Zoznam 
Zápisnica
PDF 205kWORD 105k
Utorok, 15. septembra 2009 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Predstavenie návrhu všeobecného rozpočtu Radou - rozpočtový rok 2010
 4.Imigrácia, úloha Frontex-u a spolupráca medzi štátmi (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Dohoda ES/Mongolsko o určitých aspektoch leteckých služieb * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Dohody ES/Čína o námornej doprave * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2009 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.6.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2009 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.7.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2009 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Inauguračný prejav predsedu Európskeho parlamentu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 11.Vyhlásenie kandidáta na predsedu Komisie (rozprava)
 12.Hodina otázok (pre Komisiu)
 13.Program rokovania na nasledujúci deň
 14.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.10 h.


2. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I. Vraždy obhajcov ľudských práv v Rusku

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o vraždách obhajcov ľudských práv v Rusku (B7-0060/2009),

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin za skupinu S-D o vraždách obhajcov ľudských práv v Rusku (B7-0061/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o vraždách obhajcov ľudských práv v Rusku (B7-0063/2009),

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda za skupinu PPE o vraždách obhajcov ľudských práv v Rusku (B7-0065/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle za skupinu ECR o vraždách obhajcov ľudských práv v Rusku (B7-0067/2009),

- Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL o vraždách obhajcov ľudských práv v Rusku (B7-0068/2009).

II. Kazachstan: prípad Evgenija Žovtisa

- Heidi Hautala, Bart Staes za skupinu Verts/ALE o prípade Evgenija Žovtisa v Kazachstane (B7-0062/2009),

- Véronique De Keyser za skupinu S-D o prípade Evgenija Žovtisa v Kazachstane (B7-0064/2009),

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE o prípade Evgenija Žovtisa v Kazachstane (B7-0066/2009),

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE o prípade Evgenija Žovtisa v Kazachstane (B7-0069/2009),

- Willy Meyer za skupinu GUE/NGL o prípade Evgenija Žovtisa v Kazachstane (B7-0070/2009).

III. Sýria: prípad Mohameda Al Hassaniho

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o prípade Mohameda Al Hassaniho v Sýrii (B7-0071/2009),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt za skupinu S-D o prípade Mohameda Al Hassaniho v Sýrii (B7-0072/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o prípade Mohameda Al Hassaniho v Sýrii (B7-0073/2009),

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler za skupinu PPE o Sýrii: prípad Mohameda Al Hassaniho (B7-0074/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR o prípade Mohameda Al Hassaniho v Sýrii (B7-0075/2009),

- Willy Meyer za skupinu GUE/NGL o prípade Mohameda Al Hassaniho v Sýrii (B7-0076/2009).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


3. Predstavenie návrhu všeobecného rozpočtu Radou - rozpočtový rok 2010

Hans Lindblad (úradujúci predseda Rady) predložil návrh.

Vystúpili títo poslanci: Algirdas Šemeta (člen Komisie), László Surján (spravodajca), Vladimír Maňka (spravodajca), Alain Lamassoure (predseda výboru BUDG) a Hans Lindblad.

Bod je uzavretý.


4. Imigrácia, úloha Frontex-u a spolupráca medzi štátmi (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Imigrácia, úloha Frontex-u a spolupráca medzi štátmi

Tobias Billström (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Jacques Barrot (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Simon Busuttil za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S-D, Sonia Alfano za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFD, nezaradený poslanec Louis Bontes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Rui Tavares, Roberta Angelilli, Stavros Lambrinidis, Hélène Flautre, Clemente Mastella, David-Maria Sassoli, Niki Tzavela, Sylvie Guillaume a Rita Borsellino.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papastamkos, Barbara Lochbihler, Alf Svensson a Antonio Cancian.

Vystúpili títo poslanci: Tobias Billström a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Dohoda ES/Mongolsko o určitých aspektoch leteckých služieb * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady
o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Mongolska o určitých aspektoch leteckých služieb [COM(2007)0731 - C7-0001/2009 - 2007/0252(CNS)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Brian Simpson (A7-0001/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0006)


5.2. Dohody ES/Čína o námornej doprave * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej [08127/2009 - 13698/2008 - C7-0030/2009 - 2008/0133(CNS)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Brian Simpson (A7-0002/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0007)


5.3. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [COM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A7-0008/2009)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0008)


5.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [COM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A7-0006/2009)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0009)


5.5. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2009 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2009 na rozpočtový rok 2009
Oddiel III – Komisia [11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Jutta Haug (A7-0003/2009)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0010)


5.6. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2009 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2009 na rozpočtový rok 2009 (búrka "Klaus" vo Francúzsku) [12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Jutta Haug (A7-0009/2009)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0011)


5.7. Návrh opravného rozpočtu č. 8/2009 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2009 na rozpočtový rok 2009: Europol, Eurojust, OLAF [12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Jutta Haug (A7-0010/2009)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0012)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Leonardo Domenici, Brian Crowley, Adrian Severin a Ana Gomes oznámili, že boli prítomní, ale nemohli hlasovať.

Robert Sturdy oznámil, že bol prítomný, ale nezúčastnil sa na hlasovaní o správach Brian Simpson A7-0001/2009 a A7-0002/2009.


(Rokovanie bolo prerušené o 11.20 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.35 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

8. Inauguračný prejav predsedu Európskeho parlamentu

Jerzy Buzek (predseda Európskeho parlamentu) predniesol inauguračný prejav, v ktorom predstavil priority svojho nadchádzajúceho dva a polročného funkčného obdobia. Prejav si vypočuli aj predošlí predsedovia Európskeho parlamentu Emilio Colombo, Enrique Barón Crespo, Egon A Klepsch, Klaus Hänsch, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Nicole Fontaine, Pat Cox a Hans-Gert Pöttering.

Vystúpili títo rečníci: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S-D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD, nezaradený poslanec Bruno Gollnisch, Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marek Siwiec, Eva Lichtenberger, Zoltán Balczó, Zuzana Roithová, Charles Tannock, Csaba Sógor, Diane Dodds, Csaba Sándor Tabajdi, Antonello Antinoro, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Krisztina Morvai, László Tőkés a Wojciech Michał Olejniczak.

V rozprave vystúpil Jerzy Buzek, aby odpovedal na otázky, ktoré položili predchádzajúci rečníci.

Bod je uzavretý.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Martin Schulz, aby nadviazal na dopoludňajšie vystúpenie Krisztiny Morvaiovej týkajúce sa Kingy Gönczovej, ktorá následne vystúpila s osobným vyhlásením v tejto veci, a Zoltán Balczó, aby sa vyjadril k príspevku Martina Schulza.


10. Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predseda oznámil, že spoločne s predsedom Rady v stredu pristúpi k podpisu týchto aktov, ktoré boli prijaté v spolurozhodovacom postupe podľa čl. 74 rokovacieho poriadku:

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o účasti spoločenstva na európskom programe metrologického výskumu a vývoja vykonávanom niekoľkými členskými štátmi (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1692/2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy (Marco Polo II) (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (kodifikované znenie) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (kodifikované znenie) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady v oblasti práva obchodných spoločností o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (kodifikované znenie) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (kodifikované znenie) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a smernica 2005/56/ES, pokiaľ ide o požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program spoločenstva na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje postup pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) Č. 2560/2001 (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (prepracované znenie) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a určuje sa obsah jeho príloh (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady týkajúca sa jednoduchých tlakových nádob (kodifikované znenie) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh v súvislosti s predĺžením určitých lehôt (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD))

Predseda oznámil, že v stredu o 15.00 h sa na plenárnom zasadnutí podpíšu štyri dokumenty týkajúce sa finančných služieb.


11. Vyhlásenie kandidáta na predsedu Komisie (rozprava)

José Manuel Barroso, kandidát na predsedu Komisie, vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S-D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú podľa postupu zdvihnutia modrej karty (článok 149 odsek 8 rokovacieho poriadku) položil Miguel Portas, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Krisztina Morvai nezaradená poslankyňa, Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady), José Manuel Barroso, Othmar Karas, Stephen Hughes, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Timothy Kirkhope, Jean-Luc Mélenchon, Timo Soini, Francisco Sosa Wagner, Carlos Coelho a Hannes Swoboda.

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marielle De Sarnez, Sven Giegold, Roberts Zīle, Joe Higgins, Nicole Sinclaire, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Adrian Severin, Andrew Duff, Hans-Peter Martin o rozložení rečníckeho času, José Manuel Barroso, Hélène Flautre, Derk Jan Eppink, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marita Ulvskog, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, George Becali, Mario Mauro, Monika Flašíková Beňová a Sophia in 't Veld.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Judith Sargentini, Diane Dodds, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Michel Barnier, David-Maria Sassoli, Marian-Jean Marinescu, Catherine Trautmann, Wim van de Camp, Glenis Willmott, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Markus Ferber, Csaba Sándor Tabajdi, Simon Busuttil, Zoran Thaler, Gunnar Hökmark, Erminia Mazzoni, Sophie Briard Auconie, Sandra Kalniete a Damien Abad.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, Ulrike Lunacek, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Brian Crowley, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, Martin Ehrenhauser a Zoltán Balczó.

V rozprave vystúpil José Manuel Barroso.

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

Rozprava sa skončila.

Voľby predsedu Komisie sa uskutočnia v stredu.


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

12. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B7-0203/2009).

Otázka č. 20 (Ilda Figueiredo): Ochrana textilného a odevného priemyslu na úrovni medzinárodného obchodu.

Catherine Ashton (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Ilda Figueiredo a David Martin.

Otázka č. 21 (Brian Crowley): Priority EÚ so zreteľom na medzivládnu konferenciu o zmene klímy.

Stavros Dimas (člen Komisie) odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Brian Crowley, Silvia-Adriana Ţicău a Paul Rübig.

Otázka č. 22 (Silvia-Adriana Ţicău): Opatrenia na podporu investícií zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných energií.

Stavros Dimas odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly a Andreas Mölzer.

Otázka č. 23 (Czesław Adam Siekierski): Rozvojová pomoc v čase krízy.

Karel De Gucht (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Czesław Adam Siekierski a Franz Obermayr.

Otázka č. 24 (Fiorello Provera): Demografia a rozvojové politiky v Afrike.

Karel De Gucht odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Fiorello Provera a Andreas Mölzer.

Otázka č. 25 (Jim Higgins): Pozastavenie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kolumbiou.

Catherine Ashton odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jim Higgins a David Martin.

Otázka č. 26 (Georgios Papastamkos): Oživenie medzinárodného obchodu.

Catherine Ashton odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Georgios Papastamkos.

Otázka 27 prepadla pre neprítomnosť autora.

Otázka č. 28 (Liam Aylward): Uvádzanie európskych výrobkov z hovädzieho a jahňacieho mäsa na trh.

Catherine Ashton odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Liam Aylward a Seán Kelly.

Otázka č. 29 (Bernd Posselt): Znečisťovanie životného prostredia v dôsledku ťažby hnedého uhlia v Českej republike a strednom Nemecku.

Stavros Dimas odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.


13. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 427.526/OJME).


14. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 20.00 h.

Klaus Welle

Dagmar Roth-Behrendt

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papakonstantinou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia