Index 
Protokoll
PDF 230kWORD 159k
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) *- Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I - Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller den fleråriga budgetramen (ändring) (debatt)
 3.Ändring av kapitalkravsdirektiven (2006/48/EG och 2006/49/EG) ***I - Gemenskapsprogram för finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision ***I
 4.Omröstning
  4.1.Behörighetsområden för parlamentets utskott (omröstning)
  4.2.Antalet interparlamentariska delegationer samt delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och de multilaterala parlamentarikerförsamlingarna (omröstning)
  4.3.Upphävande av ett direktiv och elva obsoleta beslut avseende den gemensamma fiskeripolitiken * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.4.Upphävande av fjorton obsoleta förordningar inom området för den gemensamma fiskeripolitiken * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.5.Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.6.Översynen av bestämmelserna i arbetsordningen om förfarandet för framställningar (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.7.Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller den fleråriga budgetramen (ändring) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.8.Ändringsbudget 4/2009 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.9.Ändringsbudget 5/2009 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.10.Energimärkning av teveapparater (omröstning)
  4.11.Energimärkning av kylar och frysar för hushållsbruk (omröstning)
  4.12.Årligt åtgärdsprogram för 2009 när det gäller det tematiska programmet om icke-statliga aktörer och lokala myndigheter på utvecklingsområdet (Del II: Målinriktade åtgärder) (omröstning)
  4.13.Allmän översyn av arbetsordningen (omröstning)
 5.Anförande av parlamentets talman
 6.Omröstning (fortsättning)
  6.1.Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, behandling av personuppgifter och integritetsskydd ***II (omröstning)
  6.2.Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ***II (omröstning)
  6.3.Europeiska regleringsmyndigheter för telekommunikationer ***II (omröstning)
  6.4.Frekvensband som ska reserveras för mobilkommunikation ***I (omröstning)
  6.5.Likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse ***I (omröstning)
  6.6.Gravida arbetstagare ***I (omröstning)
  6.7.Fonden för justering för globaliseringseffekter ***I (omröstning)
  6.8.Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I (omröstning)
  6.9.Ändring av kapitalkravsdirektiven (2006/48/EG och 2006/49/EG) ***I (omröstning)
  6.10.Gemenskapsprogram för finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision ***I (omröstning)
  6.11.Skydd av djur vid tidpunkten för avlivning * (omröstning)
  6.12.Förnyad social agenda (omröstning)
  6.13.Aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden (omröstning)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Slutsatser från FN-konferensen om rasism (Durban II - Genève) (debatt)
 11.Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2008 och Europeiska unionens politik på området (debatt)
 12.Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 ***I - Miniminormer för mottagande av asylsökande (omarbetning) ***I - Ansökan om internationellt skydd som inlämnats i en av medlemsstaterna av en medborgare i tredje land eller av en statslös person (omarbetning) ***I - Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck (omarbetning) ***I - Inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor ***I (debatt)
 13.Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser ***I - Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om domar i äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och mål om underhållsskyldighet * - Utveckling av ett EU-område för straffrättskipning (debatt)
 14.ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOSVice talman
 14.Frågestund (frågor till rådet)
 15.Parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget - Europeiska unionens institutionella jämvikt - Utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten under Lissabonfördraget - De finansiella aspekterna av Lissabonfördraget - Genomförande av medborgarinitiativet (debatt)
 16.Röstförklaringar
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) *- Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I - Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller den fleråriga budgetramen (ändring) (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [KOM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet [KOM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av den fleråriga budgetramen enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A6-0278/2009)

Petya Stavreva, Eugenijus Maldeikis och Reimer Böge redogjorde för betänkandena.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) och Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Talare: Mario Mauro (föredragande av yttrande från utskottet BUDG) och Vicente Miguel Garcés Ramón (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

Talare: Rumiana Jeleva (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Domenico Antonio Basile (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Romana Jordan Cizelj för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Donato Tommaso Veraldi för ALDE-gruppen, Guntars Krasts för UEN-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Patrick Louis för IND/DEM-gruppen, Sergej Kozlík, grupplös, Agnes Schierhuber, Gábor Harangozó, Lena Ek, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konstantinos Droutsas, Helga Trüpel, Andreas Mölzer, Neil Parish, Catherine Guy-Quint, Jan Mulder, Inese Vaidere, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Petre, Jutta Haug, Roberts Zīle, Esther De Lange, Costas Botopoulos, Salvador Garriga Polledo, Glenis Willmott, Oldřich Vlasák och Margaritis Schinas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Lutz Goepel, Atanas Paparizov, Margarita Starkevičiūtė, Paul Rübig och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Andris Piebalgs, Mariann Fischer Boel, Petya Stavreva och Eugenijus Maldeikis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.5 i protokollet av den 6.5.2009, punkt 6.8 i protokollet av den 6.5.2009 och punkt 4.7 i protokollet av den 6.5.2009.


3. Ändring av kapitalkravsdirektiven (2006/48/EG och 2006/49/EG) ***I - Gemenskapsprogram för finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision ***I

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering [KOM(2008)0602 - C6-0339/2008 - 2008/0191(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas (A6-0139/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram till stöd för särskild verksamhet på området för finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision [KOM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

Othmar Karas redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Karsten Friedrich Hoppenstedt redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Gary Titley (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), John Purvis för PPE-DE-gruppen, Pervenche Berès för PSE-gruppen, Sharon Bowles för ALDE-gruppen, Konstantinos Droutsas för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Sergej Kozlík, grupplös, Zsolt László Becsey, Elisa Ferreira, Wolf Klinz, Werner Langen, Ieke van den Burg, Udo Bullmann och Antolín Sánchez Presedo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Margarita Starkevičiūtė och Miloslav Ransdorf.

Talare: Charlie McCreevy, Othmar Karas och Karsten Friedrich Hoppenstedt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 6.5.2009 och punkt 6.10 i protokollet av den 6.5.2009.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.05.)


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Andreas Mölzer som gjorde ett personligt uttalande till följd av de anklagelser som Hans-Peter Martin hade gjort vid omröstningen vid sammanträdet den 24 april 2009 (punkt 7.3 i protokollet av den 24.4.2009) (Talmannen meddelade att man redan kontrollerat saken (punkt 7.12 i protokollet av den 24.4.2009) och att frågan alltså redan var löst), och Hans-Peter Martin som gjorde ett personligt uttalande efter Andreas Mölzers inlägg.

°
° ° °

Talare: Beniamino Donnici, som kommenterade meddelandet om sin valprövning som talmannen hade gjort den 4 maj 2009 (punkt 4 i protokollet av den 4.5.2009) (Talmannen svarade att kommentarerna skulle läggas fram för presidiet).

4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


4.1. Behörighetsområden för parlamentets utskott (omröstning)

Förslag till beslut B6-0269/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2009)0348)


4.2. Antalet interparlamentariska delegationer samt delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och de multilaterala parlamentarikerförsamlingarna (omröstning)

Förslag till beslut B6-0268/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2009)0349)

Inlägg om förfarandet:

Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, före omröstningen, som begärde särskild omröstning om punkt 1 a, och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, som inte godkände denna begäran. Begäran förkastades.


4.3. Upphävande av ett direktiv och elva obsoleta beslut avseende den gemensamma fiskeripolitiken * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om upphävande av direktiv 83/515/EEG och elva obsoleta beslut avseende den gemensamma fiskeripolitiken [KOM(2009)0088 - C6-0094/2009 - 2009/0022(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Philippe Morillon (A6-0203/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0350)


4.4. Upphävande av fjorton obsoleta förordningar inom området för den gemensamma fiskeripolitiken * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om upphävande av fjorton obsoleta förordningar inom området för den gemensamma fiskeripolitiken [KOM(2009)0089 - C6-0095/2009 - 2009/0024(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Philippe Morillon (A6-0202/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0351)


4.5. Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [KOM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0352)


4.6. Översynen av bestämmelserna i arbetsordningen om förfarandet för framställningar (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om översynen av bestämmelserna i arbetsordningen om förfarandet för framställningar [2006/2209(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gérard Onesta (A6-0027/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

PARLAMENETS ARBETSORDNING, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0353)

De nya bestämmelserna träder i kraft den första dagen i nästa sammanträdesperiod, med undantag för artikel 193a (ny), som träder i kraft den första dag den berörda bestämmelsen i fördraget träder i kraft.


4.7. Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller den fleråriga budgetramen (ändring) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av den fleråriga budgetramen enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A6-0278/2009)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0354)


4.8. Ändringsbudget 4/2009 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2009 för budgetåret 2009
Avsnitt III - Kommissionen [9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jutta Haug (A6-0281/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0355)


4.9. Ändringsbudget 5/2009 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2009 för budgetåret 2009
Avsnitt III - Kommissionen [9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jutta Haug (A6-0282/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0356)


4.10. Energimärkning av teveapparater (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0260/2009

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2009)0357)


4.11. Energimärkning av kylar och frysar för hushållsbruk (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0259/2009

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


4.12. Årligt åtgärdsprogram för 2009 när det gäller det tematiska programmet om icke-statliga aktörer och lokala myndigheter på utvecklingsområdet (Del II: Målinriktade åtgärder) (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0285/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2009)0358)


4.13. Allmän översyn av arbetsordningen (omröstning)

Betänkande om allmän översyn av arbetsordningen [2007/2124(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A6-0273/2009)

(Kvalificerad majoritet krävs för texten till arbetsordningen, enkel majoritet krävs för förslaget till beslut)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0359)

De nya bestämmelserna träder i kraft den första dagen för den sjunde valperioden.

Inlägg om förfarandet:

- Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, under omröstningen, som begärde att betänkandet skulle återförvisas till utskottet i enlighet med artikel 168 i arbetsordningen, och Jo Leinen (ordförande för utskottet AFCO) och Richard Corbett (föredragande), som båda motsatte sig denna begäran. Begäran förkastades.

- Richard Corbett, före omröstningen, om ändringsförslag 49 och 67, som begärde att ändringsförslagen skulle läggas fram för omröstning i omvänd ordning. Begäran beaktades.


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

5. Anförande av parlamentets talman

Talmannen höll ett anförande där han sammanfattade sin tid som talman.

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för IND/DEM-gruppen, Daniel Hannan, grupplös, Jan Kohout (rådets tjänstgörande ordförande) och Margot Wallström (kommissionens vice ordförande).


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Thomas Mann, som meddelade att en person som inte var parlamentsledamot hade gjort reklam för sin valrörelse i kammaren (talmannen svarade att han skulle kontrollera saken).

6. Omröstning (fortsättning)

6.1. Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, behandling av personuppgifter och integritetsskydd ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen [16497/1/2008 - C6-0068/2009 - 2007/0248(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0360)

Inlägg om förfarandet:

Hanne Dahl, för IND/DEM-gruppen, före omröstningen, som begärde att man skulle rösta om blocket av kompromissändringsförslag före ändringsförslagen och inte efter dem, både när det gällde andrabehandlingsrekommendationen från Malcolm Harbour och andrabehandlingsrekommendationen från Catherine Trautmann (talmannen godkände inte denna begäran).


6.2. Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster [16496/1/2008 - C6-0066/2009 - 2007/0247(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0361)

Inlägg om förfarandet:

Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, före omröstningen om ändringsförslag 10, som begärde att man skulle rösta om detta ändringsförslag efter ändringsförslag 1 motsvarande del, 2, 5, 6 och 9 (identiska) och inte före dem, och Alexander Alvaro för ALDE-gruppen, som stödde begäran, och Angelika Niebler, för PPE-DE-gruppen, och Catherine Trautmann (föredragande), som motsatte sig densamma.

Talmannen beslutade, i enlighet med artikel 155.2 i arbetsordningen, att godta denna begäran.


6.3. Europeiska regleringsmyndigheter för telekommunikationer ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt antagen av rådet den 16 februari 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av gruppen av europeiska regleringsmyndigheter för telekommunikationer (Gert) [16498/1/2008 - C6-0067/2009 - 2007/0249(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Pilar del Castillo Vera (A6-0271/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0362)

Inlägg:

Catherine Trautmann (föredragande) om förfarandet under den föregående omröstningen (punkt 6.2 i protokollet av den 6.5.2009) och om resultatet av denna.


6.4. Frekvensband som ska reserveras för mobilkommunikation ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som skall reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen [KOM(2008)0762 - C6-0452/2008 - 2008/0214(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0276/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0363)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0363)


6.5. Likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av direktiv 86/613/EEG [KOM(2008)0636 - C6-0341/2008 - 2008/0192(COD)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Astrid Lulling (A6-0258/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0364)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0364)

Inlägg:

Astrid Lulling (föredragande) som lade fram ett muntligt ändringsförslag till artikel 6, som inte beaktades, samt 40 ledamöter som motsatte sig att det skulle beaktas.


6.6. Gravida arbetstagare ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar [KOM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Edite Estrela (A6-0267/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Talare: Edite Estrela (föredragande), som meddelade att det var den portugisiska versionen av ändringsförslagen som var giltig, och begärde att man skulle rösta om ändringsförslag 43 före ändringsförslag 83, Astrid Lulling för PPE-DE-gruppen, som begärde att betänkandet skulle återförvisas till utskottet och Edite Estrela som yttrade sig om denna begäran.

Parlamentet godkände denna begäran med EO (347 ja-röster, 256 nej-röster, 10 nedlagda röster).


6.7. Fonden för justering för globaliseringseffekter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter [KOM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0365)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0365)


6.8. Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet [KOM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0366)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0366)

Inlägg:

Reimer Böge, för PPE-DE-gruppen, lade fram muntliga ändringsförslag till punkterna 2, 3 och 5 i förslaget till lagstiftningsresolution som beaktades.


6.9. Ändring av kapitalkravsdirektiven (2006/48/EG och 2006/49/EG) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering [KOM(2008)0602 - C6-0339/2008 - 2008/0191(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas (A6-0139/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0367)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0367)

Inlägg om förfarandet:

Udo Bullmann för PSE-gruppen, som yttrade sig om i vilken ordning man skulle rösta om ändringsförslagen till skäl 3, och begärde att man skulle rösta om ändringsförslag 89 med namnupprop, och Othmar Karas (föredragande). Begäran om omröstning med namnupprop beaktades.


6.10. Gemenskapsprogram för finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram till stöd för särskild verksamhet på området för finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision [KOM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0368)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0368)


6.11. Skydd av djur vid tidpunkten för avlivning * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning [KOM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0369)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0369)

Inlägg:

Janusz Wojciechowski (föredragande), särskilt för att begära särskild omröstning om ändringsförslag 64. Begäran beaktades inte.


6.12. Förnyad social agenda (omröstning)

Betänkande om förnyad social agenda [2008/2330(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2009)0370)

Inlägg:

- Philip Bushill-Matthews, för PPE-DE-gruppen, som lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 14, som beaktades.

- Jan Andersson som gjorde en rättelse till punkterna 13 och 36 i den svenska versionen.


6.13. Aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden (omröstning)

Betänkande om aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden [2008/2335(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jean Lambert (A6-0263/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

ALTERNATIVT RESOLUTIONSFÖRSLAG (från PPE-DE)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2009)0371)

°
° ° °

Talmannen meddelade att röstförklaringarna hade skjutits upp till slutet av dagens sammanträde.

Talare: Daniel Hannan.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.40 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

__[A48615]__ hade meddelat att han varit närvarande, men att hans namn inte fanns med på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. Parlamentets sammansättning

María Isabel Salinas García hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 5 maj 2009.

I enlighet med artikel 4 i arbetsordningen och artikel 13.4 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet fastställde parlamentet att denna plats var vakant och skulle underrätta berörd medlemsstat om detta.


10. Slutsatser från FN-konferensen om rasism (Durban II - Genève) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatser från FN-konferensen om rasism (Durban II - Genève)

Jan Kohout (rådets tjänstgörande ordförande) och Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, Ana Maria Gomes för PSE-gruppen, och Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Laima Liucija Andrikienė och Hélène Flautre.

Talare: Jan Kohout och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2008 och Europeiska unionens politik på området (debatt)

Betänkande om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2008 och Europeiska unionens politik på området [2008/2336(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Raimon Obiols i Germà (A6-0264/2009)

Raimon Obiols i Germà redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jan Kohout (rådets tjänstgörande ordförande) och Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen, Richard Howitt för PSE-gruppen, Jules Maaten för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Eleni Koppa, Milan Horáček och Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Georg Jarzembowski, Robert Evans, Andrzej Wielowieyski, Árpád Duka-Zólyomi, Marios Matsakis och Sophia in 't Veld.

Talare: Jan Kohout, Jacques Barrot och Raimon Obiols i Germà.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.14 i protokollet av den 7.5.2009.


12. Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 ***I - Miniminormer för mottagande av asylsökande (omarbetning) ***I - Ansökan om internationellt skydd som inlämnats i en av medlemsstaterna av en medborgare i tredje land eller av en statslös person (omarbetning) ***I - Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck (omarbetning) ***I - Inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 och om avskaffande av finansieringen av vissa gemenskapsåtgärder samt om nya gränser för högsta tillåtna finansiering [KOM(2009)0067 - C6-0070/2009 - 2009/0026(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0280/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna (omarbetning) [KOM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Antonio Masip Hidalgo (A6-0285/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (omarbetning) [KOM(2008)0820 - C6-0474/2008 - 2008/0243(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0284/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EG) nr […/…] [om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat] (omarbetning) [KOM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nicolae Vlad Popa (A6-0283/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor [KOM(2009)0066 - C6-0071/2009 - 2009/0027(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jean Lambert (A6-0279/2009)

Bárbara Dührkop Dührkop och Antonio Masip Hidalgo redogjorde för betänkandena.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Jeanine Hennis-Plasschaert, Nicolae Vlad Popa och Jean Lambert redogjorde för betänkandena.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) och Jan Kohout (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Simon Busuttil (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-DE-gruppen, Roselyne Lefrançois för PSE-gruppen, Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen, Mario Borghezio för UEN-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Hubert Pirker, Claude Moraes, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Catherine Boursier, Jacques Barrot, Jan Kohout, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Jean Lambert och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 7.5.2009, punkt 9.5 i protokollet av den 7.5.2009, punkt 9.6 i protokollet av den 7.5.2009, punkt 9.7 i protokollet av den 7.5.2009 och punkt 9.8 i protokollet av den 7.5.2009.


13. Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser ***I - Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om domar i äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och mål om underhållsskyldighet * - Utveckling av ett EU-område för straffrättskipning (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett förfarande för förhandling och ingående av bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser [KOM(2008)0893 - C6-0001/2009 - 2008/0259(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A6-0270/2009)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om införande av ett förfarande för förhandling och ingående av bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och mål om underhållsskyldighet, samt avseende tillämplig lag i mål om underhållsskyldighet [KOM(2008)0894 - C6-0035/2009 - 2008/0266(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Gérard Deprez (A6-0265/2009)

Betänkande om utveckling av ett EU-område för straffrättskipning [2009/2012(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Maria Grazia Pagano (A6-0262/2009)

Tadeusz Zwiefka redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Gérard Deprez och Maria Grazia Pagano redogjorde för betänkandena.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) och Jan Kohout (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Gérard Deprez (ordförande för utskottet LIBE), Csaba Sógor för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Luca Romagnoli, grupplös, Panayiotis Demetriou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jacques Barrot, Jan Kohout, Tadeusz Zwiefka, Gérard Deprez och Maria Grazia Pagano.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 7.5.2009, punkt 9.12 i protokollet av den 7.5.2009 och punkt 9.15 i protokollet av den 7.5.2009.


14. ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

14. ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman
14. Frågestund (frågor till rådet)

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0231/2009).

Fråga 1 (Manuel Medina Ortega): Skydd av den europeiska kulturproduktionen.

Jan Kohout (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Manuel Medina Ortega och Paul Rübig.

Fråga 2 (Gay Mitchell): Klimatförändringar.

Jan Kohout besvarade frågan samt en följdfråga från Avril Doyle (ersättare för frågeställaren).

Fråga 3 (Avril Doyle): Lissabonfördraget och det tjeckiska ordförandeskapet.

Jan Kohout besvarade frågan samt följdfrågor från Avril Doyle, Paul Rübig och Bernd Posselt.

Fråga 4 (Bernd Posselt): Kroatien, Makedonien och Sydösteuropa.

Jan Kohout besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

Fråga 5 (Claude Moraes): Skydd för de mest utsatta i den ekonomiska krisen.

Jan Kohout besvarade frågan samt följdfrågor från Emine Bozkurt (ersättare för frågeställaren) och Justas Vincas Paleckis.

Fråga 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Europeiska sysselsättningspakten.

Jan Kohout besvarade frågan samt en följdfråga från Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 7 (Justas Vincas Paleckis): Hälso- och sjukvård i utlandet.

Jan Kohout besvarade frågan samt en följdfråga från Justas Vincas Paleckis.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 20.00 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

15. Parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget - Europeiska unionens institutionella jämvikt - Utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten under Lissabonfördraget - De finansiella aspekterna av Lissabonfördraget - Genomförande av medborgarinitiativet (debatt)

Betänkande om parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget [2008/2063(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Jo Leinen (A6-0145/2009)

Betänkande om Lissabonfördragets inverkan på utvecklingen av Europeiska unionens institutionella jämvikt [2008/2073(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009)

Betänkande om utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten under Lissabonfördraget [2008/2120(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Elmar Brok (A6-0133/2009)

Betänkande om de finansiella aspekterna av Lissabonfördraget [2008/2054(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Catherine Guy-Quint (A6-0183/2009)

Betänkande med en uppmaning till kommissionen om framläggande av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av medborgarinitiativet [2008/2169(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene, Elmar Brok, Catherine Guy-Quint och Sylvia-Yvonne Kaufmann redogjorde för betänkandena.

Talare: Margot Wallström (kommissionens vice ordförande).

Talmannen meddelade att han skulle föreslå för talmannen och för presidiet att man tillsammans med texten om Lissabonfördraget skulle offentliggöra de fem betänkanden som den gemensamma debatten hade handlat om samt föredragandenas och Margot Wallströms inlägg.

Talare: Michael Gahler (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Andrew Duff (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Thijs Berman (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Danutė Budreikaitė (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Georgios Papastamkos (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Evelyne Gebhardt (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Oldřich Vlasák (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Johannes Voggenhuber (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Carlos Carnero González (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Maria da Assunção Esteves för PPE-DE-gruppen, Jo Leinen för PSE-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Johannes Voggenhuber för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Roger Helmer, grupplös, Alain Lamassoure och Adrian Severin

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Andrzej Wielowieyski, Milan Horáček, Bastiaan Belder, Jana Bobošíková, Richard Corbett, Anne E. Jensen, Michael Henry Nattrass, Roberto Fiore, Paul Rübig, Libor Rouček, Kyösti Virrankoski, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Costas Botopoulos, Justas Vincas Paleckis och Avril Doyle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Mairead McGuinness, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Daniel Hannan, Paul Rübig, Richard Corbett, Bernard Wojciechowski, Ewa Tomaszewska och Syed Kamall.

Talare: Margot Wallström, Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene och Catherine Guy-Quint.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 7.5.2009, punkt 9.16 i protokollet av den 7.5.2009, punkt 9.17 i protokollet av den 7.5.2009, punkt 9.3 i protokollet av den 7.5.2009 och punkt 9.18 i protokollet av den 7.5.2009.


16. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Petya Stavreva - A6-0259/2009:
Inese Vaidere, Zita Pleštinská, Neena Gill

Talare: Christopher Heaton-Harris om sammanträdets gång.

Betänkande Gérard Onesta - A6-0027/2009:
Christopher Heaton-Harris

Betänkande Richard Corbett - A6-0273/2009:
Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Daniel Hannan, Richard Corbett, Inese Vaidere

Andrabehandlingsrekommendation Malcolm Harbour - A6-0257/2009
Siiri Oviir, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Ewa Tomaszewska

Andrabehandlingsrekommendation Catherine Trautmann - A6-0272/2009:
Siiri Oviir, Daniel Hannan

Betänkande Astrid Lulling - A6-0258/2009:
Siiri Oviir, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Neena Gill

Betänkande Gabriele Stauner - A6-0242/2009:
Inese Vaidere

Talare: Richard Corbett om sammanträdets gång.

Betänkande Gabriele Stauner - A6-0242/2009:
Ewa Tomaszewska

Betänkande Eugenijus Maldeikis - A6-0261/2009:
Neena Gill, Inese Vaidere, Daniel Hannan

Betänkande Othmar Karas - A6-0139/2009:
Syed Kamall

Betänkande Janusz Wojciechowski - A6-0185/2009:
Siiri Oviir, Daniel Hannan, Ewa Tomaszewska, Neena Gill

Betänkande José Albino Silva Peneda - A6-0241/2009:
Siiri Oviir

Betänkande Jean Lambert - A6-0263/2009:
Siiri Oviir


17. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 423.628/OJJE).


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 00.20.

Klaus Welle

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy