Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

3. Παρουσίαση του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού από το Συμβούλιο - Οικονομικό έτος 2010
CRE

Ο Hans Lindblad (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής), László Surján (εισηγητής), Vladimír Maňka (εισηγητής), Alain Lamassoure (πρόεδρος της επιτροπής BUDG), και Hans Lindblad.

Περατώνεται η εξέταση επί του σημείου αυτού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου