Seznam 
Zápis
PDF 200kWORD 104k
Úterý, 15. září 2009 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Prezentace návrhu souhrnného rozpočtu Radou – Rozpočtový rok 2010
 4.Přistěhovatectví, úloha Frontexu a spolupráce mezi státy (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Dohoda ES/Mongolsko o některých aspektech leteckých služeb * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Dohody ES/Čína týkající se námořní dopravy * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.5.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2009 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.6.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2009 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.7.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2009 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Zahajovací projev předsedy Evropského parlamentu
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování
 11.Prohlášení kandidáta na předsedu Komise (rozprava)
 12.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 13.Pořad jednání příštího zasedání
 14.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:10.


2. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Vraždy ochránců lidských práv v Rusku

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o vraždách obránců lidských práv v Rusku (B7-0060/2009),

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin za skupinu S-D o vraždách obránců lidských práv v Rusku (B7-0061/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o vraždách obránců lidských práv v Rusku (B7-0063/2009),

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda za skupinu PPE o vraždách obránců lidských práv v Rusku (B7-0065/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle za skupinu ECR o vraždách obránců lidských práv v Rusku (B7-0067/2009),

- Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL o vraždách obránců lidských práv v Rusku (B7-0068/2009).

II. Kazachstán: případ Jevgenije Žovtise

- Heidi Hautala, Bart Staes za skupinu Verts/ALE o případu Jevgenije Žovtise v Kazachstánu (B7-0062/2009),

- Véronique De Keyser za skupinu S-D o případu Jevgenije Žovtise v Kazachstánu (B7-0064/2009),

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE o případu Jevgenije Žovtise v Kazachstánu (B7-0066/2009),

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE o případu Jevgenije Žovtise v Kazachstánu (B7-0069/2009),

- Willy Meyer za skupinu GUE/NGL o případu pana Žovtise v Kazachstánu (B7-0070/2009).

III. Sýrie: případ Mohannada al-Hassaního

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o případu Mohannada al-Hassaního v Sýrii (B7-0071/2009),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt za skupinu S-D o případu Mohannada al-Hassaního v Sýrii (B7-0072/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o případu Mohannada al-Hassaního v Sýrii (B7-0073/2009),

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler za skupinu PPE o Sýrii: případ Mohannada al-Hassaního (B7-0074/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR o případu Mohannada al-Hassaního v Sýrii (B7-0075/2009),

- Willy Meyer za skupinu GUE/NGL o případu Mohannada al-Hassaního v Sýrii (B7-0076/2009).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


3. Prezentace návrhu souhrnného rozpočtu Radou – Rozpočtový rok 2010

Hans Lindblad (úřadující předseda Rady) předložil návrh.

Vystoupili: Algirdas Šemeta (člen Komise), László Surján (zpravodaj), Vladimír Maňka (zpravodaj), Alain Lamassoure (předseda výboru BUDG) a Hans Lindblad.

Bod byl uzavřen.


4. Přistěhovatectví, úloha Frontexu a spolupráce mezi státy (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Přistěhovatectví, úloha Frontexu a spolupráce mezi státy

Tobias Billström (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Jacques Barrot (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Simon Busuttil za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S-D, Sonia Alfano za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFD, Louis Bontes nezařazený, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Rui Tavares, Roberta Angelilli, Stavros Lambrinidis, Hélène Flautre, Clemente Mastella, David-Maria Sassoli, Niki Tzavela, Sylvie Guillaume a Rita Borsellino.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papastamkos, Barbara Lochbihler, Alf Svensson a Antonio Cancian.

Vystoupili: Tobias Billström a Jacques Barrot.

Rozprava byla uzavřena.


PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Dohoda ES/Mongolsko o některých aspektech leteckých služeb * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Mongolska o některých aspektech leteckých služeb [KOM(2007)0731 - C7-0001/2009 - 2007/0252(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0001/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2009)0006)


5.2. Dohody ES/Čína týkající se námořní dopravy * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a vládou Čínské lidové republiky na straně druhé [08127/2009 - 13698/2008 - C7-0030/2009 - 2008/0133(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0002/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2009)0007)


5.3. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstituciální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [KOM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A7-0008/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2009)0008)


5.4. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstituciální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [KOM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A7-0006/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2009)0009)


5.5. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2009 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2009 na rozpočtový rok 2009 - Oddíl III - Komise [11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Jutta Haug (A7-0003/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2009)0010)


5.6. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2009 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2009 na rozpočtový rok 2009 [12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Jutta Haug (A7-0009/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2009)0011)


5.7. Návrh opravného rozpočtu č. 8/2009 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2009 na rozpočtový rok 2009: Europol, Eurojust, OLAF [12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Jutta Haug (A7-0010/2009)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2009)0012)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Leonardo Domenici, Brian Crowley, Adrian Severin a Ana Gomes oznámili, že byli přítomni, že však nemohli hlasovat.

Robert Sturdy oznámil, že byl přítomen, že se však nezúčastnil hlasování o zprávách Brian Simpson A7-0001/2009 a A7-0002/2009.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 11:20, pokračovalo v 11:35.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

8. Zahajovací projev předsedy Evropského parlamentu

Jerzy Buzek (předseda Evropského parlamentu) přednesl zahajovací projev, ve kterém představil priority svého dvouapůlletého funkčního období. Přednesení zahajovacího projevu si vyslechli bývalí předsedové Evropského parlamentu Emilio Colombo, Enrique Barón Crespo, Egon A. Klepsch, Klaus Hänsch, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Nicole Fontaine, Pat Cox a Hans-Gert Pöttering.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S-D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD, Bruno Gollnisch nezařazený, Cecilia Malmström (úřadující předsedkyně Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marek Siwiec, Eva Lichtenberger, Zoltán Balczó, Zuzana Roithová, Charles Tannock, Csaba Sógor, Diane Dodds, Csaba Sándor Tabajdi, Antonello Antinoro, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Krisztina Morvai, László Tőkés a Wojciech Michał Olejniczak.

Vystoupil Jerzy Buzek, aby odpověděl na otázky, které položili předchozí řečníci.

Bod byl uzavřen.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:25, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

9. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

°
° ° °

Vystoupili: Martin Schulz, který se vrátil k výrokům, které dnes ráno pronesla Krisztina Morvai a které se týkaly Kingy Göncz, posledně jmenovaná s osobním prohlášením k těmto výrokům a Zoltán Balczó k vystoupení, které učinil Martin Schulz.


10. Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předseda oznámil, že podle článku 74 jednacího řádu Evropského parlamentu ve středu podepíše společně s předsedou Rady následující akty, které byly přijaty postupem spolurozhodování:

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v evropském metrologickém výzkumném programu prováděném několika členskými státy (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 1692/2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“) (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (kodifikované znění) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (kodifikované znění) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (kodifikované znění) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (kodifikované znění) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (kodifikované znění) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúzí a rozdělení (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Společenství na podporu zvláštních činností v oblasti finančních služeb, účetního výkaznictví a auditu (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o řešeních interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001 (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s produkty z tuleňů (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (přepracované znění) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah jeho příloh (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se jednoduchých tlakových nádob (kodifikované znění) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, pokud jde o prodloužení některých lhůt (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD))

Předseda oznámil, že čtyři texty týkající se finančních služeb budou podepsány na plenárním zasedání ve středu v 15:00.


11. Prohlášení kandidáta na předsedu Komise (rozprava)

Vystoupil José Manuel Barroso, kandidát na předsedu Komise.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S-D, který také odpověděl na otázku, kterou položil Miguel Portas v souladu s postupem „zvednutí modré karty” (čl. 149 odst. 8 jednacího řádu), Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Krisztina Morvai nezařazená, Cecilia Malmström (úřadující předsedkyně Rady), José Manuel Barroso, Othmar Karas, Stephen Hughes, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Timothy Kirkhope, Jean-Luc Mélenchon, Timo Soini, Francisco Sosa Wagner, Carlos Coelho a Hannes Swoboda.

PŘEDSEDNICTVÍ: Stavros LAMBRINIDIS
místopředseda

Vystoupili: Marielle De Sarnez, Sven Giegold, Roberts Zīle, Joe Higgins, Nicole Sinclaire, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Adrian Severin, Andrew Duff, Hans-Peter Martin k přidělení řečnické doby, José Manuel Barroso, Hélène Flautre, Derk Jan Eppink, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marita Ulvskog, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, George Becali, Mario Mauro, Monika Flašíková Beňová a Sophia in 't Veld.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Judith Sargentini, Diane Dodds, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Michel Barnier, David-Maria Sassoli, Marian-Jean Marinescu, Catherine Trautmann, Wim van de Camp, Glenis Willmott, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Markus Ferber, Csaba Sándor Tabajdi, Simon Busuttil, Zoran Thaler, Gunnar Hökmark, Erminia Mazzoni, Sophie Briard Auconie, Sandra Kalniete a Damien Abad.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, Ulrike Lunacek, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Brian Crowley, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, Martin Ehrenhauser a Zoltán Balczó.

Vystoupil José Manuel Barroso.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

Rozprava byla uzavřena.

Volba předsedy Komise proběhne ve středu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

12. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B7-0203/2009).

Otázka 20 (Ilda Figueiredo): Zachování textilního a oděvního průmyslu na úrovni mezinárodního obchodu.

Otázka a a doplňující otázky: Ilda Figueiredo a David Martin. Odpověď: Catherine Ashton (členka Komise).

Otázka 21 (Brian Crowley): Priority EU pro mezivládní konferenci o změně klimatu.

Otázky a doplňující otázky: Brian Crowley, Silvia-Adriana Ţicău a Paul Rübig. Odpověď: Stavros Dimas (člen Komise).

Otázka 22 (Silvia-Adriana Ţicău): Opatření na podporu investic za účelem zvýšení energetické účinnosti a využívání obnovitelné energie.

Otázka a a doplňující otázky: Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly a Andreas Mölzer. Odpověď: Stavros Dimas.

Otázka 23 (Czesław Adam Siekierski): Rozvojová pomoc v době krize.

Otázka a a doplňující otázky: Czesław Adam Siekierski a Franz Obermayr. Odpověď: Karel De Gucht (člen Komise).

Otázka 24 (Fiorello Provera): Demografie a rozvojové politiky v Africe.

Otázka a a doplňující otázky: Fiorello Provera a Andreas Mölzer. Odpověď: Karel De Gucht.

Otázka 25 (Jim Higgins): Pozastavení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Kolumbií.

Otázka a a doplňující otázky: Jim Higgins a David Martin. Odpověď: Catherine Ashton.

Otázka 26 (Georgios Papastamkos): Oživení mezinárodního obchodu.

Otázka a doplňující otázka: Georgios Papastamkos. Odpověď: Catherine Ashton.

Otázka 27 se nebere v potaz z důvodu nepřítomnosti autora.

Otázka 28 (Liam Aylward): Uvádění evropských výrobků z hovězího a jehněčího masa na trh.

Otázka a a doplňující otázky: Liam Aylward a Seán Kelly. Odpověď: Catherine Ashton.

Otázka 29 (Bernd Posselt): Zatížení životního prostředí způsobené těžbou hnědého uhlí v České republice a ve středním Německu.

Otázka a doplňující otázka: Bernd Posselt. Odpověď: Stavros Dimas.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Komisi skončila.


13. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 427.526/OJME).


14. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 20:00.

Klaus Welle

Dagmar Roth-Behrendt

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papakonstantinou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí