Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 15 september 2009 - Straatsburg

10. Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten

De Voorzitter deelt mede woensdag gezamenlijk met de voorzitter van de Raad de volgende volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten te zullen ondertekenen, overeenkomstig artikel 74 van het Reglement:

- Beschikking van het Europees Parlement en de Raad over de deelneming van de Gemeenschap aan een Europees programma voor metrologisch onderzoek en ontwikkeling dat door verschillende lidstaten is opgezet (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1692/2006 tot instelling van het tweede Marco Polo programma voor de toekenning van communautaire financiële bijstand om de milieuprestaties van het vrachtvervoerssysteem te verbeteren ("Marco Polo II") (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen (gecodificeerde versie) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (gecodificeerde versie) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (gecodificeerde versie) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (gecodificeerde versie) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (gecodificeerde versie) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en Richtlijn 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2560/2001 (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 808/2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (herschikking) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, en tot vaststelling van de inhoud van de bijbehorende bijlagen (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/372/EEG van de Raad inzake de voor een gecoördineerde invoering van openbare pan-Europese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake drukvaten van eenvoudige vorm (gecodificeerde versie) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden in verband met de verlenging van bepaalde termijnen (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD))

De Voorzitter deelt mede dat de vier teksten over de financiële diensten woensdag om 15.00 uur ter plenaire vergadering zullen worden ondertekend.

Juridische mededeling - Privacybeleid