Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

2. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I. Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία (B7-0060/2009),

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, σχετικά με τις δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία (B7-0061/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία (B7-0063/2009),

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία (B7-0065/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία (B7-0067/2009),

- Søren Bo Søndergaard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία (B7-0068/2009).

II. Καζακστάν: η υπόθεση Evgeniy Zhovtis

- Heidi Hautala, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την υπόθεση Evgeniy Zhovtis στο Καζακστάν (B7-0062/2009),

- Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, σχετικά με την υπόθεση Evgeniy Zhovtis στο Καζακστάν (B7-0064/2009),

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την υπόθεση Evgeniy Zhovtis στο Καζακστάν (B7-0066/2009),

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την υπόθεση Evgeniy Zhovtis στο Καζακστάν (B7-0069/2009),

- Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την υπόθεση Evgeniy Zhovtis στο Καζακστάν (B7-0070/2009).

III. Συρία: η υπόθεση Muhannad Al Hassani

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την υπόθεση Muhannad Al Hassani στη Συρία (B7-0071/2009),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, σχετικά με την υπόθεση Muhannad Al Hassani στη Συρία (B7-0072/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την υπόθεση Muhannad Al Hassani στη Συρία (B7-0073/2009),

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Συρία: η υπόθεση Muhannad Al Hassani (B7-0074/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την υπόθεση Muhannad Al Hassani στη Συρία (B7-0075/2009),

- Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την υπόθεση Muhannad Al Hassani στη Συρία (B7-0076/2009).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου