Seznam 
Zápis
PDF 206kWORD 103k
Středa, 16. září 2009 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Jmenování do meziparlamentních delegací (lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů)
 3.Lesní požáry v létě 2009 (předložené návrhy usnesení)
 4.Summit G 20 v Pittsburghu (24.–25. září) (rozprava)
 5.SWIFT (rozprava)
 6.Strategie EU pro region Baltského moře (rozprava)
 7.Hlasování
  
7.1.Volba předsedy Komise
  
7.2.Jmenování do meziparlamentních delegací
  
7.3.Lesní požáry v létě 2009 (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Finanční služby (podepisování aktů)
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Členství v meziparlamentních delegacích
 13.Dohoda mezi ES a Republikou Tádžikistán o partnerství a spolupráci (rozprava)
 14.Nová právní úprava týkající se víz pro balkánské země (Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Černou Horu a Srbsko ) (rozprava)
 15.Litevský zákon na ochranu nezletitých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací (rozprava)
 16.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 17.Členství ve výborech a delegacích
 18.Pořad jednání příštího zasedání
 19.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Jmenování do meziparlamentních delegací (lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů)

Předseda oznámil, že obdržel návrh Konference předsedů týkající se jmenování do meziparlamentních delegací.

Lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů: středa 16. září 2009 v 10:00.

Hlasování: středa 16. září 2009 ve 12:00.


3. Lesní požáry v létě 2009 (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Lesní požáry v létě 2009

Rozprava se konala dne 14. září 2009 (bod 21 zápisu ze dne 14.9.2009).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Marietta Giannakou, Theodoros Skylakakis, Ioannis Kasoulides, Michel Barnier, Mario Mauro, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Danuta Maria Hübner, Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Jean-Pierre Audy, Elena Băsescu, Sophie Briard Auconie, Alain Cadec, David Casa, Michel Dantin, Rachida Dati, Anne Delvaux, Christine De Veyrac, Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxela, Gaston Franco, Marielle Gallo, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Philippe Juvin, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Georgios Koumoutsakos, Veronica Lope Fontagné, Petru Constantin Luhan, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė, Jan Olbrycht, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Markus Pieper, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Csaba Sógor, Catherine Soullie, László Surján, Nuno Teixeira, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Ioannis Tsoukalas, Traian Ungureanu, Dominique Vlasto a Maria do Céu Patrão Neves za skupinu PPE o lesních požárech v létě 2009 (B7-0039/2009);

- Corinne Lepage a Chris Davies za skupinu ALDE o lesních požárech v létě roku 2009 (B7-0041/2009);

- Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda a Oriol Junqueras Vies za skupinu Verts/ALE o lesních požárech v létě roku 2009 (B7-0042/2009);

- Martin Schulz, Marita Ulvskog, Linda McAvan, Stavros Lambrinidis, Juan Fernando López Aguilar, Edite Estrela, Gilles Pargneaux, Anni Podimata, Kriton Arsenis, Georgios Stavrakakis, Andres Perello Rodriguez, Luis Manuel Capoulas Santos, Inés Ayala Sender, Maria Badia i Cutchet, María Paloma Muñiz De Urquiza, Francesca Balzani, Maria Eleni Koppa, Chrysoula Paliadeli, Sylvana Rapti, Giorgos Papakonstantinou a Jo Leinen za skupinu S-D o lesních požárech v létě roku 2009 (B7-0044/2009);

- Marina Yannakoudakis a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR o lesních požárech v létě roku 2009 (B7-0048/2009);

- Nikolaos Chountis, Willy Meyer a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o lesních požárech v létě 2009 (B7-0049/2009).

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 16.9.2009.


4. Summit G 20 v Pittsburghu (24.–25. září) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Summit G 20 v Pittsburghu (24.–25. září)

Cecilia Malmström (úřadující předsedkyně Rady) a Joaquín Almunia (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S-D, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Kay Swinburne za skupinu ECR, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio za skupinu EFD, Hans-Peter Martin nezařazený, Othmar Karas, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Cornelis de Jong, Krisztina Morvai, Werner Langen a Edward Scicluna.

PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

Vystoupili: Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Paul Gauzès, Alejandro Cercas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner, Kader Arif a Ramón Jáuregui Atondo.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Pascal Canfin, Vicky Ford, Enikő Győri, Csaba Sándor Tabajdi a Corinne Lepage.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Joaquín Almunia.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


5. SWIFT (rozprava)

Prohlášení Rady: SWIFT

Beatrice Ask (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení.

Vystoupili: Jacques Barrot (místopředseda Komise), Ernst Strasser za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S-D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, a Beatrice Ask.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Jacques Barrot a Sophia in 't Veld.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Simon Busuttil, Ernst Strasser a Manfred Weber za skupinu PPE, Claude Moraes, Udo Bullmann, Carmen Romero López a Birgit Sippel za skupinu S-D, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck a Sharon Bowles za skupinu ALDE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR o připravované mezinárodní dohodě, kterou se mají ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorismu a jeho financování a boje proti nim (B7-0038/2009);

- Raül Romeva i Rueda a Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE o připravované mezinárodní dohodě, kterou se mají ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorismu a jeho financování a boje proti nim (B7-0050/2009);

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o připravované mezinárodní dohodě, kterou se mají ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorismu a jeho financování a boje proti nim (B7-0052/2009).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 17.9.2009.


6. Strategie EU pro region Baltského moře (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Strategie EU pro region Baltského moře

Cecilia Malmström (úřadující předsedkyně Rady) a Paweł Samecki (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Constanze Angela Krehl za skupinu S-D, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR, Rolandas Paksas za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Andrzej Grzyb, Diana Wallis, Isabella Lövin, Oldřich Vlasák, Anna Rosbach, Inese Vaidere a Tomasz Piotr Poręba.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Danuta Maria Hübner, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Tatjana Ždanoka, Ville Itälä, Victor Boştinaru a Werner Kuhn.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Paweł Samecki.

Rozprava byla uzavřena.


PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Volba předsedy Komise

(Tajné hlasování)

Předseda oznámil, že podle článku 105 jednacího řádu obdržel kandidaturu Josého Manuela Barrosa.

Vystoupil Daniel Cohn-Bendit.

Předseda připomněl ustanovení čl. 105 odst. 2 jednacího řádu.

Hlasování bylo zahájeno.

Předseda přečetl výsledky hlasování:

- počet hlasujících:         718

- Pro:            382

- Proti:            219

- Zdrželi se hlasování:         117

(Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu.)

Předseda oznámil, že Evropský parlament zvolil navrženého kandidáta, a poblahopřál mu ke zvolení.

Vystoupil José Manuel Barroso (předseda Komise).

Předseda oznámil, že podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu bude o zvolení kandidáta informovat Radu a požádá ji a nově zvoleného předsedu Komise, aby po vzájemné dohodě navrhli kandidáty na místa komisařů.


7.2. Jmenování do meziparlamentních delegací

Návrh Konference předsedů: Jmenování do meziparlamentních delegací

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

přijat

(Seznam členů delegací je přílohou tohoto zápisu.)


7.3. Lesní požáry v létě 2009 (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0039/2009, B7-0041/2009, B7-0042/2009, B7-0044/2009, B7-0048/2009 a B7-0049/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0039/2009

(nahrazující B7-0039/2009, B7-0041/2009, B7-0042/2009, B7-0044/2009 a B7-0048/2009):

předložen těmito poslanci:

Marietta Giannakou, Theodoros Skylakakis, Michel Barnier, Ioannis Kasoulides, Veronica Lope Fontagné a Mario Mauro za skupinu PPE,
Anni Podimata, Andres Perello Rodriguez a Kriton Arsenis za skupinu S-D,
Corinne Lepage a Chris Davies za skupinu ALDE,
Marina Yannakoudakis za skupinu ECR,
Niki Tzavela za skupinu EFD

přijat (P7_TA(2009)0013)

(Návrh usnesení B7-0049/2009 se nebere v potaz.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Volba předsedy Komise:

Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Daniel Hannan a Syed Kamall

Lesní požáry v létě 2009 RC-B7-0039/2009:

Andrew Henry William Brons a Philip Claeys


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 12:50, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

10. Finanční služby (podepisování aktů)

Předseda a Cecilia Malmström (úřadující předsedkyně Rady) vystoupili s krátkým prohlášením k přijetí balíčku „finanční služby“.

Poté akty podepsali. Podepisování aktů byli rovněž přítomni Benita Ferrero-Waldner (členka Komise), Pervenche Berès (bývalá předsedkyně výboru ECON), Sharon Bowles (současná předsedkyně výboru ECON), Othmar Karas (zpravodaj) a Jean-Paul Gauzès (zpravodaj).


PŘEDSEDNICTVÍ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
místopředsedkyně

11. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


12. Členství v meziparlamentních delegacích

Na žádost politických skupin S-D, ALDE a ECR schválil Parlament tato jmenování:

delegace v Evropsko-středomořském parlamentním shromáždění:
Hannu Takkula, kterým je nahrazena Alexandra Thein

Delegace pro vztahy se zeměmi Jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN):
Guido Milana, kterým je nahrazena Francesca Balzani

Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie:
Francesca Balzani, kterou je nahrazen Guido Milana

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina:
Paweł Robert Kowal, kterým je nahrazen Konrad Szymański

delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie:
Konrad Szymański, kterým je nahrazen Paweł Robert Kowal


13. Dohoda mezi ES a Republikou Tádžikistán o partnerství a spolupráci (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Dohoda mezi ES a Republikou Tádžikistán o partnerství a spolupráci

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé [12475/2004 – 11803/2004 – C6 0118/2005 – 2004/0176(AVC)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

Cecilia Malmström (úřadující předsedkyně Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) učinily prohlášení.

Alojz Peterle uvedl zprávu.

Vystoupili: Filip Kaczmarek za skupinu PPE, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, a Pino Arlacchi.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Janusz Władysław Zemke, Bernd Posselt a Athanasios Plevris.

Vystoupili: Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner a Alojz Peterle.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Alojz Peterle za výbor AFET o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé (B7-0025/2009).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.4 zápisu ze dne 17.9.2009.


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

14. Nová právní úprava týkající se víz pro balkánské země (Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Černou Horu a Srbsko ) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Nová právní úprava týkající se víz pro balkánské země (Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Černou Horu a Srbsko )

Cecilia Malmström (úřadující předsedkyně Rady) a Jacques Barrot (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Kristian Vigenin za skupinu S-D, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Athanasios Plevris za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Jelko Kacin, Ulrike Lunacek, Fiorello Provera, George Becali, Doris Pack, Monika Flašíková Beňová, Gerard Batten, Dimitar Stoyanov, Kinga Gál, Kinga Göncz, Bernd Posselt, Maria Eleni Koppa a Anna Ibrisagic.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Norica Nicolai, Antonio Cancian, Emine Bozkurt, Nadezhda Mihaylova, Elena Băsescu, Zoran Thaler, Alojz Peterle a Petru Constantin Luhan.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Jacques Barrot.

Rozprava byla uzavřena.


15. Litevský zákon na ochranu nezletitých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení O-0079/2009, kterou pokládají Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE Radě: Litevský zákon na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací (B7-0201/2009)

Otázka k ústnímu zodpovězení O-0080/2009, kterou pokládají Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE Komisi: Litevský zákon na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací (B7-0202/2009)

Otázka k ústnímu zodpovězení O-0081/2009, kterou pokládají Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Radě: Litevský zákon na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací (B7-0204/2009)

Otázka k ústnímu zodpovězení O-0082/2009, kterou pokládají Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Komisi: Litevský zákon na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací (B7-0205/2009)

Otázka k ústnímu zodpovězení O-0083/2009, kterou pokládají Michael Cashman, Claude Moraes a Emine Bozkurt za skupinu S-D Radě: Litevský zákon na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací (B7-0206/2009)

Otázka k ústnímu zodpovězení O-0084/2009, kterou pokládají Michael Cashman, Claude Moraes a Emine Bozkurt za skupinu S-D Komisi: Litevský zákon na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací (B7-0207/2009)

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Rui Tavares a Michael Cashman rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení.

Cecilia Malmström (úřadující předsedkyně Rady) odpověděla na otázky B7-0201/2009, B7-0204/2009 a B7-0206/2009.

Jacques Barrot (místopředseda Komise) odpověděl na otázky B7-0202/2009, B7-0205/2009 a B7-0207/2009.

Vystoupili: Vytautas Landsbergis za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S-D, Leonidas Donskis za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu ECR, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Véronique Mathieu, Vilija Blinkevičiūtė a Emine Bozkurt.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Cecilia Wikström a Anna Záborská.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Jacques Barrot.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo a Sarah Ludford za skupinu ALDE o litevském zákonu na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací (B7-0026/2009);

- Véronique Mathieu a Vytautas Landsbergis za skupinu PPE o litevském zákonu na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací (B7-0027/2009);

- Claude Moraes, Michael Cashman a Monika Flašíková Beňová za skupinu S-D o litevském zákonu na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací (B7-0029/2009);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o litevském zákonu na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací (B7-0030/2009);

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel a Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL o litevském zákonu na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací (B7-0031/2009).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.6 zápisu ze dne 17.9.2009.


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

16. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Parlament projednal řadu otázek Radě (B7-0203/2009).

Otázka 1 (Marian Harkin): Dobré životní podmínky zvířat.

Otázka a a doplňující otázky: Marian Harkin, Mairead McGuinness a Seán Kelly. Odpověď: Cecilia Malmström (úřadující předsedkyně Rady).

Otázka 2 (Claude Moraes): Obchodování s dětmi v EU.

Otázka a a doplňující otázky: Anna Hedh (zástupce autora) a Elizabeth Lynne. Odpověď: Cecilia Malmström.

Otázka 3 (Mairead McGuinness): Sdělení pro zasedání FAO na vysoké úrovni.

Otázka a a doplňující otázky: Mairead McGuinness a Marian Harkin. Odpověď: Cecilia Malmström.

Otázka 4 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Pakt stability a růstu.

Otázka a doplňující otázka: Marietta Giannakou (zástupce autora). Odpověď: Cecilia Malmström.

Otázka 5 (Seán Kelly): Opatření EU pro boj proti nezaměstnanosti.

Otázka a a doplňující otázky: Seán Kelly a Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Cecilia Malmström.

Otázka 6 (Bernd Posselt): Informace o Čečensku.

Otázka a doplňující otázka: Bernd Posselt. Odpověď: Cecilia Malmström.

Otázka 7 (Nikolaos Chountis): Svolení turecké vlády k vyhledávání uhlovodíků ve výlučných ekonomických zónách členských států EU.

Otázka a doplňující otázka: Nikolaos Chountis. Odpověď: Cecilia Malmström.

Otázka 8 (Liam Aylward): Politika EU vůči Barmě.

Otázka a doplňující otázka: Liam Aylward. Odpověď: Cecilia Malmström.

Otázka 9 (Brian Crowley): Vztahy mezi EU a USA.

Otázka a a doplňující otázky: Brian Crowley a Justas Vincas Paleckis. Odpověď: Cecilia Malmström.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.


17. Členství ve výborech a delegacích

Předsedající obdržela od skupin PPE a S-D následující žádosti o jmenování:

výbor AFET:
Andrey Kovatchev

podvýbor SEDE:
Andrey Kovatchev

výbor AGRI:
Wojciech Michał Olejniczak, Marc Tarabella

Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem:
Miroslav Mikolášik, kterým je nahrazen Joseph Daul

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


18. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 427.526/OJJE).


19. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 19:00.

Klaus Welle

Pál Schmitt

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papakonstantinou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plevris, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí