Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 223kWORD 153k
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused *- Abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele ***I - 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine (arutelu)
 3.Kapitalinõuete direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ ***I - Finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise ühenduse programm ***I
 4.Hääletused
  
4.1.Alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad (hääletus)
  
4.2.Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide, parlamentaarsetes koostöökomisjonides osalevate delegatsioonide ja mitmepoolsete parlamentaarsete assambleede arv (hääletus)
  
4.3.Direktiivi 83/515/EMÜ ning 11 vananenud otsuse kehtetuks tunnistamine ühise kalanduspoliitika valdkonnas * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.4.14 vananenud määruse kehtetuks tunnistamine ühise kalanduspoliitika valdkonnas * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.5.Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.6.Kodukorra muutmine seoses petitsioonide menetlemisega (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.7.17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.8.Paranduseelarve nr 4/2009 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.9.Paranduseelarve nr 5/2009 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.10.Televiisorite energiamärgistus (hääletus)
  
4.11.Kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistus (hääletus)
  
4.12.2009. aasta teemaprogramm "Valitsusvälised osalejad ja kohalikud ametivõimud arenguprotsessis" (II osa, sihtmeetmed) (hääletus)
  
4.13.Kodukorra üldine läbivaatamine (hääletus)
 5.Parlamendi presidendi sõnavõtt
 6.Hääletused (jätkamine)
  
6.1.Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused, eraelu puutumatuse kaitse ja tarbijakaitse ***II (hääletus)
  
6.2.Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused ***II (hääletus)
  
6.3.Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo ***II (hääletus)
  
6.4.Sagedusalad, mis reserveeritakse liikuva kärgside jaoks ***I (hääletus)
  
6.5.Füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdne kohtlemine ***I (hääletus)
  
6.6.Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamine ***I (hääletus)
  
6.7.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomine ***I (hääletus)
  
6.8.Abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele ***I (hääletus)
  
6.9.Kapitalinõuete direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ ***I (hääletus)
  
6.10.Finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise ühenduse programm ***I (hääletus)
  
6.11.Loomade kaitse surmamisel * (hääletus)
  
6.12.Uus sotsiaalmeetmete kava (hääletus)
  
6.13.Tööturult tõrjutud isikute aktiivne kaasamine (hääletus)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Parlamendi koosseis
 10.ÜRO rassismiteemalise konverentsi kokkuvõte (DURBAN II - Genf) (arutelu)
 11.Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2008. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (arutelu)
 12.Euroopa Pagulasfond aastateks 2008-2013 (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine) ***I - Varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded (uuesti sõnastamine) ***I - Kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku poolt mõnes liikmesriigis esitatud rahvusvahelise kaitse taotlus (uuesti sõnastamine) ***I - Sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamine (uuesti sõnastamine) ***I - Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomine ***I (arutelu)
 13.Liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelised kahepoolsed valdkondlikud lepingud, mis käsitlevad lepinguliste ja lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatavat õigust ***I - Liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelised kahepoolsed lepingud, mis käsitlevad kohtu- ja muid otsuseid seoses abieluasjade, vanemliku vastutuse ja ülalpidamiskohustustega * - ELi kriminaalõiguse ala loomine (arutelu)
 14.Infotund (küsimused nõukogule)
 15.Parlamendi uus roll ja uued kohustused Lissaboni lepingu rakendamisel - Lissaboni lepingu mõju Euroopa Liidu institutsionaalse tasakaalu kujunemisele - Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete arendamine vastavalt Lissaboni lepingule - Lissaboni lepingu finantsaspektid - Kodanikualgatuse rakendamine (arutelu)
 16.Selgitused hääletuse kohta
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused *- Abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele ***I - 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta [KOM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele [KOM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga (2007–2013) [KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A6-0278/2009)

Petya Stavreva, Eugenijus Maldeikis ja Reimer Böge tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Andris Piebalgs (komisjoni liige) ja Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Mario Mauro (BUDG komisjoni arvamuse koostaja) ja Vicente Miguel Garcés Ramón (BUDG komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Martine ROURE
asepresident

Sõna võtsid Rumiana Jeleva (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Domenico Antonio Basile (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Romana Jordan Cizelj fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Donato Tommaso Veraldi fraktsiooni ALDE nimel, Guntars Krasts fraktsiooni UEN nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pedro Guerreiro fraktsiooni GUE/NGL nimel, Patrick Louis fraktsiooni IND/DEM nimel, Sergej Kozlík (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agnes Schierhuber, Gábor Harangozó, Lena Ek, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konstantinos Droutsas, Helga Trüpel, Andreas Mölzer, Neil Parish, Catherine Guy-Quint, Jan Mulder, Inese Vaidere, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Petre, Jutta Haug, Roberts Zīle, Esther De Lange, Costas Botopoulos, Salvador Garriga Polledo, Glenis Willmott, Oldřich Vlasák ja Margaritis Schinas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lutz Goepel, Atanas Paparizov, Margarita Starkevičiūtė, Paul Rübig ja Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võtsid Andris Piebalgs, Mariann Fischer Boel, Petya Stavreva ja Eugenijus Maldeikis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.5.2009 protokolli punkt 4.5, 6.5.2009 protokolli punkt 6.8 ja 6.5.2009 protokolli punkt 4.7.


3. Kapitalinõuete direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ ***I - Finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise ühenduse programm ***I

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses keskasutustega seotud pankade, teatavate omavahendite kirjete, suure riskide kontsentreerumise, järelevalvesüsteemide ja kriisijuhtimisega [KOM(2008)0602 - C6-0339/2008 - 2008/0191(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Othmar Karas (A6-0139/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse programm, mille alusel toetatakse teatavaid tegevusi finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas [KOM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

Othmar Karas tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Karsten Friedrich Hoppenstedt tutvustas raportit.

Sõna võttis Charlie McCreevy (komisjoni liige).

Sõna võtsid Gary Titley (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), John Purvis fraktsiooni PPE-DE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni PSE nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel, Konstantinos Droutsas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nils Lundgren fraktsiooni IND/DEM nimel, Sergej Kozlík (fraktsioonilise kuuluvuseta), Zsolt László Becsey, Elisa Ferreira, Wolf Klinz, Werner Langen, Ieke van den Burg, Udo Bullmann ja Antolín Sánchez Presedo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Margarita Starkevičiūtė ja Miloslav Ransdorf.

Sõna võtsid Charlie McCreevy, Othmar Karas ja Karsten Friedrich Hoppenstedt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.5.2009protokoll punkt 6.9 ja 6.5.2009protokoll punkt 6.10.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.50 ja jätkus kell 12.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid Andreas Mölzer, kes tegi isikliku märkuse Hans-Peter Martini poolt 24. aprilli 2009. aasta istungi hääletuse ajal esitatud väidete kohta (24.4.2009protokoll punkt 7.3) (asepresident märkis, et seda on juba kontrollitud (24.4.2009protokoll punkt 7.12) ja küsimus on seega lahendatud), ja Hans-Peter Martin, kes tegi isikliku avalduse Andreas Mölzeri sõnavõtu kohta.

°
° ° °

Sõna võttis Beniamino Donnici, kes kommenteeris uuesti presidendi 4. mai 2009. aasta istungil esitatud teadet tema volituste kontrollimise kohta (4.5.2009protokoll punkt 4) (asepresident vastas, et tema kommentaarid esitatakse juhatusele).

4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


4.1. Alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad (hääletus)

Otsuse ettepanek B6-0269/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0348)


4.2. Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide, parlamentaarsetes koostöökomisjonides osalevate delegatsioonide ja mitmepoolsete parlamentaarsete assambleede arv (hääletus)

Otsuse ettepanek B6-0268/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0349)

Sõnavõtud menetluse kohta:

Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes nõudis enne hääletust lõike 1 punkti a kohta eraldi hääletust, ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel, kes võttis sõna selle taotluse vastu. Taotlus lükati tagasi.


4.3. Direktiivi 83/515/EMÜ ning 11 vananenud otsuse kehtetuks tunnistamine ühise kalanduspoliitika valdkonnas * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 83/515/EMÜ ning 11 vananenud otsust ühise kalanduspoliitika valdkonnas [KOM(2009)0088 - C6-0094/2009 - 2009/0022(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Philippe Morillon (A6-0203/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0350)


4.4. 14 vananenud määruse kehtetuks tunnistamine ühise kalanduspoliitika valdkonnas * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks 14 vananenud määrust ühise kalanduspoliitika valdkonnas [KOM(2009)0089 - C6-0095/2009 - 2009/0024(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Philippe Morillon (A6-0202/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0351)


4.5. Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta [KOM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0352)


4.6. Kodukorra muutmine seoses petitsioonide menetlemisega (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport kodukorra muutmise kohta seoses petitsioonide menetlemisega [2006/2209(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Gérard Onesta (A6-0027/2009)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

PARLAMENDI KODUKORD, MUUDATUSETTEPANEKUD JA OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0353)

Uued sätted jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel päeval, välja arvatud muudatusettepanek artikli 193a (uus) kohta, mis jõustub esimesel päeval pärast asutamislepingu asjaomase sätte jõustumist.


4.7. 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga (2007–2013) [KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A6-0278/2009)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0354)


4.8. Paranduseelarve nr 4/2009 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 4/2009 projekti kohta, III jagu – Komisjon [9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jutta Haug (A6-0281/2009)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0355)


4.9. Paranduseelarve nr 5/2009 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 5/2009 projekti kohta, III jagu – Komisjon [9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jutta Haug (A6-0282/2009)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2009)0356)


4.10. Televiisorite energiamärgistus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0260/2009

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0357)


4.11. Kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0259/2009

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


4.12. 2009. aasta teemaprogramm "Valitsusvälised osalejad ja kohalikud ametivõimud arenguprotsessis" (II osa, sihtmeetmed) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0285/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0358)


4.13. Kodukorra üldine läbivaatamine (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta [2007/2124(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Richard Corbett (A6-0273/2009)

(Kodukorra teksti vastuvõtmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus ja otsuse ettepaneku vastuvõtmiseks lihthäälteenamus.)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2009)0359)

Uued sätted jõustuvad seitsmenda koosseisu esimesel tööpäeval.

Sõnavõtud menetluse kohta:

- Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes taotles hääletuse ajal raporti komisjoni tagasi saaatmist vastavalt kodukorra artiklile 168, ja Jo Leinen (AFCO komisjoni esimees) ning Richard Corbett (raportöör), kes võtsid sõna selle taotluse vastu. Taotlus lükati tagasi.

- Richard Corbett taotles enne muudatusettepanekute 49 ja 67 hääletamist nende hääletamisele panemist vastupidises järjekorras. Taotlus kiideti heaks.


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

5. Parlamendi presidendi sõnavõtt

Parlamendi president esines sõnavõtuga, milles ta tegi kokkuvõtte oma ametiajast.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, Daniel Hannan (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jan Kohout (nõukogu eesistuja) ja Margot Wallström (komisjoni asepresident).


ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võttis Thomas Mann, kes märkis, et isik, kes ei ole parlamendiliige, kasutas istungisaali valimiskampaania tegemiseks (asepresident vastas, et asja kontrollitakse).

6. Hääletused (jätkamine)

6.1. Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused, eraelu puutumatuse kaitse ja tarbijakaitse ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul, direktiivi 2002/58/EÜ,
milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris ning määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste koostöö kohta [16497/1/2008 - C6-0068/2009 - 2007/0248(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P6_TA(2009)0360)

Sõnavõtud menetluse kohta:

Hanne Dahl fraktsiooni IND/DEM nimel, kes taotles enne hääletust, et kompromissettepanekute plokki hääletatakse muudatusettepanekute järel ja mitte enne nii Malcolm Harbouri soovituse puhul teisele lugemisele kui Catherine Trautmanni soovituse puhul teisele lugemisele, (asepresident ei rahuldanud seda taotlust).


6.2. Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta ning 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta [16496/1/2008 - C6-0066/2009 - 2007/0247(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P6_TA(2009)0361)

Sõnavõtud menetluse kohta:

Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes taotles enne muudatusettepaneku 10 hääletust selle muudatusettepaneku hääletamist pärast muudatusettepaneku 1 vastava osa ja muudatusettepanekute 2, 5, 6 ning 9 (identsed) hääletamist ja mitte enne neid ning Alexander Alvaro fraktsiooni ALDE nimel, kes ühines selle taotlusega, samuti Angelika Niebler fraktsiooni PPE-DE nimel ja Catherine Trautmann (raportöör), kes olid selle vastu.

Asepresident otsustas vastavalt kodukorra artikli 155 lõikele 2 selle taotluse rahuldada.


6.3. Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse telekommunikatsioonisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühm (GERT) [16498/1/2008 - C6-0067/2009 - 2007/0249(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Pilar del Castillo Vera (A6-0271/2009)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P6_TA(2009)0362)

°
° ° °

Sõna võttis Catherine Trautmann (raportöör) eelnenud hääletuse käigus järgitud menetluse (6.5.2009protokoll punkt 6.2) ja selle tulemuste kohta.


6.4. Sagedusalad, mis reserveeritakse liikuva kärgside jaoks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/372/EMÜ sagedusalade kohta, mis reserveeritakse üleeuroopalise üldkasutatava digitaalse maismaa liikuva kärgside kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses [KOM(2008)0762 - C6-0452/2008 - 2008/0214(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0276/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2009)0363)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2009)0363)


6.5. Füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdne kohtlemine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 86/613/EMÜ [KOM(2008)0636 - C6-0341/2008 - 2008/0192(COD)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Astrid Lulling (A6-0258/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2009)0364)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2009)0364)

Sõnavõtud:

Astrid Lulling (raportöör) esitas artikli 6 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, kuna sellele oli vastu üle 40 parlamendiliikme.


6.6. Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta [KOM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Edite Estrela (A6-0267/2009)

(Antud häälte enamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Sõna võtsid Edite Estrela (raportöör), kes märkis, et muudatusettepanekute portugalikeelne versioon oli õige, ja taotles muudatusettepaneku 43 hääletamist enne muudatusettepaneku 83 hääletamist, ning Astrid Lulling fraktsiooni PPE-DE nimel, kes taotles raporti komisjoni tagasi saatmist, ja Edite Estrela selle taotluse kohta.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (347 poolt, 256 vastu, 10 erapooletud).


6.7. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta [KOM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2009)0365)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2009)0365)


6.8. Abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele [KOM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2009)0366)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2009)0366)

Sõnavõtud:

Reimer Böge esitas fraktsiooni PPE-DE nimel õigusloomega seotud resolutsiooni projekti lõigete 2, 3 ja 5 kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.


6.9. Kapitalinõuete direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses keskasutustega seotud pankade, teatavate omavahendite kirjete, suure riskide kontsentreerumise, järelevalvesüsteemide ja kriisijuhtimisega [KOM(2008)0602 - C6-0339/2008 - 2008/0191(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Othmar Karas (A6-0139/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2009)0367)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2009)0367)

Sõnavõtud menetluse kohta:

Udo Bullmann fraktsiooni PSE nimel põhjendust 3 käsitlevate muudatusettepanekute hääletamise järjekorra kohta ja nimelise hääletuse taotlemiseks muudatusettepaneku 89 kohta ning Othmar Karas (raportöör). Nimelise hääletuse korraldamise taotlus kiideti heaks.


6.10. Finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise ühenduse programm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse programm, mille alusel toetatakse teatavaid tegevusi finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas [KOM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2009)0368)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2009)0368)


6.11. Loomade kaitse surmamisel * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus loomade kaitse kohta surmamisel [KOM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2009)0369)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2009)0369)

Sõnavõtud:

Janusz Wojciechowski (raportöör), kes taotles eraldi hääletuse korraldamist muudatusettepaneku 64 kohta. Taotlus lükati tagasi.


6.12. Uus sotsiaalmeetmete kava (hääletus)

Raport uue sotsiaalmeetmete kava kohta [2008/2330(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0370)

Sõnavõtud:

- Philip Bushill-Matthews fraktsiooni PPE-DE nimel, et esitada lõike 14 kohta suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu;

- Jan Andersson tegi lõigete 13 ja 36 rootsikeelse versiooni kohta paranduse.


6.13. Tööturult tõrjutud isikute aktiivne kaasamine (hääletus)

Raport tööturult tõrjutud isikute aktiivse kaasamise kohta [2008/2335(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jean Lambert (A6-0263/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (PPE-DE esitatud)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2009)0371)

°
° ° °

Asepresident teatas, et hääletuse selgitused lükatakse edasi istungi lõppu.

Sõna võttis Daniel Hannan.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.40 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martine ROURE
asepresident

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Richard Corbett on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. Parlamendi koosseis

María Isabel Salinas García on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 5. maist 2009.

Vastavalt kodukorra artiklile 4 ning otsestel ja üldistel valmistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti artikli 13 lõikele 4 tegi parlament otsuse ametikoha vabaksjäämise kohta ja teavitab sellest asjaomast liikmesriiki.


10. ÜRO rassismiteemalise konverentsi kokkuvõte (DURBAN II - Genf) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ÜRO rassismiteemalise konverentsi kokkuvõte (DURBAN II - Genf)

Jan Kohout (nõukogu eesistuja) ja Jacques Barrot (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel, Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel, ja Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Laima Liucija Andrikienė ja Hélène Flautre.

Sõna võtsid Jan Kohout ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.


11. Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2008. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (arutelu)

Raport aastaaruande kohta inimõiguste kohta maailmas 2008. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas [2008/2336(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Raimon Obiols i Germà (A6-0264/2009)

Raimon Obiols i Germà tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jan Kohout (nõukogu eesistuja) ja Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE-DE nimel, Richard Howitt fraktsiooni PSE nimel, Jules Maaten fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Eleni Koppa, Milan Horáček ja Tunne Kelam.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georg Jarzembowski, Robert Evans, Andrzej Wielowieyski, Árpád Duka-Zólyomi, Marios Matsakis ja Sophia in 't Veld.

Sõna võtsid Jan Kohout, Jacques Barrot ja Raimon Obiols i Germà.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.5.2009protokoll punkt 9.14.


12. Euroopa Pagulasfond aastateks 2008-2013 (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine) ***I - Varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded (uuesti sõnastamine) ***I - Kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku poolt mõnes liikmesriigis esitatud rahvusvahelise kaitse taotlus (uuesti sõnastamine) ***I - Sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamine (uuesti sõnastamine) ***I - Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse aastateks 2008–2013 loodavat Euroopa Pagulasfondi käsitlevat otsust nr 573/2007/EÜ seoses teatavate ühenduse meetmete rahastamise lõpetamise ja kõnealuste meetmete rahastamise ülemmäära muutmisega [KOM(2009)0067 - C6-0070/2009 - 2009/0026(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0280/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded (uuesti sõnastamine) [KOM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Antonio Masip Hidalgo (A6-0285/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastamine) [KOM(2008)0820 - C6-0474/2008 - 2008/0243(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0284/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemi kehtestamist määruse (EÜ) nr […/…] [, millega sätestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud
rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest,] tõhusa kohaldamise eesmärgil (uuesti sõnastamine) [KOM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nicolae Vlad Popa (A6-0283/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomise kohta [KOM(2009)0066 - C6-0071/2009 - 2009/0027(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jean Lambert (A6-0279/2009)

Bárbara Dührkop Dührkop ja Antonio Masip Hidalgo tutvustasid raporteid.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Jeanine Hennis-Plasschaert, Nicolae Vlad Popa ja Jean Lambert tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Jacques Barrot (komisjoni asepresident) ja Jan Kohout (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Simon Busuttil (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE-DE nimel, Roselyne Lefrançois fraktsiooni PSE nimel, Jeanine Hennis-Plasschaert fraktsiooni ALDE nimel, Mario Borghezio fraktsiooni UEN nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Hubert Pirker, Claude Moraes, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Catherine Boursier, Jacques Barrot, Jan Kohout, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Jean Lambert ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.5.2009 protokolli punkt 9.4, 7.5.2009 protokolli punkt 9.5, 7.5.2009 protokolli punkt 9.6, 7.5.2009 protokolli punkt 9.7 ja 7.5.2009 protokolli punkt 9.8.


13. Liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelised kahepoolsed valdkondlikud lepingud, mis käsitlevad lepinguliste ja lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatavat õigust ***I - Liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelised kahepoolsed lepingud, mis käsitlevad kohtu- ja muid otsuseid seoses abieluasjade, vanemliku vastutuse ja ülalpidamiskohustustega * - ELi kriminaalõiguse ala loomine (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kord, mille alusel liikmesriigid peavad kolmandate riikidega läbirääkimisi ja sõlmivad kahepoolseid valdkondlikke lepinguid, mis käsitlevad lepinguliste ja lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatavat õigust [KOM(2008)0893 - C6-0001/2009 - 2008/0259(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A6-0270/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse kord, mille alusel liikmesriigid peavad kolmandate riikidega läbirääkimisi ja sõlmivad kahepoolseid valdkondlikke lepinguid, mis käsitlevad kohtualluvust ning kohtu- ja muude otsuste tunnustamist ja täitmist seoses abieluasjade, vanemliku vastutuse ja ülalpidamiskohustustega, ning ülalpidamiskohustustega seotud küsimuste suhtes kohaldatavat õigust [KOM(2008)0894 - C6-0035/2009 - 2008/0266(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A6-0265/2009)

Raport soovituse kohta nõukogule ELi kriminaalõiguse ala loomise kohta [2009/2012(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Maria Grazia Pagano (A6-0262/2009)

Tadeusz Zwiefka tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Gérard Deprez ja Maria Grazia Pagano tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Jacques Barrot (komisjoni asepresident) ja Jan Kohout (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Gérard Deprez (LIBE komisjoni esimees), Csaba Sógor fraktsiooni PPE-DE nimel, Manuel Medina Ortega fraktsiooni PSE nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Luca Romagnoli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Panayiotis Demetriou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jacques Barrot, Jan Kohout, Tadeusz Zwiefka, Gérard Deprez ja Maria Grazia Pagano.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.5.2009 protokolli punkt 9.9, 7.5.2009 protokolli punkt 9.12 ja 7.5.2009 protokolli punkt 9.15.


ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

14. Infotund (küsimused nõukogule)

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0231/2009).

Küsimus 1 (Manuel Medina Ortega): Euroopa kultuuriloomingu kaitse.

Jan Kohout (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega ja Paul Rübig.

Küsimus 2 (Gay Mitchell): Kliimamuutused.

Jan Kohout vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Avril Doyle (autori asendaja).

Küsimus 3 (Avril Doyle): Lissaboni leping ja Tšehhi eesistumine.

Jan Kohout vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Avril Doyle, Paul Rübig ja Bernd Posselt.

Küsimus 4 (Bernd Posselt): Horvaatia, Makedoonia ja Kagu-Euroopa.

Jan Kohout vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bernd Posselt.

Küsimus 5 (Claude Moraes): Kõige kaitsetumas olukorras olevate inimeste kaitsmine majanduskriisi eest.

Jan Kohout vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Emine Bozkurt (autori asendaja) ja Justas Vincas Paleckis.

Küsimus 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Euroopa tööhõiveleping.

Jan Kohout vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Küsimus 7 (Justas Vincas Paleckis): Tervishoiuteenused välismaal.

Jan Kohout vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Justas Vincas Paleckis.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Nõukogu infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 20.00 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

15. Parlamendi uus roll ja uued kohustused Lissaboni lepingu rakendamisel - Lissaboni lepingu mõju Euroopa Liidu institutsionaalse tasakaalu kujunemisele - Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete arendamine vastavalt Lissaboni lepingule - Lissaboni lepingu finantsaspektid - Kodanikualgatuse rakendamine (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi uue rolli ja uute kohustuste kohta Lissaboni lepingu rakendamisel [2008/2063(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Jo Leinen (A6-0145/2009)

Raport Lissaboni lepingu mõju kohta Euroopa Liidu institutsionaalse tasakaalu kujunemisele [2008/2073(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009)

Raport Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete arendamise kohta vastavalt Lissaboni lepingule [2008/2120(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A6-0133/2009)

Raport Lissaboni lepingu finantsaspektide kohta [2008/2054(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Catherine Guy-Quint (A6-0183/2009)

Raport millega kutsutakse komisjoni üles esitama ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse rakendamise kohta [2008/2169(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene, Elmar Brok, Catherine Guy-Quint ja Sylvia-Yvonne Kaufmann tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Margot Wallström (komisjoni asepresident).

Asepresident teatas, et teeb presidendile ja juhatusele ettepaneku avaldada koos Lissaboni lepinguga viis raportit, mida arutatakse ühisel arutelul, ning raportööride ja Margot Wallströmi vastavad sõnavõtud.

Sõna võtsid Michael Gahler (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Andrew Duff (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Thijs Berman (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Danutė Budreikaitė (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Georgios Papastamkos (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Evelyne Gebhardt (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Oldřich Vlasák (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Johannes Voggenhuber (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Carlos Carnero González (PETI komisjoni arvamuse koostaja), Maria da Assunção Esteves fraktsiooni PPE-DE nimel, Jo Leinen fraktsiooni PSE nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, Johannes Voggenhuber fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nils Lundgren fraktsiooni IND/DEM nimel, Roger Helmer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alain Lamassoure ja Adrian Severin.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Sõna võtsid Andrzej Wielowieyski, Milan Horáček, Bastiaan Belder, Jana Bobošíková, Richard Corbett, Anne E. Jensen, Michael Henry Nattrass, Roberto Fiore, Paul Rübig, Libor Rouček, Kyösti Virrankoski, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Costas Botopoulos, Justas Vincas Paleckis ja Avril Doyle.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Daniel Hannan, Paul Rübig, Richard Corbett, Bernard Wojciechowski, Ewa Tomaszewska ja Syed Kamall.

Sõna võtsid Margot Wallström, Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene ja Catherine Guy-Quint.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.5.2009 protokolli punkt 9.2, 7.5.2009 protokolli punkt 9.16, 7.5.2009 protokolli punkt 9.17, 7.5.2009 protokolli punkt 9.3 ja 7.5.2009 protokolli punkt 9.18.


16. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Petya Stavreva - A6-0259/2009:
Inese Vaidere, Zita Pleštinská, Neena Gill

Sõna võttis Christopher Heaton-Harris seoses istungi läbiviimisega.

Raport: Gérard Onesta - A6-0027/2009:
Christopher Heaton-Harris

Raport: Richard Corbett - A6-0273/2009:
Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Richard Corbett, Inese Vaidere

Soovitus teisele lugemisele: Malcolm Harbour - A6-0257/2009:
Siiri Oviir, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Ewa Tomaszewska

Soovitus teisele lugemisele: Catherine Trautmann - A6-0272/2009:
Siiri Oviir, Daniel Hannan

Raport: Astrid Lulling - A6-0258/2009:
Siiri Oviir, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Neena Gill

Raport: Gabriele Stauner - A6-0242/2009:
Inese Vaidere

Sõna võttis Richard Corbett seoses istungi läbiviimisega.

Raport: Gabriele Stauner - A6-0242/2009:
Ewa Tomaszewska

Raport: Eugenijus Maldeikis - A6-0261/2009:
Neena Gill, Inese Vaidere, Daniel Hannan

Raport: Othmar Karas - A6-0139/2009:
Syed Kamall

Raport: Janusz Wojciechowski - A6-0185/2009:
Siiri Oviir, Daniel Hannan, Ewa Tomaszewska, Neena Gill

Raport: José Albino Silva Peneda - A6-0241/2009:
Siiri Oviir

Raport: Jean Lambert - A6-0263/2009:
Siiri Oviir


17. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 423.628/OJJE).


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 00.20.

Klaus Welle

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika