Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 15. září 2009 - Štrasburk

10. Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předseda oznámil, že podle článku 74 jednacího řádu Evropského parlamentu ve středu podepíše společně s předsedou Rady následující akty, které byly přijaty postupem spolurozhodování:

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v evropském metrologickém výzkumném programu prováděném několika členskými státy (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 1692/2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“) (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (kodifikované znění) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (kodifikované znění) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (kodifikované znění) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (kodifikované znění) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (kodifikované znění) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúzí a rozdělení (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Společenství na podporu zvláštních činností v oblasti finančních služeb, účetního výkaznictví a auditu (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o řešeních interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001 (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s produkty z tuleňů (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (přepracované znění) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah jeho příloh (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se jednoduchých tlakových nádob (kodifikované znění) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, pokud jde o prodloužení některých lhůt (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD))

Předseda oznámil, že čtyři texty týkající se finančních služeb budou podepsány na plenárním zasedání ve středu v 15:00.

Právní upozornění - Ochrana soukromí