguprotsessis" (II osa, sihtmeetmed) (hääletus)
  
4.13.Kodukorra üldine läbivaatamine (hääletus)
 5.Parlamendi presidendi sõnavõtt
 6.Hääletused (jätkamine)
  
6.1.Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused, eraelu puutumatuse kaitse ja tarbijakaitse ***II (hääletus)
  
6.2.Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused ***II (hääletus)
  
6.3.Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo ***II (hääletus)
  
6.4.Sagedusalad, mis reserveeritakse liikuva kärgside jaoks ***I (hääletus)
  
6.5.Füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdne kohtlemine ***I (hääletus)
  
6.6.Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamine ***I (hääletus)
  
6.7.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomine ***I (hääletus)
  
6.8.Abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele ***I (hääletus)
  
6.9.Kapitalinõuete direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ ***I (hääletus)
  
6.10.Finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise ühenduse programm ***I (hääletus)
  
6.11.Loomade kaitse surmamisel * (hääletus)
  
6.12.Uus sotsiaalmeetmete kava (hääletus)
  
6.13.Tööturult tõrjutud isikute aktiivne kaasamine (hääletus)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Parlamendi koosseis
 10.ÜRO rassismiteemalise konverentsi kokkuvõte (DURBAN II - Genf) (arutelu)
 11.Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2008. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (arutelu)
 12.Euroopa Pagulasfond aastateks 2008-2013 (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine) ***I - Varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded (uuesti sõnastamine) ***I - Kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku poolt mõnes liikmesriigis esitatud rahvusvahelise kaitse taotlus (uuesti sõnastamine) ***I - Sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamine (uuesti sõnastamine) ***I - Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomine ***I (arutelu)
 13.Liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelised kahepoolsed valdkondlikud lepingud, mis käsitlevad lepinguliste ja lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatavat õigust ***I - Liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelised kahepoolsed lepingud, mis käsitlevad kohtu- ja muid otsuseid seoses abieluasjade, vanemliku vastutuse ja ülalpidamiskohustustega * - ELi kriminaalõiguse ala loomine (arutelu)
 14.Infotund (küsimused nõukogule)
 15.Parlamendi uus roll ja uued kohustused Lissaboni lepingu rakendamisel - Lissaboni lepingu mõju Euroopa Liidu institutsionaalse tasakaalu kujunemisele - Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete arendamine vastavalt Lissaboni lepingule - Lissaboni lepingu finantsaspektid - Kodanikualgatuse rakendamine (arutelu)
 16.Selgitused hääletuse kohta
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (194 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (3951 kb) 
 
Protokoll (153 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (520 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3048 kb) 
 
Protokoll (223 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (531 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2343 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika