Indekss 
Protokols
PDF 202kWORD 105k
Otrdiena, 2009. gada 15. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 3.Padomes iesniegtais vispārējais budžeta projekts 2010. finanšu gadam (debates)
 4.Imigrācija, FRONTEX aģentūras loma un valstu sadarbība (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Eiropas Kopienas un Mongolijas nolīgums par atsevišķiem gaisa pārvadājumu aspektiem * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.2.Jūras transports starp Eiropas Kopienu un Ķīnu * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.3.ES Solidaritātes fonda mobilizācija (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizācija (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.5.Budžeta grozījuma Nr. 6/2009 projekts (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.6.Budžeta grozījuma Nr. 7/2009 projekts (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.7.Budžeta grozījuma Nr. 8/2009 projekts (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
 6.Balsojuma skaidrojumi
 7.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 8.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja inaugurācijas runa
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 11.Komisijas priekšsēdētāja amatam izvirzītā kandidāta paziņojums (debates)
 12.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 13.Nākamās sēdes darba kārtība
 14.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.10.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I. Cilvēktiesību aizstāvju slepkavības Krievijā

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā - par cilvēktiesību aizstāvju slepkavībām Krievijā (B7-0060/2009).

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin S-D grupas vārdā - par cilvēktiesību aizstāvju slepkavībām Krievijā (B7-0061/2009).

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā - par cilvēktiesību aizstāvju slepkavībām Krievijā (B7-0063/2009).

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā - par cilvēktiesību aizstāvju slepkavībām Krievijā (B7-0065/2009).

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle ECR grupas vārdā - par cilvēktiesību aizstāvju slepkavībām Krievijā (B7-0067/2009).

- Søren Bo Søndergaard GUE/NGL grupas vārdā - par cilvēktiesību aizstāvju slepkavībām Krievijā (B7-0068/2009).

II. Kazahstāna: Evgeniy Zhovtis lieta

- Heidi Hautala, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā - par Evgeniy Zhovtis lietu Kazahstānā (B7-0062/2009).

- Véronique De Keyser S-D grupas vārdā - par Evgeniy Zhovtis lietu Kazahstānā (B7-0064/2009).

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā - par Evgeniy Zhovtis lietu Kazahstānā (B7-0066/2009).

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola PPE grupas vārdā - par Evgeniy Zhovtis lietu Kazahstānā (B7-0069/2009).

- Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā - par E. Zhovtis lietu Kazahstānā (B7-0070/2009).

III. Sīrija: Muhannad Al Hassani lieta

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā - par Muhannad Al Hassani lietu Sīrijā (B7-0071/2009).

- Véronique De Keyser, Richard Howitt S-D grupas vārdā - par Muhannad Al Hassani lietu Sīrijā (B7-0072/2009).

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā - par Muhannad Al Hassani lietu Sīrijā (B7-0073/2009).

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler PPE grupas vārdā - par Sīriju: Muhannad Al Hassani lieta (B7-0074/2009).

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā - par Muhannad Al Hassani lietu Sīrijā (B7-0075/2009).

- Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā - par Muhannad Al Hassani lietu Sīrijā (B7-0076/2009).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


3. Padomes iesniegtais vispārējais budžeta projekts 2010. finanšu gadam (debates)

Hans Lindblad (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) iepazīstināja ar budžeta projektu.

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis), László Surján (referents), Vladimír Maňka (referents), Alain Lamassoure (BUDG komitejas priekšsēdētājs) un Hans Lindblad.

Darba kārtības punkts tika slēgts.


4. Imigrācija, FRONTEX aģentūras loma un valstu sadarbība (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Imigrācija, FRONTEX aģentūras loma un valstu sadarbība.

Tobias Billström (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Simon Busuttil PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar S-D grupas vārdā, Sonia Alfano ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten EFD grupas vārdā, Louis Bontes, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Rui Tavares, Roberta Angelilli, Stavros Lambrinidis, Hélène Flautre, Clemente Mastella, David-Maria Sassoli, Niki Tzavela, Sylvie Guillaume un Rita Borsellino.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papastamkos, Barbara Lochbihler, Alf Svensson un Antonio Cancian.

Uzstājās Tobias Billström un Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Eiropas Kopienas un Mongolijas nolīgums par atsevišķiem gaisa pārvadājumu aspektiem * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Mongolijas valdību par atsevišķiem gaisa pārvadājumu aspektiem [COM(2007)0731 - C7-0001/2009 - 2007/0252(CNS)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Brian Simpson (A7-0001/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2009)0006).


5.2. Jūras transports starp Eiropas Kopienu un Ķīnu * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republikas valdību, no otras puses [08127/2009 - 13698/2008 - C7-0030/2009 - 2008/0133(CNS)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Brian Simpson (A7-0002/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2009)0007).


5.3. ES Solidaritātes fonda mobilizācija (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A7-0008/2009).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2009)0008).


5.4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizācija (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu piesaistīšanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A7-0006/2009).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2009)0009).


5.5. Budžeta grozījuma Nr. 6/2009 projekts (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2009 projektu, III iedaļa – Komisija [11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Jutta Haug (A7-0003/2009).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2009)0010).


5.6. Budžeta grozījuma Nr. 7/2009 projekts (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7/2009 projektu — vētra „Klauss” Francijā [12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Jutta Haug (A7-0009/2009).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2009)0011).


5.7. Budžeta grozījuma Nr. 8/2009 projekts (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8 projektu par Eiropolu, Eurojust un OLAF [12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Jutta Haug (A7-0010/2009).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2009)0012).


6. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.


7. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Leonardo Domenici, Brian Crowley, Adrian Severin un Ana Gomes norādīja, ka viņi bija klāt, bet nevarēja balsot.

Robert Sturdy norādīja, ka bija klāt, bet nevarēja piedalīties balsošanā par Brian Simpson ziņojumiem A7-0001/2009 un A7-0002/2009.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.20 un atsākta plkst. 11.35.)

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

8. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja inaugurācijas runa

Klātesot Eiropas Parlamenta bijušajiem priekšsēdētājiem Emilio Colombo, Enrique Barón Crespo, Egon A Klepsch, Klaus Hänsch, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Nicole Fontaine, Pat Cox un Hans-Gert Pöttering, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Jerzy Buzek, stājoties amatā, teica runu, kurā iepazīstināja ar savām prioritātēm turpmākajam divarpus gadus ilgajam pilnvaru laikam.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Martin Schulz S-D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Cecilia Malmström (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marek Siwiec, Eva Lichtenberger, Zoltán Balczó, Zuzana Roithová, Charles Tannock, Csaba Sógor, Diane Dodds, Csaba Sándor Tabajdi, Antonello Antinoro, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Krisztina Morvai, László Tőkés un Wojciech Michał Olejniczak.

Uzstājās Jerzy Buzek, sniedzot atbildes uz iepriekšējo runātāju uzdotajiem jautājumiem.

Darba kārtības punkts tika slēgts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.25 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Uzstājās Martin Schulz, kurš izteica savu viedokli par rīta sēdes laikā paustajiem Krisztina Morvai izteikumiem pret Kinga Göncz, kas savukārt uzstājās pēc tam, paužot savu viedokli šajā jautājumā, un Zoltán Balczó, kurš reaģēja uz Martin Schulz teikto.


10. Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs informēja, ka saskaņā ar Reglamenta 74. pantu viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos koplēmuma procedūrā pieņemtos tiesību aktus.

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par Kopienas līdzdalību Eiropas metroloģijas pētniecības un attīstības programmā, ko uzsākušas vairākas dalībvalstis (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1692/2006, ar ko izveido otro Marco Polo programmu Kopienas finansiālās palīdzības piešķiršanai, lai uzlabotu kravu autopārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības (Marco Polo II) (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par iekšējo ūdensceļu kuģu kuģošanas licenču savstarpēju atzīšanu (kodificēta versija) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (kodificēta versija) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva uzņēmējdarbības tiesību jomā par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (kodificēta versija) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificēta versija) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību (kodificēta versija) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK, Direktīvu 2006/49/EK un Direktīvu 2007/64/EK attiecībā uz bankām, kuras saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/91/EEK, 78/855/EEK un 82/891/EEK, un Direktīvu 2005/56/EK attiecībā uz prasībām par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju apvienošanās un sadalīšanas gadījumos (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko izveido Kopienas programmu īpašu pasākumu atbalstam finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumiem (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par pārrobežu maksājumiem Kopienā, ar kuru atceļ regulu (EK) Nr. 2560/2001 (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par ozona slāni noārdošām vielām (pārstrādāta versija) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un ar ko nosaka tās pielikumu saturu (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kredītreitingu aģentūrām (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 87/372/EEK par frekvenču joslām, kas rezervējamas publisku Viseiropas sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru saskaņotai ieviešanai Kopienā (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par vienkāršām spiedtvertnēm (kodificēta versija) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko attiecībā uz dažu termiņu pagarināšanu groza Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD)).

Sēdes vadītājs informēja, ka četrus dokumentus par finanšu pakalpojumiem parakstīs trešdienas plenārsēdē plkst. 15.00.


11. Komisijas priekšsēdētāja amatam izvirzītā kandidāta paziņojums (debates)

Komisijas priekšsēdētāja amatam izvirzītais José Manuel Barroso sniedza paziņojumu.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Martin Schulz S-D grupas vārdā, kurš atbildēja arī uz jautājumu, ko Miguel Portas uzdeva, paceļot zilo kartīti (Reglamenta 149. panta 8. punkts), Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Cecilia Malmström (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja), José Manuel Barroso, Othmar Karas, Stephen Hughes, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Timothy Kirkhope, Jean-Luc Mélenchon, Timo Soini, Francisco Sosa Wagner, Carlos Coelho un Hannes Swoboda.

SĒDI VADA: Stavros LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marielle De Sarnez, Sven Giegold, Roberts Zīle, Joe Higgins, Nicole Sinclaire, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Adrian Severin, Andrew Duff, Hans-Peter Martin par uzstāšanās laika sadali, José Manuel Barroso, Hélène Flautre, Derk Jan Eppink, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marita Ulvskog, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, George Becali, Mario Mauro, Monika Flašíková Beňová un Sophia in 't Veld.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Judith Sargentini, Diane Dodds, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Michel Barnier, David-Maria Sassoli, Marian-Jean Marinescu, Catherine Trautmann, Wim van de Camp, Glenis Willmott, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Markus Ferber, Csaba Sándor Tabajdi, Simon Busuttil, Zoran Thaler, Gunnar Hökmark, Erminia Mazzoni, Sophie Briard Auconie, Sandra Kalniete un Damien Abad.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, Ulrike Lunacek, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Brian Crowley, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, Martin Ehrenhauser un Zoltán Balczó.

Uzstājās José Manuel Barroso.

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

Debates tika slēgtas.

Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana notiks trešdien.


SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B7-0203/2009).

Jautājums Nr. 20 (Ilda Figueiredo): Tekstilrūpniecības un apģērbu ražošanas aizsardzība starptautiskajā tirdzniecībā.

Catherine Ashton (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Ilda Figueiredo un David Martin.

Jautājums Nr. 21 (Brian Crowley): ES prioritātes Valdību konferencē par klimata pārmaiņām.

Stavros Dimas (Komisijas loceklis) atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Brian Crowley, Silvia-Adriana Ţicău un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 22 (Silvia-Adriana Ţicău): Ieguldījumu atbalsta pasākumi, lai uzlabotu energoefektivitāti un atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanu.

Stavros Dimas atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly un Andreas Mölzer.

Jautājums Nr. 23 (Czesław Adam Siekierski): Attīstības palīdzība krīzes apstākļos.

Karel De Gucht (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Czesław Adam Siekierski un Franz Obermayr.

Jautājums Nr. 24 (Fiorello Provera): Demogrāfiskā situācija un attīstības politika Āfrikā.

Karel De Gucht atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Fiorello Provera un Andreas Mölzer.

Jautājums Nr. 25 (Jim Higgins): Sarunu apturēšana par ES un Kolumbijas brīvās tirdzniecības nolīgumu.

Catherine Ashton atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Jim Higgins un David Martin.

Jautājums Nr. 26 (Georgios Papastamkos): Starptautiskās tirdzniecības atlabšana.

Catherine Ashton atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Georgios Papastamkos.

Jautājums Nr. 27 zaudēja spēku, jo tā autors nebija klāt.

Jautājums Nr. 28 (Liam Aylward): Eiropā ražotu liellopu gaļas un jēra gaļas produktu tirdzniecība.

Catherine Ashton atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Liam Aylward un Seán Kelly.

Jautājums Nr. 29 (Bernd Posselt): Draudi apkārtējai videi sakarā ar brūnogļu ieguvi Čehijas Republikā un Vācijas vidienē.

Stavros Dimas atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


13. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 427.526/OJME).


14. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 20.00.

Klaus Welle

Dagmar Roth-Behrendt

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papakonstantinou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika