Index 
Protokoll
PDF 200kWORD 107k
Tisdagen den 15 september 2009 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Rådets presentation av förslaget till allmän budget – Budgetåret 2010
 4.Invandring, Frontex roll och samarbete mellan medlemsstaterna (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Avtal mellan EG och Mongoliet om vissa luftfartsaspekter * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Avtal EG-Kina om sjötransport (Bulgariens och Rumäniens anslutning) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Användning av Europeiska unionens solidaritetsfond (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Förslag till ändringsbudget nr 6/2009 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Förslag till ändringsbudget nr 7/2009 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Förslag till ändringsbudget nr 8/2009 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Inledningsanförande av Europaparlamentets talman
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 11.Uttalande av den nominerade kandidaten till ämbetet som kommissionens ordförande (debatt)
 12.Frågestund (frågor till kommissionen)
 13.Föredragningslista för nästa sammanträde
 14.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I. Mord på människorättsaktivister i Ryssland

- Werner Schulz, Heidi Hautala, Bart Staes, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, om mord på människorättsaktivister i Ryssland (B7-0060/2009),

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Adrian Severin för S&D-gruppen, om mord på människorättsaktivister i Ryssland (B7-0061/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, om mord på människorättsaktivister i Ryssland (B7-0063/2009),

- Bernd Posselt, Lojze Peterle, Tunne Kelam, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, om mord på människorättsaktivister i Ryssland (B7-0065/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle för ECR-gruppen, om mord på människorättsaktivister i Ryssland (B7-0067/2009),

- Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, om mord på människorättsaktivister i Ryssland (B7-0068/2009).

II. Kazakstan och fallet Evgeniy Zhovtis

- Heidi Hautala, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om fallet Evgeniy Zhovtis i Kazakstan (B7-0062/2009),

- Véronique De Keyser för S&D-gruppen, om fallet Evgeniy Zhovtis i Kazakstan (B7-0064/2009),

- Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, om fallet Evgeniy Zhovtis i Kazakstan (B7-0066/2009),

- Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola för PPE-gruppen, om fallet Evgeniy Zhovtis i Kazakstan (B7-0069/2009),

- Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om fallet Evgeniy Zhovtis i Kazakstan (B7-0070/2009).

III. Syrien och fallet Muhannad Al Hassani

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om fallet Muhannad Al Hassani i Syrien (B7-0071/2009),

- Véronique De Keyser, Richard Howitt för S&D-gruppen, om fallet Muhannad Al Hassani i Syrien (B7-0072/2009),

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, som fallet Muhannad Al Hassani i Syrien (B7-0073/2009),

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler för PPE-gruppen, om Syrien och fallet Muhannad Al Hassani (B7-0074/2009),

- Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, om fallet Muhannad Al Hassani i Syrien (B7-0075/2009),

- Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om fallet Muhannad Al Hassani i Syrien (B7-0076/2009).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.


3. Rådets presentation av förslaget till allmän budget – Budgetåret 2010

Hans Lindblad (rådets tjänstgörande ordförande) redogjorde för förslaget till allmän budget.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen), László Surján (föredragande), Vladimír Maňka (föredragande), Alain Lamassoure (ordförande för utskottet BUDG) och Hans Lindblad.

Talmannen förklarade punkten avslutad.


4. Invandring, Frontex roll och samarbete mellan medlemsstaterna (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Invandring, Frontex roll och samarbete mellan medlemsstaterna

Tobias Billström (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Simon Busuttil för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Sonia Alfano för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Louis Bontes, grupplös, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Sarah Ludford, Franziska Keller, Ryszard Czarnecki, Rui Tavares, Roberta Angelilli, Stavros Lambrinidis, Hélène Flautre, Clemente Mastella, David-Maria Sassoli, Niki Tzavela, Sylvie Guillaume och Rita Borsellino.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papastamkos, Barbara Lochbihler, Alf Svensson och Antonio Cancian.

Talare: Tobias Billström och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


5.1. Avtal mellan EG och Mongoliet om vissa luftfartsaspekter * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mongoliets regering om vissa luftfartsaspekter [KOM(2007)0731 - C7-0001/2009 - 2007/0252(CNS)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Brian Simpson (A7-0001/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2009)0006)


5.2. Avtal EG-Kina om sjötransport (Bulgariens och Rumäniens anslutning) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan [08127/2009 - 13698/2008 - C7-0030/2009 - 2008/0133(CNS)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Brian Simpson (A7-0002/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2009)0007)


5.3. Användning av Europeiska unionens solidaritetsfond (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A7-0008/2009)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2009)0008)


5.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A7-0006/2009)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2009)0009)


5.5. Förslag till ändringsbudget nr 6/2009 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2009: Avdelning III - kommissionen för budgetåret 2009 [11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jutta Haug (A7-0003/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2009)0010)


5.6. Förslag till ändringsbudget nr 7/2009 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2009 för budgetåret 2009 (stormen Klaus i Frankrike) [12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jutta Haug (A7-0009/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2009)0011)


5.7. Förslag till ändringsbudget nr 8/2009 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2009 för budgetåret 2009: Europol, Eurojust, OLAF [12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jutta Haug (A7-0010/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2009)0012)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Leonardo Domenici, Brian Crowley, Adrian Severin och Ana Gomes hade låtit meddela att de varit närvarande men inte kunnat rösta.

Robert Sturdy hade låtit meddela att han varit närvarande men inte deltagit i omröstningen om Brian Simpsons betänkanden A7-0001/2009 och A7-0002/2009.


(Sammanträdet avbröts kl. 11.20 och återupptogs kl. 11.35.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

8. Inledningsanförande av Europaparlamentets talman

I närvaro av Emilio Colombo, Enrique Barón Crespo, Egon A Klepsch, Klaus Hänsch, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Nicole Fontaine, Pat Cox och Hans-Gert Pöttering, f.d. talmän i Europaparlamentet, höll Jerzy Buzek (Europaparlamentets talman) sitt inledningsanförande, i vilket han redogjorde för sina prioriteringar för de kommande två och ett halvt årens mandatperiod.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Cecilia Malmström (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marek Siwiec, Eva Lichtenberger, Zoltán Balczó, Zuzana Roithová, Charles Tannock, Csaba Sógor, Diane Dodds, Csaba Sándor Tabajdi, Antonello Antinoro, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Krisztina Morvai, László Tőkés och Wojciech Michał Olejniczak.

Talare: Jerzy Buzek besvarade frågorna från de föregående talarna.

Talmannen förklarade punkten avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.25 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Martin Schulz, som återkom till Krisztina Morvais inlägg tidigare under dagen som innehöll anklagelser riktade mot Kinga Göncz, som gjorde ett personligt uttalande med anledning av detta, och Zoltán Balczó som yttrade sig om Martin Schulz inlägg.


10. Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under onsdagen skulle underteckna följande rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet, i enlighet med artikel 74 i arbetsordningen:

- Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forsknings- och utvecklingsprogram för metrologi som genomförs av flera medlemsstater (03661/2009/LEX - C7-0132/2009 - 2008/0230(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1692/2006 om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) (03660/2009/LEX - C7-0135/2009 - 2008/0239(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG (03666/2009/LEX - C7-0136/2009 - 2008/0190(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart (kodifierad version) (03630/2009/LEX - C7-0137/2009 - 2008/0021(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (kodifierad version) (03631/2009/LEX - C7-0138/2009 - 2008/0022(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat ansvar (kodifierad version) (03636/2009/LEX - C7-0139/2009 - 2008/0109(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) (03633/2009/LEX - C7-0140/2009 - 2006/0214(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (kodifierad version) (03632/2009/LEX - C7-0141/2009 - 2008/0049(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2007/64/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering (03670/2009/LEX - C7-0142/2009 - 2008/0191(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG vad gäller rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar (03644/2009/LEX - C7-0143/2009 - 2008/0182(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram till stöd för särskild verksamhet på området finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision (03671/2009/LEX - C7-0144/2009 - 2009/0001(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (03646/2009/LEX - C7-0145/2009 - 2006/0006(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA) (03667/2009/LEX - C7-0146/2009 - 2008/0185(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 (03665/2009 - C7-0147/2009 - 2008/0194(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om handel med sälprodukter (03668/2009/LEX - C7-0148/2009 - 2008/0160(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (03637/2009/LEX - C7-0149/2009 - 2008/0201(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet (omarbetning) (03622/2009/LEX - C7-0150/2009 - 2008/0165(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och om fastställande av innehållet i bilagorna (03647/2009/LEX - C7-0151/2009 - 2006/0008(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om kreditvärderingsinstitut (03642/2009/LEX - C7-0152/2009 - 2008/0217(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som skall reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen (03673/2009/LEX - C7-0153/2009 - 2008/0214(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om enkla tryckkärl (kodifierad version) (03634/2009/LEX - C7-0154/2009 - 2008/0076(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden vad gäller förlängning av vissa tidsperioder (03624/2009/LEX - C7-0155/2009 - 2008/0188(COD))

Talmannen meddelade att fyra texter om finansiella tjänster skulle undertecknas i plenum på onsdagen kl. 15.00.


11. Uttalande av den nominerade kandidaten till ämbetet som kommissionens ordförande (debatt)

José Manuel Barroso, nominerad kandidat till ämbetet som kommissionens ordförande, gjorde ett uttalande.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga som Miguel Portas ställt i enlighet med blåkortsförfarandet (artikel 149.8 i arbetsordningen), Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Cecilia Malmström (rådets tjänstgörande ordförande), José Manuel Barroso, Othmar Karas, Stephen Hughes, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Timothy Kirkhope, Jean-Luc Mélenchon, Timo Soini, Francisco Sosa Wagner, Carlos Coelho och Hannes Swoboda.

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

Talare: Marielle De Sarnez, Sven Giegold, Roberts Zīle, Joe Higgins, Nicole Sinclaire, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Adrian Severin, Andrew Duff, Hans-Peter Martin om fördelningen av talartiden, José Manuel Barroso, Hélène Flautre, Derk Jan Eppink, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marita Ulvskog, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, George Becali, Mario Mauro, Monika Flašíková Beňová och Sophia in 't Veld.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Judith Sargentini, Diane Dodds, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Michel Barnier, David-Maria Sassoli, Marian-Jean Marinescu, Catherine Trautmann, Wim van de Camp, Glenis Willmott, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Markus Ferber, Csaba Sándor Tabajdi, Simon Busuttil, Zoran Thaler, Gunnar Hökmark, Erminia Mazzoni, Sophie Briard Auconie, Sandra Kalniete och Damien Abad.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, Ulrike Lunacek, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Brian Crowley, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, Martin Ehrenhauser och Zoltán Balczó.

Talare: José Manuel Barroso.

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Valet av kommissionens ordförande skulle äga rum på onsdagen.


ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

12. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B7-0203/2009).

Fråga 20 (Ilda Figueiredo): Skydd av textil- och beklädnadsindustrin inom den internationella handeln.

Catherine Ashton (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Ilda Figueiredo och David Martin.

Fråga 21 (Brian Crowley): EU:s prioriteringar under den mellanstatliga konferensen om klimatförändringar.

Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna samt följdfrågor från Brian Crowley, Silvia-Adriana Ţicău och Paul Rübig.

Fråga 22 (Silvia-Adriana Ţicău): Åtgärder till stöd för investeringar i ökad energieffektivitet och användning av förnybar energi.

Stavros Dimas besvarade frågan samt följdfrågor från Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly och Andreas Mölzer.

Fråga 23 (Czesław Adam Siekierski): Utvecklingsstöd i kristider.

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Czesław Adam Siekierski och Franz Obermayr.

Fråga 24 (Fiorello Provera): Demografi och utvecklingspolitik i Afrika.

Karel De Gucht besvarade frågan samt följdfrågor från Fiorello Provera och Andreas Mölzer.

Fråga 25 (Jim Higgins): Uppskjutande av förhandlingarna om frihandelsavtal mellan EU och Colombia.

Catherine Ashton besvarade frågan samt följdfrågor från Jim Higgins och David Martin.

Fråga 26 (Georgios Papastamkos): Återhämtning av den internationella handeln.

Catherine Ashton besvarade frågan samt en följdfråga från Georgios Papastamkos.

Fråga 27 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Fråga 28 (Liam Aylward): Saluföring av europeiskt nöt- och lammkött.

Catherine Ashton besvarade frågan samt följdfrågor från Liam Aylward och Seán Kelly.

Fråga 29 (Bernd Posselt): Miljöskador från brunkolsutvinning i Tjeckien och östra Tyskland.

Stavros Dimas besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.


13. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 427.526/OJME).


14. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 20.00.

Klaus Welle

Dagmar Roth-Behrendt

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papakonstantinou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy