Показалец 
Протокол
PDF 221kWORD 113k
Вторник, 15 септември 2009 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Представяне на общия проектобюджет от Съвета - Финансова 2010 г.
 4.Имиграцията, ролята на Frontex и сътрудничеството между държавите (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Споразумение между EO и Монголия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Споразумение за морски транспорт между ЕО и Китай * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Mобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Mобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Проект на коригиращ бюджет № 6/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Проект на коригиращ бюджет № 7/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.7.Проект на коригиращ бюджет № 8/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Встъпително слово на Председателя на Европейския парламент
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 11.Декларация на кандидата за председател на Комисията(разискване)
 12.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 13.Дневен ред на следващото заседание
 14.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.10 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 122 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I. Смъртта на защитници на правата на човека в Русия

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, относно убийствата на защитници на правата на човека в Русия (B7-0060/2009),

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin, от името на групата S-D, относно убийствата на защитници на правата на човека в Русия (B7-0061/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно убийствата на защитници на правата на човека в Русия (B7-0063/2009),

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, относно убийствата на защитници на правата на човека в Русия (B7-0065/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, от името на групата ECR, относно убийствата на защитници на правата на човека в Русия (B7-0067/2009),

- Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, относно убийствата на защитници на правата на човека в Русия (B7-0068/2009).

II. Казахстан: случаят Евгений Жовтис

- Heidi Hautala, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, относно случая с Евгений Жовтис в Казахстан (B7-0062/2009),

- Véronique De Keyser, от името на групата S-D, относно случая с Евгений Жовтис в Казахстан (B7-0064/2009),

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, относно случая с Евгений Жовтис в Казахстан (B7-0066/2009),

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE, относно случая с Евгений Жовтис в Казахстан (B7-0069/2009),

- Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, относно случая с Евгений Жовтис в Казахстан (B7-0070/2009).

III. Сирия: случаят Моханад ал-Хасани

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно случая с Моханад ал-Хасани в Сирия (B7-0071/2009),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, от името на групата S-D, относно случая с Моханад ал-Хасани в Сирия (B7-0072/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно случая с Моханад ал-Хасани в Сирия (B7-0073/2009),

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler, от името на групата PPE, относно Сирия: случаят с Моханад ал-Хасани (B7-0074/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, относно случая с Моханад ал-Хасани в Сирия (B7-0075/2009),

- Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, относно случая с Моханад ал-Хасани в Сирия (B7-0076/2009).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


3. Представяне на общия проектобюджет от Съвета - Финансова 2010 г.

Hans Lindblad (действащ председател на Съвета) направи представянето.

Изказаха се: Algirdas Šemeta (член на Комисията), László Surján (докладчик), Vladimír Maňka (докладчик), Alain Lamassoure (председател на комисията BUDG), и Hans Lindblad.

Точката е приключена.


4. Имиграцията, ролята на Frontex и сътрудничеството между държавите (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Имиграцията, ролята на Frontex и сътрудничеството между държавите

Tobias Billström (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Simon Busuttil, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S-D, Sonia Alfano, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата EFD, Louis Bontes, независим член на ЕП, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Rui Tavares, Roberta Angelilli, Stavros Lambrinidis, Hélène Flautre, Clemente Mastella, David-Maria Sassoli, Niki Tzavela, Sylvie Guillaume и Rita Borsellino.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papastamkos, Barbara Lochbihler, Alf Svensson и Antonio Cancian.

Изказаха се: Tobias Billström и Jacques Barrot.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Споразумение между EO и Монголия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейската общност и правителството на Монголия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [COM(2007)0731 - C7-0001/2009 - 2007/0252(CNS)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Brian Simpson (A7-0001/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2009)0006)


5.2. Споразумение за морски транспорт между ЕО и Китай * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване на протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и правителството на Китайска народна република, от друга страна [08127/2009 - 13698/2008 - C7-0030/2009 - 2008/0133(CNS)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Brian Simpson (A7-0002/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2009)0007)


5.3. Mобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност” на Европейския съюз в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A7-0008/2009)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2009)0008)


5.4. Mобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A7-0006/2009)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2009)0009)


5.5. Проект на коригиращ бюджет № 6/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 6/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 г. - Раздел III – Комисия [11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jutta Haug (A7-0003/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2009)0010)


5.6. Проект на коригиращ бюджет № 7/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 7/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година (Ураганът „Клаус” във Франция) [12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jutta Haug (A7-0009/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2009)0011)


5.7. Проект на коригиращ бюджет № 8/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 8/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година: Европол, Евроюст, OLAF [12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jutta Haug (A7-0010/2009)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2009)0012)


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 170 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Leonardo Domenici, Brian Crowley, Adrian Severin и Ana Gomes уведомиха, че са присъствали, но не са успели да гласуват.

Robert Sturdy уведоми, че е присъствал, но не е участвал в гласуването относно докладите Brian Simpson A7-0001/2009 и A7-0002/2009.


(Заседанието, прекъснато в 11.20 ч., бе възобновено в 11.35 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

8. Встъпително слово на Председателя на Европейския парламент

В присъствието на Emilio Colombo, Enrique Barón Crespo, Egon A Klepsch, Klaus Hänsch, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Nicole Fontaine, Pat Cox и Hans-Gert Pöttering, някогашни председатели на Европейския парламент, Jerzy Buzek (председател на Европейския парламент) произнася встъпителното си слово, в което представя приоритетите на мандата си за идните две и половина години.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S-D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Cecilia Malmström (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marek Siwiec, Eva Lichtenberger, Zoltán Balczó, Zuzana Roithová, Charles Tannock, Csaba Sógor, Diane Dodds, Csaba Sándor Tabajdi, Antonello Antinoro, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Krisztina Morvai, László Tőkés и Wojciech Michał Olejniczak.

Изказа се Jerzy Buzek, за да отговори на зададените от изказалите се въпроси.

Точката е приключена.


(Заседанието, прекъснато в 13.25 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Изказаха се: Martin Schulz, който се връща към казаното тази сутрин от Krisztina Morvai срещу Kinga Göncz, Kinga Göncz по личен въпрос, вследствие на същото изказване и Zoltán Balczó, относно изказването на Martin Schulz.


10. Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Председателят уведомява, че в сряда ще пристъпи, заедно с председателя на Съвета, към подписването на долуизброените актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение, съгласно член 74 от Правилника за дейността:

- Решение на Eвропейския парламент и на Съвета относно участието на Общността в европейска научноизследователска и развойна програма по метрология, предприета от няколко държави-членки (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1692/2006 за въвеждане на втората програма „Марко Поло“ за предоставяне на финансова помощ от общността за подобряване на екологичните постижения в системата на товарния транспорт („Марко Поло II“) (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на Директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища (кодифицирана версия) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (кодифицирана версия) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност (кодифицирана версия) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работно оборудване по време на работа (Втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (кодифицирана версия) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (кодифицирана версия) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО, 2006/49/EО и 2007/64/ЕО по отношение на банки – филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 77/91/EИО, 78/855/EИО и 82/891/EИО на Съвета и на Директива 2005/56/EО по отношение на изискванията за изготвяне на доклади и документи при сливания и разделяния (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (EO) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 808/2004 относно статистическите данни на Общността за информационното общество (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (преработен) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и за определяне на съдържанието на неговите приложения (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно обикновените съдове под налягане (кодифицирана версия) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по отношение на удължаване на някои срокове (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD))

Председателят уведомява, че четирите текста, отнасящи се до финансовите услуги, ще бъдат подписани в пленарна зала в сряда, в 15.00 ч.


11. Декларация на кандидата за председател на Комисията(разискване)

José Manuel Barroso, кандидат за председател на Комисията, произнася декларация.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S-D, а също и за да отговори на въпрос, зададен от Miguel Portas по процедурата с вдигане на синя карта, (член 149, параграф 8 от Правилника за дейността), Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Cecilia Malmström (действащ председател на Съвета), José Manuel Barroso, Othmar Karas, Stephen Hughes, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Timothy Kirkhope, Jean-Luc Mélenchon, Timo Soini, Francisco Sosa Wagner, Carlos Coelho и Hannes Swoboda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказаха се: Marielle De Sarnez, Sven Giegold, Roberts Zīle, Joe Higgins, Nicole Sinclaire, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Adrian Severin, Andrew Duff, Hans-Peter Martin относно разпределянето на времето за изказвания, José Manuel Barroso, Hélène Flautre, Derk Jan Eppink, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marita Ulvskog, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, George Becali, Mario Mauro, Monika Flašíková Beňová и Sophia in 't Veld.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Judith Sargentini, Diane Dodds, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Michel Barnier, David-Maria Sassoli, Marian-Jean Marinescu, Catherine Trautmann, Wim van de Camp, Glenis Willmott, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Markus Ferber, Csaba Sándor Tabajdi, Simon Busuttil, Zoran Thaler, Gunnar Hökmark, Erminia Mazzoni, Sophie Briard Auconie, Sandra Kalniete и Damien Abad.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, Ulrike Lunacek, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Brian Crowley, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, Martin Ehrenhauser и Zoltán Balczó.

Изказа се José Manuel Barroso.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

Разискването приключи.

Изборът на председател на Комисията ще се проведе в сряда.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

12. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B7-0203/2009).

Въпрос 20 (Ilda Figueiredo): Опазване на промишленостите от сектора на текстила и облеклото в международната търговия.

Catherine Ashton (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Ilda Figueiredo и David Martin.

Въпрос 21 (Brian Crowley): Приоритетите на ЕС по отношение на Междуправителствената конференция по изменението на климата.

Stavros Dimas (член на Комисията) отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Brian Crowley, Silvia-Adriana Ţicău и Paul Rübig.

Въпрос 22 (Silvia-Adriana Ţicău): Мерки за стимулиране на инвестициите за увеличаване на енергийната ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници.

Stavros Dimas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly и Andreas Mölzer.

Въпрос 23 (Czesław Adam Siekierski): Помощта за развитие в периода на криза.

Karel De Gucht (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Czesław Adam Siekierski и Franz Obermayr.

Въпрос 24 (Fiorello Provera): Демографски данни и политика на развитие в Африка.

Karel De Gucht отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Fiorello Provera и Andreas Mölzer.

Въпрос 25 (Jim Higgins): преустановяването на преговорите по Споразумението за свободна търговия между ЕС и Колумбия.

Catherine Ashton отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jim Higgins и David Martin.

Въпрос 26 (Georgios Papastamkos): Възстановяване на международната търговия.

Catherine Ashton отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Georgios Papastamkos.

Въпросът 27 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Въпрос 28 (Liam Aylward): Продажба на европейски продукти от говеждо и агнешко месо.

Catherine Ashton отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Liam Aylward и Seán Kelly.

Въпрос 29 (Bernd Posselt): Въздействието върху околната среда на мините за добив на лигнитни въглища в Чешката Република и в Централна Германия.

Stavros Dimas отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Bernd Posselt.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


13. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 427.526/OJME).


14. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 20.00 ч.

Klaus Welle

Dagmar Roth-Behrendt

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Михайлова, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papakonstantinou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност