Показалец 
Протокол
PDF 259kWORD 167k
Сряда, 6 май 2009 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) * *- Програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката ***І ***I - Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013 г.) (разискване)
 3.Директиви за капиталовите изисквания (2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО) ***І ***I - Програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита ***І ***I
 4.Време за гласуване
  
4.1.Правомощия и отговорности на постоянните комисии (гласуване)
  
4.2.Междупарламентарни делегации, делегации към съместните парламентарни комитети, делегациите към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (гласуване)
  
4.3.Отмяна на Директива 83/515/ЕИО и 11 неактуални решения в сферата на общата политика в областта на рибарството* * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.4.Отмяна на 14 неактуални регламенти в сферата на общата политика в областта на рибарството* * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.5.Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) * * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.6.Внасяне и разглеждане на петиции (изменение на Дял VIII от Правилника за дейността) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.7.Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013 г.) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.8.Проект на коригиращ бюджет №4/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.9.Проект на коригиращ бюджет №5/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.10.Посочване на консумацията на енергия на етикети на телевизори (гласуване)
  
4.11.Показателни за консумация на енергия на домакинските уреди за замразяване (гласуване)
  
4.12.Годишна програма за действие за 2009 г. за тематичната програма "недържавните участници и местните власти в развитието" (част II: специфични действия) (гласуване)
  
4.13.Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността (гласуване)
 5.Слово на председателя на Парламента
 6.Време за гласуване (продължение)
  
6.1.Електронни съобщителни мрежи и услуги, обработка на лични данни защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации ***II (гласуване)
  
6.2.Електронни съобщителни мрежи ***II (гласуване)
  
6.3.Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Служба ***II (гласуване)
  
6.4.Честотни ленти за мобилни комуникации ***I (гласуване)
  
6.5.Равно третиране на мъжете и жените ***І ***I (гласуване)
  
6.6.Подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки ***I (гласуване)
  
6.7.Създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията ***І ***I (гласуване)
  
6.8.Програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката ***І ***I (гласуване)
  
6.9.Директиви за капиталовите изисквания (2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО) ***І ***I (гласуване)
  
6.10.Програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита ***І ***I (гласуване)
  
6.11.Защита на животни по време на умъртвяване * * (гласуване)
  
6.12.Обновена социална програма (гласуване)
  
6.13.Активно приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (гласуване)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Състав на Парламента
 10.Заключения на конференцията на ООН за расизма (DURBAN II - Женева) (разискване)
 11.Годишен доклад за 2008 г. относно правата на човека по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)
 12.Създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. ***I - Определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище (преработка) ***I - Разглеждане на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство ***I - Система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци ***I - Създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището ***I (разискване)
 13.Двустранни споразумения между държави-членки и трети държави по секторни въпроси, обхващащи приложимото право към договорни и извъндоговорни задължения ***I - Двустранни споразумения между държави-членки и трети държави по секторни въпроси, свързани с родителската отговорност и със задължения за издръжка * - Разработването на пространство на наказателно правосъдие на ЕС (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 15.Новата роля и отговорности на Европейския парламент съгласно Договора от Лисабон - Въздействие на Договора от Лисабон върху развитието на институционалното равновесие в Европейския съюз - Отношения между Европейския парламент и националните парламенти съгласно Договора от Лисабон - Финансови аспекти на Договора от Лисабон - Гражданската инициатива (разискване)
 16.Обяснениe на вот
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) * *- Програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката ***І ***I - Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013 г.) (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) [COM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Петя Ставрева (A6-0259/2009)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приемане на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката [COM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

Доклад относно измененото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013) [COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A6-0278/2009)

Петя Ставрева, Eugenijus Maldeikis и Reimer Böge представиха докладите.

Изказаха се: Andris Piebalgs (член на Комисията) и Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Изказаха се: Mario Mauro (докладчик по становището на комисията BUDG) и Vicente Miguel Garcés Ramón (докладчик по становището на комисията BUDG).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

Изказаха се: Румяна Желева (докладчик по становището на комисията REGI), Domenico Antonio Basile (докладчик по становището на комисията REGI), Romana Jordan Cizelj, от името на групата PPE-DE, Hannes Swoboda, от името на групата PSE, Donato Tommaso Veraldi, от името на групата ALDE, Guntars Krasts, от името на групата UEN, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Pedro Guerreiro, от името на групата GUE/NGL, Patrick Louis, от името на групата IND/DEM, Sergej Kozlík, независим член на ЕП, Agnes Schierhuber, Gábor Harangozó, Lena Ek, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konstantinos Droutsas, Helga Trüpel, Andreas Mölzer, Neil Parish, Catherine Guy-Quint, Jan Mulder, Inese Vaidere, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Petre, Jutta Haug, Roberts Zīle, Esther de Lange, Costas Botopoulos, Salvador Garriga Polledo, Glenis Willmott, Oldřich Vlasák и Margaritis Schinas.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Lutz Goepel, Атанас Папаризов, Margarita Starkevičiūtė, Paul Rübig и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се: Andris Piebalgs, Mariann Fischer Boel, Петя Ставрева и Eugenijus Maldeikis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.5 от протокола от 6.5.2009, точка 6.8 от протокола от 6.5.2009 и точка 4.7 от протокола от 6.5.2009.


3. Директиви за капиталовите изисквания (2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО) ***І ***I - Програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита ***І ***I

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи [COM(2008)0602 - C6-0339/2008 - 2008/0191(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Othmar Karas (A6-0139/2009)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита [COM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

Othmar Karas представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Karsten Friedrich Hoppenstedt представи доклада.

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Изказаха се: Gary Titley (докладчик по становището на комисията BUDG), John Purvis, от името на групата PPE-DE, Pervenche Berès, от името на групата PSE, Sharon Bowles, от името на групата ALDE, Konstantinos Droutsas, от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Sergej Kozlík, независим член на ЕП, Zsolt László Becsey, Elisa Ferreira, Wolf Klinz, Werner Langen, Ieke van den Burg, Udo Bullmann и Antolín Sánchez Presedo.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Margarita Starkevičiūtė и Miloslav Ransdorf.

Изказаха се: Charlie McCreevy, Othmar Karas и Karsten Friedrich Hoppenstedt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 6.5.2009 и точка 6.10 от протокола от 6.5.2009.

(Заседанието, прекъснато в 11.50 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.05 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Andreas Mölzer с лично изявление, вследствие твърденията на Hans-Peter Martin, изказани във времето за гласуване на заседанието от 24 април 2009 г. (точка 7.3 от протокола от 24.4.2009) (Председателят отбелязва, че проверката вече е извършена (точка 7.12 от протокола от 24.4.2009) и че следователно въпросът е уреден), и Hans-Peter Martin с лично изявление вследствие изказването на d'Andreas Mölzer.

°
° ° °

Изказа се Beniamino Donnici, който се връща към съобщението относно проверката на правомощията му, направено от председателя на 4 май 2009 г. (точка 4 от протокола от 4.5.2009) (Председателят му отговаря, че казаното от него ще бъде представено пред Бюрото).

4. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


4.1. Правомощия и отговорности на постоянните комисии (гласуване)

предложение за решение B6-0269/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0348)


4.2. Междупарламентарни делегации, делегации към съместните парламентарни комитети, делегациите към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (гласуване)

предложение за решение B6-0268/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2009)0349)

Процедурни предложения:

Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, преди гласуването, за да поиска гласуване поотделно за параграф 1, буква a), и Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE, против това искане. Искането бива отхвърлено.


4.3. Отмяна на Директива 83/515/ЕИО и 11 неактуални решения в сферата на общата политика в областта на рибарството* * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на относно предложението за решение на Съвета за отмяна на Директива 83/515/ЕИО и 11 неактуални решения в сферата на общата политика в областта на рибарството [COM(2009)0088 - C6-0094/2009 - 2009/0022(CNS)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Philippe Morillon (A6-0203/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0350)


4.4. Отмяна на 14 неактуални регламенти в сферата на общата политика в областта на рибарството* * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за отмяна на 14 неактуални регламенти в сферата на общата политика в областта на рибарството [COM(2009)0089 - C6-0095/2009 - 2009/0024(CNS)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Philippe Morillon (A6-0202/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0351)


4.5. Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) * * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) [COM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Петя Ставрева (A6-0259/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0352)


4.6. Внасяне и разглеждане на петиции (изменение на Дял VIII от Правилника за дейността) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно преразглеждане на Правилника за дейността по отношение на процеса на внасяне и разглеждане на петиции [2006/2209(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Gérard Onesta (A6-0027/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРАВИЛНИК НА ПАРЛАМЕНТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0353)

Настоящите изменения влизат в сила на първия ден от следващата месечна сесия, с изключение на изменението, свързано с член193а (нов), което ще влезе в сила на първия ден след влизането в сила на съответната разпоредба на Договора.


4.7. Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013 г.) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013) [COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A6-0278/2009)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0354)


4.8. Проект на коригиращ бюджет №4/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 4/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година
Раздел III - Комисия [9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jutta Haug (A6-0281/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0355)


4.9. Проект на коригиращ бюджет №5/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 5/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година
Раздел III - Комисия [9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jutta Haug (A6-0282/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0356)


4.10. Посочване на консумацията на енергия на етикети на телевизори (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0260/2009

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0357)


4.11. Показателни за консумация на енергия на домакинските уреди за замразяване (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0259/2009

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

отхвърля се


4.12. Годишна програма за действие за 2009 г. за тематичната програма "недържавните участници и местните власти в развитието" (част II: специфични действия) (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0285/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0358)


4.13. Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността (гласуване)

Доклад относно цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент [2007/2124(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Richard Corbett (A6-0273/2009)

(Изискване за квалифицирано мнозинство за текста на регламента, изискване за обикновено мнозинство за предложението за решение)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0359)

Новите разпоредби ще влезат в сила считано от първия ден на седмия парламентарен мандат.

Процедурни предложения:

- Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, по време на гласуването, за да поиска връщането на доклада за ново разглеждане в комисия, съгласно член 168 от правилника, и Jo Leinen (председател на комисията AFCO) и Richard Corbett (докладчик), и двамата против това искане. Искането бива отхвърлено.

- Richard Corbett, преди гласуването, относно изменения 49 и 67, за да поиска да бъдат поставени на гласуване в обратен ред. Искането бива одобрено.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

5. Слово на председателя на Парламента

Председателят произнася слово, в което прави равносметка на мандата си.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE-DE, Martin Schulz, от името на групата PSE, Graham Watson, от името на групата ALDE, Cristiana Muscardini, от името на групата UEN, Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата IND/DEM, Daniel Hannan, независим член на ЕП, Jan Kohout (действащ председател на Съвета) и Margot Wallström (заместник-председател на Комисията).


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказа се Thomas Mann, посочва, че лице, което не е член на ЕП, е използвало пленарната зала за целите на избирателна кампания (Председателят му отговори, че това ще бъде проверено).

6. Време за гласуване (продължение)

6.1. Електронни съобщителни мрежи и услуги, обработка на лични данни защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество в областта на защита на потребителите [16497/1/2008 - C6-0068/2009 - 2007/0248(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0360)

Процедурни предложения:

Hanne Dahl, от името на групата IND/DEM, преди гласуването, за да поска поставянето на гласуване на компромисния текст след измененията, а не преди тях, както по доклада Malcolm Harbour , така и по доклада Catherine Trautmann (Председателят не даде ход на това искане).


6.2. Електронни съобщителни мрежи ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги [16496/1/2008 - C6-0066/2009 - 2007/0247(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0361)

Процедурни предложения:

Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, преди гласуването по изменение10, за да посика поставянето му на гласуване след изменения 1, съответстваща част, 2, 5, 6 et 9 (идентични), а не преди тях, и Alexander Alvaro, от името на групата ALDE, относно същото искане, към което се присъединява; Angelika Niebler, от името на групата PPE-DE, и Catherine Trautmann (докладчик), които се противопоставят на искането.

Председателят реши, съгласно член 155, параграф 2 от правилника, да даде ход на това искане.


6.3. Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Служба ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед на приемане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Група на европейските регулатори в областта на далекосъобщенията (ГЕРД) [16498/1/2008 - C6-0067/2009 - 2007/0249(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A6-0271/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0362)

°
° ° °

Изказа се Catherine Trautmann (докладчик) относно възприетата процедура при предишното гласуване (точка 6.2 от протокола от 06.05.2009 г.) и относно резултата от гласуването.


6.4. Честотни ленти за мобилни комуникации ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността [COM(2008)0762 - C6-0452/2008 - 2008/0214(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0276/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0363)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0363)


6.5. Равно третиране на мъжете и жените ***І ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО [COM(2008)0636 - C6-0341/2008 - 2008/0192(COD)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Astrid Lulling (A6-0258/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0364)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0364)

Изказвания:

Astrid Lulling (докладчик) предложи устно изменение на член 6, което не бе одобрено, тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на взимането му под внимание.


6.6. Подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки [COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Edite Estrela (A6-0267/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Изказаха се: Edite Estrela (докладчик), която посочва, че текстът на измененията на португалски език се приема за автентичен и иска изменение 43 да бъде поставено на гласуване преди изменение 83, Astrid Lulling, от името на групата PPE-DE, която иска връщане на доклада за ново разглеждане в комисия, и , по същото искане, Edite Estrela.

С електронно гласуване (347 - гласа „за“ 256- гласа „против“, 10 въздържали се), Парламентът одобрява искането.


6.7. Създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията ***І ***I (гласуване)

Доклад относно предложение за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията [COM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0365)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0365)


6.8. Програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката ***І ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приемане на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката [COM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0366)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0366)

Изказвания:

Reimer Böge, от името на групата PPE-DE, предложи устни изменения към параграфи 2, 3 и 5 от проекта на законодателна резолюция, които бяха одобрени.


6.9. Директиви за капиталовите изисквания (2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО) ***І ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи [COM(2008)0602 - C6-0339/2008 - 2008/0191(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Othmar Karas (A6-0139/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0367)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0367)

Процедурни предложения:

Udo Bullmann, от името на групата PSE, относно реда на поставяне на гласуване на измененията, отнасящи се до съображение 3, и за да поиска изменение 89 да бъде поставено на поименно гласуване, и Othmar Karas (докладчик). Искането за поименно гласуване бе одобрено.


6.10. Програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита ***І ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита [COM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0368)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0368)


6.11. Защита на животни по време на умъртвяване * * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване [COM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0369)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0369)

Изказвания:

Janusz Wojciechowski (докладчик), за да поиска гласуване поотделно за изменение 64. Искането не е одобрено.


6.12. Обновена социална програма (гласуване)

Доклад относно обновената социална програма [2008/2330(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0370)

Изказвания:

- Philip Bushill-Matthews, от името на групата PPE-DE, за да предложи устно изменение на параграф 14, което бива одобрено;

- Jan Andersson за нанасяне на поправка в текста на шведски език на параграфи 13 et 36.


6.13. Активно приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (гласуване)

Доклад относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда [2008/2335(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jean Lambert (A6-0263/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата PPE-DE)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2009)0371)

°
° ° °

Председателят съобщи, че обясненията на вот се отлагат за края на заседанието от този ден.

Изказа се Daniel Hannan.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Josep Borrell Fontelles уведоми, че не е могъл да участва в гласуванията, проведени на този ден.


(Заседанието, прекъснато в 14.40 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Richard Corbett съобщи, че е присъствал, но името му не фигурира в присъствения лист.

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


9. Състав на Парламента

María Isabel Salinas García уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 5 май 2009.

В съответствие с член 4 от Правилника за дейността и член 13, параграф 4 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, Парламентът обявява мястото за свободно и уведомява за това съответната държава-членка.


10. Заключения на конференцията на ООН за расизма (DURBAN II - Женева) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения на конференцията на ООН за расизма (DURBAN II - Женева)

Jan Kohout (действащ председател на Съвета) и Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, Ana Gomes, от името на групата PSE, и Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė и Hélène Flautre.

Изказаха се: Jan Kohout и Jacques Barrot.

Разискването приключи.


11. Годишен доклад за 2008 г. относно правата на човека по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)

Доклад относно Годишния доклад за 2008 г. относно правата на човека по света и политиката на ЕС в тази област [2008/2336(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Raimon Obiols (A6-0264/2009)

Raimon Obiols представи доклада.

Изказаха се: Jan Kohout (действащ председател на Съвета) и Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE-DE, Richard Howitt, от името на групата PSE, Jules Maaten, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Eleni Koppa, Milan Horáček и Tunne Kelam.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Georg Jarzembowski, Robert Evans, Andrzej Wielowieyski, Árpád Duka-Zólyomi, Marios Matsakis и Sophia in 't Veld.

Изказаха се: Jan Kohout, Jacques Barrot и Raimon Obiols.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.14 от протокола от 7.5.2009.


12. Създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. ***I - Определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище (преработка) ***I - Разглеждане на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство ***I - Система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци ***I - Създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. относно премахване на финансирането на някои дейности на Общността и промяна на границата за финансиране на тези дейности [COM(2009)0067 - C6-0070/2009 - 2009/0026(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0280/2009)

Доклад Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище (преработена версия) [COM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Antonio Masip Hidalgo (A6-0285/2009)

Доклад Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или от лице без гражданство
(преработена версия) [COM(2008)0820 - C6-0474/2008 - 2008/0243(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0284/2009)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № […/…] [за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство] (преработка) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nicolae Vlad Popa (A6-0283/2009)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището [COM(2009)0066 - C6-0071/2009 - 2009/0027(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jean Lambert (A6-0279/2009)

Bárbara Dührkop Dührkop и Antonio Masip Hidalgo представиха докладите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Jeanine Hennis-Plasschaert, Nicolae Vlad Popa и Jean Lambert представиха докладите.

Изказаха се: Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията) и Jan Kohout (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Simon Busuttil (докладчик по становището на комисията BUDG), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE-DE, Roselyne Lefrançois, от името на групата PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, от името на групата ALDE, Mario Borghezio, от името на групата UEN, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Giusto Catania, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Hubert Pirker, Claude Moraes, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou и Catherine Boursier, Jacques Barrot, Jan Kohout, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Jean Lambert и Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 7.5.2009, точка 9.5 от протокола от 7.5.2009, точка 9.6 от протокола от 7.5.2009, точка 9.7 от протокола от 7.5.2009 и точка 9.8 от протокола от 7.5.2009.


13. Двустранни споразумения между държави-членки и трети държави по секторни въпроси, обхващащи приложимото право към договорни и извъндоговорни задължения ***I - Двустранни споразумения между държави-членки и трети държави по секторни въпроси, свързани с родителската отговорност и със задължения за издръжка * - Разработването на пространство на наказателно правосъдие на ЕС (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедура за договарянето и сключването на двустранни споразумения между държави-членки и трети държави по секторни въпроси, обхващащи приложимото право към договорни и извъндоговорни задължения [COM(2008)0893 - C6-0001/2009 - 2008/0259(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A6-0270/2009)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за установяване на процедура за договарянето и сключването на двустранни споразумения между държави-членки и трети държави по секторни въпроси, обхващащи компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела, по дела, свързани с родителската отговорност и със задължения за издръжка, и по въпроси на приложимото право към дела, свързани със задължения за издръжка [COM(2008)0894 - C6-0035/2009 - 2008/0266(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Gérard Deprez (A6-0265/2009)

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно разработването на пространство на наказателно правосъдие на ЕС [2009/2012(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Maria Grazia Pagano (A6-0262/2009)

Tadeusz Zwiefka представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Gérard Deprez и Maria Grazia Pagano представиха докладите.

Изказаха се: Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията) и Jan Kohout (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Gérard Deprez (председател на комисията LIBE), Csaba Sógor, от името на групата PPE-DE, Manuel Medina Ortega, от името на групата PSE, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Luca Romagnoli, независим член на ЕП, Panayiotis Demetriou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jacques Barrot, Jan Kohout, Tadeusz Zwiefka, Gérard Deprez и Maria Grazia Pagano.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 7.5.2009, точка 9.12 от протокола от 7.5.2009 и точка 9.15 от протокола от 7.5.2009.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

14. Време за въпроси (въпроси към Съвета)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Съвета (B6-0231/2009).

Въпрос 1 (Manuel Medina Ortega): Закрила на европейското културно творчество

Jan Kohout (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Manuel Medina Ortega и Paul Rübig.

Въпрос 2 (Gay Mitchell): Изменение на климата

Jan Kohout отговори на въпроса, както и на уточняващ въпрос, зададен от Avril Doyle (в качеството на заместник на автора).

Въпрос 3 (Avril Doyle): Договор от Лисабон и чешко председателство

Jan Kohout отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Avril Doyle, Paul Rübig и Bernd Posselt.

Въпрос 4 (Bernd Posselt): Хърватия, Македония и Югоизточна Европа

Jan Kohout отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Bernd Posselt.

Въпрос 5 (Claude Moraes): Защита на най-уязвимите групи от населението от икономическата криза

Jan Kohout отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Emine Bozkurt (в качеството на заместник на автора) и Justas Vincas Paleckis.

Въпрос 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Европейски пакт за заетост

Jan Kohout отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Въпрос 7 (Justas Vincas Paleckis): Здравни грижи в чужбина

Jan Kohout отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Justas Vincas Paleckis.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Съвета приключи.


(Заседанието, прекъснато в 20.00 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

15. Новата роля и отговорности на Европейския парламент съгласно Договора от Лисабон - Въздействие на Договора от Лисабон върху развитието на институционалното равновесие в Европейския съюз - Отношения между Европейския парламент и националните парламенти съгласно Договора от Лисабон - Финансови аспекти на Договора от Лисабон - Гражданската инициатива (разискване)

Доклад относно новата роля и отговорности на Европейския парламент съгласно Договора от Лисабон [2008/2063(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Jo Leinen (A6-0145/2009)

Доклад относно въздействието на Договора от Лисабон върху развитието на институционалното равновесие в Европейския съюз [2008/2073(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009)

Доклад относно развитието на отношенията между Европейския парламент и националните парламенти съгласно Договора от Лисабон [2008/2120(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Elmar Brok (A6-0133/2009)

Доклад относно финансовите аспекти на Договора от Лисабон [2008/2054(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Catherine Guy-Quint (A6-0183/2009)

Доклад с искане към Комисията да представи предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на гражданската инициатива [2008/2169(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene, Elmar Brok, Catherine Guy-Quint и Sylvia-Yvonne Kaufmann представиха докладите.

Изказа се Margot Wallström (заместник-председател на Комисията).

Председателят съобщава, че ще предложи на председателя и на Бюрото, заедно с текста на Договора от Лисабон да бъдат публикувани и петте доклада, станали обект на общото разискване, както и съответните изказвания на докладчиците и на Margot Wallström.

Изказаха се: Michael Gahler (докладчик по становището на комисията AFET), Andrew Duff (докладчик по становището на комисията AFET), Thijs Berman (докладчик по становището на комисията DEVE), Danutė Budreikaitė (докладчик по становището на комисията DEVE), Georgios Papastamkos (докладчик по становището на комисията INTA), Evelyne Gebhardt (докладчик по становището на комисията IMCO), Oldřich Vlasák (докладчик по становището на комисията REGI), Johannes Voggenhuber (докладчик по становището на комисията LIBE), Carlos Carnero González (докладчик по становището на комисията PETI), Maria da Assunção Esteves, от името на групата PPE-DE, Jo Leinen, от името на групата PSE, Andrew Duff, от името на групата ALDE, Johannes Voggenhuber, от името на групата Verts/ALE, Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Roger Helmer, независим член на ЕП, Alain Lamassoure и Adrian Severin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

Изказаха се: Andrzej Wielowieyski, Milan Horáček, Bastiaan Belder, Jana Bobošíková, Richard Corbett, Anne E. Jensen, Mike Nattrass, Roberto Fiore, Paul Rübig, Libor Rouček, Kyösti Virrankoski, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Costas Botopoulos, Justas Vincas Paleckis и Avril Doyle.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mairead McGuinness, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Daniel Hannan, Paul Rübig, Richard Corbett, Bernard Wojciechowski, Ewa Tomaszewska и Syed Kamall.

Изказаха се: Margot Wallström, Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene и Catherine Guy-Quint.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 от протокола от 7.5.2009, точка 9.16 от протокола от 7.5.2009, точка 9.17 от протокола от 7.5.2009, точка 9.3 от протокола от 7.5.2009 и точка 9.18 от протокола от 7.5.2009.


16. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Петя Ставрева - A6-0259/2009:
Inese Vaidere, Zita Pleštinská, Neena Gill

Изказа се Christopher Heaton-Harris относно протичането на заседанието.

Доклад Gérard Onesta - A6-0027/2009:
Christopher Heaton-Harris

Доклад Richard Corbett - A6-0273/2009:
Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Richard Corbett, Inese Vaidere

Доклад Malcolm Harbour - A6-0257/2009:
Siiri Oviir, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Ewa Tomaszewska

Доклад Catherine Trautmann - A6-0272/2009:
Siiri Oviir, Daniel Hannan

Доклад Astrid Lulling - A6-0258/2009:
Siiri Oviir, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Neena Gill

Доклад Gabriele Stauner - A6-0242/2009:
Inese Vaidere

Изказа се Richard Corbett относно протичането на заседанието.

Доклад Gabriele Stauner - A6-0242/2009:
Ewa Tomaszewska

Доклад Eugenijus Maldeikis - A6-0261/2009:
Neena Gill, Inese Vaidere, Daniel Hannan

Доклад Othmar Karas - A6-0139/2009:
Syed Kamall

Доклад Janusz Wojciechowski - A6-0185/2009:
Siiri Oviir, Daniel Hannan, Ewa Tomaszewska, Neena Gill

Доклад José Albino Silva Peneda - A6-0241/2009:
Siiri Oviir

Доклад Jean Lambert - A6-0263/2009:
Siiri Oviir


17. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 423.628/OJJE).


18. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 0.20 ч.

Klaus Welle

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Jim Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Казак, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, de Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin-Chartier, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност