Indeks 
Protokół
PDF 207kWORD 108k
Wtorek, 15 września 2009 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Przedstawienie przez Radę projektu budżetu ogólnego - rok budżetowy 2010
 4.Imigracja, rola Fronteksu i współpraca międzypaństwowa (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Umowa WE/Mongolia w sprawie pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Umowa o transporcie morskim WE/Chiny * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Projekt budżetu korygującego 6/2009 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.6.Projekt budżetu korygującego 7/2009 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.7.Projekt budżetu korygującego 8/2009 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Wystąpienie inauguracyjne przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji
 11.Oświadczenie desygnowanego przewodniczącego Komisji (debata)
 12.Tura pytań (pytania do Komisji)
 13.Porządek obrad następnego posiedzenia
 14.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.10.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. Zabójstwa obrońców praw człowieka w Rosji

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji (B7-0060/2009),

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin w imieniu grupy S-D w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji (B7-0061/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji (B7-0063/2009),

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji (B7-0065/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji (B7-0067/2009),

- Søren Bo Søndergaard w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji (B7-0068/2009).

II. Kazachstan: przypadek Jewgienija Żowtisa

- Heidi Hautala, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie przypadku Jewgienija Żowtisa w Kazachstanie (B7-0062/2009),

- Véronique De Keyser w imieniu grupy S-D w sprawie przypadku Jewgienija Żowtisa w Kazachstanie (B7-0064/2009),

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE w sprawie przypadku Jewgienija Żowtisa w Kazachstanie (B7-0066/2009),

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE w sprawie przypadku Jewgienija Żowtisa w Kazachstanie (B7-0069/2009),

- Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie przypadku J. Żowtisa w Kazachstanie (B7-0070/2009).

III. Syria: sprawa Muhannada Al Hassaniego

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie przypadku Muhannada Al Hassaniego w Syrii (B7-0071/2009),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt w imieniu grupy S-D w sprawie przypadku Muhannada Al Hassaniego w Syrii (B7-0072/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE w sprawie przypadku Muhannada Al Hassaniego w Syrii (B7-0073/2009),

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler w imieniu grupy PPE w sprawie Syrii: przypadek Muhannada Al Hassaniego (B7-0074/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR w sprawie przypadku Muhannada Al Hassaniego w Syrii (B7-0075/2009),

- Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie przypadku Muhannada Al Hassaniego w Syrii (B7-0076/2009).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


3. Przedstawienie przez Radę projektu budżetu ogólnego - rok budżetowy 2010

Hans Lindblad (urzędujący przewodniczący Rady) dokonał prezentacji.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta (członek Komisji), László Surján (sprawozdawca), Vladimír Maňka (sprawozdawca), Alain Lamassoure (przewodniczący komisji BUDG) i Hans Lindblad.

Punkt został zamknięty.


4. Imigracja, rola Fronteksu i współpraca międzypaństwowa (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Imigracja, rola Fronteksu i współpraca międzypaństwowa

Tobias Billström (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S-D, Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Louis Bontes niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Rui Tavares, Roberta Angelilli, Stavros Lambrinidis, Hélène Flautre, Clemente Mastella, David-Maria Sassoli, Niki Tzavela, Sylvie Guillaume i Rita Borsellino.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papastamkos, Barbara Lochbihler, Alf Svensson i Antonio Cancian.

Głos zabrali: Tobias Billström i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Umowa WE/Mongolia w sprawie pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych [COM(2007)0731 - C7-0001/2009 - 2007/0252(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Brian Simpson (A7-0001/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2009)0006)


5.2. Umowa o transporcie morskim WE/Chiny * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony [08127/2009 - 13698/2008 - C7-0030/2009 - 2008/0133(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Brian Simpson (A7-0002/2009)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2009)0007)


5.3. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE, zgodnie z pkt 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0008/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2009)0008)


5.4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. [COM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0006/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2009)0009)


5.5. Projekt budżetu korygującego 6/2009 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej 6/2009 na rok budżetowy 2009 - sekcja III - Komisja [11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jutta Haug (A7-0003/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2009)0010)


5.6. Projekt budżetu korygującego 7/2009 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej 7/2009 na rok budżetowy 2009 (orkan Klaus we Francji) [12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jutta Haug (A7-0009/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2009)0011)


5.7. Projekt budżetu korygującego 8/2009 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej 8/2009 na rok budżetowy 2009: Europol, Eurojust, OLAF [12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jutta Haug (A7-0010/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2009)0012)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.


7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Leonardo Domenici, Brian Crowley, Adrian Severin i Ana Gomes poinformowali, że byli obecni, lecz nie mogli uczestniczyć w głosowaniu.

Robert Sturdy poinformował, że był obecny, lecz nie uczestniczył w głosowaniu nad sprawozdaniami Briana Simpsona A7-0001/2009 i A7-0002/2009.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.20 i wznowione o 11.35.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

8. Wystąpienie inauguracyjne przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

W obecności byłych przewodniczących Parlamentu Europejskiego: Emilia Colombo, Enrique Baróna Crespo, Egona A. Klepscha, Klausa Hänscha, José Maríi Gila-Roblesa Gila-Delgado, Nicole Fontaine, Pata Coksa i Hansa-Gerta Pötteringa Jerzy Buzek (przewodniczący Parlamentu Europejskiego) wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym przedstawił priorytety swojej kadencji na najbliższe dwa i pół roku.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S-D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy ECR, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Cecilia Malmström (urzędująca przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji).

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos w ramach procedury pytań z sali zabrali następujący posłowie: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marek Siwiec, Eva Lichtenberger, Zoltán Balczó, Zuzana Roithová, Charles Tannock, Csaba Sógor, Diane Dodds, Csaba Sándor Tabajdi, Antonello Antinoro, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Krisztina Morvai, László Tőkés i Wojciech Michał Olejniczak.

Głos zabrał Jerzy Buzek, aby odpowiedzieć na pytania poprzednich mówców.

Punkt został zamknięty.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.25 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrali: Martin Schulz, w nawiązaniu do porannego wystąpienia Krisztiny Morvai dotyczącego Kingi Göncz, która zabrała głos w sprawie osobistej w związku z jej wystąpieniem, oraz Zoltán Balczó w sprawie wystąpienia Martina Schulza.


10. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z przewodniczącym Rady podpisze w środę następujące akty przyjęte w procedurze współdecyzji zgodnie z art. 74 Regulaminu Parlamentu:

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty w europejskim programie badawczo-rozwojowym w dziedzinie metrologii podjętym przez kilka państw członkowskich (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”) (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (wersja ujednolicona) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich (wersja ujednolicona) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa spółek dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja ujednolicona) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (wersja ujednolicona) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych oraz egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (wersja ujednolicona) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące płatności transgranicznych we Wspólnoscie i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu produktami z fok (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 808/2004 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (przekształcenie) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do prostych zbiorników ciśnieniowych (wersja ujednolicona) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD))

Przewodniczący poinformował, że cztery dokumenty dotyczące usług finansowych zostaną podpisane w trakcie posiedzenia plenarnego w środę o godz. 15.00.


11. Oświadczenie desygnowanego przewodniczącego Komisji (debata)

José Manuel Barroso, desygnowany przewodniczący Komisji, złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S-D, ten ostatni również w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie postawione przez Miguela Portasa zgodnie z procedurą niebieskiej kartki” (art. 149 ust. 8 Regulaminu), Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Krisztina Morvai niezrzeszona, Cecilia Malmström (urzędująca przewodnicząca Rady), José Manuel Barroso, Othmar Karas, Stephen Hughes, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Timothy Kirkhope, Jean-Luc Mélenchon, Timo Soini, Francisco Sosa Wagner, Carlos Coelho i Hannes Swoboda.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marielle De Sarnez, Sven Giegold, Roberts Zīle, Joe Higgins, Nicole Sinclaire, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Adrian Severin, Andrew Duff, Hans-Peter Martin w sprawie przydziału czasu wystąpień, José Manuel Barroso, Hélène Flautre, Derk Jan Eppink, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marita Ulvskog, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, George Becali, Mario Mauro, Monika Flašíková Beňová i Sophia in 't Veld.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Judith Sargentini, Diane Dodds, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Michel Barnier, David-Maria Sassoli, Marian-Jean Marinescu, Catherine Trautmann, Wim van de Camp, Glenis Willmott, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Markus Ferber, Csaba Sándor Tabajdi, Simon Busuttil, Zoran Thaler, Gunnar Hökmark, Erminia Mazzoni, Sophie Briard Auconie, Sandra Kalniete i Damien Abad.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, Ulrike Lunacek, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Brian Crowley, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, Martin Ehrenhauser i Zoltán Balczó.

Głos zabrał José Manuel Barroso.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

Debata została zamknięta.

Wybór przewodniczącego Komisji odbędzie się w środę.


PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

12. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B7-0203/2009).

Pytanie 20 (Ilda Figueiredo): Ochrona przemysłu włókienniczego i odzieżowego w handlu międzynarodowym.

Catherine Ashton (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Ilda Figueiredo i David Martin.

Pytanie 21 (Brian Crowley): Priorytety UE na Międzyrządową Konferencję w sprawie Zmian Klimatu.

Stavros Dimas (członek Komisji) odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Brian Crowley, Silvia-Adriana Ţicău i Paul Rübig.

Pytanie 22 (Silvia-Adriana Ţicău): Środki wsparcia dla inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i stosowanie energii odnawialnej.

Stavros Dimas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly i Andreas Mölzer.

Pytanie 23 (Czesław Adam Siekierski): Pomoc rozwojowa w dobie kryzysu.

Karel De Gucht (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Czesław Adam Siekierski i Franz Obermayr.

Pytanie 24 (Fiorello Provera): Demografia a strategie polityczne na rzecz rozwoju w Afryce.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Fiorello Provera i Andreas Mölzer.

Pytanie 25 (Jim Higgins): Zawieszenie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Kolumbią.

Catherine Ashton udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Jim Higgins i David Martin.

Pytanie 26 (Georgios Papastamkos): Ponowne ożywienie handlu międzynarodowego.

Catherine Ashton udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Georgios Papastamkos.

Z powodu nieobecności pytającego pytanie 27 zostaje pozostawione bez odpowiedzi.

Pytanie 28 (Liam Aylward): Sprzedaż europejskich wyrobów z wołowiny i jagnięciny.

Catherine Ashton udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Liam Aylward i Seán Kelly.

Pytanie 29 (Bernd Posselt): Negatywny wpływ wydobycia węgla brunatnego w Czechach i środkowych Niemczech na środowisko naturalne.

Stavros Dimas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Bernd Posselt.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik do pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


13. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 427.526/OJME).


14. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 20.00.

Klaus Welle

Dagmar Roth-Behrendt

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papakonstantinou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności