Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2670(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0038/2009

Συζήτηση :

PV 16/09/2009 - 5
CRE 16/09/2009 - 5

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2009 - 4.3
CRE 17/09/2009 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0016

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

5. SWIFT (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Συμβουλίου: SWIFT

Η Beatrice Ask (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Ernst Strasser, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Beatrice Ask.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jacques Barrot και Sophia in 't Veld.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Simon Busuttil, Ernst Strasser και Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, Udo Bullmann, Carmen Romero López και Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck και Sharon Bowles, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη διεθνή συμφωνία βάσει της οποίας θα διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεδομένα χρηματοπιστωτικών πληρωμών, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών (B7-0038/2009);

- Raül Romeva i Rueda και Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη διεθνή συμφωνία βάσει της οποίας θα διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεδομένα χρηματοπιστωτικών πληρωμών, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών (B7-0050/2009)

- Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη διεθνή συμφωνία βάσει της οποίας θα διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεδομένα χρηματοπιστωτικών πληρωμών, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών (B7-0052/2009)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου