Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 15. september 2009 - Strasbourg

10. Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

President teatas, et kirjutab vastavalt kodukorra artiklile 74 koos nõukogu eesistujaga kolmapäeval alla järgmistele kaasotsustamismenetluse raames vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadus- ja arendusprogrammis (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1692/2006 teise Marco Polo programmi loomise kohta, et anda ühenduse finantsabi kaubaveosüsteemi keskkonnakaitsemeetmete tõhustamiseks (Marco Polo II) (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle teostatavat järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv siseveelaevade sõidukõlblikkuse tunnistuste vastastikuse tunnustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (kodifitseeritud versioon) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb äriõiguses reguleeritavaid ühe osanikuga osaühinguid (kodifitseeritud versioon) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötajate poolt tööl kasutatavatele töövahenditele esitatavate ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta (teine üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (kodifitseeritud versioon) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta (kodifitseeritud versioon) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2007/64/EÜ seoses keskasutustega seotud pankade, teatavate omavahendite kirjete, suure riskikontsentratsiooni, järelevalvesüsteemide ja kriisijuhtimisega (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 77/91/EMÜ, 78/855/EMÜ ja 82/891/EMÜ ning 2005/56/EÜ seoses aruandlus- ja dokumenteerimisnõuetega ühinemise ja jagunemise korral (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse programm, mille alusel toetatakse teatavaid tegevusi finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa haldusasutuste koosvõimealaste lahenduste (ISA) kohta (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus piiriüleste maksete kohta ühenduses ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2560/2001 (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus hülgetoodetega kauplemise kohta (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus osoonikihti kahandavate ainete kohta (uuesti sõnastatud) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määratakse kindlaks selle lisade sisu (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus reitinguagentuuride kohta (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/372/EMÜ sagedusalade kohta, mis reserveeritakse üleeuroopalise üldkasutatava digitaalse maismaa liikuva kärgside kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lihtsate surveanumate kohta (kodifitseeritud versioon) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, seoses teatavate tähtaegade pikendamisega (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD))

President teatas, et neli finantsteenuseid käsitlevat teksti kirjutatakse täiskogu istungil alla kolmapäeval kell 15.00.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika