Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 15 septembrie 2009 - Strasbourg

10. Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie

Preşedintele a adus la cunoştinţă faptul că va semna miercuri, împreună cu Preşedintele Consiliului, următoarele documente adoptate în cadrul procedurii de codecizie, în conformitate cu articolul 74 din Regulamentul de procedură:

- Decizia a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Comunităţii la un program european de cercetare şi dezvoltare în metrologie derulat de mai multe state membre (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Regulamentul al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenţei financiare comunitare pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri („Marco Polo II”) (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea reciprocă a certificatelor de navigaţie pentru navele de navigaţie interioară (versiune codificată) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor (versiune codificată) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului în materie de drept al societăţilor comerciale privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (versiune codificată) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă (a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) (versiune codificată) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi (versiune codificată) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2007/64/CE în ceea ce priveşte băncile afiliate instituţiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementările privind supravegherea, precum şi gestionarea crizelor (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 77/91/CEE, 78/855/CEE şi 82/891/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2005/56/CE în ceea ce priveşte obligaţiile de raportare şi întocmire a documentaţiei necesare în cazul fuziunilor şi al divizărilor (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Decizia Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui program comunitar de sprijinire a activităţilor specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare şi al auditului (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind soluţiile de interoperabilitate pentru administraţiile publice europene (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind comerţul cu produse derivate din focă (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informaţională (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon (reformare) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi de stabilire a conţinutului anexelor acestuia (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating de credit (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de frecvenţă care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicaţiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la recipientele simple sub presiune (versiune codificată) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 98/8/CE privind introducerea pe piață a produselor biocide, în ceea ce priveşte prelungirea anumitor termene (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD))

Preşedintele a adus la cunoştinţă faptul că patru texte privind serviciile financiare vor fi semnate în plen, miercuri, la ora 15.00.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate