Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 256kWORD 166k
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) *- Πρόγραμμα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης μέσω της χορήγησης κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε προγράμματα στον τομέα της ενέργειας ***I - Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (συζήτηση)
 3.Οδηγίες (2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ) σχετικά με τα ίδια κεφάλαια ***I - Κοινοτικό πρόγραμμα για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου ***I
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών (ψηφοφορία)
  4.2.Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (ψηφοφορία)
  4.3.Κατάργηση μίας οδηγίας και ένδεκα αποφάσεων άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.4.Κατάργηση 14 κανονισμών άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.5.Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.6.Διαδικασία αναφορών (τροποποίηση του τίτλου VIII του Κανονισμού) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.7.Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.8.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2009 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.9.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2009 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.10.Επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των τηλεοράσεων (ψηφοφορία)
  4.11.Επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ψυκτικών συσκευών (ψηφοφορία)
  4.12.Ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το 2009 για το θεματικό πρόγραμμα: «Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές αρμόδιες για την ανάπτυξη» (Μέρος ΙΙ: στοχοθετημένες δράσεις) (ψηφοφορία)
  4.13.Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού (ψηφοφορία)
 5.Προσφώνηση του Προέδρου του Κοινοβουλίου
 6.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  6.1.Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών ***II (ψηφοφορία)
  6.2.Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***II (ψηφοφορία)
  6.3.Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (GERT) και Υπηρεσία ***II (ψηφοφορία)
  6.4.Ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τις κινητές τηλεπικοινωνίες ***I (ψηφοφορία)
  6.5.Ίση μεταχείρηση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα ***I (ψηφοφορία)
  6.6.Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων ***I (ψηφοφορία)
  6.7.Ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση ***I (ψηφοφορία)
  6.8.Πρόγραμμα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης μέσω της χορήγησης κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε προγράμματα στον τομέα της ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  6.9.Οδηγίες (2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ) σχετικά με τα ίδια κεφάλαια ***I (ψηφοφορία)
  6.10.Κοινοτικό πρόγραμμα για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου ***I (ψηφοφορία)
  6.11.Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους * (ψηφοφορία)
  6.12.Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα (ψηφοφορία)
  6.13.Eνεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων (ψηφοφορία)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Σύνθεση του Σώματος
 10.Συμπεράσματα της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τον ρατσισμό (DURBAN ΙΙ - Γενεύη) (συζήτηση)
 11.Ετήσια έκθεση 2008 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και τη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (συζήτηση)
 12.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 ***I - Ελάχιστοι κανόνες για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο (αναδιατύπωση) ***I - Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) ***I - Δημιουργία του συστήματος "Eurodac" για τη σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων (αναδιατύπωση) ***I - Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ***I (συζήτηση)
 13.Διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών οι οποίες αφορούν τομεακά θέματα και καλύπτουν το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου σε συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές ***I - Διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών σχετικά με τις αποφάσεις σε θέματα γάμου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * - Aνάπτυξη ευρωπαϊκού χώρου ποινικής δικαιοσύνης (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15.Ο νέος ρόλος και αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας - Ο αντίκτυπος της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη της θεσμικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας - Οι δημοσιονομικές πτυχές της Συνθήκης της Λισαβόνας - Εφαρμογή της πρωτοβουλίας των πολιτών (συζήτηση)
 16.Αιτιολογήσεις ψήφου
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2. Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) *- Πρόγραμμα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης μέσω της χορήγησης κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε προγράμματα στον τομέα της ενέργειας ***I - Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [COM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θέσπισης προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας [COM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (τροποποίηση) [COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0278/2009)

Οι Petya Stavreva, Eugenijus Maldeikis και Reimer Böge παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) και Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mario Mauro (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG) και Vicente Miguel Garcés Ramón (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Rumiana Jeleva (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Domenico Antonio Basile (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Romana Jordan Cizelj, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Donato Tommaso Veraldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Guntars Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Patrick Louis, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, Agnes Schierhuber, Gábor Harangozó, Lena Ek, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kωvσταντίνος Δρούτσας, Helga Trüpel, Andreas Mölzer, Neil Parish, Catherine Guy-Quint, Jan Mulder, Inese Vaidere, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Petre, Jutta Haug, Roberts Zīle, Esther De Lange, Κώστας Μποτόπουλος, Salvador Garriga Polledo, Glenis Willmott, Oldřich Vlasák και Μαργαρίτης Σχοινάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lutz Goepel, Atanas Paparizov, Margarita Starkevičiūtė, Paul Rübig και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs, Mariann Fischer Boel, Petya Stavreva και Eugenijus Maldeikis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2009, σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2009 και σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2009.


3. Οδηγίες (2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ) σχετικά με τα ίδια κεφάλαια ***I - Κοινοτικό πρόγραμμα για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου ***I

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τράπεζες συνδεδεμένες με κεντρικούς οργανισμούς, ορισμένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις εποπτικές ρυθμίσεις και τη διαχείριση κρίσεων [COM(2008)0602 - C6-0339/2008 - 2008/0191(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Othmar Karas (A6-0139/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου [COM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

Ο Othmar Karas παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Ο Karsten Friedrich Hoppenstedt παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gary Titley (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), John Purvis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sharon Bowles, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kωvσταντίνος Δρούτσας, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, Zsolt László Becsey, Elisa Ferreira, Wolf Klinz, Werner Langen, Ieke van den Burg, Udo Bullmann και Antolín Sánchez Presedo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Margarita Starkevičiūtė και Miloslav Ransdorf.

Παρεμβαίνουν οι Charlie McCreevy, Othmar Karas και Karsten Friedrich Hoppenstedt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2009 και σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2009.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andreas Mölzer επί προσωπικού σε συνέχεια των ισχυρισμών του Hans-Peter Martin κατά τη διάρκεια της ώρας των ψηφοφοριών της συνεδριάσεως της 24ης Απριλίου 2009 (σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009) (Η Πρόεδρος επισημαίνει ότι έχουν πραγματοποιηθεί ήδη έλεγχοι (σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009) και ότι, ως εκ τούτου, το ζήτημα έχει διευθετηθεί), και Hans-Peter Martin επί προσωπικού σε συνέχεια της παρεμβάσεως του Andreas Mölzer.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Beniamino Donnici, ο οποίος επανέρχεται στι θέμα της ανακοίνωσης εκ μέρους του Προέδρου στις 4 Μαΐου 2009 σχετικά με τον έλεγχο της εντολής του (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.5.2009) (Η Πρόεδρος του απαντά ότι οι απόψεις του θα παρουσιαστούν στο Προεδρείο).

4. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


4.1. Αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης B6-0269/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0348)


4.2. Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης B6-0268/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0349)

Παρεμβάσεις επί της διαδικασίας:

Ο Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, πριν από την ψηφοφορία, για να ζητήσει χωριστή ψηφοφορία επί της παραγράφου 1, σημείο α), και ο Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, κατά του εν λόγω αιτήματος. Το αίτημα απορρίπτεται.


4.3. Κατάργηση μίας οδηγίας και ένδεκα αποφάσεων άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί κατάργησης της οδηγίας 83/515/EΟΚ και 11 αποφάσεων άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής [COM(2009)0088 - C6-0094/2009 - 2009/0022(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Philippe Morillon (A6-0203/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0350)


4.4. Κατάργηση 14 κανονισμών άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί κατάργησης 14 κανονισμών άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής [COM(2009)0089 - C6-0095/2009 - 2009/0024(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Philippe Morillon (A6-0202/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0351)


4.5. Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [COM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0352)


4.6. Διαδικασία αναφορών (τροποποίηση του τίτλου VIII του Κανονισμού) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού όσον αφορά τη διαδικασία αναφορών [2006/2209(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Gérard Onesta (A6-0027/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0353)

Οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου, με εξαίρεση την τροπολογία που αφορά το άρθρο 193α (νέο), το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης της Συνθήκης.


4.7. Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (τροποποίηση) [COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0278/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0354)


4.8. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2009 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009
Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Jutta Haug (A6-0281/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0355)


4.9. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2009 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009
Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Jutta Haug (A6-0282/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0356)


4.10. Επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των τηλεοράσεων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0260/2009

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0357)


4.11. Επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ψυκτικών συσκευών (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0259/2009

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται


4.12. Ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το 2009 για το θεματικό πρόγραμμα: «Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές αρμόδιες για την ανάπτυξη» (Μέρος ΙΙ: στοχοθετημένες δράσεις) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0285/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0358)


4.13. Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [2007/2124(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Corbett (A6-0273/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για το κείμενο του Κανονισμού, απαιτείται απλή πλειοψηφία για την πρόταση απόφασης)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0359)

Οι νέες διατάξεις θα τεθούν σε ισχύ την πρώτη ημέρα της 7ης νομοθετικής περιόδου.

Παρεμβάσεις επί της διαδικασίας:

- Οι Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, για να ζητήσει την αναπομπή της εκθέσεως σε επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Κανονισμού, Jo Leinen (πρόεδρος της επιτροπής AFCO) και Richard Corbett (εισηγητής), οι δύο τελευταίοι κατά του εν λόγω αιτήματος. Το αίτημα απορρίπτεται.

- ο Richard Corbett, πριν από την ψηφοφορία επί των τροπολογιών 49 και 67, για να ζητήσει να αντιστραφεί η σειρά με την οποία τίθενται σε ψηφοφορία. Το αίτημα κρατείται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

5. Προσφώνηση του Προέδρου του Κοινοβουλίου

Ο Πρόεδρος λαμβάνει τον λόγο και προβαίνει σε απολογισμό της θητείας του.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Daniel Hannan, μη εγγεγραμμένος, Jan Kohout (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Thomas Mann, ο οποίος αναφέρει ότι ένα άτομο, χωρίς να είναι βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χρησιμοποίησε το ημικύκλιο για προεκλογικούς σκοπούς (Η Πρόεδρος του απαντά ότι το εν λόγω ζήτημα θα ελεγχθεί).

6. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

6.1. Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/EΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών [16497/1/2008 - C6-0068/2009 - 2007/0248(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0360)

Παρεμβάσεις επί της διαδικασίας:

Η Hanne Dahl, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, πριν την ψηφοφορία, για να ζητήσει να τεθεί σε ψηφοφορία το σύνολο των συμβιβαστικών τροπολογιών μετά από τις τροπολογίες και όχι πριν από αυτές, τόσο για τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση του Malcolm Harbour όσο και για τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Catherine Trautmann (Η Πρόεδρος δεν δίνει συνέχεια στο αίτημα αυτό).


6.2. Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών [16496/1/2008 - C6-0066/2009 - 2007/0247(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0361)

Παρεμβάσεις επί της διαδικασίας:

Η Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, πριν την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 10, για να ζητήσει η τροπολογία αυτή να τεθεί σε ψηφοφορία μετά τις τροπολογίες 1, αντίστοιχο τμήμα, 2, 5, 6 και 9 (ταυτόσημες) και όχι πριν από αυτές, και, επί του αιτήματος αυτού, ο Alexander Alvaro, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος συμφωνεί, καθώς και οι Angelika Niebler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Catherine Trautmann (εισηγήτρια), οι οποίες αντιτίθενται.

Η Πρόεδρος αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 155, παράγραφος 2 του Κανονισμού, να δώσει συνέχεια στο αίτημα αυτό.


6.3. Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (GERT) και Υπηρεσία ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της εκδόσεως κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση της Ομάδας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Τηλεπικοινωνίες (GERT) [16498/1/2008 - C6-0067/2009 - 2007/0249(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A6-0271/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0362)

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Catherine Trautmann (εισηγήτρια) επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ψηφοφορίας (σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2009 και επί του αποτελέσματος αυτής.


6.4. Ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τις κινητές τηλεπικοινωνίες ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα [COM(2008)0762 - C6-0452/2008 - 2008/0214(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0276/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0363)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0363)


6.5. Ίση μεταχείρηση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ [COM(2008)0636 - C6-0341/2008 - 2008/0192(COD)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Astrid Lulling (A6-0258/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0364)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0364)

Παρεμβάσεις:

Η Astrid Lulling (εισηγήτρια) προτείνει προφορική τροπολογία στο άρθρο 6, που δεν κρατείται, διότι περισσότεροι από 40 βουλευτές αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη.


6.6. Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων [COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Edite Estrela (A6-0267/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρεμβαίνουν οι Edite Estrela (εισηγήτρια), η οποία αναφέρει ότι αυθεντικό είναι το πορτογαλικό κείμενο, και ζητεί η τροπολογία 43 να τεθεί σε ψηφοφορία πριν από την τροπολογία 83, Astrid Lulling, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, η οποία ζητεί την αναπομπή της εκθέσεως σε επιτροπή, και, η Edite Estrela επί αυτού του αιτήματος.

Με ΗΨ (347 υπέρ, 256 κατά, 10 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


6.7. Ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση [COM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0365)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0365)


6.8. Πρόγραμμα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης μέσω της χορήγησης κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε προγράμματα στον τομέα της ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θέσπισης προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας [COM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0366)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0366)

Παρεμβάσεις:

Ο Reimer Böge, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE προτείνει προφορικές τροπολογίες στις παραγράφους 2, 3 και 5 του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, οι οποίες κρατούνται.


6.9. Οδηγίες (2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ) σχετικά με τα ίδια κεφάλαια ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τράπεζες συνδεδεμένες με κεντρικούς οργανισμούς, ορισμένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις εποπτικές ρυθμίσεις και τη διαχείριση κρίσεων [COM(2008)0602 - C6-0339/2008 - 2008/0191(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Othmar Karas (A6-0139/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0367)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0367)

Παρεμβάσεις επί της διαδικασίας:

Οι Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σε ό,τι αφορά τη σειρά με την οποία τίθενται σε ψηφοφορία οι τροπολογίες επί της αιτιολογικής σκέψεως 3, και για να ζητήσει να διεξαχθεί ψηφοφορία με ονομαστική κλήση επί της τροπολογίας 89, και Othmar Karas (εισηγητής). Το αίτημα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση κρατείται.


6.10. Κοινοτικό πρόγραμμα για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου [COM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0368)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0368)


6.11. Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους [COM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0369)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0369)

Παρεμβάσεις:

Ο Janusz Wojciechowski (εισηγητής), κυρίως για να ζητήσει χωριστή ψηφοφορία επί της τροπολογίας 64. Το αίτημα δεν κρατείται.


6.12. Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα [2008/2330(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0370)

Παρεμβάσεις:

- Ο Philip Bushill-Matthews, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE για να προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 14, η οποία κρατείται·

-ο Jan Andersson για να επιφέρει διόρθωση στο σουηδικό κείμενο των παραγράφων 13 και 36.


6.13. Eνεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας [2008/2335(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A6-0263/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η Ομάδα PPE-DE)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0371)

°
° ° °

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι οι αιτιολογήσεις ψήφου αναβάλλονται για το πέρας της σημερινής συνεδριάσεως.

Παρεμβαίνει ο Daniel Hannan.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Josep Borrell Fontelles γνωστοποίησε ότι δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στις ψηφοφορίες της ημέρας αυτής.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 2.40 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ο Richard Corbett γνωστοποιεί ότι ήταν παρών αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Σύνθεση του Σώματος

Η María Isabel Salinas García κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από5 Μαΐου 2009.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του, και του άρθρου 13, παράγραφος 4, της Πράξης περί εκλογής των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία αυτής της θέσης και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.


10. Συμπεράσματα της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τον ρατσισμό (DURBAN ΙΙ - Γενεύη) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τον ρατσισμό (DURBAN ΙΙ - Γενεύη)

Οι Jan Kohout (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Laima Liucija Andrikienė και Hélène Flautre.

Παρεμβαίνουν οι Jan Kohout και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.


11. Ετήσια έκθεση 2008 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και τη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2008 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα [2008/2336(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Raimon Obiols i Germà (A6-0264/2009)

Ο Raimon Obiols i Germà παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jan Kohout (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jules Maaten, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Μαρία-Ελένη Κοππά, Milan Horáček και Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Georg Jarzembowski, Robert Evans, Andrzej Wielowieyski, Árpád Duka-Zólyomi, Μάριος Ματσάκης και Sophia in 't Veld.

Παρεμβαίνουν οι Jan Kohout, Jacques Barrot και Raimon Obiols i Germà.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009.


12. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 ***I - Ελάχιστοι κανόνες για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο (αναδιατύπωση) ***I - Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) ***I - Δημιουργία του συστήματος "Eurodac" για τη σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων (αναδιατύπωση) ***I - Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, όσον αφορά την κατάργηση της χρηματοδότησης ορισμένων κοινοτικών δράσεων και την αλλαγή του ορίου για τη χρηματοδότησή τους [COM(2009)0067 - C6-0070/2009 - 2009/0026(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0280/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (αναδιατύπωση) [COM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Antonio Masip Hidalgo (A6-0285/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) [COM(2008)0820 - C6-0474/2008 - 2008/0243(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0284/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […/…] [για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα] (αναδιατύπωση) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Nicolae Vlad Popa (A6-0283/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο [COM(2009)0066 - C6-0071/2009 - 2009/0027(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A6-0279/2009)

Οι Bárbara Dührkop Dührkop και Antonio Masip Hidalgo παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Οι Jeanine Hennis-Plasschaert, Nicolae Vlad Popa και Jean Lambert παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Jan Kohout (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Simon Busuttil (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Roselyne Lefrançois, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Hubert Pirker, Claude Moraes, Bogusław Rogalski, Αδάμος Αδάμου, Catherine Boursier, Jacques Barrot, Jan Kohout, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Jean Lambert και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009, σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009, σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009, σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009 και σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009.


13. Διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών οι οποίες αφορούν τομεακά θέματα και καλύπτουν το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου σε συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές ***I - Διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών σχετικά με τις αποφάσεις σε θέματα γάμου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * - Aνάπτυξη ευρωπαϊκού χώρου ποινικής δικαιοσύνης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση διαδικασίας για τη διαπραγμάτευση και σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών οι οποίες αφορούν τομεακά θέματα και καλύπτουν το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου σε συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές [COM(2008)0893 - C6-0001/2009 - 2008/0259(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A6-0270/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας για τη διαπραγμάτευση και σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών οι οποίες αφορούν τομεακά θέματα και καλύπτουν τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών και άλλων αποφάσεων σε υποθέσεις γαμικών διαφορών, γονικής μέριμνας και υποχρεώσεων διατροφής, καθώς και το εφαρμοστέο δίκαιο σε υποθέσεις υποχρεώσεων διατροφής [COM(2008)0894 - C6-0035/2009 - 2008/0266(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Gérard Deprez (A6-0265/2009)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την ανάπτυξη ευρωπαϊκού χώρου ποινικής δικαιοσύνης [2009/2012(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Maria Grazia Pagano (A6-0262/2009)

Ο Tadeusz Zwiefka παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Οι Gérard Deprez και Maria Grazia Pagano παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Jan Kohout (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Gérard Deprez (πρόεδρος της επιτροπής LIBE), Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Luca Romagnoli, μη εγγεγραμμένος, Παναγιώτης Δημητρίου, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jacques Barrot, Jan Kohout, Tadeusz Zwiefka, Gérard Deprez και Maria Grazia Pagano.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009, σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009 και σημείο 9.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

14. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0231/2009).

Ερώτηση 1 (Manuel Medina Ortega): Προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής δημιουργίας.

Ο Jan Kohout (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega και Paul Rübig.

Ερώτηση 2 (Gay Mitchell): Αλλαγή του κλίματος.

Ο Jan Kohout απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε συμπληρωματική ερώτηση της Avril Doyle (αναπλ.).

Ερώτηση 3 (Avril Doyle): Η Συνθήκη της Λισαβόνας και η Τσεχική Προεδρία.

Ο Jan Kohout απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Avril Doyle, Paul Rübig και Bernd Posselt.

Ερώτηση 4 (Bernd Posselt): Κροατία, Μακεδονία και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Jan Kohout απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Ερώτηση 5 (Claude Moraes): Προστασία των περισσότερο ευάλωτων στην οικονομική κρίση.

Ο Jan Kohout απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Emine Bozkurt (αναπλ.) και Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 6 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση.

Ο Jan Kohout απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Ερώτηση 7 (Justas Vincas Paleckis): Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο εξωτερικό.

Ο Jan Kohout απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Justas Vincas Paleckis.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

15. Ο νέος ρόλος και αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας - Ο αντίκτυπος της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη της θεσμικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας - Οι δημοσιονομικές πτυχές της Συνθήκης της Λισαβόνας - Εφαρμογή της πρωτοβουλίας των πολιτών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον νέο ρόλο και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας [2008/2063(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jo Leinen (A6-0145/2009)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη της θεσμικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2008/2073(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009)

Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας [2008/2120(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A6-0133/2009)

Έκθεση σχετικά με τις δημοσιονομικές πτυχές της Συνθήκης της Λισαβόνας [2008/2054(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Catherine Guy-Quint (A6-0183/2009)

Έκθεση με την οποία ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας πολιτών [2008/2169(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

Οι Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene, Elmar Brok, Catherine Guy-Quint και Sylvia-Yvonne Kaufmann παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος αναγγέλει ότι θα προτείνει στον Πρόεδρο και το Προεδρείο να δημοσιεύσουν, μαζί με το κείμενο της Συνθήκης της Λισαβόνας, τις πέντε εκθέσεις που αποτελούν αντικείμενο της κοινής συζητήσεως καθώς και τις αντίστοιχες παρεμβάσεις των εισηγητών και της Margot Wallström.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Andrew Duff (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Thijs Berman (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Danutė Budreikaitė (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Γεώργιος Παπαστάμκος (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Evelyne Gebhardt (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Oldřich Vlasák (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Johannes Voggenhuber (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Carlos Carnero González (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Maria da Assunção Esteves, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Johannes Voggenhuber, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Roger Helmer, μη εγγεγραμμένος, Alain Lamassoure και Adrian Severin

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Wielowieyski, Milan Horáček, Bastiaan Belder, Jana Bobošíková, Richard Corbett, Anne E. Jensen, Michael Henry Nattrass, Roberto Fiore, Paul Rübig, Libor Rouček, Kyösti Virrankoski, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Κώστας Μποτόπουλος, Justas Vincas Paleckis και Avril Doyle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Daniel Hannan, Paul Rübig, Richard Corbett, Bernard Wojciechowski, Ewa Tomaszewska και Syed Kamall.

Παρεμβαίνουν οι Margot Wallström, Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene και Catherine Guy-Quint.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009, σημείο 9.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009, σημείο 9.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009, σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009 και σημείο 9.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.5.2009.


16. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Petya Stavreva - A6-0259/2009:
Inese Vaidere, Zita Pleštinská, Neena Gill

Παρεμβαίνει ο Christopher Heaton-Harris επί της διεξαγωγής της συνεδριάσεως.

Έκθεση Gérard Onesta - A6-0027/2009:
Christopher Heaton-Harris

Έκθεση Richard Corbett - A6-0273/2009:
Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Richard Corbett, Inese Vaidere

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Malcolm Harbour - A6-0257/2009
Siiri Oviir, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Ewa Tomaszewska

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Catherine Trautmann - A6-0272/2009
Siiri Oviir, Daniel Hannan

Έκθεση Astrid Lulling - A6-0258/2009:
Siiri Oviir, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Neena Gill

Έκθεση Gabriele Stauner - A6-0242/2009:
Inese Vaidere

Παρεμβαίνει ο Richard Corbett επί της διεξαγωγής της συνεδριάσεως.

Έκθεση Gabriele Stauner - A6-0242/2009:
Ewa Tomaszewska

Έκθεση Eugenijus Maldeikis - A6-0261/2009:
Neena Gill, Inese Vaidere, Daniel Hannan

Έκθεση Othmar Karas - A6-0139/2009:
Syed Kamall

Έκθεση Janusz Wojciechowski - A6-0185/2009:
Siiri Oviir, Daniel Hannan, Ewa Tomaszewska, Neena Gill

Έκθεση José Albino Silva Peneda - A6-0241/2009:
Siiri Oviir

Έκθεση Jean Lambert - A6-0263/2009:
Siiri Oviir


17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 423.628/OJJE).


18. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 0.20 π.μ.

Klaus Welle

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Antochi, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Δρούτσας, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mathieu, Ματσάκης, Ματσούκα, Matula, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pagano, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου