Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

4. Σύνοδος Κορυφής των G-20 στο Πίτσμπουργκ (24-25 Σεπτεμβρίου) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σύνοδος Κορυφής των G-20 στο Πίτσμπουργκ (24-25 Σεπτεμβρίου)

Οι Cecilia Malmström (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Othmar Karas, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Cornelis de Jong, Krisztina Morvai, Werner Langen και Edward Scicluna.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jean-Paul Gauzès, Alejandro Cercas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner, Kader Arif και Ramón Jáuregui Atondo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Pascal Canfin, Vicky Ford, Enikő Győri, Csaba Sándor Tabajdi και Corinne Lepage.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Joaquín Almunia.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου