Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 15 септември 2009 г. - Страсбург

2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 122 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I. Смъртта на защитници на правата на човека в Русия

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, относно убийствата на защитници на правата на човека в Русия (B7-0060/2009),

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin, от името на групата S-D, относно убийствата на защитници на правата на човека в Русия (B7-0061/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно убийствата на защитници на правата на човека в Русия (B7-0063/2009),

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, относно убийствата на защитници на правата на човека в Русия (B7-0065/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, от името на групата ECR, относно убийствата на защитници на правата на човека в Русия (B7-0067/2009),

- Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, относно убийствата на защитници на правата на човека в Русия (B7-0068/2009).

II. Казахстан: случаят Евгений Жовтис

- Heidi Hautala, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, относно случая с Евгений Жовтис в Казахстан (B7-0062/2009),

- Véronique De Keyser, от името на групата S-D, относно случая с Евгений Жовтис в Казахстан (B7-0064/2009),

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, относно случая с Евгений Жовтис в Казахстан (B7-0066/2009),

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE, относно случая с Евгений Жовтис в Казахстан (B7-0069/2009),

- Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, относно случая с Евгений Жовтис в Казахстан (B7-0070/2009).

III. Сирия: случаят Моханад ал-Хасани

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно случая с Моханад ал-Хасани в Сирия (B7-0071/2009),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, от името на групата S-D, относно случая с Моханад ал-Хасани в Сирия (B7-0072/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно случая с Моханад ал-Хасани в Сирия (B7-0073/2009),

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler, от името на групата PPE, относно Сирия: случаят с Моханад ал-Хасани (B7-0074/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, относно случая с Моханад ал-Хасани в Сирия (B7-0075/2009),

- Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, относно случая с Моханад ал-Хасани в Сирия (B7-0076/2009).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.

Правна информация - Политика за поверителност