Kazalo 
Zapisnik
PDF 196kWORD 103k
Torek, 15. september 2009 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Predstavitev predloga splošnega proračuna s strani Sveta - Proračunsko leto 2010
 4.Priseljevanje, vloga Frontexa in sodelovanje med državami (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Sporazum ES/Mongolija o nekaterih vidikih zračnega prevoza * (glasovanje)
  
5.2.Pomorski prevoz med ES in Kitajsko * (glasovanje)
  
5.3.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije (glasovanje)
  
5.4.Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (glasovanje)
  
5.5.Predlog spremembe proračuna št. 6/2009 (glasovanje)
  
5.6.Predlog spremembe proračuna št. 7/2009 (glasovanje)
  
5.7.Predlog spremembe proračuna št. 8/2009 (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Otvoritveni nagovor predsednika Evropskega parlamentra
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja
 11.Izjava kandidata za mesto predsednika Komisije (razprava)
 12.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 13.Dnevni red naslednje seje
 14.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.10.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I. Uboji borcev za človekove pravice v Rusiji

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE o ubojih borcev za človekove pravice v Rusiji (B7-0060/2009),

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin v imenu skupine S-D o ubojih borcev za človekove pravice v Rusiji (B7-0061/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE o ubojih borcev za človekove pravice v Rusiji (B7-0063/2009),

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE o ubojih borcev za človekove pravice v Rusiji (B7-0065/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle v imenu skupine ECR o ubojih borcev za človekove pravice v Rusiji (B7-0067/2009),

- Søren Bo Søndergaard v imenu skupine GUE/NGL o ubojih borcev za človekove pravice v Rusiji (B7-0068/2009).

II. Kazahstan: primer Evgeniya Zhovtisa

- Heidi Hautala, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE o primeru Evgeniya Zhovtisa v Kazahstanu (B7-0062/2009),

- Véronique De Keyser v imenu skupine S-D o primeru Evgeniya Zhovtisa v Kazahstanu (B7-0064/2009),

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE o primeru Evgeniya Zhovtisa v Kazahstanu (B7-0066/2009),

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE o primeru Evgeniya Zhovtisa v Kazahstanu (B7-0069/2009),

- Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL o primeru Evgeniya Zhovtisa v Kazahstanu (B7-0070/2009).

III. Sirija: primer Muhannada Al Hassanija

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o primeru Muhannada Al Hassanija v Siriji (B7-0071/2009),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt v imenu skupine S-D o primeru Muhannada Al Hassanija v Siriji (B7-0072/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE o primeru Muhannada Al Hassanija v Siriji (B7-0073/2009),

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler v imenu skupine PPE o primeru Muhannada Al Hassanija v Siriji (B7-0074/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, o primeru Muhannada Al Hassanija v Siriji (B7-0075/2009),

- Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL o primeru Muhannada Al Hassanija v Siriji (B7-0076/2009).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 Poslovnika.


3. Predstavitev predloga splošnega proračuna s strani Sveta - Proračunsko leto 2010

Hans Lindblad (predsedujoči Svetu) je predstavil poročilo.

Govorili so Algirdas Šemeta (član Komisije), László Surján (poročevalec), Vladimír Maňka (poročevalec), Alain Lamassoure (predsednik odbora BUDG) in Hans Lindblad.

Točka je bila zaključena.


4. Priseljevanje, vloga Frontexa in sodelovanje med državami (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priseljevanje, vloga Frontexa in sodelovanje med državami

Tobias Billström (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Simon Busuttil v imenu skupine PPE, Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S-D, Sonia Alfano v imenu skupine ALDE, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFD, Louis Bontes samostojni poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Rui Tavares, Roberta Angelilli, Stavros Lambrinidis, Hélène Flautre, Clemente Mastella, David-Maria Sassoli, Niki Tzavela, Sylvie Guillaume in Rita Borsellino.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papastamkos, Barbara Lochbihler, Alf Svensson in Antonio Cancian.

Govorila sta Tobias Billström in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Sporazum ES/Mongolija o nekaterih vidikih zračnega prevoza * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Mongolije o nekaterih vidikih zračnega prevoza [COM(2007)0731 - C7-0001/2009 - 2007/0252(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Brian Simpson (A7-0001/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2009)0006)


5.2. Pomorski prevoz med ES in Kitajsko * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani [08127/2009 - 13698/2008 - C7-0030/2009 - 2008/0133(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Brian Simpson (A7-0002/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2009)0007)


5.3. Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Reimer Böge (A7-0008/2009)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2009)0008)


5.4. Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Reimer Böge (A7-0006/2009)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2009)0009)


5.5. Predlog spremembe proračuna št. 6/2009 (glasovanje)

Poročilo: Predlog spremembe proračuna št. 6/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, Oddelek III – Komisija [11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Jutta Haug (A7-0003/2009)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2009)0010)


5.6. Predlog spremembe proračuna št. 7/2009 (glasovanje)

Poročilo: Predlog spremembe proračuna št. 7/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009: neurje Klaus v Franciji [12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Jutta Haug (A7-0009/2009)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2009)0011)


5.7. Predlog spremembe proračuna št. 8/2009 (glasovanje)

Poročilo: Predlog spremembe proračuna št. 8/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009: Europol, Eurojust, OLAF [12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Jutta Haug (A7-0010/2009)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2009)0012)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.


7. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Leonardo Domenici, Brian Crowley, Adrian Severin in Ana Gomes so sporočili, da so bili navzoči, vendar niso mogli glasovati.

Robert Sturdy je sporočil, da je bil navzoč, vendar ni sodeloval pri glasovanju o poročilih Brian Simpson A7-0001/2009 in A7-0002/2009.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.20,
se je nadaljevala ob 11.35.)

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

8. Otvoritveni nagovor predsednika Evropskega parlamentra

Nekdanji predsedniki Evropskega parlamenta, Emilio Colombo, Enrique Barón Crespo, Egon A. Klepsch, Klaus Hänsch, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Nicole Fontaine, Pat Cox in Hans-Gert Pöttering, so prisostvovali otvoritvenemu nagovoru Jerzyja Buzka (predsednika Evropskega parlamenta), ki je predstavil prednostne naloge v svojem mandatu v naslednjih dveh letih in pol.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S-D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine ECR, Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Cecilia Malmström (predsedujoča Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije).

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Po "catch the eye" postopku so govorili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marek Siwiec, Eva Lichtenberger, Zoltán Balczó, Zuzana Roithová, Charles Tannock, Csaba Sógor, Diane Dodds, Csaba Sándor Tabajdi, Antonello Antinoro, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Krisztina Morvai, László Tőkés in Wojciech Michał Olejniczak.

Govoril je Jerzy Buzek, ki je odgovoril na vprašanja predhodnih govorcev.

Točka je zaključena.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.25,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Govorili so Martin Schulz, ki se je vrnil k dopoldanskemu govoru Krisztine Morvai, ki je kritizirala Kingo Göncz, Kinga Göncz, ki je v zvezi s tem govorom podala osebno izjavo, in Zoltán Balczó o govoru Martina Schulza.


10. Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predsednik je sporočil, da bo v skladu s členom 74 Poslovnika Evropskega parlamenta v sredo skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednje akte, sprejete v postopku soodločanja:

- Odločba Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi skupnosti pri evropskem meroslovnem raziskovalnem in razvojnem programu, ki ga izvaja več držav članic (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1692/2006 o uvedbi drugega programa "Marco Polo" za dodelitev finančne pomoči skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa ("Marco Polo II") (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju dovoljenj za plovbo za plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej skupnosti (kodificirano besedilo) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta na področju prava družb o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (kodificirano besedilo) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev pri delu (druga posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (kodificirano besedilo) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (kodificirano besedilo) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv sveta 77/91/EGS, 78/855/EGS in 82/891/EGS ter Direktive 2005/56/ES glede zahtev za poročanje in dokumentiranje v primeru združitev in delitev (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa skupnosti za podpiranje posebnih dejavnosti na področju finančnih storitev, računovodskega poročanja in revizije (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnostnih rešitvah za evropske javne uprave (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejnih plačilih v skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001 (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z izdelki iz tjulnjev (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (prenovitev) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in določitvi vsebine njenih prilog (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktive Sveta 87/372/EGS za usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z enostavnimi tlačnimi posodami (kodificirano besedilo) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet glede podaljšanja nekaterih obdobij (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD))

Predsednik je sporočil, da bodo štiri besedila o finančnih storitvah podpisana na plenarnem zasedanju v sredo ob 15. uri.


11. Izjava kandidata za mesto predsednika Komisije (razprava)

José Manuel Barroso, kandidat za predsednika Komisije, je podal izjavo.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S-D, med drugim da bi odgovoril na vprašanje, ki ga je postavil Miguel Portas v skladu s postopkom modrega kartončka (člen 149(8) Poslovnika), Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Cecilia Malmström (predsedujoča Svetu), José Manuel Barroso, Othmar Karas, Stephen Hughes, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Timothy Kirkhope, Jean-Luc Mélenchon, Timo Soini, Francisco Sosa Wagner, Carlos Coelho in Hannes Swoboda.

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

Govorili so Marielle De Sarnez, Sven Giegold, Roberts Zīle, Joe Higgins, Nicole Sinclaire, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Adrian Severin, Andrew Duff, Hans-Peter Martin o dodelitvi časa za govor, José Manuel Barroso, Hélène Flautre, Derk Jan Eppink, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marita Ulvskog, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, George Becali, Mario Mauro, Monika Flašíková Beňová in Sophia in 't Veld.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorili so Judith Sargentini, Diane Dodds, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Michel Barnier, David-Maria Sassoli, Marian-Jean Marinescu, Catherine Trautmann, Wim van de Camp, Glenis Willmott, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Markus Ferber, Csaba Sándor Tabajdi, Simon Busuttil, Zoran Thaler, Gunnar Hökmark, Erminia Mazzoni, Sophie Briard Auconie, Sandra Kalniete in Damien Abad.

Po postopku "catch the eye" so govorili Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, Ulrike Lunacek, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Brian Crowley, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, Martin Ehrenhauser in Zoltán Balczó.

Govoril je José Manuel Barroso.

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

Razprava se je zaključila.

Izvolitev predsednika Komisije bo potekala v sredo.


PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

12. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B7-0203/2009).

Vprašanje 20 (Ilda Figueiredo): Zaščita sektorja tekstila in oblačil v mednarodni trgovini.

Catherine Ashton (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Ilda Figueiredo in David Martin.

Vprašanje 21 (Brian Crowley): Prednostne naloge EU v zvezi z medvladno konferenco o podnebnih spremembah.

Stavros Dimas (član Komisije) je odgovoril na vprašanje kot tudi na dodatna vprašanja, ki so jih postavili Brian Crowley, Silvia-Adriana Ţicău in Paul Rübig.

Vprašanje 22 (Silvia-Adriana Ţicău): Podporni ukrepi za naložbe za izboljšanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije.

Stavros Dimas je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly in Andreas Mölzer.

Vprašanje 23 (Czesław Adam Siekierski): Razvojna pomoč v času krize.

Karel De Gucht (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Czesław Adam Siekierski in Franz Obermayr.

Vprašanje 24 (Fiorello Provera): Demografija in razvojna politika v Afriki.

Karel De Gucht je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Fiorello Provera in Andreas Mölzer.

Vprašanje 25 (Jim Higgins): Začasna prekinitev pogajanj o sporazumu o prosti trgovini med EU in Kolumbijo.

Catherine Ashton je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Jim Higgins in David Martin.

Vprašanje 26 (Georgios Papastamkos): Oživitev mednarodne trgovine.

Catherine Ashton je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Georgios Papastamkos.

Vprašanje 27 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 28 (Liam Aylward): Trženje evropskih proizvodov iz govedine in ovčetine.

Catherine Ashton je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Liam Aylward in Seán Kelly.

Vprašanje 29 (Bernd Posselt): Okoljska škoda, nastala zaradi izkopavanja lignita v Češki republiki in osrednji Nemčiji.

Stavros Dimas je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Bernd Posselt.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo k dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


13. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 427.526/OJME).


14. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 20.00.

Klaus Welle

Dagmar Roth-Behrendt

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papakonstantinou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov