Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 7 maj 2009 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Bortfallna skriftliga förklaringar
 5.Situationen i Republiken Moldavien (ingivna resolutionsförslag)
 6.Program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus) ***I (debatt)
 7.Förslag till kommissionens förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) enligt bilaga XVII (debatt)
 8.Gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser ***I (debatt)
 9.Omröstning
  
9.1.Jämställdhetsperspektivet i EU:s yttre förbindelser samt freds- och nationsuppbyggnad (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.De finansiella aspekterna av Lissabonfördraget (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 ***I (omröstning)
  
9.5.Miniminormer för mottagande av asylsökande (omarbetning) ***I (omröstning)
  
9.6.Ansökan om internationellt skydd som inlämnats i en av medlemsstaterna av en medborgare i tredje land eller av en statslös person (omarbetning) ***I (omröstning)
  
9.7.Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck (omarbetning) ***I (omröstning)
  
9.8.Inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor ***I (omröstning)
  
9.9.Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser ***I (omröstning)
  
9.10.Program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus) ***I (omröstning)
  
9.11.Gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser ***I (omröstning)
  
9.12.Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om domar i äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och mål om underhållsskyldighet *(artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.13.Situationen i Republiken Moldavien (omröstning)
  
9.14.Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2008 och Europeiska unionens politik på området (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.15.Utveckling av ett EU-område för straffrättskipning (omröstning)
  
9.16.Europeiska unionens institutionella jämvikt (omröstning)
  
9.17.Utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten under Lissabonfördraget (omröstning)
  
9.18.Genomförande av medborgarinitiativet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.19.Förslag till kommissionens förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) enligt bilaga XVII (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
13.1.Iran: Fallet Roxana Saberi
  
13.2.Madagaskar
  
13.3.Venezuela: Fallet Manuel Rosales
 14.Omröstning
  
14.1.Iran: Fallet Roxana Saberi (omröstning)
  
14.2.Madagaskar (omröstning)
  
14.3.Venezuela: Fallet Manuel Rosales (omröstning)
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 17.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 18.Uppgifter om ekonomiska intressen
 19.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 20.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Justering av protokollet från sammanträdet
 23.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (192 kb) Närvarolista (51 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1615 kb) 
 
Protokoll (160 kb) Närvarolista (22 kb) Omröstningsresultat (494 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1352 kb) 
 
Protokoll (225 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (671 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1244 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy