Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 15 września 2009 r. - Strasburg

10. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z przewodniczącym Rady podpisze w środę następujące akty przyjęte w procedurze współdecyzji zgodnie z art. 74 Regulaminu Parlamentu:

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty w europejskim programie badawczo-rozwojowym w dziedzinie metrologii podjętym przez kilka państw członkowskich (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”) (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (wersja ujednolicona) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich (wersja ujednolicona) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa spółek dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja ujednolicona) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (wersja ujednolicona) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych oraz egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (wersja ujednolicona) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące płatności transgranicznych we Wspólnoscie i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu produktami z fok (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 808/2004 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (przekształcenie) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do prostych zbiorników ciśnieniowych (wersja ujednolicona) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD))

Przewodniczący poinformował, że cztery dokumenty dotyczące usług finansowych zostaną podpisane w trakcie posiedzenia plenarnego w środę o godz. 15.00.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności