Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 15 септември 2009 г. - Страсбург

10. Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Председателят уведомява, че в сряда ще пристъпи, заедно с председателя на Съвета, към подписването на долуизброените актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение, съгласно член 74 от Правилника за дейността:

- Решение на Eвропейския парламент и на Съвета относно участието на Общността в европейска научноизследователска и развойна програма по метрология, предприета от няколко държави-членки (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1692/2006 за въвеждане на втората програма „Марко Поло“ за предоставяне на финансова помощ от общността за подобряване на екологичните постижения в системата на товарния транспорт („Марко Поло II“) (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на Директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища (кодифицирана версия) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (кодифицирана версия) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност (кодифицирана версия) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работно оборудване по време на работа (Втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (кодифицирана версия) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (кодифицирана версия) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО, 2006/49/EО и 2007/64/ЕО по отношение на банки – филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 77/91/EИО, 78/855/EИО и 82/891/EИО на Съвета и на Директива 2005/56/EО по отношение на изискванията за изготвяне на доклади и документи при сливания и разделяния (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (EO) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 808/2004 относно статистическите данни на Общността за информационното общество (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (преработен) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и за определяне на съдържанието на неговите приложения (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно обикновените съдове под налягане (кодифицирана версия) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по отношение на удължаване на някои срокове (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD))

Председателят уведомява, че четирите текста, отнасящи се до финансовите услуги, ще бъдат подписани в пленарна зала в сряда, в 15.00 ч.

Правна информация - Политика за поверителност