Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) *- Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I - Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller den fleråriga budgetramen (ändring) (debatt)
 3.Ändring av kapitalkravsdirektiven (2006/48/EG och 2006/49/EG) ***I - Gemenskapsprogram för finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision ***I
 4.Omröstning
  
4.1.Behörighetsområden för parlamentets utskott (omröstning)
  
4.2.Antalet interparlamentariska delegationer samt delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och de multilaterala parlamentarikerförsamlingarna (omröstning)
  
4.3.Upphävande av ett direktiv och elva obsoleta beslut avseende den gemensamma fiskeripolitiken * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.4.Upphävande av fjorton obsoleta förordningar inom området för den gemensamma fiskeripolitiken * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.5.Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.6.Översynen av bestämmelserna i arbetsordningen om förfarandet för framställningar (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.7.Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller den fleråriga budgetramen (ändring) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.8.Ändringsbudget 4/2009 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.9.Ändringsbudget 5/2009 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.10.Energimärkning av teveapparater (omröstning)
  
4.11.Energimärkning av kylar och frysar för hushållsbruk (omröstning)
  
4.12.Årligt åtgärdsprogram för 2009 när det gäller det tematiska programmet om icke-statliga aktörer och lokala myndigheter på utvecklingsområdet (Del II: Målinriktade åtgärder) (omröstning)
  
4.13.Allmän översyn av arbetsordningen (omröstning)
 5.Anförande av parlamentets talman
 6.Omröstning (fortsättning)
  
6.1.Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, behandling av personuppgifter och integritetsskydd ***II (omröstning)
  
6.2.Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ***II (omröstning)
  
6.3.Europeiska regleringsmyndigheter för telekommunikationer ***II (omröstning)
  
6.4.Frekvensband som ska reserveras för mobilkommunikation ***I (omröstning)
  
6.5.Likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse ***I (omröstning)
  
6.6.Gravida arbetstagare ***I (omröstning)
  
6.7.Fonden för justering för globaliseringseffekter ***I (omröstning)
  
6.8.Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I (omröstning)
  
6.9.Ändring av kapitalkravsdirektiven (2006/48/EG och 2006/49/EG) ***I (omröstning)
  
6.10.Gemenskapsprogram för finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision ***I (omröstning)
  
6.11.Skydd av djur vid tidpunkten för avlivning * (omröstning)
  
6.12.Förnyad social agenda (omröstning)
  
6.13.Aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden (omröstning)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Slutsatser från FN-konferensen om rasism (Durban II - Genève) (debatt)
 11.Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2008 och Europeiska unionens politik på området (debatt)
 12.Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 ***I - Miniminormer för mottagande av asylsökande (omarbetning) ***I - Ansökan om internationellt skydd som inlämnats i en av medlemsstaterna av en medborgare i tredje land eller av en statslös person (omarbetning) ***I - Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck (omarbetning) ***I - Inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor ***I (debatt)
 13.Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser ***I - Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om domar i äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och mål om underhållsskyldighet * - Utveckling av ett EU-område för straffrättskipning (debatt)
 14.Frågestund (frågor till rådet)
 15.Parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget - Europeiska unionens institutionella jämvikt - Utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten under Lissabonfördraget - De finansiella aspekterna av Lissabonfördraget - Genomförande av medborgarinitiativet (debatt)
 16.Röstförklaringar
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (201 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (3951 kb) 
 
Protokoll (159 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (592 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3046 kb) 
 
Protokoll (230 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (491 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2344 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy