Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 15. syyskuuta 2009 - Strasbourg

10. Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa tiistaina parlamentin työjärjestyksen 74 artiklan mukaisesti yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksytyt säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään eurooppalaiseen metrologian tutkimus- ja kehittämisohjelmaan (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten ("Marco Polo II") annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1692/2006 muuttamisesta (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroisesta tunnustamisesta (kodifioitu toisinto) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (kodifioitu toisinto) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhtiöoikeuden alalla yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (kodifioitu toisinto) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista ähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifioitu toisinto) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta (kodifioitu toisinto) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivien 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2007/64/EY muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston direktiivien 77/91/ETY, 78/855/ETY ja 82/891/ETY sekä direktiivin 2005/56/EY muuttamisesta sulautumis- ja jakautumistapauksissa annettavien tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevien vaatimusten osalta (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta yhteisön ohjelmasta (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) n:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteentoimivuusratkaisuista eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rajatylittävistä maksuista yhteisössä ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus hyljetuotteiden kaupasta (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 808/2004 muuttamisesta (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista (uudelleenlaadittu toisinto) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 muuttamisesta ja sen liitteiden sisällön määrittämisestä (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luottoluokituslaitoksista (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 87/372/ETY muuttamisesta (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yksinkertaisista paineastioista (kodifioitu toisinto) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 98/8/EY muuttamisesta tiettyjen määräaikojen pidentämisen osalta (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD))

Puhemies ilmoitti, että neljä rahoituspalveluja koskevaa säädöstä allekirjoitetaan täysistunnossa keskiviikkona klo 15.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö