Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. syyskuuta 2009 - Strasbourg

3. Kesän 2009 metsäpalot (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Kesän 2009 metsäpalot

Keskustelu käytiin 14. syyskuuta 2009 (istunnon pöytäkirja 14.9.2009, kohta 21).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Marietta Giannakou, Theodoros Skylakakis, Ioannis Kasoulides, Michel Barnier, Mario Mauro, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Danuta Maria Hübner, Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Jean-Pierre Audy, Elena Băsescu, Sophie Briard Auconie, Alain Cadec, David Casa, Michel Dantin, Rachida Dati, Anne Delvaux, Christine De Veyrac, Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxela, Gaston Franco, Marielle Gallo, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Philippe Juvin, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Georgios Koumoutsakos, Veronica Lope Fontagné, Petru Constantin Luhan, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė, Jan Olbrycht, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Markus Pieper, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Csaba Sógor, Catherine Soullie, László Surján, Nuno Teixeira, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Ioannis Tsoukalas, Traian Ungureanu, Dominique Vlasto ja Maria do Céu Patrão Neves PPE-ryhmän puolesta metsäpaloista kesällä 2009 (B7-0039/2009)

- Corinne Lepage ja Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta metsäpaloista kesällä 2009 (B7-0041/2009)

- Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda ja Oriol Junqueras Vies Verts/ALE-ryhmän puolesta kesän 2009 metsäpaloista (B7-0042/2009)

- Martin Schulz, Marita Ulvskog, Linda McAvan, Stavros Lambrinidis, Juan Fernando López Aguilar, Edite Estrela, Gilles Pargneaux, Anni Podimata, Kriton Arsenis, Georgios Stavrakakis, Andres Perello Rodriguez, Luis Manuel Capoulas Santos, Inés Ayala Sender, Maria Badia i Cutchet, María Paloma Muñiz De Urquiza, Francesca Balzani, Maria Eleni Koppa, Chrysoula Paliadeli, Sylvana Rapti, Giorgos Papakonstantinou ja Jo Leinen S-D-ryhmän puolestametsäpaloista kesällä 2009 (B7-0044/2009)

- Marina Yannakoudakis ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta metsäpaloista kesällä 2009 (B7-0048/2009)

- Nikolaos Chountis, Willy Meyer ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta metsäpaloista kesällä 2009 (B7-0049/2009).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.9.2009, kohta 7.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö