Indeks 
Protokol
PDF 202kWORD 105k
Tirsdag den 15. september 2009 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Forelæggelse ved Rådet af forslaget til det almindelige budget - Budgetproceduren 2010
 4.Indvandring, Frontex' rolle og mellemstatsligt samarbejde (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Aftale EF/Mongoliet om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.2.Ændring af søtransportaftalen EF/Kina * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.3.Anvendelse af Solidaritetsfonden (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.4.Anvendelse af Globaliseringsfonden (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.5.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.6.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.7.Forslag til ændringsbudget nr. 8/2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Tiltrædelsestale af Europa-Parlamentets formand
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
 11.Redegørelse fra den indstillede formand for Kommissionen (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 13.Dagsorden for næste møde
 14.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.10.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland (B7-0060/2009)

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin for S&D-Gruppen om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland (B7-0061/2009)

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland (B7-0063/2009)

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland (B7-0065/2009)

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle for ECR-Gruppen om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland (B7-0067/2009)

- Søren Bo Søndergaard for GUE/NGL-Gruppen om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland (B7-0068/2009).

II. Kasakhstan: sagen om Evgeniy Zhovtis

- Heidi Hautala, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen om sagen om Evgeniy Zhovtis i Kasakhstan (B7-0062/2009)

- Véronique De Keyser for S&D-Gruppen om sagen om Evgeniy Zhovtis i Kasakhstan (B7-0064/2009)

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen om sagen om Evgeniy Zhovtis i Kasakhstan (B7-0066/2009)

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola for PPE-Gruppen om sagen om Evgeniy Zhovtis i Kasakhstan (B7-0069/2009)

- Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen om sagen om Evgeniy Zhovtis i Kasakhstan (B7-0070/2009).

III. Syrien: sagen om Muhannad al-Hassani

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om sagen om Muhannad al-Hassani i Syrien (B7-0071/2009)

- Véronique De Keyser, Richard Howitt for S&D-Gruppen om sagen om Muhannad al-Hassani i Syrien (B7-0072/2009)

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen om sagen om Muhannad al-Hassani i Syrien (B7-0073/2009)

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler for PPE-Gruppen om Syrien: sagen om Muhannad al-Hassani (B7-0074/2009)

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen om sagen om Muhannad al-Hassani i Syrien (B7-0075/2009)

- Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen om sagen om Muhannad al-Hassani i Syrien (B7-0076/2009).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


3. Forelæggelse ved Rådet af forslaget til det almindelige budget - Budgetproceduren 2010

Hans Lindblad (formand for Rådet) foretog forelæggelsen.

Talere: Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen), László Surján (ordfører), Vladimír Maňka (ordfører), Alain Lamassoure (formand for BUDG), og Hans Lindblad.

Formanden erklærede behandlingen af punktet for afsluttet.


4. Indvandring, Frontex' rolle og mellemstatsligt samarbejde (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Indvandring, Frontex' rolle og mellemstatsligt samarbejde

Tobias Billström (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Simon Busuttil for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Sonia Alfano for ALDE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for EFD-Gruppen, Louis Bontes, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Rui Tavares, Roberta Angelilli, Stavros Lambrinidis, Hélène Flautre, Clemente Mastella, David-Maria Sassoli, Niki Tzavela, Sylvie Guillaume og Rita Borsellino.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papastamkos, Barbara Lochbihler, Alf Svensson og Antonio Cancian.

Talere: Tobias Billström og Jacques Barrot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Aftale EF/Mongoliet om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og foreløbig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik [KOM(2007)0731 - C7-0001/2009 - 2007/0252(CNS)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Brian Simpson (A7-0001/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2009)0006)


5.2. Ændring af søtransportaftalen EF/Kina * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kinas regering på den anden side [08127/2009 - 13698/2008 - C7-0030/2009 - 2008/0133(CNS)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Brian Simpson (A7-0002/2009)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2009)0007)


5.3. Anvendelse af Solidaritetsfonden (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [KOM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Reimer Böge (A7-0008/2009)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2009)0008)


5.4. Anvendelse af Globaliseringsfonden (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [KOM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Reimer Böge (A7-0006/2009)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2009)0009)


5.5. Forslag til ændringsbudget nr. 6/2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2009 for regnskabsåret 2009 - Sektion III - Kommissionen [11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jutta Haug (A7-0003/2009)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2009)0010)


5.6. Forslag til ændringsbudget nr. 7/2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2009 for regnskabsåret 2009 (stormen Klaus i Frankrig) [12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jutta Haug (A7-0009/2009)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2009)0011)


5.7. Forslag til ændringsbudget nr. 8/2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2009 for regnskabsåret 2009 (Europol, Eurojust, OLAF) [12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jutta Haug (A7-0010/2009)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2009)0012)


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.


7. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Leonardo Domenici, Brian Crowley, Adrian Severin og Ana Gomes havde meddelt, at de havde været til stede, men at de ikke havde kunnet stemme.

Robert Sturdy havde meddelt, at han havde været til stede, men at han ikke havde deltaget i afstemningen om betænkningerne af Brian Simpson, A7-0001/2009 og A7-0002/2009.


(Mødet udsat kl. 11.20 og genoptaget kl. 11.35)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

8. Tiltrædelsestale af Europa-Parlamentets formand

I nærværelse af Emilio Colombo, Enrique Barón Crespo, Egon A. Klepsch, Klaus Hänsch, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Nicole Fontaine, Pat Cox og Hans-Gert Pöttering, tidligere formænd for Europa-Parlamentet, holdt Jerzy Buzek (formand for Europa-Parlamentet) sin tiltrædelsestale, hvori han redegjorde for, hvilke prioriteringer han havde for sin funktionsperiode i de kommende 2 ½ år.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Cecilia Malmström (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen).

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Talere efter "catch the eye"-proceduren: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marek Siwiec, Eva Lichtenberger, Zoltán Balczó, Zuzana Roithová, Charles Tannock, Csaba Sógor, Diane Dodds, Csaba Sándor Tabajdi, Antonello Antinoro, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Krisztina Morvai, László Tőkés og Wojciech Michał Olejniczak.

Jerzy Buzek tog ordet for at besvare spørgsmål fra de tidligere talere.

Formanden erklærede behandlingen af punktet for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 13.25 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Talere: Martin Schulz, som vendte tilbage til de bemærkninger, som Krisztina Morvai samme formiddag havde fremsat over for Kinga Göncz, sidstnævnte for en personlig bemærkning i forlængelse af disse bemærkninger og Zoltán Balczó om Martin Schulz' indlæg.


10. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Formanden meddelte, at han onsdag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 74 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et europæisk program for metrologisk forskning, der gennemføres af flere medlemsstater (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1692/2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer ("Marco Polo II") (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gensidig anerkendelse af fartsattester for fartøjer på indre vandveje (kodificeret udgave) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (kodificeret udgave) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (kodificeret udgave) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/104/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (kodificeret udgave) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2007/64/EF for så vidt angår banker tilsluttet centralorganer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF samt direktiv 2005/56/EF for så vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et fællesskabsprogram til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med sælprodukter (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget (omarbejdning) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og fastlæggelse af indholdet i bilagene (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 87/372/EØF om de frekvensbånd, der skal stilles til rådighed for samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om simple trykbeholdere (kodificeret udgave) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter for så vidt angår forlængelse af visse tidsfrister (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD)).

Formanden meddelte, at fire tekster om finansielle tjenesteydelser ville blive undertegnet på plenarmødet onsdag kl. 15.00.


11. Redegørelse fra den indstillede formand for Kommissionen (forhandling)

José Manuel Barroso, indstillet formand for Kommissionen, afgav en redegørelse.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, sidstnævnte ligeledes for at besvare et spørgsmål fra Miguel Portas i henhold til proceduren med blåt kort (forretningsordenens artikel 149, stk. 8), Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Cecilia Malmström (formand for Rådet), José Manuel Barroso, Othmar Karas, Stephen Hughes, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Timothy Kirkhope, Jean-Luc Mélenchon, Timo Soini, Francisco Sosa Wagner, Carlos Coelho og Hannes Swoboda.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

Talere: Marielle De Sarnez, Sven Giegold, Roberts Zīle, Joe Higgins, Nicole Sinclaire, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Adrian Severin, Andrew Duff, Hans-Peter Martin om fordelingen af taletid, José Manuel Barroso, Hélène Flautre, Derk Jan Eppink, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marita Ulvskog, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, George Becali, Mario Mauro, Monika Flašíková Beňová og Sophia in 't Veld.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Judith Sargentini, Diane Dodds, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Michel Barnier, David-Maria Sassoli, Marian-Jean Marinescu, Catherine Trautmann, Wim van de Camp, Glenis Willmott, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Markus Ferber, Csaba Sándor Tabajdi, Simon Busuttil, Zoran Thaler, Gunnar Hökmark, Erminia Mazzoni, Sophie Briard Auconie, Sandra Kalniete og Damien Abad.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, Ulrike Lunacek, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Brian Crowley, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, Martin Ehrenhauser og Zoltán Balczó.

José Manuel Barroso tog ordet.

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Valg af Kommissionens formand ville finde sted onsdag.


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

12. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B7-0203/2009).

Spørgsmål nr. 20 (Ilda Figueiredo): Beskyttelse af tekstil- og beklædningsindustrien som led i den internationale samhandel.

Catherine Ashton (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ilda Figueiredo og David Martin.

Spørgsmål nr. 21 (Brian Crowley): EU's prioriteter for regeringskonferencen om klimaændringer.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley, Silvia-Adriana Ţicău og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 22 (Silvia-Adriana Ţicău): Incitamenter til investering i øget energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energi.

Stavros Dimas besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly og Andreas Mölzer.

Spørgsmål nr. 23 (Czesław Adam Siekierski): Udviklingsbistand i krisetider.

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Czesław Adam Siekierski og Franz Obermayr.

Spørgsmål nr. 24 (Fiorello Provera): Demografi og udviklingspolitikker i Afrika.

Karel De Gucht besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Fiorello Provera og Andreas Mölzer.

Spørgsmål nr. 25 (Jim Higgins): Suspendering af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Colombia.

Catherine Ashton besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jim Higgins og David Martin.

Spørgsmål nr. 26 (Georgios Papastamkos): Genopretning af den internationale handel.

Catherine Ashton besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos.

Spørgsmål nr. 27 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 28 (Liam Aylward): Markedsføring af europæiske okse- og lammekødsprodukter.

Catherine Ashton besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Liam Aylward og Seán Kelly.

Spørgsmål nr. 29 (Bernd Posselt): Miljøforurening fra brunkulsudvinding i Den Tjekkiske Republik og det centrale Tyskland.

Stavros Dimas besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


13. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 427.526/OJME).


14. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 20.00.

Klaus Welle

Dagmar Roth-Behrendt

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papakonstantinou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik