Index 
Protokoll
PDF 225kWORD 160k
Torsdagen den 7 maj 2009 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Bortfallna skriftliga förklaringar
 5.Situationen i Republiken Moldavien (ingivna resolutionsförslag)
 6.Program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus) ***I (debatt)
 7.Förslag till kommissionens förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) enligt bilaga XVII (debatt)
 8.Gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser ***I (debatt)
 9.Omröstning
  
9.1.Jämställdhetsperspektivet i EU:s yttre förbindelser samt freds- och nationsuppbyggnad (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.De finansiella aspekterna av Lissabonfördraget (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 ***I (omröstning)
  
9.5.Miniminormer för mottagande av asylsökande (omarbetning) ***I (omröstning)
  
9.6.Ansökan om internationellt skydd som inlämnats i en av medlemsstaterna av en medborgare i tredje land eller av en statslös person (omarbetning) ***I (omröstning)
  
9.7.Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck (omarbetning) ***I (omröstning)
  
9.8.Inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor ***I (omröstning)
  
9.9.Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser ***I (omröstning)
  
9.10.Program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus) ***I (omröstning)
  
9.11.Gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser ***I (omröstning)
  
9.12.Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om domar i äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och mål om underhållsskyldighet *(artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.13.Situationen i Republiken Moldavien (omröstning)
  
9.14.Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2008 och Europeiska unionens politik på området (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.15.Utveckling av ett EU-område för straffrättskipning (omröstning)
  
9.16.Europeiska unionens institutionella jämvikt (omröstning)
  
9.17.Utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten under Lissabonfördraget (omröstning)
  
9.18.Genomförande av medborgarinitiativet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.19.Förslag till kommissionens förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) enligt bilaga XVII (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
13.1.Iran: Fallet Roxana Saberi
  
13.2.Madagaskar
  
13.3.Venezuela: Fallet Manuel Rosales
 14.Omröstning
  
14.1.Iran: Fallet Roxana Saberi (omröstning)
  
14.2.Madagaskar (omröstning)
  
14.3.Venezuela: Fallet Manuel Rosales (omröstning)
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 17.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 18.Uppgifter om ekonomiska intressen
 19.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 20.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Justering av protokollet från sammanträdet
 23.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument: från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 12/2009 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0020/2009 - C6-0158/2009 - 2009/2044(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


3. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 05/2009 (N6-0012/2009 - C6-0112/2009 - 2009/2031(GBD)).

Utskottet hade förkastat överföringen i dess helhet, i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

°
° ° °

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 11/2009 (N6-0014/2009 - C6-0121/2009 - 2009/2035(GBD)).

Efter att ha tagit del av rådets yttrande hade utskottet beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.


4. Bortfallna skriftliga förklaringar

De skriftliga förklaringarna nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12/2009, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit, i enlighet med bestämmelserna i artikel 116.5 i arbetsordningen.

De skriftliga förklaringarna nr 13 - 52/2009 hade bortfallit i enlighet med bestämmelserna i artikel 203 i arbetsordningen.


5. Situationen i Republiken Moldavien (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Republiken Moldavien

Debatten hölls den 23.04.2009 (punkt 15 i protokollet av den 23.4.2009).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- André Brie och Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Moldavien efter valet den 5 april 2009 (B6-0261/2009),

- Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin, Karin Resetarits och Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen, om situationen i Moldavien (B6-0262/2009),

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Adrian Severin och Marianne Mikko för PSE-gruppen, om situationen i Moldavien (B6-0264/2009)

- Marie Anne Isler Béguin och Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Moldavien (B6-0265/2009),

- Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere och Adam Bielan för UEN-gruppen, om Moldavien (B6-0266/2009),

- Marian-Jean Marinescu och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, om situation i Moldavien efter parlamentsvalet den 5 april 2009 (B6-0267/2009).

Omröstning: punkt 9.13 i protokollet av den 7.5.2009.


6. Program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus) [KOM(2008)0892 - C6-0011/2009 - 2008/0258(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Ruth Hieronymi (A6-0260/2009)

Ruth Hieronymi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (ledamot av kommissionen).

Talare: Doris Pack för PPE-DE-gruppen, Christa Prets för PSE-gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Věra Flasarová för GUE/NGL-gruppen, Ljudmila Novak, Mikel Irujo Amezaga, Elisabeth Morin och Manolis Mavrommatis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Iosif Matula, Margarita Starkevičiūtė, Erna Hennicot-Schoepges och Ewa Tomaszewska.

Talare: Viviane Reding och Ruth Hieronymi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 7.5.2009.


7. Förslag till kommissionens förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) enligt bilaga XVII (debatt)

Muntlig fråga (O-0071/2009) från Miroslav Ouzký och Guido Sacconi, för utskottet ENVI, till kommissionen: Förslag till bilaga XVII till kommissionens förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (B6-0230/2009)

Guido Sacconi (frågeställare) utvecklade den muntliga frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Anne Ferreira för PSE-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": John Bowis och Guido Sacconi.

Talare: Antonio Tajani.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Guido Sacconi, för utskottet ENVI: om kommissionens förslag till förordning (EG) nr .../... om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), beträffande bilaga XVII (B6-0258/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.19 i protokollet av den 7.5.2009.


8. Gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser [KOM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0274/2009)

Paolo Costa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Brian Simpson för PSE-gruppen, Erminio Enzo Boso för UEN-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Luca Romagnoli, grupplös, Reinhard Rack, Gilles Savary, Ryszard Czarnecki, Timothy Kirkhope, Emanuel Jardim Fernandes och Marian-Jean Marinescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Nina Škottová och Miloslav Ransdorf.

Talare: Antonio Tajani och Paolo Costa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 7.5.2009.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.20, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talmannen tackade alla enheter som sett till att plenarsammanträdena förlöpt väl.

Talare: Gary Titley, som yttrade sig i en personlig fråga, därefter ett inlägg av Nigel Farage, (punkt 5 i protokollet av den 6.5.2009), och Michael Henry Nattrass om Gary Titleys inlägg.

9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


9.1. Jämställdhetsperspektivet i EU:s yttre förbindelser samt freds- och nationsuppbyggnad (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om jämställdhetsperspektivet i EU:s yttre förbindelser samt freds- och nationsuppbyggnad [2008/2198(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Libor Rouček (A6-0225/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Libor Rouček (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0372)


9.2. Parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget [2008/2063(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Jo Leinen (A6-0145/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Jo Leinen (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0373)

Inlägg:

Hans-Peter Martin, före omröstningen, och Proinsias De Rossa om detta inlägg.


9.3. De finansiella aspekterna av Lissabonfördraget (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om de finansiella aspekterna av Lissabonfördraget [2008/2054(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Catherine Guy-Quint (A6-0183/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Catherine Guy-Quint (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0374)


9.4. Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 och om avskaffande av finansieringen av vissa gemenskapsåtgärder samt om nya gränser för högsta tillåtna finansiering [KOM(2009)0067 - C6-0070/2009 - 2009/0026(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0280/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P6_TA(2009)0375)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0375)


9.5. Miniminormer för mottagande av asylsökande (omarbetning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna (omarbetning) [KOM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Antonio Masip Hidalgo (A6-0285/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0376)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0376)


9.6. Ansökan om internationellt skydd som inlämnats i en av medlemsstaterna av en medborgare i tredje land eller av en statslös person (omarbetning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (omarbetning) [KOM(2008)0820 - C6-0474/2008 - 2008/0243(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0284/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0377)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0377)


9.7. Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck (omarbetning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EG) nr […/…] [om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat] (omarbetning) [KOM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nicolae Vlad Popa (A6-0283/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0378)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0378)

Inlägg:

Nicolae Vlad Popa (föredragande) före omröstningen.


9.8. Inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor [KOM(2009)0066 - C6-0071/2009 - 2009/0027(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jean Lambert (A6-0279/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0379)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0379)


9.9. Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett förfarande för förhandling och ingående av bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser [KOM(2008)0893 - C6-0001/2009 - 2008/0259(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A6-0270/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0380)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0380)


9.10. Program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus) [KOM(2008)0892 - C6-0011/2009 - 2008/0258(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Ruth Hieronymi (A6-0260/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0381)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0381)


9.11. Gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser [KOM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0274/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0382)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0382)


9.12. Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om domar i äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och mål om underhållsskyldighet *(artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om införande av ett förfarande för förhandling och ingående av bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om områdesspecifika frågor avseende domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och mål om underhållsskyldighet, samt avseende tillämplig lag i mål om underhållsskyldighet [KOM(2008)0894 - C6-0035/2009 - 2008/0266(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Gérard Deprez (A6-0265/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0383)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0383)


9.13. Situationen i Republiken Moldavien (omröstning)

Debatten hölls den 23.04.2009 (punkt 15 i protokollet av den 23.4.2009).

Resolutionsförslag B6-0261/2009, B6-0262/2009, B6-0264/2009, B6-0265/2009, B6-0266/2009 och B6-0267/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B6-0261/2009

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0262/2009

(ersätter B6-0262/2009, B6-0265/2009, B6-0266/2009 och B6-0267/2009)

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marian-Jean Marinescu, Charles Tannock, Alexandru Nazare och Daniel Petru Funeriu för PPE-DE-gruppen,

Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin, Karin Resetarits och Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen,

Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Adam Bielan och Inese Vaidere för UEN-gruppen,

Marie Anne Isler Béguin och Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen

Marianne Mikko, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Henri Weber och Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen

Antogs (P6_TA(2009)0384)

(Resolutionsförslag B6-0264/2009 bortföll.)

Inlägg:

Hannes Swoboda för PSE-gruppen, före omröstningen, för att precisera att hans grupp också undertecknat det gemensamma resolutionsförslaget.

Marian-Jean Marinescu för PPE-DE-gruppen hade föreslagit ett muntligt ändringsförslag till punkt 10 i det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0262/2009, som inte beaktades, eftersom 40 ledamöter motsatte sig det.


9.14. Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2008 och Europeiska unionens politik på området (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2008 och Europeiska unionens politik på området [2008/2336(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Raimon Obiols i Germà (A6-0264/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0385)

Inlägg:

- Hartmut Nassauer för PPE-DE-gruppen, som ansåg att ändringsförslag 2 inte var tillåtligt, och Daniel Cohn-Bendit om detta inlägg. (Talmannen meddelade honom att man kontrollerat med rättstjänsten, och att ändringsförslaget var tillåtligt).

- Raimon Obiols i Germà (föredragande) hade lagt fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 25 som beaktades.

- Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen hade lagt fram en muntlig ändring till ändringsförslag 2, och Hartmut Nassauer om detta muntliga ändringsförslag. Eftersom 40 ledamöter motsatte sig att detta ändringsförslag skulle beaktas, beaktades det inte.

- Christopher Beazley om omröstningen om ändringsförslag 16.


9.15. Utveckling av ett EU-område för straffrättskipning (omröstning)

Betänkande om utveckling av ett EU-område för straffrättskipning [2009/2012(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Maria Grazia Pagano (A6-0262/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P6_TA(2009)0386)


9.16. Europeiska unionens institutionella jämvikt (omröstning)

Betänkande om Lissabonfördragets inverkan på utvecklingen av Europeiska unionens institutionella jämvikt [2008/2073(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2009)0387)

Inlägg:

Jean-Luc Dehaene (föredragande) före omröstningen.


9.17. Utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten under Lissabonfördraget (omröstning)

Betänkande om utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten under Lissabonfördraget [2008/2120(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Elmar Brok (A6-0133/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2009)0388)


9.18. Genomförande av medborgarinitiativet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med en uppmaning till kommissionen om framläggande av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av medborgarinitiativet [2008/2169(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0389)

°
° ° °

Talare: Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, som berömde talman Gérard Onesta för det kunnande han visat under sin tid i parlamentet.


9.19. Förslag till kommissionens förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) enligt bilaga XVII (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0258/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2009)0390)

°
° ° °

Talare: Joseph Daul.


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jo Leinen - A6-0145/2009
Michl Ebner, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan, Syed Kamall och Gay Mitchell

Betänkande Antonio Masip Hidalgo - A6-0285/2009
Robert Evans

Betänkande Jean Lambert - A6-0279/2009
Daniel Hannan

Betänkande Ruth Hieronymi - A6-0260/2009
Hannu Takkula

Betänkande Paolo Costa - A6-0274/2009
Neena Gill

Situationen i Republiken Moldavien
Daniel Petru Funeriu, Laima Liucija Andrikienė

Betänkande Raimon Obiols i Germà - A6-0264/2009
Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Daniel Hannan

Betänkande Maria Grazia Pagano - A6-0262/2009
Syed Kamall

Betänkande Jean-Luc Dehaene - A6-0142/2009
Christopher Heaton-Harris

Betänkande Elmar Brok - A6-0133/2009
Christopher Heaton-Harris, Glyn Ford, Daniel Hannan


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.20 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 5.5.2009).


13.1. Iran: Fallet Roxana Saberi

Resolutionsförslag B6-0270/2009, B6-0247/2009, B6-0276/2009, B6-0277/2009, B6-0279/2009 och B6-0282/2009

Tunne Kelam, Erik Meijer, Paulo Casaca, Marios Matsakis och Ewa Tomaszewska redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen, Justas Vincas Paleckis för PSE-gruppen, och Struan Stevenson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Erik Meijer och Christopher Beazley.

Talare: Leonard Orban (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.1 i protokollet av den 7.5.2009.


13.2. Madagaskar

Resolutionsförslag B6-0271/2009, B6-0272/2009, B6-0275/2009, B6-0278/2009, B6-0280/2009 och B6-0284/2009

Mikel Irujo Amezaga, Bernd Posselt, Erik Meijer, Glyn Ford, Thierry Cornillet och Ewa Tomaszewska redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen, och Marios Matsakis för ALDE-gruppen.

Talare: Leonard Orban (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.2 i protokollet av den 7.5.2009.


13.3. Venezuela: Fallet Manuel Rosales

Resolutionsförslag B6-0273/2009, B6-0281/2009 och B6-0283/2009

Pilar Ayuso, Marios Matsakis och Ewa Tomaszewska redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, och Erik Meijer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": José Ribeiro e Castro, Zita Pleštinská och Zdzisław Zbigniew Podkański.

°
° ° °

Talare: Christopher Beazley som gjorde ett personligt uttalande.

°
° ° °

Talare: Leonard Orban (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.3 i protokollet av den 7.5.2009.


14. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


14.1. Iran: Fallet Roxana Saberi (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0270/2009, B6-0274/2009, B6-0276/2009, B6-0277/2009, B6-0279/2009 och B6-0282/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0270/2009

(ersätter B6-0270/2009, B6-0274/2009, B6-0276/2009, B6-0277/2009, B6-0279/2009 och B6-0282/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Edward McMillan-Scott, Michael Gahler, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen,

Marios Matsakis, Jules Maaten, Marco Cappato och Toomas Savi för ALDE-gruppen,

Cristiana Muscardini, Mogens Camre och Adam Bielan för UEN-gruppen,

Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen,

Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2009)0391)

Inlägg:

Laima Liucija Andrikienė hade lagt fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 3 som beaktades.

Marios Matsakis hade lagt fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 7 som beaktades.


14.2. Madagaskar (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0271/2009, B6-0272/2009, B6-0275/2009, B6-0278/2009, B6-0280/2009 och B6-0284/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0271/2009

(ersätter B6-0271/2009, B6-0272/2009, B6-0275/2009, B6-0278/2009, B6-0280/2009 och B6-0284/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock och Marie-Arlette Carlotti för PSE-gruppen,

Thierry Cornillet, Marios Matsakis och Toomas Savi för ALDE-gruppen,

Hanna Foltyn-Kubicka och Adam Bielan för UEN-gruppen,

Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen,

Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2009)0392)


14.3. Venezuela: Fallet Manuel Rosales (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0273/2009, B6-0281/2009 och B6-0283/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0273/2009

(ersätter B6-0273/2009, B6-0281/2009 och B6-0283/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Fernando Fernández Martín, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pilar Ayuso, Sérgio Marques, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen,

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis och Toomas Savi för ALDE-gruppen,

Cristiana Muscardini, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka och Adam Bielan för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2009)0393)

Inlägg:

Glyn Ford för PSE-gruppen, som meddelade att hans grupp hade strukit sin underteckning och att den inte hade deltagit i vare sig debatten och eller omröstningen.

°
° ° °

Talare: Zdzisław Zbigniew Podkański.


15. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Margie Sudre, Françoise Grossetête och Christopher Beazley hade låtit meddela att de inte kunnat delta i omröstningen om det gemensamma resolutionsförslaget RC-B60273/2009 – Venezuela: Fallet Manuel Rosales, eftersom tolkningen släpade efter.


16. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

Österrikes behöriga myndigheter har översänt en begäran om att Karin Resetarits parlamentariska immunitet ska upphävas inom ramen för ett domstolsförfarande vid Wiens åklagarmyndighet.

I enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


17. Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Talmannen meddelade att han, mellan slutet på denna sammanträdesperiod, och slutet på valperioden, kommer, i enlighet med artikel 68 i arbetsordningen, att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakter som antagits inom ramen för medbeslutandeförfarandet. Titlarna på dessa texter kommer att offentliggöras på webbsidan Séance en direct innan de undertecknas och offentliggöras i protokollet för sammanträdesperioden den 14 juli.


18. Uppgifter om ekonomiska intressen

Följande ledamöter hade ännu inte lämnat uppgifter om ekonomiska intressen för år 2008, i enlighet med artikel 2 femte stycket i bilaga I till arbetsordningen:

Robert Atkins, Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Philip Bushill-Matthews, Michael Cashman, Dorette Corbey, Brian Crowley, Bairbre de Brún, Neena Gill, Bogdan Golik, Benoît Hamon, Caroline Jackson, Stéphane Le Foll, Kurt Lechner, Thomas Mann, Catherine Neris, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Sérgio Sousa Pinto, Tatjana Ždanoka och Roberts Zīle


19. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


20. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 116.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

4/2009

Alain Hutchinson, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, José Ribeiro e Castro, Francis Wurtz

148

5/2009

Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

15

6/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

17

7/2009

Daniel Strož

17

8/2009

Cristiana Muscardini, Monica Frassoni, Christopher Beazley, Daniel Dăianu, Adamos Adamou

300

9/2009

Anna Záborská, Martin Kastler, Jean Louis Cottigny, Patrizia Toia, Konrad Szymański

260

10/2009

Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Iles Braghetto, Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott

168

11/2009

Sebastian Valentin Bodu, Marian-Jean Marinescu

65

12/2009

Alain Hutchinson, David Hammerstein, Neil Parish

295

13/2009

Maria Petre, Joseph Daul, Tunne Kelam, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu

81

14/2009

Dariusz Maciej Grabowski, Tadeusz Zwiefka

15

15/2009

Glyn Ford, Caroline Lucas, Stephen Hughes, Luisa Morgantini, Elisabeth Schroedter

155

16/2009

Alexandru Nazare, Marian-Jean Marinescu

32

17/2009

Anna Hedh, Göran Färm, Robert Evans, Neil Parish, Mojca Drčar Murko

53

18/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

12

19/2009

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

44

20/2009

Jörg Leichtfried

51

21/2009

Alexandru Nazare, Maria Petre, Constantin Dumitriu

29

22/2009

Alexandru Nazare

26

23/2009

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Amalia Sartori, Pia Elda Locatelli

45

24/2009

Dushana Zdravkova, Urszula Gacek, Marian-Jean Marinescu, Panayiotis Demetriou, Stavros Lambrinidis

71

25/2009

Philip Bushill-Matthews, Elisabeth Morin, Thomas Mann, Luigi Cocilovo, Paulo Casaca

146

26/2009

Grażyna Staniszewska, Hannu Takkula, Vasco Graça Moura

27

27/2009

Riccardo Ventre

43

28/2009

Riccardo Ventre

29

29/2009

Eleonora Lo Curto, Paolo Bartolozzi

39

30/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

23

31/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

39

32/2009

Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

55

33/2009

Alexandru Nazare

20

34/2009

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

15

35/2009

André Brie, Paulo Casaca, Bill Newton Dunn, Nickolay Mladenov

48

36/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu

40

37/2009

Monica Giuntini, Vincenzo Lavarra, Costas Botopoulos, Jamila Madeira, Jean-Paul Denanot

78

38/2009

Dorette Corbey, John Bowis, Adamos Adamou, Carl Schlyter, Avril Doyle

195

39/2009

Philip Claeys, Koenraad Dillen, Frank Vanhecke

11

40/2009

Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Mircea Paşcu

30

41/2009

Riccardo Ventre

13

42/2009

Riccardo Ventre

17

43/2009

Erminio Enzo Boso, Mario Borghezio

16

44/2009

Vladimír Železný

9

45/2009

Nils Lundgren, Hélène Goudin, Hanne Dahl, Paul van Buitenen

20

46/2009

Silvia-Adriana Ţicău, Ulrich Stockmann, Jörg Leichtfried, Marusya Ivanova Lyubcheva, Csaba Sándor Tabajdi

81

47/2009

Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott, Carl Schlyter

33

48/2009

Elizabeth Lynne

17

49/2009

Jean-Claude Martinez

7

50/2009

Kathy Sinnott, Anna Záborská, Marian Harkin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

46

51/2009

Elisabetta Gardini

45

52/2009

Maria Matsouka, Pier Antonio Panzeri, Stephen Hughes, Dimitrios Papadimoulis, Elisabeth Schroedter

58


21. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 14 juli 200916 juli 2009.


22. Justering av protokollet från sammanträdet

Eftersom detta var det sista sammanträdet under valperioden föreslog Talmannen att man skulle avvika från artikel 172 i arbetsordningen och redan nu justera protokollet från sammanträdet.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förfarande och justerade protokollet.


23. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.15.

Klaus Welle

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Barsi-Pataky, Basile, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berger, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bobošíková, Bodu, , Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Gabriela Creţu, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Fazakas, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hămbăşan, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehtinen, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy