Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 september 2009 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

14. Nya visumregler för länderna på västra Balkan (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien) (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Nya visumregler för länderna på västra Balkan (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien)

Cecilia Malmström (rådets tjänstgörande ordförande) och Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Kristian Vigenin för S&D-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Athanasios Plevris för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Jelko Kacin, Ulrike Lunacek, Fiorello Provera, George Becali, Doris Pack, Monika Flašíková Beňová, Gerard Batten, Dimitar Stoyanov, Kinga Gál, Kinga Göncz, Bernd Posselt, Maria Eleni Koppa och Anna Ibrisagic.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Norica Nicolai, Antonio Cancian, Emine Bozkurt, Nadezhda Mihaylova, Elena Băsescu, Zoran Thaler, Alojz Peterle och Petru Constantin Luhan.

Talare: Cecilia Malmström och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy