Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 201kWORD 107k
Keskiviikko 16. syyskuuta 2009 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Jäsenten nimittäminen parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin (tarkistusten jättämisen määräaika)
 3.Kesän 2009 metsäpalot (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Pittsburghin G20-huippukokous (24. ja 25. syyskuuta) (keskustelu)
 5.SWIFT (keskustelu)
 6.Euroopan unionin Itämeren alueen strategia (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.Komission puheenjohtajan vaali
  
7.2.Jäsenten nimittäminen parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin
  
7.3.Kesän 2009 metsäpalot (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Rahoituspalvelut (säädösten allekirjoittaminen)
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 13.EY:n ja Tadžikistanin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (keskustelu)
 14.Länsi-Balkanin maita (entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia) koskeva uusi viisumisäännöstö (keskustelu)
 15.Liettuan tilanne lain alaikäisten suojelemisesta antamisen jälkeen (keskustelu)
 16.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 17.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Jäsenten nimittäminen parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin (tarkistusten jättämisen määräaika)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa puheenjohtajakokouksen ehdotuksen jäsenten nimittämisestä parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin.

Tarkistusten jättämisen määräaika: keskiviikko 16. syyskuuta 2009 klo 10.00.

Äänestys: keskiviikko 16. syyskuuta 2009 klo 12.00.


3. Kesän 2009 metsäpalot (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Kesän 2009 metsäpalot

Keskustelu käytiin 14. syyskuuta 2009 (istunnon pöytäkirja 14.9.2009, kohta 21).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Marietta Giannakou, Theodoros Skylakakis, Ioannis Kasoulides, Michel Barnier, Mario Mauro, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Danuta Maria Hübner, Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Jean-Pierre Audy, Elena Băsescu, Sophie Briard Auconie, Alain Cadec, David Casa, Michel Dantin, Rachida Dati, Anne Delvaux, Christine De Veyrac, Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxela, Gaston Franco, Marielle Gallo, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Philippe Juvin, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Georgios Koumoutsakos, Veronica Lope Fontagné, Petru Constantin Luhan, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė, Jan Olbrycht, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Markus Pieper, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Csaba Sógor, Catherine Soullie, László Surján, Nuno Teixeira, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Ioannis Tsoukalas, Traian Ungureanu, Dominique Vlasto ja Maria do Céu Patrão Neves PPE-ryhmän puolesta metsäpaloista kesällä 2009 (B7-0039/2009)

- Corinne Lepage ja Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta metsäpaloista kesällä 2009 (B7-0041/2009)

- Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda ja Oriol Junqueras Vies Verts/ALE-ryhmän puolesta kesän 2009 metsäpaloista (B7-0042/2009)

- Martin Schulz, Marita Ulvskog, Linda McAvan, Stavros Lambrinidis, Juan Fernando López Aguilar, Edite Estrela, Gilles Pargneaux, Anni Podimata, Kriton Arsenis, Georgios Stavrakakis, Andres Perello Rodriguez, Luis Manuel Capoulas Santos, Inés Ayala Sender, Maria Badia i Cutchet, María Paloma Muñiz De Urquiza, Francesca Balzani, Maria Eleni Koppa, Chrysoula Paliadeli, Sylvana Rapti, Giorgos Papakonstantinou ja Jo Leinen S-D-ryhmän puolestametsäpaloista kesällä 2009 (B7-0044/2009)

- Marina Yannakoudakis ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta metsäpaloista kesällä 2009 (B7-0048/2009)

- Nikolaos Chountis, Willy Meyer ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta metsäpaloista kesällä 2009 (B7-0049/2009).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.9.2009, kohta 7.3.


4. Pittsburghin G20-huippukokous (24. ja 25. syyskuuta) (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pittsburghin G20-huippukokous (24. ja 25. syyskuuta)

Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) ja Joaquín Almunia (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S-D-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mario Borghezio EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Cornelis de Jong, Krisztina Morvai, Werner Langen ja Edward Scicluna.

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

Puheenvuorot: Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Paul Gauzès, Alejandro Cercas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner, Kader Arif ja Ramón Jáuregui Atondo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Pascal Canfin, Vicky Ford, Enikő Győri, Csaba Sándor Tabajdi ja Corinne Lepage.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Joaquín Almunia.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso


5. SWIFT (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma:

Beatrice Ask (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja), Ernst Strasser PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S-D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Beatrice Ask.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Jacques Barrot ja Sophia in 't Veld.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Simon Busuttil, Ernst Strasser ja Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes, Udo Bullmann, Carmen Romero López ja Birgit Sippel S-D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck ja Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta ja Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta Euroopan parlamentin päätöslauselma suunnitellusta kansainvälisestä sopimuksesta maksunvälitystietojen antamisesta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön käyttöön terrorismin ja terroristien rahoittamisen estämiseksi (B7-0038/2009)

- Raül Romeva i Rueda ja Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta suunnitellusta kansainvälisestä sopimuksesta maksunvälitystietojen antamisesta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön käyttöön terrorismin ja terroristien rahoittamisen estämiseksi ja torjumiseksi (B7-0050/2009)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta suunnitellusta kansainvälisestä sopimuksesta maksunvälitystietojen antamisesta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön käyttöön terrorismin ja terroristien rahoittamisen estämiseksi ja torjumiseksi (B7-0052/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.9.2009, kohta 4.3.


6. Euroopan unionin Itämeren alueen strategia (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euroopan unionin Itämeren alueen strategia

Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) ja Paweł Samecki (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Constanze Angela Krehl S-D-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Diana Wallis, Isabella Lövin, Oldřich Vlasák, Anna Rosbach, Inese Vaidere ja Tomasz Piotr Poręba.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Maria Hübner, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Tatjana Ždanoka, Ville Itälä, Victor Boştinaru ja Werner Kuhn.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Paweł Samecki.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Komission puheenjohtajan vaali

(Salainen äänestys)

Puhemies ilmoitti, että hän on vastaanottanut työjärjestyksen 105 artiklan mukaisesti tiedon José Manuel Barroson ehdokkuudesta komission puheenjohtajaksi.

Daniel Cohn-Bendit käytti puheenvuoron.

Puhemies muistutti työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohdan määräyksistä.

Parlamentti äänesti asiasta.

Puhemies luki vaalin tulokset:

- äänestäjien määrä:         718

- puolesta:            382

- vastaan:            219

- tyhjää:            117

(Lista äänestyksiin osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa.)

Puhemies totesi, että Euroopan parlamentti valitsi asetetun ehdokkaan ja onnitteli häntä valinnan johdosta.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhemies totesi, että työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti hän ilmoittaa tästä neuvostolle ja pyytää sitä ja valittua komission puheenjohtajaa nimeämään yhteisellä sopimuksella ehdokkaat komission jäseniksi.


7.2. Jäsenten nimittäminen parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin

Puheenjohtajakokouksen ehdotus: Jäsenten nimittäminen parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Hyväksyttiin.

(Lista valtuuskuntien jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa.)


7.3. Kesän 2009 metsäpalot (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0039/2009, B7-0041/2009, B7-0042/2009, B7-0044/2009, B7-0048/2009 ja B7-0049/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0039/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0039/2009, B7-0041/2009, B7-0042/2009, B7-0044/2009 ja B7-0048/2009):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Marietta Giannakou, Theodoros Skylakakis, Michel Barnier, Ioannis Kasoulides, Veronica Lope Fontagné ja Mario Mauro PPE-ryhmän puolesta,
Anni Podimata, Andres Perello Rodriguez ja Kriton Arsenis S-D-ryhmän puolesta,
Corinne Lepage ja Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta,
Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta,
Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0013)

(Päätöslauselmaesitys B7-0049/2009 raukesi.)


Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Komission puheenjohtajan vaali:

Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Kesän 2009 metsäpalot RC-B7-0039/2009:

Andrew Henry William Brons ja Philip Claeys


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 12.50 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

10. Rahoituspalvelut (säädösten allekirjoittaminen)

Puhemies ja Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) antoivat lyhyet julkilausumat ”rahoituspalvelupaketin” hyväksymisen johdosta.

Sen jälkeen he allekirjoittivat säädökset Benita Ferrero-Waldnerin (komission jäsen), Pervenche Berèsin (ECON-valiokunnan entinen puheenjohtaja), Sharon Bowlesin (ECON-valiokunnan nykyinen puheenjohtaja), Othmar Karasin (esittelijä) ja Jean-Paul Gauzès'n (esittelijä) läsnä ollessa.


Puhetta johti
varapuhemies Dagmar ROTH-BEHRENDT

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti S-D, ALDE- ja ECR-ryhmien pyynnöstä seuraavat nimitykset:

Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa:
Alexandra Theinin tilalle Hannu Takkula

Suhteista ASEANin jäsenmaihin, Kaakkois-Aasiaan ja Korean tasavaltaan vastaava valtuuskunta:
Francesca Balzanin tilalle Guido Milana

Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta:
Guido Milanan tilalle Francesca Balzani

Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa:
Konrad Szymańskin tilalle Paweł Robert Kowal

Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidzanin ja EU:n ja Georgian välisissä parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa: Paweł Robert Kowalin tilalle Konrad Szymański


13. EY:n ja Tadžikistanin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EY:n ja Tadžikistanin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus

Mietintö: Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadžikistanin tasavallan välisen kumppanuuden perustavan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä [12475/2004 – 11803/2004 – C6 0118/2005 – 2004/0176(AVC)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Alojz Peterle esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek PPE-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta ja Pino Arlacchi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Janusz Władysław Zemke, Bernd Posselt ja Athanasios Plevris.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner ja Alojz Peterle.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Alojz Peterle AFET-valiokunnan puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadžikistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä (B7-0025/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.9.2009, kohta 4.4.


Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

14. Länsi-Balkanin maita (entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia) koskeva uusi viisumisäännöstö (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Länsi-Balkanin maita (entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia) koskeva uusi viisumisäännöstö

Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) ja Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Kristian Vigenin S-D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Athanasios Plevris EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Jelko Kacin, Ulrike Lunacek, Fiorello Provera, George Becali, Doris Pack, Monika Flašíková Beňová, Gerard Batten, Dimitar Stoyanov, Kinga Gál, Kinga Göncz, Bernd Posselt, Maria Eleni Koppa ja Anna Ibrisagic.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Norica Nicolai, Antonio Cancian, Emine Bozkurt, Nadezhda Mihaylova, Elena Băsescu, Zoran Thaler, Alojz Peterle ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Jacques Barrot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Liettuan tilanne lain alaikäisten suojelemisesta antamisen jälkeen (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0079/2009) Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta neuvostolle: Liettuan laki alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta (B7-0201/2009)

Suullinen kysymys (O-0080/2009) Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Liettuan laki alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta (B7-0202/2009)

Suullinen kysymys (O-0081/2009) Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ja Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvostolle: Liettuan laki alaikäisten suojelusta julkisten tietojen haitallista vaikutusta vastaan (B7-0204/2009)

Suullinen kysymys (O-0082/2009) Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ja Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Liettuan laki alaikäisten suojelusta julkisten tietojen haitallista vaikutusta vastaan (B7-0205/2009)

Suullinen kysymys (O-0083/2009) Michael Cashman, Claude Moraes ja Emine Bozkurt S-D-ryhmän puolesta neuvostolle: Liettuan laki alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedon haittavaikutuksilta (B7-0206/2009)

Suullinen kysymys (O-0084/2009) Michael Cashman, Claude Moraes ja Emine Bozkurt S-D-ryhmän puolesta komissiolle: Liettuan laki alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedon haittavaikutuksilta (B7-0207/2009)

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Rui Tavares ja Michael Cashman esittelivät suulliset kysymykset.

Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymyksiin B7-0201/2009, B7-0204/2009 ja B7-0206/2009.

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymyksiin B7-0202/2009, B7-0205/2009 ja B7-0207/2009.

Puheenvuorot: Vytautas Landsbergis PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S-D-ryhmän puolesta, Leonidas Donskis ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Véronique Mathieu, Vilija Blinkevičiūtė ja Emine Bozkurt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Cecilia Wikström ja Anna Záborská.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Jacques Barrot.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta (B7-0026/2009)

- Véronique Mathieu ja Vytautas Landsbergis PPE-ryhmän puolesta Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta (B7-0027/2009)

- Claude Moraes, Michael Cashman ja Monika Flašíková Beňová S-D-ryhmän puolesta Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta (B7-0029/2009)

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta (B7-0030/2009)

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta (B7-0031/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.9.2009, kohta 4.6.


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

16. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B7-0203/2009).

Kysymys 1 (Marian Harkin): Eläinten hyvinvointi.

Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marian Harkin, Mairead McGuinness ja Seán Kelly.

Kysymys 2 (Claude Moraes): Lapsikauppa EU:ssa.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Anna Hedh (laatijan sijainen) ja Elizabeth Lynne.

Kysymys 3 (Mairead McGuinness): Viesti FAO:n korkean tason kokoukselle.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Mairead McGuinness ja Marian Harkin.

Kysymys 4 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Vakaus- ja kasvusopimus.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marietta Giannakou (laatijan sijainen).

Kysymys 5 (Seán Kelly): EU:n toimenpiteet työttömyyden torjumiseksi.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Seán Kelly ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 6 (Bernd Posselt): Tšetšeniaa koskevat tiedot.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Kysymys 7 (Nikolaos Chountis): Turkin hallituksen antama lupa etsiä hiilivetyjä EU:n jäsenvaltioiden yksinoikeudelliselta talousvyöhykkeeltä.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Nikolaos Chountis.

Kysymys 8 (Liam Aylward): EU:n Burman-politiikka.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Liam Aylward.

Kysymys 9 (Brian Crowley): EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden lujittaminen.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Brian Crowley ja Justas Vincas Paleckis.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


17. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja S&D-ryhmiltä seuraavat nimityspyynnöt:

AFET-valiokunta:
Andrey Kovatchev

SEDE-alivaliokunta:
Andrey Kovatchev

AGRI-valiokunta:
Wojciech Michał Olejniczak, Marc Tarabella

Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta:
Joseph Daulin tilalle Miroslav Mikolášik

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 427.526/OJJE).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 19.00.

Klaus Welle

Pál Schmitt

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papakonstantinou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plevris, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö