Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 15 септември 2009 г. - Страсбург

4. Имиграцията, ролята на Frontex и сътрудничеството между държавите (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Имиграцията, ролята на Frontex и сътрудничеството между държавите

Tobias Billström (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Simon Busuttil, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S-D, Sonia Alfano, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата EFD, Louis Bontes, независим член на ЕП, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Rui Tavares, Roberta Angelilli, Stavros Lambrinidis, Hélène Flautre, Clemente Mastella, David-Maria Sassoli, Niki Tzavela, Sylvie Guillaume и Rita Borsellino.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papastamkos, Barbara Lochbihler, Alf Svensson и Antonio Cancian.

Изказаха се: Tobias Billström и Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност